Beeld: ©AWTI

Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes

Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen van het coronavirus, heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het initiatief genomen voor een project waarin de verschillende scenario's nader worden uitgewerkt en de opgaven voor de verschillende maatschappelijke sectoren verder in kaart worden gebracht. 

Vanuit de AWTI hebben we samen met De Jonge Akademie de scenario’s doordacht voor het domein wetenschap, technologie en innovatie. Daarin stellen we dat wetenschappelijk geïnformeerd beleid en wetenschappelijke duiding voor het brede publiek in elk scenario van belang is. Kennisinstellingen moeten de ruimte hebben om zelf prioriteiten te stellen en maatregelen te treffen die passend zijn voor hun situatie. Ze moeten ook zorgen voor ondersteuning en faciliteiten om verantwoord gebruik te kunnen maken van digitale technologieën. En daarvoor investeren in ‘state of the art’ digitale infrastructuur. Kennisinstellingen en de overheid kunnen ook cocreatie-initiatieven vanuit de samenleving beter faciliteren en benutten. Daarmee komt ander potentieel beschikbaar waardoor de kennisbasis wordt verrijkt en creatieve en werkbare oplossingen in beeld komen.

Deze gezamenlijke rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de WRR, in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarnaast leverden de volgende organisaties een bijdrage: Adviesraad Internationale Vraagstukken, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, College voor de Rechten van de Mens, KNAW (inclusief De Jonge Akademie), Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid kroonlid).