Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 22 september 2022

De AWTI roept de overheid op om complexe problemen samen met de samenleving aan te pakken in het vandaag gepubliceerde essay  ‘Samen grip krijgen op wicked problems: lessen uit de coronacrisis.’ Verder deze week onder andere dit: Er is een flinke toename aan overheidssubsidies voor energieonderzoek en –innovatie. Prinsjesdag leverde ten opzichte van wat al bekend was weinig nieuwe plannen op voor de domeinen wetenschap, technologie en innovatie. De Europese Commissie presenteert een Cyber Resilience Act. Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology en Google hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor betaalbare chips  voor onderzoek en innovatie.

Berichten van de AWTI

Pak problemen aan met kennis en inventiviteit uit de samenleving

Er zijn al veel lessen getrokken uit de coronacrisis. Onderbelicht blijft de grote waarde van cocreatie tussen overheid, onderzoekers en samenleving. Dit stelt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in het vandaag gepubliceerde essay ‘Samen grip krijgen op wicked problems: lessen uit de coronacrisis.’ De aanpak van complexe maatschappelijke problemen zal alleen slagen als we de kennis en inventiviteit uit de samenleving beter weten te benutten. Eppo Bruins, voorzitter AWTI roept de overheid op samen met de samenleving en wetenschap aan de slag te gaan. De overheid kan deze cocreatie structureel beter organiseren en  faciliteren. Bijvoorbeeld door te investeren in de doorontwikkeling en implementatie van vindingen.
Essay AWTI Samen grip krijgen op wicked problems: lessen uit de coronacrisis
 

Kabinetsreactie AWTI-briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

In april dit jaar wierp de AWTI met een briefadvies een kritische blik op het NWA-beleid. De AWTI stelde dat het NWA-beleid te diffuus is en de positionering niet voldoende duidelijk. Ook vond de AWTI dat de coördinatie en implementatie van het beleid te ingewikkeld is. Dit gebeurde in aanloop naar de externe evaluatie van het NWA-programma 2018-2021. Nu de evaluatie afgerond is, heeft het kabinet de Tweede Kamer een reactie gestuurd op zowel de externe evaluatie als het AWTI-briefadvies. Minister Dijkgraaf reageert positief op de conclusies uit het evaluatierapport en de aanbevelingen uit het eerdere briefadvies van de AWTI. De NWO heeft inmiddels opvolging gegeven aan de aanbevelingen.
Kabinetsreactie AWTI-briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) | Kamerstuk | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Evaluatierapport NWA-programma 2018-2021
AWTI briefadvies NWA

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Toename overheidssubsidies voor energieonderzoek en -innovatie

De overheidssubsidies voor energieonderzoek en -innovatie zijn flink gestegen, concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de jaarlijkse ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’. In 2021 investeerde de Rijksoverheid 421 miljoen euro, wat een stijging van 181 miljoen euro is ten opzichte van 2020. Het grootste deel van de investeringen, 234 miljoen, is geïnvesteerd rond het thema energiebesparing. In dezelfde week liet minister Adriaansens weten dat in 2021 voor een recordbedrag aan innovatiemiddelen is besteed via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het zou gaan om een bedrag van 7,8 miljard voor in totaal meer dan 20.000 Nederlandse bedrijven. De wet geldt als een stimuleringsregeling voor bedrijven om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Persbericht minister Adriaansens
Nieuwsbericht RVO

Europese Commissie presenteert Cyber resilience act

De Europese Commissie heeft afgelopen week het voorstel ingediend voor een Cyber resilience act. Deze wet moet EU-breed consumentenproducten beter beschermen tegen cyberdreiging. De wet legt verplichtingen op aan fabrikanten om aan een zeker niveau van cyberweerbaarheid te komen. Het moet de producten veiliger maken, maar ook fabrikanten dwingen met updates te komen en consumenten te informeren. Eurocommissaris Margrethe Vestager: "Wij moeten ons veilig kunnen voelen met producten die we op de eengemaakte markt kopen. Net zoals een CE-markering ons aantoont dat een stuk speelgoed of een koelkast betrouwbaar is, zal de wet inzake cyberweerbaarheid waarborgen dat geconnecteerde voorwerpen en software aan strenge cyberbeveiligingsvereisten voldoen. De wet zal de verantwoordelijkheid leggen waar zij hoort, namelijk bij degenen die de producten in de handel brengen."
Persbericht Europese Commissie
EU-voorstel: verordening cyberweerbaarheid

Samenwerkingsovereenkomst NIST en Google voor betaalbare chips

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) en Google hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om chips te ontwikkelen en produceren om onderzoek en innovatie in de halfgeleider- en nanotechnologie-industrie te stimuleren. "Door een nieuw en betaalbaar binnenlands aanbod van chips voor onderzoek en ontwikkeling te creëren, wil deze samenwerking het innovatieve potentieel van onderzoekers en startups in het hele land ontketenen. Dit is een geweldig voorbeeld van hoe de overheid, de industrie en academische onderzoekers kunnen samenwerken om het leiderschap van de VS in deze uiterst belangrijke industrie te versterken”, aldus onderminister voor Handel en NIST-directeur Laurie E. Locascio.
Nieuwsbericht NIST

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Weinig nieuws voor wetenschap en innovatie in Prinsjesdagstukken

Prinsjesdag leverde ten opzichte van wat al bekend was weinig nieuwe plannen op voor de domeinen wetenschap, technologie en innovatie. Het ministerie van OCW benadrukte de 500 miljoen die jaarlijks wordt uitgetrokken voor hoger onderwijs en wetenschap, een afspraak uit het regeerakkoord. Minister Adriaansens wees op de extra inzet op valorisatie en marktcreatie in het innovatiebeleid en in de Troonrede stelde de Koning dat de grote investeringen in onder andere hoger onderwijs 'rust en ruimte' brengen. Ook gaf hij aan dat het kabinet blijft investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land. "Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve start-ups, en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt", aldus de Koning. Adriaansens wil begin 2023 met een nieuwe visie op startupbeleid komen.
Troonrede
Persbericht: OCW trekt extra geld uit voor koopkracht, kansengelijkheid en herstel
Memorie van toelichting Begroting EZK
Memorie van toelichting Begroting OCW

Opinie: Complexe uitdagingen vereisen multidisciplinaire wetenschappelijke samenwerking

Nu de uitdagingen in de wereld steeds complexer worden is het onvermijdelijk dat ook binnen de wetenschap meer samenwerking tussen disciplines plaatsvindt. Dat betogen Henk Kummeling en Maarten Hajer van de Universiteit Utrecht in een gesprek met Scienceguide. "Naarmate de wereld minder makkelijk functioneert, moet je ook in de wetenschap die complexiteit weer terugkrijgen. Daarvoor moet je over disciplines heen kijken, waardoor we merken hoe lastig dat is geworden. We hebben een rekening betaald voor die fragmentering", aldus Hajer. Kummeling: "Actueel uitgedrukt kunnen we het stikstofprobleem niet alleen begrijpen door naar natuurwetenschappers te luisteren; we hebben ook economen nodig die kunnen uitleggen hoe bedrijfsvoeringen kunnen veranderen. Hoe kun je een mens überhaupt helpen om een transitieproces te organiseren? Als je die vraag vanuit strikte wetenschappelijke silo’s wilt beantwoorden, blijf je eindeloos emmeren rond bepaalde problemen."
Artikel Scienceguide

Onduidelijkheid over end-to-end-encryptie houdt aan

Tijdens het Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity heeft de Kamer afgelopen week bij minister Yeşilgöz aangedrongen op uitsluitsel over wat het kabinet wil met end-to-end-encryptie. De Kamer had eerder uitgesproken dat hier niet aan gemorreld mag worden, maar het kabinet lijkt deze optie open te willen houden om criminaliteit en terrorisme aan te kunnen pakken. Yeşilgöz beloofde op korte termijn met een brief te komen, maar vanuit de commissie klonk de kritiek dat zij niet wilde beloven dat het kabinet niet gaat sleutelen aan end-to-end encryptie. Lisa van Ginneken (D66): "Ik hoor in het betoog van de minister nog weinig geruststelling dat in die brief dan wel een helder standpunt wordt ingenomen over het niet verzwakken van encryptie en het wel najagen van alternatieven. Want in tegenstelling tot het jagen op de unicorn hoor ik wel positieve geluiden over alternatieven die toch tegemoet kunnen komen aan het signaleren van problemen zonder encryptie te verzwakken en zonder privacy en bescherming van burgers en bedrijven aan te tasten”.
Debatregistratie

Yeşilgöz: Knelpunten bij uitvoering hackbevoegdheid

Minister Yeşilgöz heeft afgelopen week een rapport naar de Kamer gestuurd waarin duidelijk wordt dat er knelpunten waargenomen worden in de inzet van hackbevoegdheden. "Het betreft de manier waarop kan worden binnengedrongen, de inzet van commerciële middelen, de meldplicht voor onbekende kwetsbaarheden, het toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de keuring van technische hulpmiddelen", aldus de minister in een begeleidende brief. Ze verwacht in het voorjaar van 2023 een inhoudelijke reactie op het rapport te kunnen geven.
Kamerbrief minister Yeşilgöz
Rapport 'De hackbevoegdheid in de praktijk

Voorstel voor landelijke afspraken over Top-up beurzen

Het CDA heeft afgelopen week opgeroepen om te komen tot landelijk afspraken over Top-up beurzen voor buitenlandse beurspromovendi. Een hele waaier aan ministeries en de uitvoerende diensten zou hierbij betrokken worden, omdat een eenduidige fiscale methodiek nodig is. De motie die vorige week tijdens het tweeminutendebat over de Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap werd ingediend kreeg van minister Dijkgraaf 'oordeel Kamer' en zal dus bij de stemmingen over twee weken vermoedelijk worden aangenomen. De VVD-motie die het kabinet verzoekt om voor het huidige Faculty of Impact-programma van NWO voldoende middelen beschikbaar te stellen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap gedurende de looptijd van dat fonds kreeg eveneens 'oordeel Kamer'.
Verslag: Tweeminutendebat Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

VVD en CDA willen meer grip op kennisveiligheid

Tijdens het tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen hebben VVD en CDA opgeroepen om meer grip te krijgen op de controle die instellingen moeten uitvoeren op kennisveiligheid. In een motie verzoeken ze het kabinet de risicoanalyse "op systematische wijze te laten uitvoeren". Daar moet een risicoclassificatie van internationale relaties en samenwerkingsverbanden onderdeel van uitmaken, zo willen de partijen. Ook willen VVD en CDA dat de uitkomsten en de aanpak worden beoordeeld via een externe audit. In de week na Prinsjesdag zal over de motie worden gestemd. De AWTI werkt momenteel aan een advies over kennisveiligheid dat eind dit jaar verschijnt.
Verslag: Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen
AWTI-advies in voorbereiding over kennisveiligheid

Adriaansens benadrukt bij EU-collega's belang van innovatieve ecosystemen

Minister Adriaansens heeft tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 22 juli het belang benadrukt van meer ondersteuning voor Europese innovatieve ecosystemen en waardeketens. "Investeringen op regionaal, nationaal en Europees niveau kunnen deze ecosystemen versterken, waarbij synergie tussen Europese, nationale en regionale fondsen en programma’s voor onderzoek en innovatie van belang is", aldus Adriaansens. Ook onderstreepte zij in dit kader hoe belangrijk het is om "binnen ecosystemen sterke connecties en interacties te hebben tussen mkb, industrie en onderzoeks- en innovatie-instellingen, bijvoorbeeld in de vorm van publiek-private partnerschappen". Ook laat ze weten de Europese inzet te steunen voor meer synergie in onderzoeks- en innovatiefinanciering. "Nederland heeft aangegeven voorstander te zijn van de doelstelling om de synergieën tussen EU-programma's en nationale en regionale fondsen voor onderzoek en innovatie te maximaliseren. Dit zal het effect van onze Europese en nationale investeringen verder versterken ten voordele van de maatschappij en de economie", aldus de minister.
Kamerbrief minister Adriaansens

Kabinet: 1,2 miljard voor leven lang ontwikkelen

De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de Kamerbrief die de beleidslijnen uitwerkt voor het aanjagen van Leven Lang Ontwikkelen. Hiervoor worden onder andere leerrechten geïntroduceerd. "Nu de urgentie van het blijven leren en ontwikkelen zo groot is (krapte, grote transities), heeft het kabinet de ambitie de leer- en ontwikkelcultuur te stimuleren, de trend van stagnerende deelname aan scholing en training te keren en te streven naar een scholingsdeelname van 62 procent van alle volwassenen in Nederland in 2030. Om deze ambitie samen met sociale partners, opleiders en andere betrokkenen te realiseren geeft het kabinet een stevige impuls van bijna € 1,2 miljard (2023-2027) via drie samenhangende beleidslijnen om mensen, bedrijven en opleiders te stimuleren in ontwikkeling te blijven", zo valt te lezen. Naar verwachting komt de minister van Sociale Zaken op korte termijn met een Kamerbrief.
Besluitenlijst Ministerraad

Kabinet reageert later dit jaar op coronascenario's

Het kabinet heeft de Kamer in een brief bijgepraat over de voortgang met betrekking tot de langetermijnaanpak van corona. Hierin wordt onder andere geschreven dat het kabinet later dit jaar wil reageren op de recent uitgewerkte scenario's die door diverse adviesraden, waaronder de AWTI, zijn opgesteld.
Kamerbrief kabinet
Coronascenario's doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europese State of the Union

In de Europese State of the Union stond voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen nadrukkelijk stil bij het belang van onderwijs, wetenschap en innovatie. “We hebben een stimulerende zakelijke omgeving nodig, een personeelsbestand met de juiste vaardigheden en toegang tot grondstoffen die onze industrie nodig heeft”, aldus Von der Leyen. Om de strategische autonomie van Europa te versterken is onder andere een ‘SME relief package’ voor het mkb en een ‘European Critical Raw Materials Act’ aangekondigd. Daarnaast zijn er investeringen in het vervolg- en hoger onderwijs en betere regelgeving om buitenlands talent aan te trekken nodig om iets te doen aan het groeiend personeelstekort.
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht Europese Commissie

Rapport en beleidsbrief over de toekomst van digitalisering in het onderwijs

Europese onderwijssystemen moeten zich aanpassen voor het digitale tijdperk, concludeert EIT-Digital in een rapport over de randvoorwaarden voor de digitale transformatie. Naast een transformatie van het reguliere onderwijs pleit het rapport ook voor aanvullende programma’s om een deel van de volwassen bevolking te kunnen trainen. Naast digitale basisvaardigheden worden ook gespecialiseerde vaardigheden steeds belangrijker om het Europese niveau op het gebied van onder andere AI, het Internet of Things (IoT) en digitale veiligheid op peil te houden. Het rapport waarschuwt dat de EU op beide dimensies onvoldoende scoort in haar eigen Digitale Kompas-doelen voor 2030. Verder moedigt het rapport meer pan-Europese samenwerking aan om ecosystemen van private en publieke onderwijsaanbieders te ontwikkelen. De European University Association doet in een beleidsbrief een vergelijkbare oproep aan de Europese Commissie. In de brief worden enkele beleidsaanbevelingen gedaan over de rol van het hoger onderwijs in de digitale transformatie.
Artikel Neth-ER
Publicatie EIT
Publicatie European University Association

Digital Service Act kan nadelige gevolgen voor onderzoekers

De conceptwetgeving van de Digital Services Act (DSA) creëert rechtsonzekerheid voor universiteiten en onderzoeksorganisaties, concludeert onafhankelijk onderzoeker Björn Lundqvist. Volgens het rapport zou de DSA opgesteld zijn met het oog op economische diensten, maar zouden de uitkomsten negatief kunnen uitpakken voor de wetenschap. Lundqvist beveelt daarom de Commissie aan om het kennisveld expliciet uit te sluiten van de DSA.
Artikel Neth-ER
Publicatie Publications Office EU

Competentiekader voor Europese onderzoekers

De Europese Commissie heeft een nieuw Europees competentiekader voor onderzoekers aangekondigd. Eén universeel Europees competentiekader sluit aan op de aankomende Europese Onderzoeksruimte. Een expertgroep heeft het rapport ‘Knowledge ecosystems in the new ERA’ gepresenteerd om de EC te adviseren. Het competentiekader moet uiteindelijk zowel onderzoekers als werkgevers overzicht bieden van de competenties die nodig zijn voor een succesvolle onderzoekscarrière in Europa, zowel binnen als buiten de academische wereld.. Omdat het kader nog niet getest is wordt geadviseerd de feedback uit het werkveld mee te nemen. Naar verwachting wordt het kader voor het eerst getest in 2023-2024 bij enkele Horizon Europe-projecten.
Artikel Neth-ER
Publicatie Publications Office EU

Onderzoekssamenwerking EU en Thailand

De EU en Thailand hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waardoor Thaise onderzoekers deel kunnen nemen aan door de European Research Council (ERC) gefinancierde projecten. “Met de ondertekening van dit nieuwe initiatief is een positieve stap gezet om de samenwerking tussen de EU en de ASEAN-regio op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te versterken. Het zal beide partijen ten goede komen, waarbij Thaise toponderzoekers zich aansluiten bij teams onder leiding van uitstekende wetenschappers die worden gefinancierd door de European Research Council”, aldus Eurocommissaris Mariya Gabriel. Thailand scoort de afgelopen jaren slecht op het gebied van academische vrijheid. Voorstanders moedigen de samenwerking aan in de hoop dat de samenwerking een positieve invloed heeft op het land, terwijl tegenstanders zich afvragen of er niet nadrukkelijker afspraken op dit onderwerp gemaakt hadden moeten worden.
Artikel ScienceBusiness
Nieuwsbericht European Research Council

EC werkt aan initiatief rondom metaverse

De Europese Commissie (EC) heeft aangekondigd volgend jaar met een initiatief te komen over de metaverse. President van de Europese Commissie Von der Leyen noemde de metaverse al in een schriftelijke intentieverklaring voorafgaand aan de State of the Union: “We blijven kijken naar nieuwe digitale kansen en trends, zoals de metaverse”. In een bericht op LinkedIn gaat Eurocommissaris Breton aan de hand van de thema’s ‘mensen, technologie en infrastructuur’ in op de ambitie om dergelijke virtuele werelden op een ‘Europese manier’ te bevorderen.
Artikel EURACTIV
Verklaring Von der Leyen (pdf)
Artikel LinkedIn

Routekaart Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition

De Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition (VR/AR Industrial Coalition) heeft een routekaart gepresenteerd voor de volgende stappen voor VR/AR in Europa. Er is steun toegezegd voor de routekaart door de Europese Commissie en 40 EU-organisaties. De Europese VR/AR-markt is met een groei van 26% ten opzichte van het voorgaande jaar in 2021 op 7,1 miljard euro geschat, naar verwachting zou de markt de komende jaren met 37% groeien.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Mobiliteit van onderzoekers stimuleren leidt tot bureaucratische obstakels voor instellingen

Verschillende Europese onderzoeksinstellingen zijn kritisch op de toegenomen regeldruk door Europese onderzoeksprogramma’s, blijkt uit een artikel op ScienceBusiness. Het toegenomen budget van uitwisselingsprogramma’s, met sterke stijging van het aantal deelnemers als gevolg, en de in sommige programma’s verplichte eis voor onderzoekers om tijd in het buitenland door te brengen blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld. De administratieve last voor kennisinstellingen zou groot zijn en verder versterkt worden door de Europese regelgeving rondom arbeidsstromen. "Wat we zien zijn onbedoelde gevolgen van regels die voor een heel ander doel zijn bedacht. Het is zeker iets dat alle onderzoeksfinanciers en subsidieverstrekkers raakt”, aldus Michael Hörig, directeur van de Duitse Academische Uitwisselingsdienst Brussel.
Artikel ScienceBusiness

Brandbrief Europese privacywaakhonden

De Europese privacywaakhonden hebben in een gezamenlijke brief gericht aan het Europees Parlement en de Europese Raad een noodoproep gedaan voor meer financiële middelen in de aankomende begroting, schrijft EURACTIV na inzage van de brief. De brief, onder andere ondertekend door de European Data Protection Board (EDPB) en de European Data Protection Supervisor (EDPS), waarschuwt dat de waakhonden hun taken straks onvoldoende kunnen uitvoeren. “Er zijn hoge verwachtingen van de samenleving als geheel met betrekking tot de AVG, vooral met betrekking tot de handhaving ervan ten aanzien van big tech. Het secretariaat van de EDPB is momenteel echter onderbemand en loopt het risico niet langer in staat te zijn de wettelijke taken ten dienste van de EDPB en de AVG te vervullen”, aldus de brief.
Artikel EURACTIV

CEPS-rapport over inconsistenties in de AI Act

Door de opzet van de AI Act en de impact van AI op de economie en maatschappij kan er overlap tussen de AI Act en verschillende wettelijke bepalingen ontstaan, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de wetgeving en rechtszekerheid als gevolg, schrijft denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) in een rapport. In het rapport worden mogelijke overlappingen, hiaten en inconsistenties in de AI Act in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan om ze op te lossen.
Publicatie CEPS

Eerste rijdende waterstoftrein in Duitsland

Duitsland heeft wereldwijd een primeur door treinen die rijden op waterstof in te zetten in het openbaar vervoer. Sinds augustus rijden er vijf waterstoftreinen, het doel is dat er voor het einde van het jaar nog negen bijkomen. De treinen hebben een maximale snelheid van 140 km/u en kunnen een hele dag op een enkele tank waterstof rijden met alleen stoom en water als bijproduct. Producent Alstom geeft aan te werken aan waterstoftreinen voor projecten in Duitsland, Frankrijk en Italië.
Artikel Singularity Hub

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Hoe afhankelijk zijn de VS en Europa van Taiwanese halfgeleiders?

Taiwan is verantwoordelijk voor ongeveer tweederde van de mondiale productie van halfgeleiders, maar de politieke spanningen met China maken de toeleveringsketen van chips kwetsbaar. In een artikel brengt Raconteur de risico’s en ondernomen acties van het westen in kaart. De Amerikaanse Chips Act ter waarde van 52 miljard dollar en de Europese Chips Act ter waarde van 43 miljard euro worden als een belangrijke stap genoemd, maar experts vragen zich af of dit op de lange termijn voldoende voordelen op gaat leveren ten opzichte van de lage productiekosten in Azië.
Artikel Raconteur

Biden lanceert biotechprogramma

President Biden heeft een decreet ondertekend om de Amerikaanse biotechnologische productie-industrie te versterken. Het ‘Biotechnology and Biomanufacturing Initiative’ gaat zich onder andere richten op de binnenlandse productie van biobased materialen en past binnen de strategie van president Biden om de VS minder afhankelijk te maken van overzeese goederen. "De wereldwijde industrie staat aan de vooravond van een revolutie die wordt aangedreven door biotechnologie. Dit stelt de VS in staat om innovatie, deze innovatie, te benutten om onze economie en samenleving te versterken”, aldus een hoge regeringsfunctionaris.
Artikel NextGov

VS krijgt geen grip op techpolitiek India

India is uit een overleg gestapt tussen Aziatische landen en de VS, waarbij afspraken zouden worden gemaakt over data en privacy. Daarover schrijft de Wallstreet Journal. Volgens het land is het zelf bezig om een raamwerk te ontwikkelen om dergelijke wetgeving te ontwikkelen. Volgens de krant is India hiermee bezig om de eigen grip op de digitale economie te versterken. De VS probeerde in het overleg juist tot meer afspraken met de landen in de Indo-Pacifische regio te komen, met name om India uit de invloedssfeer van China te krijgen. In plaats daarvan laat India juist steeds vaker de spierballen zien in de richting van de VS. Tegenover de grote Amerikaanse techbedrijven lopen inmiddels meerdere zaken.
Wallstreet Journal

VS overweegt uitbreiding sancties tegen Chinese halfgeleiderindustrie

Het Witte Huis overweegt om de beperkingen op de export van halfgeleiders naar China uit te breiden, meldt persbureau Reuters. Enkele Amerikaanse bedrijven kregen dit jaar per brief van het ministerie een exportverbod opgelegd voor de apparatuur voor het maken van chips naar Chinese fabrieken. Het ministerie zou nu overwegen om deze beperkingen voor individuele bedrijven om te zetten in regelgeving om het bereik te vergroten.
Artikel Reuters

Biden presenteert kader voor digitale valuta

President Biden heeft een nieuw nationaal kader voor digitale valuta gepresenteerd. Het kader is gebaseerd op de resultaten uit negen rapporten van betrokken federale instanties, opgesteld na een uitvoeringsbesluit van Biden eerder dit jaar. “Over het algemeen ben ik van mening dat deze rapporten, evenals andere waarover we hebben overlegd met onze interdepartementale partners, een sterke basis vormen voor beleidsmakers, terwijl we werken aan het realiseren van de potentiële voordelen van digitale activa en het mitigeren en minimaliseren van de risico's”, aldus de Amerikaanse minister van Financiën Yellen.
Artikel Nextgov
Publicatie Witte Huis

Opinie: de VS moet optreden tegen ‘patenttrollen’

‘Patenttrollen’, het aanspannen van onterechte octrooirechtszaken tegen innovatieve bedrijven, is een onderbelicht probleem voor de innovatie-economie, schrijft voormalig ambassadeur van de VS in China Max Baucus in Harvard Business Review. De zogenaamde patenttrollen zouden portefeuilles van brede en ongebruikte patenten opkopen om vervolgens bedrijven te beschuldigen van patentinbreuk. Baucus maakt in het artikel een uiteenzetting van de problematiek en pleit voor een hervorming van het octrooirecht.
Opiniestuk Harvard Business Review

Opinie: tijd voor een heroverweging over de wetenschappelijke sancties tegen Rusland?

Wetenschappelijk directeur van de International Science Council (ISC) Mathieu Denis pleit voor een heroverweging van de wetenschappelijke sancties tegen Rusland, blijkt uit zijn inbreng tijdens een bijeenkomst van het Science Business Network op 7 september. Hierover schrijft University World News. "We hebben bepaalde gedeelde verantwoordelijkheden, een daarvan is het behoud van de capaciteit om kennis te produceren die de samenleving helpt om mondiale uitdagingen aan te gaan”, aldus Denis. Denis pleit er onder andere voor om Russische wetenschappers die hun land ontvluchten vanwege de oorlog beter te ondersteunen en om bepaalde ruimtes te creëren om Russische wetenschappers deel te laten nemen aan internationale conferenties en onderzoekssamenwerkingen.
University World News

Publicatie: wat zijn de drijvende krachten achter overheidsinvesteringen in energieonderzoek?

Deelname aan internationaal samenwerkingsverband ‘Mission Innovation’ en toenemende concurrentie uit China zijn de sterkste aanjagers van energieonderzoek, -ontwikkeling en demonstratie (RD&D), concluderen onderzoekers van Berkeley, Harvard en Cambridge. In het rapport wordt het traject van RD&D inzichtelijk gemaakt voor beleidsmakers. De onderzoekers waarschuwen dat het totale investeringsniveau in schone energie RD&D ontoereikend blijft om een zinvolle bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.
Publicatie Belfer Center

Denktank: laat risico’s de uitrol van Eye-Tracking in VR/AR niet tegenhouden

Denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) pleit voor de uitrol van Eye-Tracking technologie in virtual en augmented reality (AR/VR)-apparaten. De technologie zou de prestaties sterk kunnen verbeteren en helpen om realistischere interacties te creëren. Tegenstanders vrezen dat de technologie mogelijk kan leiden tot invasieve online advertenties die de privacy van gebruikers bedreigen. ITIF betoogt dat het beperken van de technologie op basis van speculatieve zorgen onjuist is en innovatie in de sector onnodig vertraagd.
Publicatie ITIF

Denktank ITIF zeer negatief over goedkeuring Digital Markets Act

De Amerikaanse denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de recent aangenomen Digital Markets Act (DMA). “De Digital Markets Act vertegenwoordigt slechte economie en slechte wetgeving, en de goedkeuring ervan komt op een slecht moment” aldus directeur van het Schumpeter-project van ITIF Aurelien Portuese. Portuese schrijft dat de DMA negatieve gevolgen heeft voor innovatie, zorgt voor ernstige marktverstoring en dat het de EU-VS relatie op het gebied van digitale concurrentie verslechtert.
Publicatie ITIF