Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 21 april 2022

Naast het alamerende rapport van IPCC  en zorgen over energieafhankelijkheden, emissies, algoritmes en de toenemende focus op militair onderzoek, valt er deze week ook veel positief nieuws te melden: voor het eerst tijdens economische tegenslag dalen de uitgaven aan onderzoek en innovatie niet wereldwijd; komen er miljarden vrij voor onderzoek en innovatie uit het Nationaal Groeifonds; loopt Nederland voorop in kwantumtechnologie; blijkt Nederland opnieuw succesvol in het verkrijgen van ERC-beurzen en trek de EU miljarden uit voor het beschermen van de oceanen.

Nieuws van de AWTI

Briefadvies Nationale Wetenschapsagenda: Terug naar de kern met een versimpeld aanvraagproces

De Nationale Wetenschapsagenda zou terug moeten naar de kern, zo bepleit de AWTI in een briefadvies. Hierbij moeten wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties samenwerken aan de uitdagingen van deze tijd. De AWTI-voorzitter Eppo Bruins geeft een toelichting in Trouw. "Ik noem het wetenschap voor de maatschappij met de maatschappij. Dat is een helder doel, waarmee je een eenvoudig financieringsinstrument bij NWO kunt ontwikkelen dat zich duidelijk onderscheidt van de programma's voor bijvoorbeeld toegepast technologisch onderzoek of fundamentele academische wetenschap", aldus Bruins, die aanvult dat daarmee ook maatschappelijke organisaties mee kunnen dingen naar financiering door de NWO.
Interview Trouw (beperkt aantal artikelen vrij toegankelijk)
Briefadvies Nationale Wetenschapsagenda

AWTI biedt MOCW inspiratie voor zijn visie op wetenschap en hoger onderwijs

Met het oog op de voorbereiding van de brief die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opstelt over wetenschap en hoger onderwijs, heeft de AWTI recentelijk aan aantal adviezen aan de minister gegeven. In het advies “ Grenzeloos onderzoeken - Stimuleer interdisciplinariteit met twee onderscheidende overheidsrollen” concludeert de raad  dat een helderder onderscheid nodig is tussen de twee rollen die de overheid om interdisciplinair onderzoek beter en blijvend te stimuleren. In het briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) adviseert de AWTI terug te gaan naar de kern met een versimpeld aanvraagproces. Tenslotte heeft de raad de minister drie prioriteiten uit recent uitgebrachte adviezen meegegeven in een aparte brief “Naar een krachtig stelsel klaar voor de toekomst’.
Advies Grenzeloos onderzoeken
Briefadvies Nationale Wetenschapsagenda
Brief Naar een krachtig stelsel klaar voor de toekomst

De opvallendste berichten van de afgelopen twee weken

Nationaal Groeifonds: miljarden toegekend voor innovatie

In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds wordt in totaal bijna 5 miljard (voorwaardelijk) toegekend. Daarmee krijgen 28 voorstellen steun die het Nederlandse verdienvermogen moeten versterken. Met betrekking tot innovatie zijn 20 projecten toegewezen Bij de gehonoreerde projecten zitten onder andere grote investeringen in de Einstein Telescoop, PhotonDelta, GroenvermogenII. Ook worden investeringen gedaan in digitalisering van het onderwijs en leven lang ontwikkelen.
Totaaloverzicht toegewezen projecten
Persbericht Rijksoverheid: Nationaal Groeifonds investeert € 3,22 miljard extra in innovatie
Kamerbrief Adriaansens

Onderzoeksgemeenschap EU wil uitzondering in DSA

De Europese onderzoeksgemeenschap keert zich tegen de huidige Digital Services Act. Dat hebben tien Europese koepelverenigingen (waaronder de EUA, Science Europe, CESAER, LERU en The Guild) laten weten in een gezamenlijk statement. De veelbesproken nieuwe verordening moet digitale diensten strenger reguleren, maar de onderzoekswereld vreest dat de maatregelen ook hen raken. Zo wordt het volgens hen moeilijker om gebruik te maken van databronnen en ze dringen daarom aan op een uitzondering op de regels. "Het is erg ongelukkig dat deze wetgeving, die bedoeld is om de kwaliteit van de informatie te verbeteren, op hetzelfde moment beperkingen oplegt aan de basis van het delen van onderzoek door open science", aldus Thomas Jørgensen van de European University Association (EUA) tegen Science|Business. Het Europees Parlement zou aandringen op een uitzondering, maar die maakt de regeling volgens Jørgensen complex.
Artikel Science|Business
Verklaring
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht The Guild

OESO: Voor het eerst geen daling O&O-uitgaven tijdens recessie

De OESO-landen hebben veerkracht getoond met betrekking tot investeringen in onderzoek en innovatie in de periode na de corona-pandemie. Dat blijkt uit een OESO-verslag van afgelopen maart. Veel landen hebben investeringen in onderzoek en ontwikkeling zelfs centraal onderdeel uitgemaakt van hun herstelbeleid. Volgens de OESO is het zelfs de eerste keer dat de O&O-uitgaven tijdens een recessie niet daalden.
Rapportage OESO

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Debat hoofdlijnenbrief legt verschil in opvattingen bloot

Het Kamerdebat over de hoofdlijnenbrief hoger onderwijs en wetenschap legde de verschillen in opvatting in de Kamer bloot over de gewenste mate van overheidssturing in het onderzoeks- en wetenschapsveld. Met aan de ene kant de VVD die het liefst de extra middelen gericht op resultaat wil inzetten en harde prestatieafspraken met de universiteiten wil. Aan de andere kant vertegenwoordigde GroenLinks de stroming die het belangrijk vindt dat instellingen meer vrijheid moeten krijgen om onderzoek te doen met een lagere werkdruk en betere arbeidsvoorwaarden. Minister Dijkgraaf liet weten het als zijn opdracht te zien om de partijen bij elkaar te brengen, en denkt dat er sprake van een ‘schijnbare tegenstelling’ tussen de opvattingen. De minister: "Zoals ik het zie, is het belangrijk dat onze wetenschap alle belangrijke taken kan oppakken. Dat heeft te maken met fundamenteel toponderzoek, valorisatie, goed lesgeven en publiek engagement." De minister werkt aan "een stelsel van instrumenten" die bevorderen dat instellingen in samenwerking met elkaar de rol oppakken "waar voor hen de beste mogelijkheden liggen". De VVD wil dat de beleidsnota, die voor de zomer wordt verwacht, prioritaire keuzes maakt. GroenLinks wil dat de extra middelen vooral worden ingezet voor werkdrukverlaging. Dijkgraaf stelde dat het allebei moet gebeuren.
Stenogram notaoverleg

Staghouwer wijst op complexe transitie naar proefdiervrij

Minister Staghouwer wijst in een Kamerbrief op de complexiteit van de missie om toe te werken naar een proefdiervrije wereld. Er zijn innovaties en initiatieven die hierbij helpen, maar de realiteit is volgens hem dat geheel proefdiervrij nog niet mogelijk is. "Ik begrijp de posities van de verschillende stakeholders, maar (…) tegelijkertijd moet ook bijvoorbeeld de veiligheid van chemische stoffen en geneesmiddelen voor mens en voor het milieu worden gewaarborgd. Ook moet de wetenschappelijke vooruitgang niet onnodig belemmerd worden, en we zijn gebonden aan Europese wet- en regelgeving", aldus de minister. Staghouwer zegt zich er voor in te willen inzetten dat het voorstel van de Europese Commissie ambitieuzer wordt. Hij heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen hierover gedaan.
Kamerbrief Staghouwer

Roep in Kamer om offensievere cyberstrategie

In de Kamer zwelt de roep aan om een offensievere internationale cyberstrategie. Dat bleek afgelopen week tijdens het commissiedebat hierover. Met name VVD'er Brekelmans drong aan op een cybercapaciteit die het voeren van een cyberoorlog mogelijk maakt. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vond die insteek wel erg offensief, maar wees er wel op dat van de cybercapaciteit een afschrikwekkende werking moet uitgaan. Juist om te voorkomen dat andere landen of niet-statelijke actoren ongestraft cyberaanvallen kunnen uitvoeren, zonder dat dit een serieuze tegenreactie oproept. Hoekstra liet weten kort na de zomer met een strategie te komen. Daarin zal onder andere worden ingegaan op de mogelijkheden om te achterhalen wie achter de aanvallen zit en welke maatregelen daartegen kunnen worden genomen.
Videoregistratie debat

Zorgen over opvatting Dijkgraaf over wetenschappelijke neutraliteit

Onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) maken zich zorgen over de denkwijze van minister Dijkgraaf met betrekking tot wetenschappelijke neutraliteit. Dat schrijven zij in een opiniestuk op Scienceguide. In een recent interview voor de NRC lijkt Dijkgraaf te suggereren dat wetenschap neutraal is, zegt het opiniestuk. Volgens de onderzoekers kent de wetenschap juist een politiek karakter en is niet neutraal.
Artikel ScienceGuide

Opinie: Maatregelen kennisveiligheid nutteloos zonder meldplicht en duidelijke definitie

De overheid zou een meldplicht moeten instellen en een definitie van 'risicogebied' moeten uitwerken. Dat is nodig om de Nationale Leidraad Kennisveiligheid en het Loket Kennisveiligheid effectief te laten zijn, schrijft Joris van Teer van het Hague Center for Strategic Studies (HCSS) op ScienceGuide.
Artikel ScienceGuide

Pleidooi in Kamer voor hogere ambitie groene waterstof

In politiek Den Haag is er veel interesse in de opschaling van waterstof. Dit vanwege de grote potentie van waterstof en de wens om voor energie minder afhankelijk van anderen te zijn. Dat bleek afgelopen week tijdens het commissiedebat. In de media hadden VVD en D66 al gepleit voor een verdubbeling van de ambitie om in 2030 waterstof duurzaam op te wekken. Minister Jetten liet weten hierover in gesprek te willen in het kader van het Nationaal Waterstofprogramma en verwacht de Kamer hierover in het najaar te informeren. Een voordeel van waterstof is dat de bestaande gasinfrastructuur hiervoor kan worden gebruikt. Groen opgewekte waterstof staat als techniek nog wel in de kinderschoenen. Jetten liet weten innovatie van elektrolysesystemen te willen aanjagen, bijvoorbeeld om de elektrolyse in de windturbines te kunnen laten plaatsvinden. Rond de zomer komt de minister met een verdere analyse van de potentie van groene waterstof via wind op zee als onderdeel van de ambitie om in 2030 10 gigawatt van de energie duurzaam op te wekken.
Videoregistratie debat
Nieuwsbericht NOS

Kamer wil impactassessment bij inzet algoritmen door overheid

In de Kamer is deze week een motie aangenomen van GroenLinks en D66 die het kabinet oproept het verplicht te maken om een impactassessment te doen als de overheid besluit om met algoritmen te gaan werken voor systemen die "evaluaties van of beslissingen over mensen" maken. Waar mogelijk moeten deze impactassessments openbaar worden gemaakt. De motie werd ingediend tijdens naar aanleiding van het debat over digitale overheid, datagebruik en algoritmen en digitale identiteit.
Motie

KNAW pleit voor centraal register bijbanen hoogleraren

De KNAW pleit voor een centraal register waar hoogleraren functies en nevenactiviteiten kunnen melden. “Dat schept meer duidelijkheid voor onderzoekers en maatschappij en zal administratieve fouten en omissies verminderen”, zo valt te lezen. Aanleiding was het bericht van de NOS dat instellingen er momenteel onvoldoende in slagen hier transparantie over te verschaffen. De SP heeft Kamervragen gesteld over het bericht. "Erkent u dat de registratie van bijbanen al jaren een probleem is, terwijl dit essentieel is voor transparantie over de petten die een hoogleraar op heeft?", zo vragen de Kamerleden Van Dijk en Kwint, die eveneens voorstellen om een openbaar centraal register in te stellen.
Persbericht KNAW
Nieuwsbericht NOS
Kamervragen SP

Bewindslieden OCW presenteren planning

De bewindslieden van OCW hebben een planning gestuurd wanneer de Kamer de hoofdpunten uit het coalitieakkoord kunnen verwachten. Een selectie: Internationalisering Q2, Leven Lang Ontwikkelen Q2, Investeringen vervolgopleidingen en onderzoek Q3, Fonds onderzoek en wetenschap Q3, Kleine studies Q3, Vrije en veilige uitwisseling van ideeën Q3.
Kamerbrief OCW

Onderzoek: Nederland loopt voorop in kwantumtechnologie

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt binnen de EU voorop in kwantumtechnologie, blijkt uit onderzoek van het Capgemini Research Institute (CRI). Van alle Nederlandse bedrijven zou 42 procent hier al mee bezig zijn of van plan zijn hiermee bezig te gaan. Wereldwijd loopt China nog iets voor op Nederland met 43 procent. De sterke aanwezigheid van kwantumfysica in de wetenschap zou de reden zijn dat Nederland zo hoog scoort.
Nieuwsbericht Computable
Onderzoek (pdf)

ERC: Nederland succesvol in aanvragen subsidies

Het Nederlandse onderzoeks- en wetenschapsveld scoort goed in het verkrijgen van beurzen van de European Research Council (ERC). Dat blijkt uit het jaarverslag waar NethEr over schrijft. Tussen 2014 en 2020 ontvingen Nederlandse instellingen 602 subsidies. Specifiek wordt het Quantum Computer Lab genoemd als een van de gewichtigste projecten binnen Horizon 2020.
Artikel NethEr
Jaarverslag ERC

Rathenau: Sterke stijging publieke investeringen in wetenschap en innovatie

De publieke investeringen in wetenschap en innovatie zitten in de lift. Dat blijkt uit het TWIN-rapport van het Rathenau Instituut. Tussen 2020 en 2022 gaat het om een stijging van 1,2 miljard euro (20 procent), volgens het Rathenau een 'opvallend sterke' stijging. Met name de investeringen uit het Nationaal Groeifonds zorgen voor een impuls.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
TWIN-Rapport

Rathenau: Discussie over datacenters moet gaan over brede digitale infrastructuur

De politiek zou de discussie over datacenters moeten verbreden, betoogt het Rathenau Instituut. Nu gaat de discussie vooral over de wenselijkheid ervan in het kader van ruimtelijke ordening en energieverbruik, maar datacenters zijn zo'n belangrijk onderdeel van de digitale infrastructuur geworden dat ze volgens het Rathenau Instituut het karakter krijgen van een nutsvoorziening. Daarom zou het debat breder moeten gaan over de belangrijke onderdelen van de digitaliserende infrastructuur, zoals kabels, zendmasten en routers.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Rapport Rathenau Instituut

WUR weer de beste in eigen categorie, TU Delft in top tien

De WUR is wederom de beste agrarische universiteit ter wereld in de QS World University Rankings. In de index haalt de TU Delft voor het eerst de top tien in de categorie Engineering and Technology.
Overzicht QS World University Ranking 2022
Nieuwsbericht WUR
Nieuwsbericht TU Delft

Nieuws en achtergronden uit Europa

Zorgen om focus op militair onderzoek

Internationaal zijn zorgen gerezen over de snel groeiende politieke wens om onderzoeksgeld te steken in militaire toepassingen. Dit gaat mogelijk ten koste van civiele toepassingen, schreef Science|Business onder andere naar aanleiding van een verklaring van universiteitenkoepel CESAER. Recent werden diverse aankondigingen gedaan die in het mondiale wetenschapsveld de wenkbrauwen deden fronsen. Zo kondigde de NAVO een fonds van 1 miljard aan om startups te ondersteunen bij de ontwikkeling van dual-use-technologie en wil het via het DIANA-programma private bedrijven en onderzoeksinstituten samenbrengen voor het versterken van de trans-Atlantische veiligheid. Ook maakten de VS, het VK en Australië bekend  samen te gaan werken op het terrein van quantum ten behoeve van hypersonische wapens.
Artikel Science|Business
Verklaring CESAER
Nieuwsbericht NAVO
Statement Witte Huis

Europese Commissie schroeft sancties wetenschappelijke samenwerking met Rusland op

De Europese Unie heeft de sancties op het terrein van wetenschappelijke samenwerking met Rusland verzwaard. Zo wordt Rusland uit Horizon Europe gezet en worden reeds toegezegde subsidies en betalingen gestopt. Eerder werd slechts een opschorting van de samenwerking aangekondigd.
Statement Europese Commissie
Artikel Science|Business

CER: EU moet haast maken met terugdringen emissies

De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne moeten voor de EU aanleiding zijn om de hervormingen in CO2-reductie te versnellen. Daarvoor pleit het Centre for European Reform (CER). Zo zouden de gratis emissierechten al in 2030 moeten zijn uitgefaseerd. Ook zou uit de opbrengsten van het emissiehandelssysteem meer moeten worden geïnvesteerd in emissiearme innovatie. In reactie hebben tien Europese ministers (waaronder minister Jetten) in een gezamenlijke verklaring aangegeven het proces van Fit for 55 te willen versnellen en de ambitie te willen verhogen. Ook presenteerde de Europese Commissie een roadmap om innovatie in emissiearme technologie in de energie-intensieve industrie aan te jagen en is via het EU Innovation Fund 1,1 miljard euro uitgetrokken voor zeven projecten die tot doel hebben de de CO2-uitstoot te verminderen door emissiearme technologieën. Een van de projecten is Kairos@C, in de Antwerpse haven.
Analyse CER
Statement Europese ministers
Persbericht Europese Commissie: EU industrial technology roadmap calls for full speed development and scaling-up of innovative low-carbon technologies in energy-intensive industries
Persbericht Europese Commissie: Commission awards over €1 billion to innovative projects for the EU climate transition

Steun in Europees Parlement voor aanpak onderzoek en innovatie

Het Europees Parlement heeft via een resolutie steun uitgesproken over de totaalaanpak van de Europese Commissie voor onderzoek en innovatie. Wel zijn er zorgen over de afhankelijkheid van China en de academische vrijheid, schrijft Vleva.
Artikel Vleva
Resolutie Europees Parlement

CEPS: Strategisch Kompas EU mist 'strategische vooruitziendheid'

Diverse denktanks buigen zich deze tijd over de vraag wat de waarde is van het Strategisch Kompas dat de regeringsleiders van de EU eind vorige maand vaststelden. Het strategische document moet de route schetsen naar een eigen positie op het gebied van veiligheid. Denktank CEPS roemt het feit dat er voor het eerst een analyse is gemaakt van de eigen positie van de EU, maar is kritisch op het gebrek aan 'strategische vooruitziendheid' en op het gebrek aan integrale mondiale visie.
Analyse CEPS
Artikel EPC

Europese Commissie trekt miljard uit voor beschermen oceanen

De Europese Commissie trekt een miljard uit voor de bescherming van oceanen, zo is afgelopen week bekendgemaakt tijdens de Our Ocean Conferentie. Het bedrag zal onder andere worden uitgegeven aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie, bijvoorbeeld via de Horizon-missie “Onze oceaan en onze wateren tegen 2030 herstellen”.
Persbericht Europese Commissie

Denktank CEPS kritisch op Data Act

Het is nog maar de vraag of de door de Europese Commissie voorgestelde Data Act de steun krijgt van de Europese lidstaten en het Europees Parlement. Op de verordening is namelijk genoeg aan te merken, blijkt uit een analyse van denktank CEPS. Zo dreigt volgens CEPS de datagestuurde economie te worden 'gewurgd' door een onnodig grote hoeveelheid regels die nauwelijks te handhaven zullen blijken en vooral zijn ingegeven door de wens om de Amerikaanse marktmacht te doorbreken.
Analyse CEPS

Pleidooi om bedrijven te prikkelen data vrij te geven

De EU zou bedrijven moeten prikkelen om hun data vrij te geven voor maatschappelijke doelen. Dat bepleit het Center for Data Innovation. "Veel bedrijven verzamelen data over de locatie van hun klanten, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in wanneer zij spullen kopen of hun app gebruiken. Het aggregeren van deze informatie laat bruikbare inzichten zien over mobiliteit en sociale interactie", zo valt te lezen. "Onderzoekers en overheden kunnen deze data gebruiken - met respect voor privacy - om vele sociale uitdagingen in kaart te brengen, zoals ziekteverspreiding, gedwongen migratie en klimaatverandering. De EU-beleidsmakers zouden bedrijven moeten aanmoedigen deze data te delen, eventueel met financiële prikkels en technische middelen."
Artikel Data Innovation

JRC: Achterstand EU op vlak van AI beperkt

De Europese Unie ligt minder ver achter op de VS en China op het terrein van kunstmatige intelligentie dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) waar Science|Business over schreef.
Artikel Science|Business
Onderzoek Joint Research Centre

Data Governance Act aangenomen in Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Data Governance Act. Deze wet reguleert datastromen en moet het bijvoorbeeld makkelijker maken om data te delen voor medisch-wetenschappelijke onderzoeken.
Artikel Europees Parlement

Handleiding moet valorisatie-effectiviteit projecten Horizon Europe verbeteren

Om de effectiviteit van Horizon Europe beter te kunnen meten heeft de Europese Intellectual Property (IP) Helpdesk een handleiding gepresenteerd. Met de handleiding moet projecten beter inzicht geven in valorisatiestrategieën en manier om impact te genereren.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Opinie: Energieonafhankelijk kan alleen door innovatie

Alleen met innovatie kan Europa op het terrein van energie onafhankelijk worden van Rusland. Dat betoogt Kirsten Dunlop van Climate-KIC in een opiniestuk op EU Reporter.
Opinieartikel EU Reporter

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Nieuw alarmerend rapport IPCC

Een alarmerend nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Zo blijkt de opwarming van 1,5 graden ten opzichte van voor de industrialisatie nauwelijks nog te voorkomen. Het VN-panel pleit daarom voor agressief ingrijpen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en co2 uit de atmosfeer te halen. Grijpt de wereld niet in dan dreigt extreem weer en instorten van het ecosysteem, aldus de onderzoekers. "Het rapport vertelt ons dat we de kennis en technologie hebben om dit voor elkaar te krijgen", zei Inger Andersen, uitvoerend directeur van het VN-milieuprogramma, tegen Nature. "Maar meer actie moet dit jaar beginnen, niet volgend jaar; deze maand, niet volgende maand; en inderdaad vandaag, niet morgen." PIANOO wijst er in een artikel op dat het rapport vermeld dat de overheid  ook een rol kan spelen door het eigen inkoopbeleid tegen het licht te houden.
Rapport IPCC
Artikel Nature
Artikel International Science Council
Artikel PIANOO

Roep om wereldwijde regulering crypto groeit

Een wereldwijde aanpak is vereist om de risico's van crypto te kunnen aanpakken. Dat schrijven experts in een artikel op Raconteur. De ontwikkelingen rond crypto gaan snel, maar veel landen kiezen voor een verschillende aanpak om hiermee om te gaan. Volgens de experts moet er een beleidsbalans zijn tussen het stimuleren van innovatie en het beschermen tegen risico's. Een startpunt  voor dat laatste zou het tegengaan van witwassen kunnen zijn. Ook zouden afspraken kunnen worden gemaakt over technologische standaarden. "Zodra crypto en het traditionele financiële systeem meer geïntegreerd raken, en de gevolgen voor de financiële systeem groter worden, zal de versnippering van nationaal en wereldwijd toezicht meer zichtbaar worden", is de conclusie.
Artikel Raconteur

VS introduceert Bureau of Cyberspace and Digital Policy

In de VS is de oprichting van een ‘Bureau of Cyberspace and Digital Policy’ aangekondigd. Het bureau vloeit voort uit de missie van president Biden om meer grip te krijgen op het beleid rond digitale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van nationale veiligheid, economische ontwikkelingen en digitale technologieën.
Nieuwsbericht Amerikaanse overheid
Artikel Nextgov

Zorgen in VS om ruimtecapaciteit China

In de VS maakt men zich in toenemende mate zorgen om de ruimte-ambities van China, zo blijkt uit een rapport van het Defence Intelligence Agency. Volgens het agentschap is China in toenemende mate van de ruimte afhankelijk als het ooit in conflict komt met de VS en wordt daarom in rap tempo geïnvesteerd in ruimtecapaciteit.
Rapport DIA
Artikel Nextgov

CIGI: Concurrentie voor China op het terrein van technologische standaardisatie groeit

Denktank CIGI dook in de meerjarige missie van China om via afgedwongen technologische standaardisatie de eigen relevantie op het internationale toneel te versterken. Het land zou op dit vlak echter steeds meer concurrentie ervaren van de Europese Unie en de Verenigde Staten.
Analyse CIGI

MERICS: China loopt uit de pas met nieuwe richtlijnen medisch-ethisch onderzoek

China loopt met de recent vastgestelde nieuwe richtlijnen op het terrein van medisch-ethisch onderzoek uit de pas ten opzichte van de rest van de wereld. Dat zegt Jeroen Groenewegen-Lau van denktank MERICS. De nieuwe regels voor wetenschappelijk onderzoek - opgesteld na een schandaal rond bewerkte menselijke embryo's - schrijven voor dat de onderzoeksethiek "de nationale identiteit moet weerspiegelen", schrijft Groenewegen-Lau. Volgens hem blijkt uit diverse schandalen dat deze ethische regels rond bijvoorbeeld medisch onderzoek van een ander niveau zijn dan in de VS en de EU. China scherpt de regels wel aan, maar voor hen blijft technologische vooruitgang leidend. "Peking lijkt af en toe een schandaal te accepteren als de prijs van vooruitgang", aldus Groenewegen-Lau.
Artikel MERICS