Briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

In dit briefadvies werpt de AWTI een kritische blik op het NWA-beleid in de aanloop naar de evaluatie van de NWA die dit jaar zal plaatsvinden samen met een herijking van de routes en consortia.

Terug naar de kern met versimpeld aanvraagproces

De AWTI staat achter het gedachtegoed van het NWA-beleid. Toch is de raad kritisch op een drietal punten. Zo is het NWA-beleid te diffuus, is de positionering niet voldoende duidelijk. En is de coördinatie en implementatie van het beleid ingewikkeld. In het briefadvies licht de AWTI deze punten toe en doet de raad suggesties voor verbetering.

De drie hoofdaanbevelingen zijn:

1. Breng de NWA terug naar de kern: focus de NWA op het bevorderen van transdisciplinariteit in onderzoek ten behoeve van maatschappelijke opgaven;

2. Geef de NWA een duidelijke en herkenbare eigen positie in het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid;

3. Versimpel het aanvraagproces en de coördinatie van de NWA.

De verbeteringen zouden moeten leiden tot een nieuwe aanpak voor het NWA-beleid. Beleid dat zich volop richt op de stimulering van transdisciplinair onderzoek ten behoeve van maatschappelijke opgaven, door middel van een eenvoudig instrumentarium.

De AWTI heeft dit briefadvies op 13 april 2022 aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf.