Naar een krachtig stelsel klaar voor de toekomst

Wetenschap en hoger onderwijs hebben ruimte en richting nodig: ruimte voor wetenschappelijke excellentie en talent, voor samenwerking van onderop, voor onbelemmerde uitwisseling van kennis en richting voor meer aansluiting op toekomstige leervragen en meer impact op maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst.

De AWTI ziet daarbij drie prioriteiten:

1) Bied ruimte voor talent en kennisuitwisseling via mensen;
2) Stimuleer samenwerking in de breedte en voor specifieke maatschappelijke uitdagingen;
3) Bevorder de benutting van kennis.

Met het oog op de (verdere) voorbereiding van de brief die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het opstellen is over de wetenschap en het hoger onderwijs, heeft de AWTI met deze publicatie onder de aandacht gebracht hoe onze recent uitgebrachte adviezen kunnen bijdragen bij het bepalen van het beleid.