Vacatures & stages

Vacature voor raadslid

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zoekt een nieuw raadslid.

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De raad bestaat uit deskundigen uit de wetenschappelijke wereld, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij zijn op persoonlijke titel lid van de AWTI en worden door de Koning benoemd. De AWTI gaat onafhankelijk te werk: het vertegenwoordigt geen achterban en kan zijn adviezen gevraagd en ongevraagd uitbrengen. Bij zijn werkzaamheden wordt de raad ondersteund door een staf.

De AWTI brengt ongeveer drie tot vijf keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement. De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht: ze kijken naar fundamentele vraagstukken met impact voor wetenschap en maatschappij, richten zich op de langere termijn en nemen vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen mee. De AWTI gaat hierbij systematisch en ‘evidence-based’ te werk. Wetenschap, technologie en innovatie worden in samenhang bekeken. Aan de hand van de AWTI-adviezen kunnen regering en parlement hun beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie verder verbeteren of aanpassen. Op deze manier draagt de AWTI bij aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. De adviezen zijn strategisch en (inter)nationaal gericht.

Profiel

Een belangrijke opdracht van het raadslid zal zijn om samen met de voorzitter, de andere raadsleden, de secretaris-directeur en de raadsmedewerkers van het AWTI-bureau invulling te geven aan het werkprogramma 2024 en verder.

Tegen deze achtergrond wordt er gezocht naar die kandidaat waarmee de raad het beste toegerust kan worden gezien zijn taakomschrijving en werkprogramma. Rekening houdend met de huidige samenstelling van de raad wordt voor de vacature in het bijzonder gezocht naar personen met (internationale) ervaring, een breed netwerk én ervaring met het kennisintensieve bedrijfsleven.

In algemene zin ziet het profiel van een raadslid er als volgt uit:

  • ruime ervaring in het werkgebied wetenschap, technologie en innovatie;
  • ruime ervaring met maatschappelijke impact van kennis en technologie;
  • ervaring en inzicht in bestuurlijke processen;
  • affiniteit met de grote maatschappelijke vraagstukken en economische ontwikkelingen en de rol van wetenschap, technologie (waaronder ICT) en innovatie daarbij;
  • gezaghebbend op basis van expertise;
  • ervaring met internationale ontwikkelingen op wetenschaps- technologie en innovatiegebied. 

Het raadslid heeft ruime ervaring op deze terreinen. De raad telt een voorzitter en negen leden afkomstig uit de wetenschap, het toegepast en praktijkgericht onderzoek en het kennisintensieve bedrijfsleven. Het toekomstige raadslid is gezaghebbend op basis van expertise, heeft (internationale) ervaring in het kennisintensieve bedrijfsleven en een breed netwerk in de kennissector. Bestuurlijk ingesteld en communicatief sterk. Scherp oog voor vertaalslag van beleid naar effect voor burgers. AWTI hecht aan diversiteit.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding en daaraan gekoppelde vaste vergoeding bedragen 0.1 fte, maximum schaal 18 BBRA plus vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De raad vergadert één vaste dag per maand.

Van raadsleden wordt verwacht om die dag fysiek beschikbaar te zijn in Den Haag.

De benoeming geldt voor vier jaar.

Procedure

Door de minister van OCW is een onafhankelijke benoemingsadviescommissie benoemd, bestaande uit  Ada van der Veer (voorzitter), Amandus Lundqvist en Rob Hamer.

Geschikt geachte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie in de week van 13 tot en met 17 mei 2024.

Reacties

Kandidaten die menen aan het profiel te voldoen, wordt verzocht uiterlijk zondag 28 april 2024 een sollicitatiebrief met cv te sturen naar:

AWTI
T.a.v. Benoemingsadviescommissie
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Of via email naar BAC@awti.nl

Vragen over de functie en over de procedure kunt u stellen via bovengenoemd mailadres of eventueel contact opnemen met de commissie via de AWTI, 070 311 0920.

Stage

Het bureau van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) bestaat uit zo'n 11 medewerkers, die de adviezen voor de raad voorbereiden. Bij die voorbereiding kunnen we altijd een frisse blik en extra denk- en werkkracht gebruiken. De AWTI heeft daarom regelmatig stagiaires over de vloer. Dit kunnen stagiaires zijn die de adviezen inhoudelijk aanvullen. Maar het kunnen ook stagiaires zijn die secretariële ondersteuning of communicatieadviezen geven.

Heb je belangstelling? Neem dan via het contactformulier contact op met de AWTI.