Verslag notaoverleg Kamer over Innovatie

Op 11 januari vond in de Tweede Kamer het notaoverleg plaats over Innovatie en Ruimtevaart. In dit overleg besprak de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een drietal AWTI-adviezen. De AWTI heeft de input gegeven over de AWTI-adviezen aan de hand van een position paper.

De leden van de fracties van D66, CDA en GroenLinks lezen in het AWTI-advies Beter van start AWTI verschillende aanbevelingen voor het versterken van de ontwikkeling van start--ups in Nederland. Deze fracties vragen aan de staatssecretaris of deze bereid is om met de vertegenwoordigers van kennisinstellingen en start-ups in gesprek te gaan om een modelovereenkomst voor het gebruik van kennis door start-ups op te stellen?

Het CDA vraagt ook aandacht voor de financieringsmogelijkheden voor start-ups en scale-ups. Bij welke ‘loketten’ kunnen dit soort ondernemingen terecht? 

De leden van de GroenLinks-fractie geven aan dat we te maken hebben te met grote maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om maatschappelijke transities, zoals het tegengaan van klimaatverandering, de energietransitie, digitalisering en het betaalbaar en organiseerbaar houden van de zorg. Juist nu tijdens de coronacrisis zijn dit belangrijke onderwerpen en wordt daarbij een fors beroep gedaan op onderzoek en innovatie. Daarbij is het belangrijk om binnen het missiegedreven innovatiebeleid meer ruimte te bieden aan nieuwkomers en het vergroten van de deelname van start-ups, innovatief mkb en scale-ups, waar de AWTI voor pleit. Het advies Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën wordt door de fractie onderschrijven zij het belang van investeren in toegepast onderzoek en onderzoek naar sleuteltechnologieën.

De leden van de PvdA-fractie hebben met grote belangstelling het AWTI-advies Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities. Zij beschouwen dit als een kritisch rapport over het huidige beleid en hebben daarom met verbazing kennisgenomen van de kabinetsreactie waarin wordt aangegeven dat het kabinet het advies van de AWTI als een ondersteuning van het huidige innovatiebeleid ziet. De leden vragen om deze stelling beter te onderbouwen door uiteen te zetten hoe de drie concrete aanbevelingen uit het rapport worden opgevolgd.