Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 23 september 2021

Deze week veel berichten over digitalisering en digitale innovatie. Het kabinet trekt 300 miljoen uit voor de deelname van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan twee grote Europese projecten op gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur. De Europese Commissie lanceert plannen voor de "Digitale Decade" en bereidt een wet voor om de EU een sterkere positie te geven op de chipsmarkt, terwijl Duitsland het hoofd breekt over hoe de digitale achterstand in te halen. Digitale technologieën bieden volop kansen, maar kennen ook schaduwkanten en de maatschappelijke waarde is niet altijd evident. Terwijl Nederlanders vrij ontspannen zijn over het verzamelen en gebruik van gegevens door bedrijven, wordt er in de wereld volop gediscussieerd over en gewerkt aan regulering en beheersing van de risico's.

Nieuws van de AWTI

Waar gaat de AWTI in 2022 over adviseren?

De AWTI heeft zijn werkprogramma voor 2022 vastgesteld. De Raad gaat komend jaar in elk geval werken aan drie thema’s: WTI en samenleving (1), Maatschappelijke transities (2) en Kennisveiligheid (3). In 2022 zal de AWTI daarnaast enkele adviestrajecten afronden die dit jaar zijn gestart: Het met elkaar verbinden van verschillende soorten onderzoek (fundamenteel, toepassingsgericht en praktijkgericht) en disciplines (alfa, gamma en bèta) (1), hoe Nederland optimaal gebruik kan maken van het Europese WTI-beleid (2) en Wetenschap, technologie en innovatie post-COVID19 (3).
Nieuwsbericht AWTI
Werkprogramma AWTI 2022 (pdf)
 

Terug- en vooruitblikken met Patrick Essers

Een jaar geleden begon hij als secretaris-directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Deze week is het werkprogramma 2022 bekendgemaakt. Patrick Essers kijkt terug en blikt vooruit. Waarom maakte hij vorig jaar de overstap naar de AWTI? Welke adviezen kunnen we nog verwachten en wat zijn de ambities met de AWTI?
Interview Patrick Essers

De opvallendste berichten van de afgelopen week

300 miljoen euro extra voor samenwerken aan Europese innovatieve technologie

Het kabinet trekt in de Miljoenennota 300 miljoen euro extra uit voor samenwerking aan cruciale innovatieve technologie. Met het geld kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen deelnemen aan twee grote Europese projecten, zogeheten IPCEI’s (Important Projects of Common European Interest): die voor micro-elektronica en die voor cloudinfrastructuur. De IPCEI’s maken onderdeel uit van het nieuwe plan Digital Decade van de Europese Commissie. (Zie ook: ‘Europese Commissie presenteert traject Digital Decade tot 2030’, onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht AG Connect
Meer informatie over IPCEI on Microelectronics II (mei 2021)
Meer informatie over IPCEI on Next Generation Cloud Infrastructure and Services (mei 2021)


De stand van zaken op het gebied van sociale innovatie

De European Innovation Council (EIC) heeft een rapport uitgebracht over sociale innovatie. Wat is het, wie zijn erin actief, wat doen ze precies en hoe zien de Europese ecosystemen voor sociale innovatie - zowel op nationaal als Europees niveau, eruit? De publicatie geeft verder een overzicht van nationale ondersteunende structuren en zet op een rij welke middelen er zijn voor bedrijven die werken aan sociale innovatie. Tot slot laat het rapport een aantal voorbeelden zien van sociale innovatieprojecten in Europa en de positieve impact die ze hebben op mensen, gemeenschappen en het milieu.
Nieuwsbericht
Rapport EIC (pdf)
 

Wereldwijd platform voor regel‑ en wetgeving van AI

Bijblijven met kunstmatige intelligentie is geen gemakkelijke taak. “De risico’s en voordelen evolueren sneller dan je er een discussie over kunt voeren”, aldus een bericht van het nieuwe platform GlobalPolicy.AI. Het is opgericht door de Raad van Europa, de Europese Commissie, de European Union Agency for Fundamental Rights, de Inter-American Development Bank, de VN, UNESCO en de Wereldbank Groep. Alle overheden in de wereld kunnen op het platform een beroep doen als het gaat om de invoering en implementatie van regel‑ en wetgeving om de risico’s van AI te beperken.
Nieuwsbericht GlobalPolicy.AI
Platform GlobalPolicy.AI

Nieuws en achtergronden uit Nederland

VSNU: Kabinet doet nog steeds niets aan financiële problemen universiteiten

Uit de Rijksbegroting blijkt dat het demissionaire kabinet geen extra geld uittrekt voor het hoger onderwijs en onderzoek. Het kabinet verhaalt tekorten van circa 260 miljoen euro per jaar van het leenstelsel en DUO op het hoger onderwijs. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het kabinet erkent in deze Miljoenennota voor het eerst de problemen bij de universiteiten, maar pakt niet door. (…) De onderfinanciering van de universiteiten van 1,1 miljard euro blijft in stand.”
Nieuwsbericht VSNU


PNN: “Jonge onderzoekers bedanken voor wetenschappelijke carrière”

Jonge onderzoekers zien steeds vaker af van een carrière in de wetenschap. Daardoor ontvouwt zich een crisis waarvoor te weinig aandacht is, schrijven de voorzitter en de vice-voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) in een opiniebijdrage voor ScienceGuide. “Alleen het behoud van jong talent zorgt voor een toekomstbestendige wetenschap.”
Opiniestuk ScienceGuide


ScienceGuide: “OCW baseert experiment studentpromovendi op bedenkelijk onderzoek”

Enige tijd geleden breidde minister Ingrid van Engelshoven (OCW) het experiment met studentpromovendi uit. Dat deed ze op basis van een rapport dat nu door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) op het onderdeel transparantie als ‘bedenkelijk’ wordt geclassificeerd. Er zou druk zijn gezet op de geïnterviewde promovendi. Een eerder uitgevoerde ‘critical review’ stelde nog dat dat er bijna niets mis was met het onderzoek. Eind deze maand spreekt de Tweede Kamer over het experiment en de positie van studentpromovendi.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Rapport LOWI (pdf)


Inspectie: Hoger onderwijs nog digitaal kwetsbaar

Nog niet alle hogeronderwijsinstellingen hebben genoeg kennis, actuele informatie of voldoende beschermingsmogelijkheden om cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden. Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. De universiteiten en hogescholen kunnen hun digitale veiligheid vergroten door beter samen te werken. De overheid zou een regierol op zich kunnen nemen en beschikbare kennis samenbrengen.
Nieuwsbericht Inspectie van het Onderwijs
Rapport Inspectie van het Onderwijs (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas


Publicatie Education at a Glance 2021

De OESO heeft haar jaarlijkse Education at a Glance gepresenteerd, de meest gezaghebbende internationale vergelijking van onderwijsstelsels. De publicatie toont statistieken van de verschillende OESO-landen over onder andere structuur, financiën en prestaties op het gebied van onderwijs. In de ranglijst van bestedingen van landen aan r&d in het hoger onderwijs, is Nederland een plekje gedaald, van 7 naar 8. HOP / UToday maakt uit het OESO-rapport op dat Nederland het nog steeds niet goed doet als het gaat om het aantal meisjes dat kiest voor een studie in bèta, techniek of ict. In Duitsland, Italië en Griekenland ligt her percentage twee keer zo hoog als bij ons.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO (pdf)
Kamerbrief over publicatie OESO (pdf)
Nieuwsbericht HOP / UToday


Twee consortia mogen plannen uitwerken voor strategisch langetermijnonderzoek

Twee grote onderzoeksconsortia in ons land krijgen de gelegenheid om hun onderzoeksplannen voor de komende tien jaar verder uit te werken: Weerbare Gewassen en Betrouwbare kunstmatige intelligentie. De ideeën hiervoor zijn afkomstig van consortia met partners uit de brede innovatieketen, met zowel publieke als private partijen. Tijdens de uitwerking van de programma’s kunnen nieuwe partners tot de consortia toetreden. De definitieve voorstellen doorlopen te zijner tijd het reguliere beoordelingsproces met referenten en een beoordelingscommissie, waarna NWO opgeteld maximaal 40 miljoen euro aan de langetermijnprogramma’s kan bijdragen. Langetermijnprogramma’s vormen de strategische hoofdlijn van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC).
Nieuwsbericht NWO
Langetermijnprogramma in ontwikkeling: Plant-XR – A new generation of intelligent breeding tools for extra resilient crops
Langetermijnprogramma in ontwikkeling: ROBUST – Trustworthy AI-based systems for sustainable growth


Staatssecretaris Knops: “Open source is de weg die we opgaan”

“Laat er geen misverstand over bestaan: open source is de weg die we opgaan.” Dat antwoordt staatssecretaris Raymond Knops in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over de Wet digitale overheid. De Kamerleden lijken te twijfelen over het enthousiasme van de regering om voor open source te gaan als het gaat om de digitale infrastructuur en digitale overheidsdiensten. Die twijfel wil de staatssecretaris wegnemen: de overheid ontwikkelt open source criteria om transparantie en veiligheid van systemen te borgen.
Nieuwsbericht iBestuur
Kamerbrief (pdf)


Rathenau: Nieuw kabinet moet daadkracht tonen voor waardevolle digitale innovatie

Het komend kabinet moet krachtige wetgeving vaststellen voor digitale innovatie. Daarnaast moet het parlement kritischer toetsen wat de maatschappelijke opbrengst is van digitale middelen voor het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar bestuur, de veiligheid of een duurzame samenleving. Dit is nodig om hardnekkige problemen van digitalisering op te lossen, aldus het Rathenau Instituut in het rapport ‘De stand van digitaal Nederland’. (Zie ook: ‘Duitsland: Hoe gaat het land de digitale achterstand inhalen na de verkiezingen?’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau


Nederlanders vrij ontspannen over verzamelen en gebruik gegevens door bedrijven

Het Rathenau Instituut deed vorig jaar mee aan een wereldwijde burgerdialoog, We The Internet. De gesprekken met Nederlandse burgers maken onder meer duidelijk dat de meeste mensen geen bezwaar hebben tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens. Het zou wel wat minder intensief mogen gebeuren. De meeste burgers vinden het ook niet zo erg dat big-tech-bedrijven gegevens verkopen om hun diensten gratis te houden.
Artikel Rathenau
Website ‘We, the Internet’


Tata Steel gaat innoveren om CO2-vrij staal te produceren

Tata Steel Nederland, een van de grootste energiegebruikers van ons land, gaat de productie van staal baseren op groene waterstof in plaats van steenkool. Daarmee verlaat het bedrijf de eerder ingeslagen weg om zijn klimaatdoelen te halen met CO2afvangst en ‑opslag (CCS). Zonder deelname van Tata Steel dreigt deze ontwikkeling in Nederland nu stil te vallen. Verder zijn er twijfels over de haalbaarheid van de inzet van volledig duurzaam waterstof. De productieomvang die hiervoor nodig is op de Noordzee lijkt nauwelijks haalbaar voor 2030. Geheel nieuw is het CO2-neutraal maken van staalproductie overigens niet. In Zweden staat al een proeffabriek die dat doet, meldt een bericht van P+. Opschaling zou niet al te moeilijk zijn.
Nieuwsbericht Tata Steel Nederland
Bericht RTL Nieuws
Nieuwsbericht Alles over Waterstof
Nieuwsbericht VNO-NCW
Nieuwsbericht P+

Nieuws en achtergronden uit Europa

Eurostat: 22 procent meer r&d‑investeringen door overheden sinds 2010

In 2020 hebben de EU-lidstaten samen 100,8 miljard euro besteed aan r&d, wat overeenkomt met 0,8 procent van het bbp van de EU, blijkt uit gegevens van Eurostat. De r&d-uitgaven per hoofd van de bevolking in 2020 bedroegen 225 euro per persoon, een stijging met 22 procent ten opzichte van 2010. De hoogste uitgaven per hoofd van de bevolking werden in 2020 gedaan in Luxemburg, gevolgd door Denemarken en Duitsland.
Nieuwsbericht Science|Business


“Voorzichtig optimisme” over genderdimensie in Europees r&d

Politiek engagement en blijvende aandacht voor de beleidsuitvoering zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het onderwerp gender consequent wordt geïntegreerd in onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Europa. Dat is een van de conclusies van een webinar over dit onderwerp dat Neth-ER en TNO gezamenlijk organiseerden op 2 september 2021.
Verslag Neth-ER


Gezichtsherkenning in de EU regelen

De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft een rapport uitgebracht over gezichtsherkenningstoepassingen en de bezorgdheid die erover bestaat. Het maakt de balans op van het Europese rechtskader, met name de gegevensbescherming en de non-discriminatievoorschriften, onderzoekt het recente voorstel voor een EU-wet inzake kunstmatige intelligentie waarin gezichtsherkenningstechnologieën worden gereguleerd, en beschrijft hoe andere landen omgaan met regelgeving inzake gezichtsherkenning.
Rapport EPRS


Nieuw Europees Bauhaus: Nieuwe acties en financiering

Een jaar na aankondiging, heeft het EC-initiatief Nieuw Europees Bauhaus uiteengezet hoe het gaat zorgen voor een snellere transformatie van met name de bouw- en de textielsector. Die zouden nieuwe wegen moeten zoeken om circulaire en minder koolstofintensieve producten binnen ieders bereik te brengen. In verschillende EU-programma’s wordt in 2021-2022 ongeveer 85 miljoen euro uitgetrokken voor projecten van het Nieuw Europees Bauhaus.
Nieuwsbericht EC
Q&A - EC
Nieuwsbericht Science|Business


Europese Commissie presenteert traject Digital Decade tot 2030

De Europese Commissie heeft een traject voor het digitale decennium voorgesteld, een concreet plan om tegen 2030 de digitale transformatie van onze samenleving en economie tot stand te brengen. Het voorgestelde traject naar het digitale decennium zet de digitale ambities van de EU voor 2030 om in een concreet uitvoeringsmechanisme. De organisatie van grote Europese handelsorganisaties en technologiebedrijven Digital Europe schreef een rapport over het economisch belang van data voor de Europese economie. (Zie ook: ‘Europese Commissie bereidt wet voor om EU sterkere positie te geven op chipsmarkt’, enkele berichten verderop).
Nieuwsbericht EC
Rapport Digital Europe (pdf)


Het belang van juiste cijfers in de wereld van vandaag

Goede statistische gegevens zijn essentieel voor de beleidsvorming, met name wanneer het gaat om prioriteiten stellen, negatieve effecten verzachten en compromissen sluiten. De European Parliamentary Research Service (EPRS) schreef een rapport en organiseerde er een debat over met de VN, Eurostat en Globalstat.
Rapport EPRS (pdf)
Debatverslag (YouTube)


Conferentie over kunstmatige intelligentie: van ambitie naar actie

Op een high-level conferentie over kunstmatige intelligentie (AI) in Slovenië, georganiseerd door de Europese Commissie en het Sloveens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, ontmoetten deskundigen, beleidsmakers en leden van de Europese en internationale gemeenschap elkaar over de vraag hoe de EU kan uitgroeien tot een wereldwijde hub voor betrouwbare AI.
Agenda (pdf)
Video’s Conferentie (YouTube)


Marktpartijen stellen Strategic Research and Innovation Agenda voor batterijen vast

De partnerschapsraad van Batt4EU, een samenwerkingsverband van bedrijven en de Europese Commissie in Horizon Europe, heeft op zijn eerste bijeenkomst de Batt4EU Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) vastgesteld. De SRIA beschrijft alle O&I-prioriteiten van de batterijgemeenschap voor de komende jaren.
Nieuwsbericht
Strategie


Europese Commissie bereidt wet voor om EU sterkere positie te geven op chipsmarkt

In haar State of the Union, vorige week woensdag, heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een nieuw instrument aangekondigd om de EU een steviger positie in de mondiale technologische race te geven: de European Chips Act. Deze moet de productie en veilige en stabiele toeleveringsketens van halfgeleiders en onderdelen gaan garanderen. De European Chips Act moet tevens voorkomen dat lidstaten individueel maatregelen treffen om in hun chipsbehoefte te voorzien. Een artikel van Politico beschrijft de huidige problematiek van de chipsproductie en ‑voorziening in de wereld. Een artikel van MERICS gaat dieper in op hoe China hierin staat. Een artikel van het Amerikaanse Kenan Institute of Private Enterprise stelt dat lang niet alleen de bevoorradingsketens van chips onder druk staan.
Bericht EuroNews
Artikel Politico
Artikel MERICS
Artikel Kenan Institute


Technologie en geopolitiek: hoe de EU haar rechten, veiligheid en handel kan versterken

De toekomst van het technologiebeleid in Europa zal worden beïnvloed door groeiend nationalisme en protectionisme, cyber- en nationale veiligheidsdreigingen, en rivaliteit tussen grote mogendheden, denkt het Stanford Cyber Policy Center. Het organiseerde een workshop over hoe de EU en haar bondgenoten kunnen samenwerken om compatibele technologiestandaarden te creëren, veerkrachtigere toeleveringsketens op te bouwen en nieuwe kansen en risico’s van opkomende technologieën aan te pakken. Ook een webinar van de Australian National University (ANU) gaat over de geopolitieke spanningen in de technologiewereld. In een videogesprek georganiseerd door het Asia Society Texas Center vertelt premier Kevin Rudd van Australië meer over de geopolitieke spanningen als gevolg van het Chinese Belt and Road Initiative.
Workshopverslag Stanford Cyber Policy Center (YouTube)
Webinar ANU (YouTube)
Videogesprek Asia Society Texas Center (YouTube)


HERA gaat EU voorbereiden op noodsituaties op gezondheidsgebied

De Europese Commissie (EC) heeft de European Health Emergency preparedness and Response Authority (HERA) opgericht. Deze is bedoeld om noodsituaties op gezondheidsgebied te voorkomen, op te sporen en er snel op te reageren. HERA krijgt duidelijk omschreven onderzoekstaken, waarvoor de EC 30 miljard euro vrijmaakt. Wanneer zich een noodsituatie voordoet, moet HERA zorgen voor de ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen, vaccins en andere medische voorzieningen. Hieraan ontbrak het in de eerste fase van de reactie op het coronavirus. Een artikel van The Atlantic pleit meer in het algemeen voor nauwere internationale samenwerking als het gaat om de voorbereiding op gezondheidscrises, “in een wereld die wordt geteisterd door nationalisme en rivaliteit”. Het Institute of International and European Affairs (IIEA) organiseerde een gesprek met de Vlaamse professor Peter Piot over de rol van onderzoek en innovatie in een tijdperk van pandemieën.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht UEMO
Nieuwsbericht Neth-ER
Artikel The Atlantic
Videogesprek IIEA


Groupe d’Etudes Géopolitique: Hoe smeden we de economie van morgen?

De wereldeconomie staat voor tal van uitdagingen die brede en diepe veranderingen zullen veroorzaken, constateert de Franse Groupe d’Etudes Géopolitique. “Meer dan ooit is het nodig dat Frankrijk en Europa als geheel talrijke hervormingen tot stand brengen om de economie van morgen op te bouwen.” Een rapport van de groep, waarvan afgelopen week de samenvatting verscheen in zes talen, bespreekt welke maatregelen nodig zijn voor de aanpak van de klimaatverandering, economische ongelijkheid en onzekerheid, en demografische veranderingen (m.n. de vergrijzing).
Engelstalige samenvatting


Duitsland: Hoe gaat het land de digitale achterstand inhalen na de verkiezingen?

Duitsland loopt achter op andere landen als het gaat om digitalisering en snel internet, aldus een artikel van DW (voorheen Die Welle). Aan de vooravond van de landelijke verkiezingen vraagt het zich af hoe de verschillende politieke partijen in Duitsland hiernaar kijken en wat we na de verkiezingen kunnen verwachten. Het zet dit af tegen de maatregelen die eigenlijk nodig zouden zijn.
Artikel DW

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Fiscale prikkels stimuleren innovatie, vooral in het mkb

Financiering van onderzoek via het belastingstelsel heeft een positief effect op investeringen in innovatieprojecten. Dat laat een metastudie van het Duitse Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies zien. Het rapport analyseert bevindingen van kwantitatieve evaluatiestudies uit Europa, Japan, Canada, China, Australië en de VS. Oliver Falck, directeur van het Ifo, concludeert verder: “Omdat fiscale stimulansen veel minder bureaucratie met zich meebrengen, komen ze vooral kleine en middelgrote ondernemingen ten goede.”
Nieuwsbericht Ifo
Rapport Ifo (D; pdf)


Hoe kan de wereld de schaduwzijde van digitale technologieën beheersen?

Digitale technologieën zouden het leven beter en de democratie sterker moeten maken, maar ze kunnen ook ondermijnend worden gebruikt. En dat gebeurt ook. Artikelen van Brookings geven daar drie voorbeelden van: het gebruik van spyware, datagedreven politiewerk en autonome oorlogsvoering. De auteurs van de artikelen vragen zich af hoe overheden ervoor kunnen zorgen dat deze ontwikkelingen democratische waarden en processen juist versterken in plaats van ondermijnen, en onze veiligheid waarborgen? De VN riep in augustus op tot meer internationale regels voor spyware. De Amerikaanse president Joe Biden organiseert in december een Summit for Democracy. Veel concrete ideeën voor regulering en beheersing en het bereiken van internationale overeenstemming daarover moeten nog ontwikkeld worden. Het Nederlandse Rathenau Instituut geeft daartoe een aanzet in een rapport over het reguleren van een andere potentieel ondermijnende digitale technologie: deepfakes.
Artikel Brookings – 1
Artikel Brookings – 2
Artikel Brookings – 3
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau


Innoveren is onvermijdelijk om klimaatdoelstellingen te halen, de vraag is hoe

Volgens het Internationaal Energieagentschap kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs niet halen met de technologie en het beleid waarover we momenteel beschikken. Deels komt dat doordat nieuwe technologieën nog te duur zijn in gebruik. In een artikel van Billionaire vertelt Ann Mettler, vice-president van Breakthrough Energy Europe, dat de kosten van groene technologie omlaag moeten om te zorgen dat bedrijven er ook daadwerkelijk op overschakelen. Daarvoor zijn innovatie nodig en meer investeringen met een langere tijdshorizon. Volgens een artikel van Science|Business zijn de doelstellingen van Parijs niet te halen zonder kernfusie. Die technologie is echter nog lang niet zover, dus daar zou veel in geïnvesteerd moeten worden.
Artikel Billionaire
Artikel Science|Business


Wat gaat CRISPR ons brengen in de toekomst?

CRISPR Cas 9, de nieuwste technologie om het dna van levende wezens te veranderen, gaat de komende eeuw een gezondheidsrevolutie veroorzaken. Dat verwacht een artikel van BBC Science Focus. “Wetenschappers hebben binnenkort de middelen in handen om het boek van het leven te herschrijven, door stukje bij beetje de delen (van het dna; red.) weg te snijden die ziekte veroorzaken.” Het artikel legt uit wat de technologie inhoudt en bespreekt of deze veilig is en of we er allemaal van gaan profiteren.
Artikel BBC Science Focus


Het stimuleren van fintech voor financiële transformatie

De recente golf van financiële innovatie, gedreven door digitalisering, heeft het potentieel om het landschap van financiële dienstverleners ingrijpend te veranderen. Een e-book van het VOX – CEPR Policy Portal analyseert de financiële digitalisering over de wereld en trekt conclusies voor het regelgevingsbeleid.
Nieuwsbericht VOX
Boek VOX (pdf)


OESO: Industriebeleid voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Hoe kunnen overheden de bijdrage van de particuliere sector aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) ondersteunen? Daarover gaat het nieuwe boek van de OESO ‘Industrial Policy for the Sustainable Development Goals - Increasing the Private Sector’s Contribution’. Volgens de OESO kunnen overheden een grote bijdrage leveren aan het opheffen van hindernissen voor bedrijven in hun overgang naar duurzaamheid. Deze week bracht onze Vlaamse collegaraad VARIO nog een advies uit over hoe de Vlaamse regering de SDG’s als kompas zou moeten gebruiken voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid.
Aankondiging OESO
Boek OESO
Advies VARIO


Smart Cities moeten meer aandacht schenken aan de verspreiding van hun ervaringen

Als steden AI-projecten uitvoeren, het hoofdonderwerp van de meeste smart-cityprojecten, dan hebben bepaalde groepen of delen van de stad daar baat bij. Ambtelijke organisaties van steden veranderen er echter nauwelijks door en positieve uitkomsten vinden weinig navolging in de rest van de stad en daarbuiten. Dat concludeert een studie die is uitgevoerd in opdracht van het Policy Department for Structural and Cohesion Policies (PDSCP) van de Europese Commissie. Het eindrapport adviseert om voortaan meer aandacht te schenken aan ‘beleidsleren’, kennisverspreiding en de uitrol van projecten over steden.
Nieuwsbericht Research4Committees
Rapport PDSCP (pdf)


VS: Innovation Competitiveness Summit onderzoekt versterking innovatiecapaciteit

Het Amerikaanse Center for Stategic & International Studies (CSIS) organiseerde vorige week de U.S. Innovation Competitiveness Summit. Aan de orde kwamen onderwerpen die te maken hebben met het versterken van de innovatiecapaciteit van de VS: stimulering van regionale innovatiecentra, versterking van de grondslagen van intellectuele-eigendomsrechten, maximalisatie van de efficiëntie bij het vertalen van innovaties naar de markt, en zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het financieren van innovatie. De OESO organiseerde afgelopen week een webinar over het verbeteren van de verspreiding van innovaties in het algemeen (niet specifiek over de VS).
Verslag CSIS
Videoverslagen (YouTube)
Webinar OESO (YouTube)


VS: Discussie over wetenschappelijke banden met China

Een Amerikaanse federale rechter heeft een Chinese nanotechnoloog vrijgesproken van de beschuldiging dat hij NASA zou hebben opgelicht door contracten met een Chinese academische instelling niet bekend te maken. Het is de eerste uitkomst van een serie processen die het ministerie van Justitie had aangespannen tegen wetenschappers met vermeende verzwegen banden met Chinese instellingen. De kritiek op de handelswijze van het Department of Justice groeit.
Nieuwsbericht AIP