Kabinetsreactie AWTI-briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

In april 2022 wierp de AWTI met een briefadvies een kritische blik op het NWA-beleid. De AWTI stelde dat het NWA-beleid te diffuus is en de positionering niet voldoende duidelijk. Ook vond de AWTI dat de coördinatie en implementatie van het beleid te ingewikkeld is. Dit gebeurde in aanloop naar de externe evaluatie van het NWA-programma 2018-2021. Nu de evaluatie afgerond is, reageert het kabinet op zowel de externe evaluatie als het AWTI-briefadvies. De minister omarmt de aanbevelingen van zowel de externe evaluatie als de AWTI.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde op 14 september zijn reactie naar de Tweede Kamer, samen met de externe evaluatie en de aanbiedingsbrief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In de bijlage leest u deze kabinetsreactie, met daarin een toelichting op de achtergrond van het NWA-programma, de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie en het AWTI briefadvies. De minister omarmt de aanbevelingen vanuit zowel de evaluatiecommissie als de AWTI en geeft er uitvoering aan middels de aangekondigde vervolgacties vanuit NWO:

• Maatschappelijke vraagsturing krijgt nadrukkelijker de ruimte met een rol voor ‘citizen science’. Het NWO-kennisplatform interdisciplinair onderzoek wordt uitgebouwd naar ook transdisciplinair onderzoek. Wetenschapscommunicatie en betrokkenheid van maatschappij en burgers krijgt binnen NWO een bredere plek;

• Het NWA-programma wordt duidelijker geprofileerd, geprioriteerd en geagendeerd. NWO wil daarbij sturing en planning op thema’s organiseren;

• Het NWA-instrumentarium wordt beter toegesneden op samenwerking met maatschappelijke partners. Door op maat gesneden procedures en randvoorwaarden, passend bij het doel van het programma.