Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 24 november 2022

Vanuit de AWTI hebben we dit keer nieuws over onze nieuwe raadsleden en het advies over veilige kennisontwikkeling dat volgende week uitkomt. Internationaal zijn er ook zorgen over veilige kennisontwikkeling:  In de VS is een informatie-uitwisselingsdienst voor universiteiten in oprichting om de kennisveiligheid te bevorderen. Voor de internationale biodiversiteit zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ook economische veranderingen nodig naast natuurbeleid. Wetenschappers kampen na de crash van het cryptobedrijf van Sam Bankman-Fried met financieringsproblemen. Lees meer (inter-)nationaal nieuws over wetenschap, technologie en innovatie in deze AWTI e-mail alert.

Nieuws vanuit de AWTI

AWTI publiceert volgende week advies over veilige kennisontwikkeling in internationale samenwerking

Hoe moeten we in Nederland omgaan met de risico’s van internationale samenwerking bij kennisontwikkeling aan Nederlandse kennisinstellingen, inclusief het hoger onderwijs? Deze vraag staat centraal in het nieuwste AWTI-advies, dat minister Robbert Dijkgraaf donderdag 1 december in ontvangst neemt. 

Kennisveiligheid gaat om het voorkomen van onwenselijke kennisoverdracht en van heimelijke beïnvloeding in hoger onderwijs en wetenschap. Het gaat bovendien om ethische kwesties die kunnen spelen in internationale onderzoekssamenwerking.  In veel westerse landen is men zich steeds meer bewust van dergelijke risico’s en dreigingen. Als gevolg hiervan is de afgelopen jaren in rap tempo een nieuw beleidsterrein ontstaan, dat is gericht op het beschermen of beveiligen van kennisontwikkeling in internationale samenwerking. Nuttige stappen, maar gezien de razendsnelle ontwikkelingen dienen steeds nieuwe uitdagingen zich aan. Daarom dit advies.

Met het advies, publiceert de AWTI ook een vergelijkend onderzoek naar kennisveiligheidsmaatregelen in negen andere landen. Op basis van dit onderzoek, maar ook op basis van andere analyses en tientallen gesprekken, doet de AWTI een aantal concrete aanbevelingen voor verbetering van het beleid en de praktijk. En daarmee een versterking van de kennisveiligheid van Nederland. Meer informatie over aankomende AWTI-adviezen: adviezen in voorbereiding

Drie nieuwe AWTI-raadsleden benoemd

Anka Mulder, Jolanda Kluin en Vinod Subramaniam worden onze nieuwe raadsleden. De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met de voordracht voor de benoemingen op voorstel van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun benoeming gaat in per 1 december 2022 voor een periode van vier jaar. Lees hier meer over de nieuwe raadsleden.

De opvallendste berichten van afgelopen week

Kabinet presenteert Strategie Digitale Economie

Minister Adriaansens heeft de Strategie Digitale Economie gepresenteerd. De Strategie geeft invulling aan de ambities en doelstellingen die eerder geschetst zijn in de hoofdlijnenbrief EZK. De Strategie is uitgewerkt rondom de volgende vijf pijlers: 1) Versnellen digitalisering MKB 2) Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden 3) Creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten 4) Behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur 5) Versterken cybersecurity. Minister Adriaansen wijst er op dat de digitale transitie gepaard gaat met veel onzekerheid. "Met de Strategie Digitale Economie bied ik een kader en een kompas om met elkaar een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie vorm te geven die werkt voor iedereen. De realisatie daarvan zal plaatsvinden [..] in dialoog met bedrijfsleven, kennisinstellingen en de maatschappij, en altijd met oog voor wat actuele ontwikkelingen en opkomende kansen en uitdagingen van ons vragen", schrijft ze.
Kamerbrief Strategie Digitale Economie
Rapport: Strategie Digitale Economie
Toekomstverkenning Digitale Economie 2030
Persbericht Rijksoverheid
 

Akkoord over 12,4 miljard voor Horizon Europe

Het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie zijn overeengekomen dat 12,4 miljard euro beschikbaar wordt gesteld voor Horizon Europe. De Commissie noemt bij de presentatie van het budgetakkoord het groener, digitaler en veerkrachtiger maken van Europa als belangrijkste doelen. Een andere relevante toezegging is 3,7 miljard euro voor Erasmus+, waarbij ook Oekraïense leerlingen en studenten in het bijzonder worden genoemd.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europees Parlement
Artikel ScienceBusiness
Artikel NethEr
 

Bevorderen van internationale samenwerking rond verantwoorde AI

Het Forum for Cooperation on Artificial Intelligence (FCAI) van de denktank Brookings heeft een rapport gepubliceerd over de kansen en belemmeringen voor internationale samenwerking, met als doel de ontwikkeling van verantwoorde AI te bevorderen. In het onderzoek zijn ambtenaren uit Australië, Canada, de EU, Japan, Singapore en de VS samengebracht met experts uit de industrie, academische wereld en het maatschappelijk middenveld, onder andere om verschillen in nationaal beleid, ecosystemen, O&O en de ontwikkeling van AI-standaarden te bespreken. In het rapport worden op basis van deze gesprekken aanbevelingen gedaan om internationale samenwerking aan te jagen. Verder geeft FCAI aan te werken aan een routekaart met concrete R&D-maatregelen voor regeringen en internationale organisaties.  
Artikel Brookings
Publicatie Brookings

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap

Minister Dijkgraaf heeft de Kamer toegezegd zoveel mogelijk partijen te betrekken bij de toekomstverkenning hoger onderwijs, waaronder (toekomstige) studenten, docenten en onderzoekers, kennisinstellingen, studentenorganisaties, werkgevers, private opleiders en nationale en internationale experts op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap. De toekomstverkenning is de eerste stap in de doordenking van de toekomstige inrichting van het stelsel (o.a. diplomering, flexibel onderwijs en vaardigheden) zodanig dat het aansluit op de arbeidsmarkt in 2040 en op de vraag van studenten. Dijkgraaf geeft aan het eindrapport van de toekomstverkenning voor de zomer van 2023 naar de Kamer te sturen, en de kabinetsvisie in het najaar van 2023. 
Kamerbrief minister Dijkgraaf
 

Kabinet denkt na over exportbeperking ASML aan China

Nederland dreigt via chipmachinefabrikant ASML speelbal te worden van geopolitieke strijd tussen China en de VS. De Amerikanen voeren de druk op om de levering aan China aan banden te leggen, terwijl de Chinese president Xi onlangs premier Rutte aanspoorde om de leveranties voort te zetten. In de Tweede Kamer liet minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten na te denken over de Nederlandse positie. "We willen ongewenst eindgebruik tegengaan, we willen strategische afhankelijkheden tegengaan en we willen het technologisch leiderschap, dat Nederland nu op bepaalde fronten echt wel heeft, behouden", aldus de minister tijdens het vragenuur. Binnen een paar maanden zouden de VS en Nederland tot een akkoord moeten komen.
Verslag vragenuurtje
 

Verbeterpunten Nationaal Programma Onderwijs

Minister Dijkgraaf is naar aanleiding van de voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs positief over het feit dat hbo en wo instellingen het budget mede inzetten om onderzoekers met tijdelijke contracten die door corona vertraging hebben opgelopen te ondersteunen. Echter moet de transparantie en communicatie hierover richting onderzoekers volgens Dijkgraaf verbeteren: onder andere uit de gesprekstafel die Bureau Berenschot hierover heeft georganiseerd en van het Promovendi Netwerk Nederland komen gemengde signalen over hoe dit in de praktijk verloopt. 
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Persbericht ministerie
Rapport: Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs
 

Rathenau Instituut pleit voor meer aandacht voor bioveiligheid

Er is meer kennis nodig over de risico’s van nieuwe biotechnologie, concludeert het Rathenau Instituut in het rapport 'Samen voor bioveiligheid'. De veiligheid binnen biotechnologieonderzoek is op dit moment gewaarborgd, maar staat wel onder druk. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om het bioveiligheidsbeleid toekomstbestendig te maken. “We pleiten bijvoorbeeld voor verplichte aandacht voor bioveiligheid in de opleiding van biotechnologen, en in het onderzoek zelf. Om kennis over bioveiligheid actueel te houden, is het cruciaal dat alle relevante betrokkenen deel uitmaken van een continu leerproces”, aldus Rinie van Est, onderzoeksleider. 
Publicatie Rathenau Instituut
 

Veertig ERC Starting Grants voor Nederlandse onderzoekers

Nederlandse onderzoekers hebben met veertig toewijzingen een flink aantal van de ERC Starting Grants opgehaald, zo is deze week bekendgemaakt. In totaal is er voor 636 miljoen toegekend aan 408 onderzoekers. 
Nieuwsbericht ERC
Lijst toewijzingen
 

Dijkgraaf wil openbaar register met bijbanen van hoogleraren

Minister Dijkgraaf wil dat er een openbaar landelijk register komt met de bijbanen van hoogleraren. "Dit zijn zaken waar we heldere afspraken over hebben gemaakt, maar waarvan je moet vaststellen dat instellingen slordig zijn. Het roept een hoop vragen op en het ondergraaft de publieke beleving van waar de wetenschap voor staat", aldus Dijkgraaf. Sinds 2008 hebben verschillende ministers al een poging gedaan tot een dergelijk register. In Nieuwsuur gaf Dijkgraaf aan dat universiteiten dit kalenderjaar nog een plan moeten overhandigen over hoe ze het register willen vormgeven.  
Artikel Nieuwsuur
 

EIC investeert in project dat archeologie, neurowetenschappen en robotica combineert

Het METATOOL-project, een consortium van zeven instituten (waaronder de Radboud Universiteit) van archeologie, neurowetenschappen en robotica, heeft vier miljoen euro aan ondersteuning van de Europese Innovatieraad (EIC) ontvangen. Het project onderzoekt hoe robots cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen om werktuigen uit te vinden op een vergelijkbare manier als de oermens dit ruim drie miljoen jaar geleden heeft gedaan. De financiering komt uit de Pathfinder Challenge ‘Awareness Inside’, dat acht projecten financiert voor de ontwikkeling van technologieën op basis van bewustzijnsprincipes.
Persbericht Radboud Universiteit
 

Besteding van budget van vijf miljoen voor nucleaire kennis- en innovatiestructuur

Het ministerie van EZK heeft in oktober éénmalig vijf miljoen euro toegezegd voor het versterken van de kennis- en innovatiestructuur op het gebied van nucleaire technologie. Minister Jetten (Energie en Klimaat) geeft nu in een kamerbrief invulling aan deze toezegging. Hij schrijft dat gesprekken tot verschillende concrete voorstellen voor de besteding van het budget hebben geleid. De voorstellen richten zich voornamelijk op onderwijs en onderzoek: waaronder het aanstellen van een leerstoel Stralingsbescherming en twee promovendi aan de TU Delft én drie lectoren voor praktijkgericht onderzoek in samenspraak met hogescholen. Verder wordt voorgesteld om bestaande laboratoriumfaciliteiten te vervangen en uit te breiden, een publiekscentrum in Zeeland te realiseren om bewustwording te stimuleren en om een Nuclear Academy op te richten.
Kamerbrief minister Jetten
 

PBL: naast natuurbeleid economische veranderingen nodig om biodiversiteitsdoelen te halen

De innovatiekracht van maatschappelijke partijen (zoals steden, regio’s, NGO’s en bedrijven) is van cruciaal belang om de internationale biodiversiteitsdoelen te halen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens de studie ‘Exploring nature-positive pathways’ zou alleen natuurbeleid onvoldoende opleveren. Er zijn ook economische veranderingen nodig. “Dit vraagt om innovaties en veranderingen aan zowel de consumptie-, verwerkings- als productiekant van nationale en internationale voedsel-, energie- en productketens. Voorbeelden zijn het produceren van niet-dierlijke bronnen voor eiwitten, duurzame energiebronnen en het circulair gebruik van materialen”, aldus het PBL.
Nieuwsbericht PBL
 

Opinie: visie nodig op positie praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek zou harder moeten groeien en daar zou het kabinet een visie op moeten ontwikkelen, aldus Alex Verkade (Regieorgaan SIA) en Barend van der Meulen (CHEPS, Universiteit Twente) in een interview over praktijkgericht onderzoek met ScienceGuide. Beiden vinden dat er in de afgelopen jaar grote stappen zijn gezet door hogescholen, maar dat de groei stagneert. In het interview wordt gepleit voor meer visie van het kabinet op de positie van praktijkgericht onderzoek. "Ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen en allerlei veranderingen is er echt behoefte aan praktijkgericht onderzoek, maar het ontbreekt nu aan een strategie voor de verdere ontwikkeling daarvan. We hebben een veel serieuzere visie dan het hagelslagbeleid van de huidige minister nodig", aldus Van der Meulen.
Artikel ScienceGuide
 

Toezegging Van Huffelen: jaarlijkse rapportage nieuwe technologieën 

Staatssecretaris Van Huffelen wil samen met kennispartijen komen tot een jaarlijkse rapportage over nieuwe technologieën. Dat zegde ze toe tijdens het wetgevingsoverleg Digitalisering. In de rapportage wordt ingegaan op de kansen, mogelijke inzet en risico’s van de nieuwe technologie. Tijdens het debat liet haar collega-minister Adriaansens daarnaast weten rond de zomer te komen met een brief over de impact van digitalisering op het klimaat.
Stenogram wetgevingsoverleg
 

Nederland scoort goed op EIC-beurzen

Vier van de twintig geselecteerde projecten van de Transition call van de European Innovation Council zijn afkomstig uit Nederland, schrijft Neth-ER in een artikel. De Universiteit Twente, Pacing Cure (spin-off van de UvA), River Biomedics en PhotonIP halen bij elkaar ruim acht miljoen euro aan investeringen op. De Transition-beurzen richten zich op de vercommercialisering van technologieën op de Europese markt.
Artikel Neth-ER
Persbericht European Innovation Council
 

Begroting Justitie en Veiligheid


Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitten VVD, CDA en D66 hun zorgen over deepfaketechnologie. Ze vroegen om opheldering over welke stappen er zijn gezet en hoe de minister denkt over een wettelijk verbod. Minister Yesilgoz (Justitie) komt voor het einde van dit jaar met een beleidsreactie op het onderzoek naar deepfaketechnologie dat de Kamer eerder dit jaar heeft ontvangen. 
Verslag Begroting Justitie en Veiligheid 2023
Verslag Begroting Justitie en Veiligheid 2023 (vervolg)
 

Missiegedreven innovatiebeleid in Amsterdam

Innovatie moet gericht zijn op brede welvaart in plaats van economische doelstellingen, aldus Tijs Roelofs, hoofd innovatie van de Gemeente Amsterdam in een interview met TNO. Roelofs stelt dat er een heldere breuk moet zijn met de ‘oude manier’ van innoveren. “Als we simpelweg doorgaan met digitaliseren en optimaliseren, dan behaal je weliswaar je KPI’s, maar schiet je je maatschappelijke doel voorbij. Denk aan de toeslagenaffaire”, aldus Roelofs. In het interview bespreken Roelofs en TNO het missiegedreven innovatiebeleid van de Gemeente Amsterdam dat gericht is op brede welvaart.
Interview TNO
 

Wie maakt de digitale dienst uit?

In de podcast ‘Wie maakt de digitale dienst uit?’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) staan experts stil bij de vraag hoe bepalend de digitale wereld in ons leven is. En de vraag wie daarbij de spelregels bepalen en de data beheren. 
Podcast

Nieuws en achtergronden uit Europa

Discussie over ‘Chips’: Wat kan de EU leren van China en de VS, en waar zetten we middelen op in?

Denktank Bruegel doet in een beleidsnota aanbevelingen over wat de EU bij de uitwerking van de Chips Act kan leren van China. Dat land was het eerste met een grootschalige strategie om de halfgeleiderindustrie te ondersteunen. Ondanks dat het land sinds 2015 150 miljard dollar heeft geïnvesteerd, zijn de successen beperkt, schrijft Bruegel. De denktank adviseert onder andere het intensiever samenwerken met gelijkgestemde niet-EU-landen en het vermijden van overinvesteringen. In het Europees Parlement blijft ondertussen discussie bestaan over de investeringen, zo schrijft Science Business. In een debat werd onder andere bepleit dat de EU Chips joint undertaking (JU) zich meer zou moeten richten op de volgende generatie halfgeleidertechnologieën, dat er meer en voorspelbare financiering nodig is voor R&D en dat middelen uit Horizon Europe niet ingezet moeten worden voor de financiering van nieuwe initiatieven, zoals de Chips Act. Politico schrijft in een artikel dat de doelen van de Chips Act ambitieus zijn, maar dat er sinds de eerste aankondiging van de Commissie veel onzeker en onduidelijk is over de financiering van het programma.
Publicatie Bruegel
Artikel Science Business
Artikel Politico
 

Oproep LERU: Geef gelijkgestemde niet-EU landen toegang tot Horizon Europe

De League of European Research Universities (LERU) roept op om gelijkgestemde niet-EU-landen alsnog toegang te geven tot Horizon Europe. In het statement roepen de 23 deelnemende universiteiten Europese instellingen, nationale regeringen en onderzoeksfinanciers op om gezamenlijk onderzoek en innovatie aan universiteiten te ondersteunen en te werken aan een gemeenschappelijke missie om mensen over de hele wereld ten goede te komen. “Een cruciale eerste stap in deze ondersteuning is de volledige deelname van Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, evenals andere gelijkgestemde en innovatieve niet-EU-landen, aan het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europa, als hoogste prioriteit”, aldus LERU. In dezelfde week publiceerde Science Business over de teleurstelling in het VK over de uitsluiting van gevoelige kwantumprojecten.
Persbericht LERU
Artikel Science Business
 

Besluit over 190 miljoen uit Europees Innovatiefonds


Het European Innovation Council (EIC)-fonds heeft een eerste reeks van 35 investeringsbesluiten genomen in het kader van Horizon Europe. De totale investeringsronde bedraagt ongeveer 190 miljoen euro aan aandelenkapitaal. "De EIC is een essentieel instrument voor de uitvoering van de nieuwe Europese innovatieagenda, waarmee wordt beoogd van de EU de wereldleider op het gebied van deeptech-innovatie te maken om daarmee onze grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De EIC draagt bij aan het vlaggenschipprogramma voor opschaling door deeptech-start-ups met een hoog risico te ondersteunen met een combinatie van subsidies, investeringen in aandelenkapitaal en ecosysteemdiensten op het gebied van innovatie", aldus Eurocommissaris Gabriel.
Persbericht Europese Commissie
 

EU-India samenwerking op kwantum en high-performance computing

De EU en India hebben een intentie tot samenwerking ondertekend op het gebied van high-performance computing, klimaatmodellering en kwantumtechnologie. De intentie bouwt voort op toezeggingen tijdens de EU-India top van mei 2021 en de oprichting van de EU-India Handels- en Technologieraad dit voorjaar. “Door onze ervaring en expertise te combineren en voort te bouwen op onze langdurige samenwerking en vertrouwen, kunnen we elkaar helpen de grootste uitdagingen van onze tijd te overwinnen: COVID-19 en klimaatverandering. Bovendien biedt deze overeenkomst ons een opwindend perspectief voor de EU en India om samen de grenzen van kwantumtechnologieën te verkennen”, aldus Eurocommissaris Viola.
Persbericht Europese Commissie
 

EU-Turkije-dialoog over wetenschap, onderzoek, technologie en innovatie

Op 15 november heeft de eerste EU-Turkije-dialoog op hoog niveau over wetenschap, onderzoek, technologie en innovatie plaatsgevonden tussen Eurocommissaris Gabriel en de Turkse minister van Industrie en Technologie Varank. De dialoog richtte zich hoofdzakelijk op de green deal, de digitale transitie, de toekomst van de industrie en de rol van het onderwijs.
Publicatie Europese Commissie
 

Politiek akkoord over programma veilige connectiviteit

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het definitieve voorstel voor een EU-programma voor veilige connectiviteit 2023-2027. Het programma krijgt, in het voorstel, een budget van 2,4 miljard euro en gaat zich richten op de inzet van EU-satellietconstellatie ‘IRIS2’ (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Nu de onderhandelingen zijn afgerond moeten het Parlement en de Raad binnenkort stemmen over het definitieve voorstel.
Persbericht Europese Commissie
 

Policy paper over bevordering van wetenschapscommunicatie

All European Academies (ALLEA) en Wissenschaft im Dialog hebben de resultaten gepresenteerd van de Future of Science Communication Conference 2.0 (FSCC 2.0). De organisaties doen aanbevelingen voor betere wetenschapscommunicatie aan burgers en beleidsmakers. De onderzoekers benadrukken dat de uitkomsten van de conferentie een startpunt moet zijn voor toekomstige gesprekken over wetenschapscommunicatie. ALLEA heeft een interactieve portaal opgezet waar het rapport te lezen is en de bijeenkomsten van de conferentie terug te kijken.
FSCC 2.0 portaal
Publicatie ALLEA
 

Hoofddoelen Critical Raw Materials Act

De aankomende Europese Critical Raw Materials Act moet stabiele bevoorrading veiligstellen, de Europese strategische autonomie vergroten en de afhankelijkheid van import verminderen. Dat schrijft EURACTIV in een analyse van het wetgevingspakket, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verschijnt. "We beleven een wereldwijde race voor de levering en recycling van kritieke grondstoffen", aldus Eurocommissaris Breton. Naar verwachting van de Wereldbank zal de wereldwijde vraag naar kritieke grondstoffen tegen 2050 met 500% omhoogschieten. In de analyse gaat EURACTIV verder in op de uitdagingen en ambities van het wetgevingspakket.
Artikel EURACTIV
 

Besluiten Raad voor Concurrentievermogen

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen begin december zullen onder andere conclusies aangenomen worden over onderzoeksinfrastructuren, de Nieuwe Europese Innovatie Agenda (NEIA) en mogelijk ook over leidende beginselen voor kennisvalorisatie. Ook zal er een beleidsdebat worden gevoerd over de vraag hoe de doorwerking van wetenschap in de beleidsvorming kan worden verbeterd en over de exploitatie van Europese ruimtevaartdata. Tijdens het onderdeel interne markt en industrie zal onder andere gesproken worden over de Chips Act en de richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Dilligence. Met betrekking tot de Chips Act verwacht het kabinet in te kunnen stemmen met de algemene oriëntatie, maar is wel nog op een aantal punten kritisch. Bijvoorbeeld op het terrein van de financiering hecht het kabinet er aan dat dit in nauw overleg met de lidstaten gebeurt, met name als er geld uit Horizon Europe en Digital Europe wordt ingezet.
Kamerbrief minister Adriaansens
 

Science Europe wil O&I-kloof dichten en mobiliteit onderzoekers bevorderen

Er is dringend actie nodig om de mobiliteit van onderzoekers tussen Europese landen te versterken en te vergemakkelijken, schrijft Science Europe in een position paper over het versterken van onderzoeks- en innovatiesystemen. In het paper wordt gewaarschuwd dat de Europese kloof op het gebied van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten dreigt te groeien als gevolg van nieuwe maatschappelijke en economische uitdagingen. De koepel roept landen onder andere op om duidelijke doelen te formuleren om de O&I (Onderzoek en Innovatie) investeringen te verhogen tot de afgesproken 3% van het bbp.
Publicatie Science Europe
Artikel Neth-ER
 

Overzicht amendementen op Data Act

In totaal zijn er meer dan 1.000 amendementen ingediend op de Europese Data Act. “De Data Act kan worden verbeterd om ervoor te zorgen dat het technisch haalbaar, juridisch veilig en financieel levensvatbaar is en aantrekkelijk is voor betrokken actoren om deel te nemen aan de data-economie", aldus Europarlementariër Angelika Niebler. EURACTIV heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het aankomende wetgevingspakket. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn de reikwijdte van de wet, het onderscheid in verschillende soorten data, het Internet of Things en gegevensbescherming.
Artikel EURACTIV

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Scholars at Risk: academische vrijheid staat wereldwijd onder druk

De academische vrijheid is in 65 landen afgenomen, concludeert mensenrechtenorganisatie Scholars at Risk in de achtste editie van hun jaarverslag ‘Free to think’. Verder blijkt uit het jaarrapport dat het aantal aanvallen op de academische vrijheid is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Nederland komt dit jaar niet aan bod in het verslag, in de editie van 2021 stonden het meldpunt voor linkse docenten van FvD en de intimidatie van wetenschappers door ‘Vizier op Links’ vermeld in het rapport.
Publicatie Scolars at Risk
Artikel HOP | U-Today
 

Digitaliseringspapers OECD

De OECD heeft afgelopen week vijf papers gepubliceerd rondom het thema digitalisering. Zo wordt de impact van digitale aanjagers op de mondiale economie geanalyseerd, alsmede hoe via digitaal beleid gebouwd kan worden aan een betere maatschappij. De andere titels zijn: Putting people first in digital transformation; Harnessing the power of AI and emerging technologies; en Measuring the environmental impacts of artificial intelligence compute and applications.
Overzicht papers OECD
 

Wetenschappers in de problemen door crash cryptobedrijf

Het omgevallen cryptobedrijf FTX zorgt voor een naschok in de wetenschappelijke gemeenschap, schrijft Science in een artikel. De oprichter van het bedrijf, Sam Bankman-Fried, was tevens oprichter van, én ondersteunde, meerdere filantropische organisaties die een breed scala van wetenschappelijke onderzoeken financierden. Het plotselinge faillissement en onderzoek naar het misbruik van het geld van investeerders leidt nu tot bevriezing van geldstromen. Bijvoorbeeld het opgerichte Future Fund, dat 262 subsidies en investeringen heeft aangekondigd voor een totaalbedrag van 132 miljoen dollar. "Het spijt ons verschrikkelijk te moeten zeggen dat het er op lijkt dat het Future Fund veel toegezegde subsidies niet zal kunnen honoreren”, aldus vijf inmiddels opgestapte senior medewerkers van het fonds. In het artikel wordt in kaart gebracht wat de (potentiële) gevolgen van het faillissement voor de wetenschap zijn.
Artikel Science
 

Begroting VK: meer innovatiesteun voor grote bedrijven ten koste van het mkb

Het VK houdt vast aan de plannen om de overheidsinvesteringen in R&D tegen 2024 te verhogen tot 20 miljard pond, blijkt uit de eerste aankondiging van grote uitgaven van de nieuwe premier Sunak. De innovatiesteun voor het mkb wordt echter verlaagd vanwege bezorgdheid over fraude. Zowel politici als het bedrijfsleven hebben hun zorgen geuit over mogelijke schade voor innovatieve mkb’s. Steve Bates, CEO van de BioIndustry Association, reageert tegen Science Business ook kritisch op het plan.
Artikel Science Business
Publicatie HM Treasury
 

CEPA: waar moet de Amerikaanse cyberstrategie zich op richten?

Het bedrijfsleven en de overheid moeten de handen ineenslaan op het gebied van cyberveiligheid, schrijft denktank CEPA. De schrijvers noemen de aanval van Russische hackers op het Amerikaanse softwarebedrijf SolarWinds als voorbeeld van een situatie waarin het algemeen belang afhankelijk is van private infrastructuur. In het stuk worden aanbevelingen gedaan voor de Amerikaanse cyberstrategie (die eind dit jaar wordt gepubliceerd).
Opiniestuk CEPA
 

VS werkt aan nieuw centrum voor onderzoeksbeveiliging

De Amerikaanse National Science Foundation is bezig met plannen voor een nieuwe informatie-uitwisselingsdienst voor universiteiten om de kennisveiligheid te bevorderen, schrijft Science Business. In de G7 groeien de zorgen naar aanleiding van gevallen van wetenschappelijke spionage, diefstal van intellectueel eigendom en misbruik van onderzoek. Canada en het VK kondigde eerder al vergelijkbare plannen aan en de Europese Commissie werkt aan een toolkit voor onderzoekers. De inspanningen zijn voornamelijk gericht op China, maar ook andere landen zoals Rusland en Iran.
Artikel Science Business