Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 16 september 2021

Is interdisciplinair onderzoek nuttig voor aanpak grote maatschappelijke uitdagingen? En is korter studiejaar een goed idee of juist niet? Hoe kijkt de Europese Commissie naar Open Source, is dat goed voor de economie? En hoe gaat het in de VS, moeten de VS bang zijn voor stijgend aantal bèta-technische PhD’s in China?

Berichten van de AWTI

Nieuwe Tweede Kamer maakt kennis met de AWTI

Op 9 september hield de vaste Kamercommissie voor OCW een kennismakingsgesprek met de AWTI en andere organisaties rond het wetenschapsbeleid. AWTI-directeur Patrick Essers wees op de unieke positie van de AWTI als een onafhankelijke adviseur die niet de belangen van een bepaalde achterban hoeft te vertegenwoordigen. “Bovendien is de AWTI niet alleen een adviseur voor de regering, maar ook voor het parlement,” vervolgde Essers. “De Tweede Kamer kan de AWTI ook om een advies vragen. Daar staat de AWTI voor open.”
Nieuwsbericht AWTI
Nieuwsbericht ScienceGuide


Save the date AWTI-Symposium

Hoe zorgen we dat ondernemers beter gebruikmaken van de kennis die onderzoekers ontwikkelen? Deze vraag staat centraal in ons aanstaande advies over kennisoverdracht naar ondernemers. Nieuwsgierig? Reserveer dinsdag 26 oktober van 16:00 uur tot 17:00 uur in je agenda voor ons AWTI-webinar. Aanmelden kan binnenkort.
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nieuwe nationale strategie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft de nieuwe Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021 in ontvangst genomen. In het document presenteren negen groepen namens het Nederlandse onderzoeksveld hun voorstellen voor investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor de komende tien jaar. De komende vijf jaar is in totaal 200 miljoen euro te verdelen.
Nieuwsbericht NWO
Rapport NWO


Nieuwe regels om meer hoogopgeleide werknemers aan te trekken

Het Europees Parlement (EP) heeft, na een onderhandelingsperiode van vier jaar, ingestemd met de hervorming van de Europese blauwekaartregeling. Hooggekwalificeerde werknemers van buiten kunnen nu gemakkelijker in de EU werken. De herziene richtlijn voorziet onder meer in flexibelere criteria en een lagere drempel voor het minimumsalaris van hoogopgeleide werknemers, uitbreiding van hun recht om door de EU te reizen en snellere procedures voor gezinshereniging.
Nieuwsbericht EP
Geaccepteerd Voorstel (pdf)
Nieuwsbericht Schengen Visa Info


Interdisciplinair onderzoek nuttig voor aanpak grote maatschappelijke uitdagingen

Begin deze maand verscheen het ‘open access’-boek Transformative Pathways to Sustainability, dat de ervaringen beschrijft van vijf jaar interdisciplinair onderzoek naar (oplossingen voor) verduurzaming. Bij het project waren meer dan honderd onderzoekers uit vijf landen betrokken. Internationaal interdisciplinair onderzoek in netwerkverband zou ook een waardevolle aanpak kunnen zijn voor het zoeken naar oplossingen voor andere grote maatschappelijke uitdagingen, stellen de auteurs. De AWTI bereidt op dit moment een advies voor over het beleid voor interdisciplinair onderzoek.
Nieuwsbericht International Science Council
Boek (pdf)
Advies in voorbereiding – AWTI

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Wetenschapsbeleid moet tot integere organisatievormen leiden

Wetenschap staat onder druk en dat heeft vooral te maken met de condities waaronder wetenschap tot stand komt. Daarbij is het van belang dat wetenschapsbeleid integere organisatievormen bevordert, gericht op de wetenschap als sociale en lerende praktijk. Dat concludeert een onderzoek van het Amsterdam UMC, gefinancierd door ZonMw. Het adviseert om de veiligheid van wetenschapsbeoefening te verbeteren door de baanonzekerheid onder wetenschappers sterk te reduceren en de werkdruk te verminderen. Explorerende en creatieve wetenschapsbeoefening zou moeten worden bevorderd door ruimte te bieden voor ‘nog-niet-weten’. Verder zou er meer ruimte en aandacht moeten komen voor de dagelijkse ethiek van de wetenschapsbeoefening.
Rapport Amsterdam UMC (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide


Korter studiejaar: goed idee of niet?

Vorige week maakten we melding van het verschijnen van een rapport De Jonge Akademie, dat stelt dat het academisch jaar te lang en te vol is. Een korter studiejaar zou op zijn plaats zijn, omdat dit de werkdruk zou verlagen en meer tijd zou scheppen voor onderzoek. Het veld reageert verdeeld. De één is laaiend enthousiast, de ander waarschuwt voor de risico’s.
Artikel HOP / Cursor


Ook Nederland gaat plannen maken voor Europees coronaherstelfonds

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft aangekondigd uiterlijk 1 oktober, in samenwerking met de Tweede Kamer, plannen te maken om geld te krijgen uit het Europese coronaherstelfonds. Nederland is het laatste EU-land dat hieraan begint. Eerder wilde het demissionaire kabinet hiermee wachten tot een nieuw kabinet was geformeerd. Het grootste deel van het geld moet volgens de EU worden besteed aan de groene transitie en de digitale transformatie.
Nieuwsbericht iBestuur
Artikel iBestuur


Digital Trust Center start met informeren bedrijven over digitale dreigingen

Het Digital Trust Center (DTC), een nieuw onderdeel van het ministerie van EZK, is gestart met het ‘proactief informeren’ van bedrijven over cyberdreigingen. Tot nu toe werden alleen ‘vitale’ bedrijven hierover geïnformeerd, nu gaat de aandacht uit naar een bredere groep bedrijven. Het doel is om hen van informatie te voorzien die zij anders niet of te laat zouden ontvangen. Het DTC ontvangt de informatie over cyberdreigingen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Bericht RTL Nieuws
Website DTC


TNO: Digitalisering cruciaal voor circulaire industrie

De transitie naar een CO2-neutrale, circulaire industrie vraagt om herinrichting en aanpassing van industriële processen, waarbij nieuwe technologie moet worden geïmplementeerd. En daarbij is het gebruik van data onmisbaar, stelt een paper van TNO. “Om volledig circulair te zijn in 2050 speelt de inzet van data een grote rol.” Het paper schetst een tijdpad voor Nederland.
Nieuwsbericht TNO
Paper TNO


Nieuw manier van beleid maken nodig volgens community van IBestuur

In publieke organisaties vormt een beleidscyclus van vier tot vijf jaar de basis voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Maar de wereld verandert daarvoor veel te snel, aldus een discussie tijdens de opening van het iBestuur Academisch Jaar. Een continu herijking van beleid is nodig op basis van data en ervaringen. Vanuit de beleidspraktijk is dit voorjaar daarom een fris bestuurskundig model ontwikkeld voor beleid: de Triple Tower Canvas. Deze omvat drie ankers: de maatschappelijke opgave zoals die door mensen wordt beleefd, de moraal (door bestuur en politiek te benoemen publieke waarden) en de grote hoeveelheid beschikbare data. De bestuurskundige wetenschap zou dit model verder moeten uitwerken.
Artikel iBestuur

Nieuws en achtergronden uit Europa

Opinie: Het nieuwe erkennen en waarderen van wetenschappers is niet af te dwingen

Begin dit jaar wilde de Universiteit van Liverpool de faculteit gezondheids- en biowetenschappen herstructureren, op basis van publicatie‑ en citatie-indexscores van de medewerkers en binnengehaald onderzoeksgeld. Dat leidde tot ophef, temeer omdat de universiteit medeondertekenaar is van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), die een veel minder rigide benadering van erkennen en waarderen van wetenschappers voorstaat. In een artikel van Research Professional News stelt Stephen Curry van DORA dat het niet de taak is van de DORA-organisatie om bepaalde aanpakken te verbieden of te verplichten. Universiteiten moeten daar zelf een dialoog over voeren.
Artikel Research Professional News


Maatschappelijk verantwoord onderzoeken en innoveren in de EU

Het is moeilijk om vooraf de maatschappelijke voordelen of gevolgen van wetenschappelijk onderzoek in te schatten. Dit geldt met name op actuele gebieden met een grote impact, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en klimaatverandering. Het onderwerp staat sinds Horizon 2020 hoog op de agenda. Een artikel van de European Science-Media Hub zet uiteen hoe het project Co-Change onderzoekers in ‘change labs’ met elkaar in dialoog brengt over het integreren van ethische principes van Responsible Research and Innovation (RRI) in hun werk.
Artikel European Science-Media Hub
Website RRI Toolkit  


Lidstaten willen rol universiteiten bij aansturing ERA, universiteiten zijn sceptisch

De EU-lidstaten willen dat universiteiten en onderzoeksorganisaties deel uitmaken van de adviesgroep voor de uitvoering van de Europese Onderzoeksruimte (European Research Area, ERA). Dat blijk uit vrijgegeven conclusies van een bijeenkomst van de Europese Raad. De universiteiten hebben er gemengde gevoelens over. Ze zijn blij dat ze mogen meepraten, maar constateren tegelijkertijd dat de regeringsleiders niet van plan zijn hun belofte over de ERA na te komen. Namelijk: streven naar een groei van de uitgaven aan r&d tot 3 procent van het bbp in 2030. Voor komend jaar willen de regeringsleiders zelfs 316 miljoen euro bezuinigen op het Europese r&d-budget.
Ontwerpconclusies Europese Raad (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Europese Commissie: Open Source is goed voor de economie

In de EU gevestigde bedrijven en organisaties hebben in 2018 ongeveer 1 miljard euro geïnvesteerd in ‘open source software’. Dat heeft een positief effect op de Europese economie gehad van tussen de 65 en 95 miljard euro, aldus een onderzoek van de Europese Commissie (EC). Als overheden meer open source software aanschaffen kunnen zij de eigendomskosten ervan verlagen, een vendor lock-in vermijden en zo hun digitale autonomie vergroten.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)


Conclusie seminar: Betere wetenschapscommunicatie nodig voor groene transitie

Het onderzoek is er, maar wetenschappers hebben moeite om hun stem te laten horen, concludeerden de sprekers op de workshop ‘Science for the Green Transition’ van Science Europe over de transitie naar een CO2-neutrale economie. Ook onderzoeksfinanciers hebben hierin een rol.
Artikel Science|Business
Videoverslag Seminar Science Europe (YouTube)


Von der Leyen: Europa staat er, na een jaar crisis, goed voor

“We hebben de innovatie- en de wetenschappelijke capaciteit, de kennis van de particuliere sector, en we hebben bevoegde nationale autoriteiten. Nu moeten we dat allemaal samenbrengen, inclusief massale financiering.” Dat zei voorzitter van de Europese Commissie (EC) Ursala von der Leyen in haar 2021 State of the Union, gisteren in Straatsburg, over hoe de EU uit de coronacrisis kruipt en zich wapent tegen nieuwe pandemieën. Ze ging verder ook in op de Europese Green Deal, de digital single market en “een economie die werkt voor mensen”. Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) zet uiteen wat de hoofdpunten van het EU-beleid zijn waarover de komende maanden veel zal worden gesproken.
2021 State of the Union – Von der Leyen
Rapport EPRS (pdf)


DigitalEurope wil betere beveiliging Internet of Things

DigitalEurope, de vertegenwoordiger van de Europese techindustrie, heeft een rapport uitgebracht over cyberbeveiliging van met het internet verbonden apparaten (het Internet of Things; IoT). Volgens het rapport leidt de huidige “gefragmenteerde” aanpak van de Europese Commissie “tot veiligheidsrisico’s en rechtsonzekerheid”. Nieuwe wetgeving en geharmoniseerde normen zouden op hun plaats zijn. Rond de presentatie van het rapport vond een webinar met deskundigen van EU-instellingen, agentschappen, normalisatie-instellingen en consumentenorganisaties plaats.
Nieuwsbericht DigitalEurope
Rapport DigitalEurope (pdf)
Webinarverslag DigitalEurope (YouTube)


Europese Commissie presenteert visie op versterking strategische autonomie

De Europese Commissie (EC) heeft haar tweede jaarlijkse strategische verkenningsverslag goedgekeurd. De mededeling presenteert een toekomstgericht en multidisciplinair perspectief op de ‘open strategische autonomie’ van de EU. De vier belangrijkste mondiale tendensen waarop het beleid reageert zijn klimaatverandering en andere milieu-uitdagingen (1), digitale hyperconnectiviteit en technologische transformatie (2), druk op de democratie en Europese waarden (3) en verschuivingen in de wereldorde (4). Aan de basis van de nieuwe beleidsvoornemens van de EC ligt het rapport ‘Shaping and securing the EU’s Open Strategic Autonomy by 2040 and beyond’ van het Joint Research Centre (JRC) van de EC.
Persbericht EC
Rapport EC (pdf)
Q&A – EC
Nieuwsbericht JRC
Rapport JRC (pdf)


Overname in chipsindustrie zet discussie over technologische autonomie op scherp

Het Amerikaanse techbedrijf Nvidia heeft de Europese Commissie (EC) en de Britse regering om goedkeuring gevraagd voor de overname van de Britse producent van computerchips ARM Holdings. Een artikel van Business Insider maakt duidelijk dat de uitkomst een belangrijke toetssteen zal zijn voor de intenties van de EC als het gaat om technologische autonomie. In die discussie speelt trouwens ook het plan om een eigen Europese halfgeleiderindustrie op te zetten een rol. Duitsland maakte afgelopen week bekend daar miljarden euro’s in te willen investeren (nieuwsbericht EurActiv).
Artikel Business Insider
Nieuwsbericht EurActiv


Deskundigen pleiten voor betere gezondheidsinnovatie

In opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een groep deskundigen, onder leiding van de voormalige Italiaanse premier Mario Monti, de Europese beleidsprioriteiten in het licht van de coronapandemie bekeken. De conclusie luidt dat innovatie op gezondheidsgebied “grote tekortkomingen vertoont” en beter moet worden om toekomstige gezondheidsbedreigingen het hoofd te kunnen bieden. In MaRS Magazine zet de econoom Mariana Mazzucato uiteen dat de rol van de overheid bij gezondheidsinnovatie moet worden heroverwogen. In Science|Business roept Victor Dzau, voorzitter van de Amerikaanse Academie van Geneeskunde, regeringen op een ‘raad voor bedreigingen van de wereldgezondheid’ op te richten. Daarnaast zouden de farmaceutische bedrijven tijdelijk afstand moeten doen van hun octrooien op COVID-19-vaccins. Van een andere orde, maar evenzeer relevant voor gezondheidsinnovatie, is het artikel van Science Focus dat voorspelt dat de CRISPR-technologie de komende decennia voor een gezondheidsrevolutie gaat zorgen.
Nieuwsbericht WHO
Bericht Research Professional News
Rapport Pan-European Commission on Health and Sustainable Development (pdf)
Artikel MaRS
Artikel Science|Business
Artikel Science Focus


Burgerpanels gevraagd zich uit te spreken over de toekomst van Europa

De komende maanden vinden, in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa, vier Burgerpanels plaats. In elk panel zitten 200 burgers. Zij zullen de toekomst van de EU bespreken en aanbevelingen doen. Ze gaan onder andere praten over een sterkere economie en over de Europese democratie.
Nieuwsbericht Europees Parlement


Eurostat Regionaal Jaarboek 2021

Eurostat heeft het Regionaal Jaarboek 2021 gepubliceerd. De publicatie bevat regionale statistieken over onderwerpen als bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, digitale samenleving, economie, bedrijfsleven en onderzoek en ontwikkeling.
Nieuwsbericht Eurostat
Rapport Eurostat (pdf)


Het nut van samengestelde indexen voor beleidsvorming

De Climate Change Performance Index, de Ease of Doing Business Index en de EU Regional Competitiveness Index zijn voorbeelden van “samengestelde” ranglijsten die een beeld geven van hoe goed landen beleid voeren op een bepaald gebied. Een publicatie van de European Parliamentary Research Service (EPRS) zet tien van deze indexen op een rij, bespreekt hun methodiek, hun beperkingen en de manier waarop beleidsmakers er gebruik van kunnen maken.
Rapport EPRS


Europees partnerschap voor nulemissievervoer over water stelt O&I-strategie vast

Het Europees Partnerschap voor nulemissiesvervoer over water heeft zijn strategische agenda voor onderzoek en innovatie (O&I) vastgesteld. Het doel is om tegen 2030 inzetbare emissievrije oplossingen te kunnen demonstreren die toepasbaar zijn voor alle belangrijke scheepstypen en -diensten.
Nieuwsbericht Partnerschap (pdf)
Rapport Partnerschap (pdf)
Website Waterborne Technology Platform


VK: Wat kunnen we leren van andere landen over nationaal innovatiesysteem?

De Britse regering heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor het verbeteren van de prestaties van het land op het gebied van innovatie en commercialisering. Het Enterprise Research Centre (ERC) onderzocht hoe het nationale innovatiesysteem (NIS) van het VK zich verhoudt tot dat van buitenlandse concurrenten. Het eindrapport identificeert de sterke en zwakke punten en de mogelijkheden voor verbetering.
Rapport ERC (pdf)


VK: Regering stelt voor databeleid scherper te richten op innovatie en groei

Eén van de grote hervormingen die de Britse regering wilde doorvoeren na de brexit, is hervorming van het databeleid. Hiertoe heeft de regering nu een voorstel gepresenteerd. Een onderdeel van het plan is om het Information Commissioner’s Office, dat nu nog alleen toeziet op de naleving van de privacywetgeving, ook in te zetten als instrument om de data-economie te versterken. “VK verkiest innovatie boven privacy”, kopt Politico.
Nieuwsbericht Britse overheid
Rapport Britse overheid (pdf)
Artikel Politico


VK: Omvattende aanpak nodig voor stimuleren eco-innovatie en groene start-ups

Overheidsbeleid speelt een cruciale rol bij het bieden van de stimulansen, marktvoorwaarden, regels en voorschriften die nodig zijn om eco-innovatie te versnellen. Nu de klimaatdoelstellingen steeds scherper worden gesteld, neemt de reikwijdte en de opdracht voor beleidsinterventie toe. Een rapport van het Britse Enterprise Research Centre (ERC) zet uiteen wat de overheid de komende jaren zoal zou moeten doen. Denk aan het strategisch investeren in r&d en het opzetten van een programma voor rigoureuze, op bewijs gebaseerde normstelling.
Rapport ERC

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Moet VS bang zijn voor stijgend aantal bèta-technische PhD’s in China?

De wereldeconomie is getuige van de opkomst van een oorlog om talent. Een rapport van het Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology (CSET) verwacht dat Chinese universiteiten tegen 2025 bijna dubbel zoveel afgestudeerden in de bèta-technische wetenschappen zullen afleveren als hun Amerikaanse tegenhangers. Dit verschil kan de economie en de nationale veiligheid van de VS op de lange termijn ondermijnen, gegeven de hoge investeringen van China in hoger onderwijs en de concurrentie op technologisch gebied tussen de VS en China, waarbij veel op het spel staat.

Artikel University World News

Wat de evolutie ons kan leren over innovatie

Veel mensen denken dat het proces om tot baanbrekende innovaties te komen chaotisch, willekeurig en onbeheersbaar is. Maar uit ervaringen in de life sciences blijkt dat dit vaak niet zo is, betogen de auteurs van een artikel van Harvard Business Review (HBR). “Doorbraken kunnen systematisch worden gegenereerd met behulp van een proces dat is gemodelleerd naar de principes die de evolutie in de natuur.” Het artikel verwijst naar de aanpak van het venture-creatiebedrijf Flagship Pioneering, dat al meer dan 100 biowetenschappelijke bedrijven heeft gelanceerd.

Artikel HBR

Wat is de moeite waard om te weten in de economie?

Veel economen vinden dat economisch onderzoek beleidsrelevanter, multidisciplinair en disruptiever moet worden en meer uiteenlopende onderzoeksthema’s moet nastreven. Dat is de conclusie van een door Vox-CEPR beschreven onderzoek onder bijna 10.000 academische economen in de wereld naar hun mening over hoe economisch onderzoek eruit moet zien.

Artikel Vox-CEPR

Conclusie conferentie: Wereld heeft toezichtsorgaan voor kwantumtechnologie nodig

De wereld heeft behoefte aan een internationaal orgaan van deskundigen dat regeringen adviseert over de veilige en ethische ontwikkeling van kwantumtechnologieën. Daarover waren deskundigen het eens op een Science|Business-conferentie. Het wereldwijde toezicht op kunstmatige intelligentie, dat overigens nog volop in ontwikkeling is, zou hierbij als voorbeeld kunnen dienen.

Nieuwsbericht Science|Business

Participatory data stewardship: mensen betrekken bij het gebruik van hun gegevens

Bedrijven en overheden verzamelen bijna oneindige hoeveelheden persoonlijke data. Een goed zicht op wie wat verzamelt en hoe deze gegevens worden opgeslagen, gedeeld en gebruikt bestaat niet. Om burgers hierop meer invloed te geven, presenteert het in AI-gespecialiseerde Ada Lovelace Institute het concept van ‘participatory data stewardship’.

Rapport Lovelace Institute

Grootschalig toepassingen van grafeen liggen in het verschiet

In 2004 ontvingen de Russen Andre Geim and Konstantin Novoselov de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor hun ontdekking van grafeen. Zeventien jaar van r&d, onder andere in het Grafeen Vlaggenschipprogramma van de EU, moet nog dit jaar (wellicht zelfs deze maand) leiden tot de eerste grootschalige toepassing van dit materiaal ooit: de massaproductie van grafeenbatterijen voor elektrische auto’s door de Chinese GAC Group. Nog veel meer toepassingen liggen in het verschiet, aldus een artikel van Predict. Een artikel van Innovation News Network noemt lasergeïnduceerd grafeen voor de verbetering van flexibele elektronica als voorbeeld van een nieuwe toepassing.

Artikel Predict

Artikel Innovation News Network

Nieuwsbericht AEi TEXTILS

Rapport AEi TEXTILS

China: Alipay moet opsplitsen en kredietgegevens delen

De Chinese overheid versterkt z'n greep op de technologiesector. Deze keer legt Peking de Ant Group verder aan banden. De fintechgroep van miljardair Jack Ma moet zijn betaalplatform Alipay opsplitsen en kredietgegevens delen met de overheid. Eerder staken de autoriteiten al een stokje voor de beursgang van Ant Group.

Uitzending Kanaal Z

VS: Zes nieuwe wetenschaps- en technologiecentra voor grote maatschappelijke uitdagingen

De U.S. National Science Foundation gaat zes nieuwe wetenschaps- en technologiecentra opzetten. Deze zijn gericht op het creëren van nieuwe wetenschappelijke disciplines en het ontwikkelen van transformatieve technologieën voor de maatschappij. Het gaat onder meer om centra voor mechanobiologie, deeltjesfysica en klimaatverandering.

Nieuwsbericht NSF

Huidige Science and Technology Centers

VS: Moet een AI-systeem een octrooi kunnen krijgen voor een uitvinding?

Een kunstmatig-intelligentiesysteem kan geen Amerikaans octrooi krijgen omdat volgens de huidige wet alleen mensen uitvinder kunnen zijn, zo heeft een federale rechter geoordeeld. Het Congres heeft een uitvinder expliciet gedefinieerd als een ‘individu’. Maar een artikel in het online tijdschrift Issues betoogt dat het niet in aanmerking laten komen van AI voor octrooien “voorbijgaat aan het essentiële doel van het octrooisysteem, namelijk het stimuleren van opkomende innovatiegebieden.”

Artikel Issues

VS: AI verspreidt zich vooral naar stedelijke gebieden, met grote gevolgen voor landelijke gebieden

Nu kunstmatige intelligentie (AI) economisch steeds belangrijker wordt, heeft dat ook gevolgen voor de nationale en regionale economische ontwikkeling. Onderzoek van de denktank Brookings laat zien dat de AI-activiteit in de stedelijke gebieden in de Bay Area vier keer zo hoog als in andere topsteden voor de ontwikkeling van AI. In de Bay Area wordt dan ook versterkte economische groei verwacht. Steden en dorpen in landelijke gebieden kennen de laagste AI-activiteit en zullen economisch verder achterop gaan lopen. Dit gegeven maakt kennis over de verspreiding van innovaties extra relevant. Op 8 september organiseerde de OESO hierover een webinar, waar tien internationale deskundigen aan het woord kwamen over het onderwerp.

Artikel Brookings

Rapport Brookings (pdf)

Artikel Wired

Aankondiging OESO-webinar

Verslag OESO-webinar (YouTube)

VS: Regering publiceert ontwerprichtlijnen voor veilige computersystemen

De federale overheid dringt erop aan dat agentschappen ‘zero trust’- cyberbeveiligingsarchitecturen invoeren. Het Office of Management and Budget en de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency hebben hiertoe ontwerprichtlijnen gepresenteerd. Een artikel van ZDNet legt uit wat ‘zero trust’ is en waarom het zo belangrijk is. In Nederland adviseerde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) organisaties vorige maand om hun netwerken te beveiligen volgens het ‘zero trust-model.’ Met dit model zijn organisaties minder vatbaar voor externe aanvallen en dreigingen van binnenuit.

Nieuwsbericht Het Witte Huis

Webpagina Zero Trust – Amerikaanse overheid

Nieuwsbericht NextGov

Artikel ZDNet

Nieuwsbericht NCSC (augustus 2021)

Factsheet NCSC (pdf; augustus 2021)

VS: Niet alleen hacking, ook anti-hackingwetten vormen risico nationale veiligheid

Terwijl de Amerikaanse crisis op het gebied van cyberveiligheid verergert en de aanpak daarvan intensiveert, blijkt de rechtspositie ven ‘ethische’ hackers, mensen die als dienst naar gebreken in software zoeken, juridisch onzeker. Een artikel van Brookings TechStream legt uit hoe anti-hacking wetten hebben gefaald om onderzoekers die te goeder trouw zijn te beschermen en roept het Congres op om te helpen het juridische mijnenveld op te ruimen.

Artikel Brookings TechStream

VS: Big Tech onder de loep nu Witte Huis beleid op één lijn wil brengen met Europa

De VS en de EU gaan proberen op één lijn te komen over ‘data governance’ en een reeks aanverwante kwesties tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeenschappelijke Raad voor Handel en Technologie, eind deze maand. Er komen tien werkgroepen die zich zullen bezighouden met onderwerpen als technologiestandaarden, beveiliging van toeleveringsketens, klimaat- en groene technologie, en ict-veiligheid. De verwachting is dat de blokken zich ook gaan buigen over een gezamenlijke aanpak tegen de economische machtspositie van Big Tech.

Nieuwsbericht Het Witte Huis

Nieuwsbericht NextGov

VS: Apple moet van rechter betaalregels in App Store aanpassen

Apple moet appontwikkelaars toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken buiten de App Store om. Dat heeft een rechtbank in Californië geoordeeld in een zaak die tegen Apple was aangespannen door Epic, de maker van het populaire spel Fortnite. Volgens een artikel van Bloomberg zou Apple door deze uitspraak in de toekomst enkele miljarden omzet per jaar mislopen.

Nieuwsbericht NOS

Nieuwsbericht Bloomberg

Artikel Bloomberg