Langjarige thema’s AWTI

De AWTI werkt sinds 2023 met drie langjarige thema’s waar alle AWTI-onderwerpen en -adviezen onder vallen. Op deze pagina vindt u meer uitleg over de langjarige thema's en onderwerpen:

1. WTI voor de grote maatschappelijke uitdagingen in internationale context

2. Een wendbaar, weerbaar en toekomstbestendig WTI-systeem

3. Versterking van samenwerking in het ecosysteem voor kennis en innovatie

WTI voor de grote maatschappelijke uitdagingen in internationale context

Maatschappelijke uitdagingen zijn grensoverschrijdend en wetenschap, technologie en innovatie (WTI) kunnen een oplossing bieden voor veel van deze uitdagingen, maar enkel in internationale context. We kunnen het klimaatprobleem of pandemieën niet als Nederland alleen oplossen. Tegelijkertijd zien we wereldwijd een verschuiving van een globaliserende wereld naar een wereld die zich vormt rond geopolitieke machtsblokken van landen met een vergelijkbaar waardensysteem en meer strategische autonomie.

Internationaal sterk kennisland
Nederland is een internationaal sterk kennisland en is erg innovatief. Hoe zorgen we ervoor dat het Nederlandse WTI-systeem een grote bijdrage kan blijven leveren aan het oplossen van grote mondiale uitdagingen, met een impact zowel in Nederland als buiten onze landsgrenzen? Wat maakt ons een aantrekkelijke partner om mee samen te werken? Wat zijn de waarden op basis waarvan we samenwerken en welke richtlijnen moeten we daarbij hanteren?

Een wendbaar, weerbaar en toekomstbestendig WTI-systeem

Inmiddels lijken we de grote pandemie achter ons gelaten te hebben, maar de volgende potentiële verstoringen van het ‘normale leven’ verschijnen alweer aan de horizon of hebben hun intrede gedaan, zoals op het gebied van het klimaat, de woningmarkt, stikstof of geopolitiek. Dit maakt des te duidelijker dat het WTI-systeem aan de ene kant wendbaar moet zijn om in te kunnen spelen op deze veranderingen in de wereld. Aan de andere kant moet het ook stevig genoeg zijn om te kunnen omgaan met tegenslagen en verandering in de praktijk of in het beleid; enige weerbaarheid is daarom van belang. Hierbij hoort ook een regering die in staat is om vooruit te zien, met een wendbaar en weerbaar WTI-beleid dat anticipeert op mogelijke toekomsten.

Goede inrichting WTI-systeem van belang
Een goede inrichting van het systeem en beleid rond WTI met het oog op de wendbaarheid, weerbaarheid en toekomstbestendigheid daarvan is belangrijk voor Nederland. Daarbij gaat het zowel om ongebonden fundamenteel onderzoek als om meer toepassingsgericht en missiegedreven onderzoek. Het is van belang te zorgen voor een WTI-systeem en -beleid dat in het fundament sterk is. Op deze basis kan excellentie groeien en vanuit een sterk fundament bouwen we naar de toekomstige vragen en uitdagingen die op het WTI-systeem afkomen.

Maar hoe houden we een WTI-systeem in stand dat schokken in financiering, menskracht of voorraden kan opvangen? Hoe zorgen we ervoor dat we snel en accuraat op een nieuwe onbekende acute dreiging kunnen reageren? Wat is de impact van nieuwe technologie op innoveren en wetenschapsbeoefening en hoe gaat men daarmee om? Hoe kan de Nederlandse onderzoeks- en innovatiewereld zijn hoge niveau behouden als andere onderwerpen voor onderzoek belangrijker worden? Hoe houden we de beleidsmix actueel en relevant?

Versterking van samenwerking in het ecosysteem voor kennis en innovatie

WTI beoefenen gebeurt nooit in isolatie. Nederland heeft een zeer divers kennis- en innovatielandschap. Deze diversiteit strekt zich uit van soorten organisaties die betrokken zijn bij onderzoek en innovatie tot de kennis en ervaring van mensen die onderzoeken en innoveren. Door goed samen te werken kunnen we meer bereiken. Een versterking van de samenwerking in het kennis- en innovatie-ecosysteem draagt bij aan de economische en maatschappelijke impact van het Nederlandse WTI-systeem.

Focus op complementariteit, verwevenheid en kennis in het kennisecosysteem
Het Nederlandse kennis- en innovatie-ecosysteem kan worden versterkt. Het is van belang daarbij te focussen op complementariteit en verwevenheid en de positie van elke soort kennis in het kennisecosysteem; complementariteit en verwevenheid van fundamenteel en toegepast onderzoek, van denker en doener, van traditionele denker en tegendenker, van ontwerpend en empirisch onderzoek. Fysieke nabijheid, uitwisseling van personeel, gezamenlijke aanstellingen, gedeelde onderzoeksinfrastructuur en gezamenlijke projecten zijn hierbij bijvoorbeeld van belang. Ook de rol van de maatschappelijke actoren en burgerinitiatieven komen hierin terug, bijvoorbeeld in makerspaces, fieldlabs, hackathons en andere activiteiten waarin maatschappelijke actoren of burgers samen onderzoeken en innoveren. Kortom, een kennis- en innovatie ecosysteem dat bouwt op de kracht van de gehele Nederlandse samenleving.

Hoe zorgen we er dan voor dat het potentieel van de maatschappij optimaal wordt gebruikt? Kunnen alle relevante partijen aansluiten en meekomen in het Nederlandse WTI-beleid? Waar zit onbenut potentieel? Hoe kunnen samenwerkingen tussen verschillende soorten partijen het beste functioneren en hoe creëren we waardevolle kennis- en innovatie-ecosystemen?