Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 16 december 2021

Bericht van de AWTI

Dank je wel Vincent!

Na 12 jaar neemt de AWTI afscheid van Vincent Delemarre. Vincent is de “stille” kracht achter de zeer gewaardeerde AWTI e-mail alert. 40 x per jaar maakte hij een bonte verzameling van relevant nieuws over wetenschap, technologie en innovatie. Wij bedanken Vincent voor zijn inzet en zijn betrokkenheid bij de AWTI. Vincent gaat genieten van een welverdiend pensioen. De alert zal blijven bestaan in de huidige vorm en zal volgend jaar ook wekelijks verschijnen in uw mailbox.
Aanmelden alert


Fijne feestdagen

Deze alert is tevens de laatste alert van dit jaar. Blijf ons ook volgend jaar volgen. Er staan interessante onderwerpen op het werkprogramma van de AWTI:  ‘De veranderende relatie tussen de samenleving en WTI’, ‘Kenteringen in het WTI-beleid. Hoe kan Nederland het beleid meer transformatief maken?’ en  ‘Kennisveiligheid en openheid in internationale WTI-samenwerking’. Blijf de alert volgen om op de hoogte te blijven van deze onderwerpen en het vele andere nieuws uit de wereld van wetenschap, technologie en innovatie.  Voor nu wenst de AWTI u mooie feestdagen en een zeer voorspoedig WTI-jaar toe.
Werkprogramma AWTI 2022

De opvallendste berichten van de afgelopen week


R&d‑ en innovatieagenda voor een CO2-neutrale industrie

De landelijke adviescommissie voor ElektroChemische Conversie & Materialen, ECCM, heeft een nationale r&d- en innovatieagenda opgesteld om de transitie naar een CO2-neutrale industrie te bewerkstelligen. Belangrijke onderwerpen zijn groene waterstof, innovatieve elektrochemische conversie en systeemintegratie. De agenda kent vier actielijnen, waaronder ook de ontwikkeling van human capital, essentieel om de implementatie van innovatie te versnellen.
Nieuwsbericht Holland High Tech
ECCM National Agenda (pdf)


Hoe Europa zou moeten omgaan met de opkomst van China in halfgeleiders

Vanuit Europees oogpunt geldt China tegenwoordig zowel als een “economische concurrent” en “systeemconcurrent” als een “samenwerkingspartner”. Een rapport van de denktank Merics gaat na hoe deze afhankelijkheden moeten worden beoordeeld vanuit de dimensies nationale veiligheid, technologisch concurrentievermogen en veerkracht van de toeleveringsketen. Eén van de aanbevelingen is versterking van het ecosysteem van start-ups, kleine en middelgrote ondernemingen en spin-offs van onderzoeksinstellingen in Europa. Een andere aanbeveling is versterking van de Europese positie in de back-endproductie (assemblage, testen en verpakken).
Aankondiging Merics
Rapport Merics (pdf)


Opinie: Neurotechnologie moet snel worden gereguleerd

Hoofdbanden om hersenactiviteit te scannen zijn al te koop voor het publiek. Maar er is geen regelgeving voor de manier waarop de gegevens die hiermee worden verkregen worden gebruikt en gedeeld. Dat kan allerlei “nachtmerrieachtige” consequenties krijgen, schetst een artikel van Science|Business, dat zich baseert op het OESO-webinar ‘Harnessing Responsible Neurotechnology for Brain Health’. Omdat de markt op het punt van een echte doorbraak staat, pleiten verschillende experts voor snelle regulering.
Artikel Science|Business
Verslag Webinar

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Mijlpaal: een kwart van de hoogleraren vrouw

Het percentage vrouwelijke hoogleraren dat werkzaam is aan de Nederlandse universiteiten bedraagt 25,7 procent, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Daarmee is 1 op de 4 hoogleraren vrouw. De LNVH spreekt van een mijlpaal, omdat het aandeel vrouwelijke hoogleraren voor het eerst boven de 25 procent is gekomen. In het huidige tempo zal het echter nog tot 2040 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling zal zijn bereikt. “Het glazen plafond is niet verdwenen”, concludeert een bericht van HOP / Cursor.
Nieuwsbericht LNVH
Rapport LNVH (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Cursor


Goede loopbaankansen na een PhD

Gepromoveerden hebben een goede positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. En hoewel het publieke debat regelmatig gaat over de vraag of de groei van het aantal promoties wel verantwoord is, heeft Nederland in vergelijking met andere landen nog weinig gepromoveerden. Dat laat een factsheet van het Rathenau Instituut zien, met een overzicht van cijfers over de loopbanen van gepromoveerden.
Nieuwsbericht Rathenau
Factsheet Rathenau


Opinie: Fundamenteel onderzoek wordt bedreigd en daarmee onze welvaart

De aanpak waarmee de Nederlandse wetenschap sinds de jaren ‘80 naar de top-5 van de wereld is gestegen, wordt bedreigd. Dat schrijven Raymond Poot en meer dan honderd andere wetenschappers in een opiniebijdrage voor ScienceGuide. Aan het artikel ligt een rapport ten grondslag dat Poot en anderen schreven over de effecten van allerlei beleidsinitiatieven, zoals Open Science en de Declaration on Research Assessment (DORA), op de fundamentele wetenschap. “Een scenario van een internationaal competitieve Nederlandse wetenschap, waar verschillende talenten tot hun recht kunnen komen, is heel goed mogelijk. Daarvoor moet het huidige beleid echter drastisch worden aangepast.”
Artikel ScienceGuide
Rapport (pdf)
Artikel Times Higher Education (voor abonnees)


Tweede Kamer gaat door met wetenschapstoets van nieuwe wetten

Met de komst van een nieuw regeerakkoord zullen er veel nieuwe wetsvoorstellen naar de Kamer gaan. De Kamer wil een aantal hiervan laten toetsen door wetenschappers. Hiermee geeft ze een vervolg aan een experiment van samenwerkingsverband Parlement & Wetenschap, dat succesvol uitpakte. In een vergadering van de Tweede Kamer lichtte Joost Sneller (D66) het plan voor wetenschappelijke toetsing toe.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Dienst Analyse en Onderzoek van Tweede Kamer wordt uitgebreid

De Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer wordt uitgebreid met 10 fte. Zo kan de Dienst de Kamer beter ondersteunen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Versterking van het kennisfundament en betere inbedding van kennisbenutting in beleidsprocessen zijn in lijn met het advies ‘Rijk aan kennis - Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek’ dat de AWTI begin 2021 uitbracht.
Kamerbrief (pdf)
AWTI-advies ‘Rijk aan kennis - Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek’ (januari 2021)


Kabinet kiest voor stapsgewijze en goed doordachte ontwikkeling waterstof

Eind oktober waarschuwde Gasunie de Nederlandse regering voor de risico’s van de miljardeninvesteringen die ze zou willen doen in de ontwikkeling van een waterstofmarkt in Nederland. In antwoord op Kamervragen hierover, legt staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (EZK) uit dat de technologische en economische mogelijkheden en slaagkans van een waterstofmarkt nog erg ongewis zijn. Daarom denkt het Kabinet nu niet aan “miljardeninvesteringen”, maar aan een stapsgewijze en onderbouwde ontwikkeling. In een tweede brief aan de Kamer legt de staatssecretaris uit op welke wijze het Kabinet het publieke belang hierbij wil waarborgen, met name ten aanzien van de marktordening. De benadering van het Kabinet sluit aan op de opvattingen over de ontwikkeling van waterstof die Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas, beschrijft in een opiniebijdrage voor de Topsector Energie. Hij heeft het over een “gezamenlijke zoektocht”.
Kamerbrief – 1
Kamerbrief – 2
Artikel Topsector Energie


Steeds makkelijker geld voor start-ups naarmate technologie dichter bij markt komt

Adviesbureau KplusV heeft voor Techleap onderzoek gedaan naar het werkelijke financieringsaanbod van (semi)publieke instrumenten voor kennisintensieve start-ups. Het onderzoek laat zien dat het financieringsaanbod in de praktijk afwijkt van de theorie. De bestaande instrumenten financieren in werkelijkheid in latere bestaansfasen van start-ups dan hun theoretische financieringsscope voorstaat. Dat geldt met name voor semipublieke instrumenten. In het algemeen geldt: hoe hoger het Technology Readiness Level, hoe hoger het financieringsaanbod.
Nieuwsbericht KplusV
Rapport KplusV (pdf)


50 miljoen euro voor internationale ambities start‑ en scale-ups en innovatief mkb

Om het verdienvermogen van het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven in het buitenland te vergroten, bundelen Invest International en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten. Ze gaan gezamenlijk Nederlandse bedrijven (start-ups, scale-ups en het innovatieve mkb) financieren en/of ondersteunen bij het toegang krijgen tot (financierings)instrumenten van andere partijen, zoals banken en RVO. Invest International steekt 50 miljoen euro in de plannen.
Nieuwsbericht Invest International


Rathenau: Missiedreven energietransitie kent plus‑ en minpunten

De missiegedreven aanpak voor de energietransitie in Nederland zorgt voor meer samenwerking in ketens en tussen sectoren. Dat is een positief effect dat het Rathenau Instituut waarneemt in een klein onderzoek naar de governance en uitvoering van innovatieprogramma’s in het energiedomein. De aandacht voor de maatschappelijke, ecologische en systemische aspecten van de energietransitie blijft echter nog altijd achter, aldus Rathenau. De doelstellingen van de energietransitie voor 2030 kunnen op de huidige manier nog wel gehaald worden, maar om die voor 2050 te kunnen halen, moeten innovatieprogramma’s aan deze aspecten meer aandacht gaan schenken.
Artikel Rathenau


Kabinet ziet geen oplossing in vrijgeven patenten coronavaccins

Het vrijgeven van patenten van vaccins tegen het coronavirus is volgens het Kabinet niet de oplossing voor arme landen die een groot tekort hebben aan vaccins. Internationaal is er, volgens demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), ook geen steun voor. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De Amerikanen hebben er eerder wel voor gepleit, maar uiteindelijk is het daarbij gebleven. Bovendien is voor de productie van vaccins ook technologie nodig en die komt niet vrij met het patent, aldus de minister. Daar kun je bedrijven volgens hem niet toe dwingen. “Het meest paradoxale is wel dat de meeste vaccins geproduceerd worden in landen waar de eigen bevolking de vaccins niet krijgt”, constateert een opiniebijdrage van Joop / BNNVARA. Een artikel van Project Syndicate ziet dat het systeem voor de beheersing van wereldwijde noodsituaties op gezondheidsgebied momenteel “jammerlijk ontoereikend blijft”. “Totdat we wereldwijd kunnen zorgen voor een snelle productie en gelijke beschikbaarheid van vaccins, zal het coronavirus de baas blijven.” Het artikel pleit voor herziening van het internationale octrooirecht.
Bericht Nieuws.nl
Nieuwsbericht NU.nl
Artikel Joop / BNNVARA
Artikel Project Syndicate


Code moet het internet veiliger maken voor kinderen

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Waag samen met de Universiteit Leiden, jongeren, ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts de Code voor Kinderrechten ontwikkeld. Deze bestaat uit tien beginselen met praktische voorbeelden, waarmee ontwerpers en ontwikkelaars de fundamentele rechten van kinderen kunnen waarborgen in digitale diensten.
Nieuwsbericht Waag


Advies: ‘Nederlandse regering moet pleiten voor afspraken rond autonome wapens’

We moeten grenzen stellen aan autonome wapensystemen, schrijven de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) in een gezamenlijk advies aan de regering. Volledig autonome wapensystemen kunnen niet volgens de regels van het internationaal humanitair recht worden ingezet en moeten worden verboden. Voor gedeeltelijk autonome wapensystemen dient er betere regulering te komen. De Nederlandse regering zou zich actiever moeten inzetten voor het ontwikkelen van internationale richtlijnen.
Persbericht AIV / CAVV (pdf)
Advies (pdf)


Meldingsplicht voor sensoren in Amsterdam

Sinds 1 december moeten bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden hun sensoren in de openbare ruimte melden bij de gemeente Amsterdam. Die maakt ze vervolgens zichtbaar op een voor iedereen toegankelijke kaart. Het gaat bijvoorbeeld om camera’s, sensoren die de luchtkwaliteit of verkeersbewegingen meten, wifi-trackers en intelligente reclameborden. Amsterdam is de eerste gemeente van Nederland die een dergelijk register voor sensoren in gebruik heeft én het melden ook verplicht stelt.
Nieuwsbericht Gemeente Amsterdam
Nieuwsbericht Cities Today

Nieuws en achtergronden uit Europa


Israël, Georgië en vijf landen uit Westelijke Balkan treden toe tot Horizon Europe

Op 6 december 2021 hebben de Europese Commissie (EC) en Israël, Georgië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië overeenkomsten ondertekend over associatie met Horizon Europe. Ondertussen zitten de onderhandelingen van de EU met Zwitserland en het VK nog muurvast. De European University Association (EUA) riep afgelopen week nogmaals op om de besprekingen met Zwitserland over associatie met Horizon Europe en Erasmus+ snel af te ronden.
Nieuwsbericht associatie met Israël – EC
Nieuwsbericht associatie met Georgië – EC
Nieuwsbericht associatie met Westelijke Balkanlanden – EC
Nieuwsbericht EUA


Het institutionaliseren van open wetenschap vergt langetermijnaanpak

Open wetenschap is een kwestie van lange adem. Dat laat het verslag zien van een evenement dat werd gehouden op 1 juli 2021: ‘Enabling open science and societal engagement in research’. Die lange adem wordt niet alleen gevraagd van universiteiten en onderzoeksinstituten, maar ook van de Europese Commissie, nationale beleidsmakers en financiers van onderzoek. Die moeten bijvoorbeeld doorgaan met het verbeteren van de criteria, maatstaven en methoden voor de evaluatie van onderzoeksvoorstellen. Rangschikkingsorganisaties van universiteiten moeten hun rangschikkingssystemen ingrijpend hervormen om open wetenschapsbeoefening te belonen.
Rapport (pdf)


Plan voor 4 miljard euro investeringen in Europese onderzoeksinfrastructuren

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft een nieuwe Roadmap uitgebracht. Dit omvat de bouw van elf internationale onderzoekslaboratoria, voor een totaalbedrag van 4,16 miljard euro. Dat komt neer op gemiddeld 380 miljoen euro per infrastructuur, een forse stijging ten opzichte van voorheen. De gemiddelde kosten van een laboratorium bedroegen in de roadmap voor 2018 nog 112 miljoen euro, terwijl dat in 2016 148 miljoen euro was. De Europese Commissie en de Raad van de EU vinden dat ESFRI nog eens goed moet kijken naar de financieringsbronnen voor de gedeelde faciliteiten.
Nieuwsbericht Science|Business
ESFRI Roadmap 2021
Verslag Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI (YouTube)
Agenda Forum


Studie evalueert uitkomsten van maatregelen voor onderzoeksloopbanen

De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over de effecten van beleidsmaatregelen voor onderzoekers in het kader van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). De hoofddoelstelling van deze zogeheten prioriteit 3-maatregelen is dat onderzoekers kunnen doorstromen naar de plek waar hun talenten het beste tot hun recht komen. Het rapport eindigt met aanbevelingen voor nieuwe of te herziene beleidsmaatregelen.
Rapport


Nieuwe Europese strategie voor universiteiten op komst

De Europese Commissie is van plan om volgende maand een nieuwe strategie voor universiteiten te presenteren. Vorige week, op de Europese Onderwijstop, schetste EU-onderzoekscommissaris Mariya Gabriel alvast de hoofdlijnen ervan: het realiseren van een Europees diploma, van een wettelijk statuut voor allianties van Europese universiteiten, van het Europese studentenkaartinitiatief en het van Europese universiteiteninitiatief. In een interview met het EU-magazine Horizon zet Gabriel de hoofdlijnen van het Europese onderzoeks‑ en innovatiebeleid uiteen.
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Horizon


Resultaten raadpleging nieuwe richtsnoeren voor kennisvalorisatie

Van juli tot september 2021 heeft de Europese Commissie (EC) een raadpleging gehouden over kennisvalorisatie in de Europese Onderzoeksruimte (ERA). De reacties laten zien dat valorisatie veel breder moet worden opgevat dan waarop het beleid zich tot nu toe vooral toespitst. Het gaat niet alleen om economisch gewin, maar om alle vormen van waardecreatie, bijvoorbeeld ook in de vorm van beleidsadvies, open wetenschap of digitale platforms. Bij valorisatie zijn verder veel meer actoren en kanalen betrokken dan waar men tot nu toe vaak van uitging. De Europese Commissie gaat de resultaten van de raadpleging als input gebruiken voor de co-creatie van de nieuwe leidende beginselen voor kennisvalorisatie.
Rapport EC


Europese Commissie stelt open source software beschikbaar

De Europese Commissie (EC) heeft nieuwe regels vastgesteld inzake open source software. Die moeten het mogelijk maken dat de EC haar eigen softwareoplossingen openbaar toegankelijk gaat maken voor burgers, bedrijven en andere overheden. Uit een recente studie naar het effect van opensource hard‑ en software op de technologische onafhankelijkheid, het concurrentievermogen en de innovatie in de EU-economie is gebleken dat investeringen in opensource gemiddeld vierdubbel rendement opleveren.
Persbericht EC
Nieuwe regels inzake opensourcesoftware
Studie EC (september 2021)
Open source software strategy 2020-2023 – EC (pdf; oktober 2020)


Daadkracht gevraagd voor aanpak zeldzame ziekten

De aanpak van zeldzame ziekten staat al jaren op de agenda van de Europese Unie, maar een concrete uitwerking laat nog steeds op zich wachten. Voor patiënten en hun families is er tot nu toe weinig veranderd, schetst een artikel van Science|Business. Experts en verschillende leden van het Europees Parlement roepen nu op tot actie: er moet zo snel mogelijk “een naadloze grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens komen om het onderzoek naar diagnose, behandeling en zorg te ondersteunen”.
Artikel Science|Business


Europese Commissie: Maatregelen om leven lang leren en inzetbaarheid te verbeteren

De Europese Commissie heeft bij de Raad van de EU voorstellen ingediend die ervoor moeten zorgen dat iedereen een leven lang en ongeacht zijn of haar arbeidssituatie, toegang heeft tot relevante opleidingen. Het gaat om de introductie van individuele leerrekeningen en microcredentials voor alle volwassenen in de werkende leeftijd.
Persbericht EC
Voorstel inzake individuele leerrekeningen – EC (pdf)
Voorstel inzake microcredentials – EC (pdf)
Q&A – EC
Factsheet (pdf)


Voorstel Europese Commissie voor regels arbeidsomstandigheden platformwerkers

De Europese Commissie (EC) heeft een reeks maatregelen voorgesteld om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren en de duurzame groei van digitale arbeidsplatformen in de EU te ondersteunen. Met de nieuwe regels “kunnen mensen die via digitale arbeidsplatformen werken, de arbeidsrechten en sociale voordelen genieten waarop ze recht hebben”, aldus de EC. “Ze krijgen ook extra bescherming wanneer van algoritmisch beheer wordt gebruikgemaakt” (door de platformbedrijven). De belangenorganisatie van grote bedrijven in de EU, Business Europe, meent dat de regels die EC nu voorstelt geen recht doet aan de pluriformiteit in het platformwerk.
Persbericht EC
Voorstel EC (pdf)
Mededeling EC (pdf)
Q&A – EC
Factsheet EC
Bericht RTL Nieuws
Nieuwsbericht Business Europe


Voor‑ en tegenargumenten in discussie over regulering big tech

“Wakker worden, Europa, voordat big tech 5G domineert en alles wat daaruit voortkomt”, waarschuwt een opinieartikel in EE Times. Volgens het artikel gaat 5G in bijna alle sectoren zorgen voor grote veranderingen in businessmodellen en beveiliging/controle. Als die ontwikkelingen worden geleid door big tech (GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft) dan is Europa de macht om zelf zijn toekomst te bepalen, voorgoed kwijt. De denktank CEPA, Center for European Policy Analysis, denkt juist dat de Digital Markets Act, die de EU nu voorbereidt, veel vernieuwing gaat tegenhouden. Ze gruwt dan ook van de plannen van de Britse regering om de EU op het punt van marktregulering van big tech te overtreffen. De EU en de VS brachten afgelopen week een statement uit dat ze een dialoog starten over het concurrentiebeleid in de technologiesector en de handhaving daarvan.
Artikel EE Times
Artikel CEPA
Statement EU/VS (pdf)
Nieuwsbericht European Sting


Opinie: Vrij stromen van data tussen EU en VK staat op het spel

Vlak voor de brexit wisten de EU en het VK nog net een tijdelijk akkoord te bereiken over de vrije stroom van persoonsgegevens. Dat werd vooral bereikt doordat het VK beloofde vast te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Nu het VK daarvan steeds vaker afwijkt, lijkt het einde van de overdracht van persoonsgegevens tussen het VK en de EU in zicht. De aanhoudende politieke onenigheid over bijvoorbeeld het visserijakkoord en het Nood-Ierlandprotocol maakt duidelijk dat het VK geen compromissen meer wil sluiten met de EU. Dat zou dan ook het einde van de vrije stroom van gegevens tussen het VK en de EU betekenen. De vraag is alleen nog: vanaf wanneer?
Artikel Centre for European Reform


VK: Roadmap naar een waarborgsysteem voor kunstmatige intelligentie

Het Britse Centre for Data Ethics and Innovation (CEDI) heeft een roadmap opgesteld voor het ontwikkelen van een waarborgsysteem voor kunstmatige intelligentie (AI). Hiermee loopt het VK voorop in de wereld. Momenteel gelden er mondiaal nauwelijks regels voor de betrouwbare toepassing van AI. Dat betekent een enorme rem op de ontwikkeling van het hele AI-ecosysteem. De Britse roadmap baseert zich sterk op systemen die in andere sectoren zijn ontwikkeld om risico’s te beperken, zoals audits, veiligheidsstandaards en kwaliteitszorg.
Persbericht Britse overheid
Artikel weblog Britse overheid
Roadmap CEDI (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Lancering van International Grand Challenges on Democracy-Affirming Technologies

Vorige week organiseerde de Amerikaanse president Joe Biden de internationale Summit For Democracy. Eén van de activiteiten op de bijeenkomst was de lancering van een nieuw internationaal initiatief: International Grand Challenges on Democracy-Affirming Technologies. Deze gaan innovatoren, investeerders, onderzoekers en ondernemers wereldwijd samenbrengen met het doel technologieën te bevorderen waarin democratische waarden zijn verankerd in elke fase van ontwikkeling en gebruik. Het initiatief is een reactie op het vele misbruik dat autocratische leiders maken van technologieën om hun eigen bevolking onder de duim te houden en andere landen aan te vallen. Een artikel van Barron’s plaatst een kritische noot bij de Summit: Biden zou moeten beginnen met het bestrijden van de manier waarop big tech in zijn eigen land de autonomie van mensen schendt en antidemocratische tendensen stimuleert. Een artikel van Brookings zet uiteen hoe Biden van zijn ‘Internet freedom agenda’ een succes kan maken. De denktank publiceerde daar een rapport over.
Nieuwsbericht Het Witte Huis
Programma en Videoverslagen van bijeenkomsten op Summit
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Brookings Techstream
Artikel Barron’s
Artikel Brookings
Rapport Brookings (pdf)


BCG: Digitalisering van bedrijven verandert van karakter

Bedrijven die al een eerste serie van digitale transformaties hebben uitgevoerd, verschuiven hun aandacht van digitale re-engineering van hun activiteiten naar innovatie van producten en diensten en de oprichting van nieuwe ondernemingen. Dat constateert een onderzoek van adviesbureau BCG. “Bedrijven die succesvol zijn in digitale transformaties leggen de lat steeds hoger en naarmate ze hun digitale vaardigheden inzetten om sneller en beter te innoveren, zal de kloof tussen winnende bedrijven en hun achterblijvende concurrenten groter worden.” Een artikel van McKinsey Global Survey bevestigt de bevindingen van BCG.
Aankondiging BCG
Rapport BCG (pdf)
Artikel McKinsey


Mededingingsperspectieven op innovatie en concurrentie

De Amerikaanse Duke University School of Law organiseert een seminarreeks over juridische aspecten van innovatie. In de laatste aflevering komen de professoren Fiona Scott Morton (Yale) en Carl Shapiro (U.C. Berkeley) aan het woord, twee prominente mededingingsrechtwetenschappers met veel overheidservaring. Zij bespreken de implicaties van verschillende mededingingsperspectieven voor innovatie en het mededingingsbeleid.
Videoverslag seminar


Connectiviteit, data en AI veranderen de manier waarop we leven en werken

Alomtegenwoordige connectiviteit en data zijn in 2030 van impact op ieders dagelijks leven, zowel op fysiek als mentaal niveau, ten goede en ten kwade. Dit voorspelt Trend Micro, gespecialiseerd in cybersecurity. Het bedrijf zet in een rapport uiteen hoe de wereld eruit kan zien aan het begin van het volgende decennium en hoe de beveiligingssector kan reageren op de continue ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit. ‘Project 2030’ omvat daarnaast een videoserie over de wereld in 2030. De serie bestaat uit 9 afleveringen van elk circa 10 minuten.
Rapport Trend Micro (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Videoserie Trend Micro
Nieuwsbericht Executive People


De staat van AI in 2021

Bedrijven, organisaties en overheden wereldwijd maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat laat de Staat van AI 2021 van McKinsey zien, waarvan de hoofdconclusies worden beschreven in een kort bericht van TechUK. De groei van AI gaat gepaard met aanzienlijke voordelen, ziet McKinsey, hoewel ze in het eerste jaar van de coronapandemie sterker voelbaar waren op het vlak van kostenbesparingen dan op het vlak van omzet. Naarmate het gebruik van AI in het bedrijfsleven toeneemt, zijn de tools en best practices om AI optimaal te benutten geavanceerder geworden. Een artikel van Analytics Insight zet kort uiteen wat de nieuwste toepassingsgebieden van AI zijn. Een artikel van het World Economic Forum (WEF) zet zes scenario’s op een rij voor onze toekomst met AI. (Zie ook: ‘BCG: Digitalisering van bedrijven verandert van karakter’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Rapport McKinsey
Nieuwsbericht TechUK
Artikel Analytics Insight
Artikel WEF


Opinie: Oplossen problemen social media vergt eerst onafhankelijk onderzoek

Om de problemen met social media op te lossen, is eerst onafhankelijk onderzoek nodig naar de precieze aard en omvang van de kwesties die spelen. Dat is echter niet mogelijk omdat de betrokken bedrijven niet of nauwelijks bereid zijn toegang te geven tot hun bedrijfsgegevens. Dat is dus het eerste waarvoor regels moeten komen, aldus twee Amerikaanse wetenschappers in een artikel van Brookings. Drie Amerikaanse senatoren hebben de handschoen inmiddels opgepakt. Zij publiceerden vorige week de ‘Platform Accountability and Transparency Act’.
Artikel Brookings
Nieuwsbericht Senaat 
Wetsvoorstel


Wereldwijde zorgen om beveiligingslekken en aanvallen op computersystemen

It’ers wereldwijd zijn sinds afgelopen weekend in de hoogste staat van paraatheid nadat een kwetsbaarheid is ontdekt in de populaire logsoftware Log4j van Apache. Het lek kan hackers toegang geven tot duizenden overheden, bedrijven, servers en apps over de hele wereld. In Nederland heeft het NCSC een lijst online geplaatst met applicaties die kwetsbaar zijn als gevolg van de ernstige kwetsbaarheid in Log4j. CNN meldt, op basis van onderzoek van Palo Alto Networks, dat een groep (naar wordt vermoed Chinese) hackers op grote schaal computersystemen binnendringt van Amerikaanse defensie‑, energie‑ en technologiebedrijven. Maar ook universiteiten, lokale overheden en organisaties in de gezondheidszorg worden door de hackers getroffen. Het gaat in dit geval om lekken in de toegang tot computersystemen via de software ADSelfService Plus.
Nieuwsbericht iBestuur
Nieuwsbericht Decipher
Nieuwsbericht NCSC
Lijst NCSC (Github)
Nieuwsbericht CNN
Samenvatting Rapport Palo Alto Networks


Singapore: Manifest voor de opbouw van een mensgerichte digitale samenleving

Het Centre on AI Technology for Humankind (AiTH) van de National University of Singapore (NUS) Business School heeft aanbevelingen geformuleerd over hoe de samenleving en organisaties kunstmatige intelligentie (AI) moeten benaderen op een manier die werkelijk de belangen en het welzijn van de mens bevordert. Het manifest is bedoeld als leidraad voor bedrijven en beleidsmakers die streven naar een mensgerichte benadering van AI.
Nieuwsbericht OpenGov Asia
Manifest


De toekomst van innovatie en technologie in de VS en China

Het U.S.-China Instituut van (USC) organiseerde begin deze maand een online paneldiscussie met academische, zakelijke, economische en juridische deskundigen over het Amerikaanse innovatievermogen en de Amerikaanse technologische concurrentiekracht ten opzichte van China. Aanleiding voor de discussie waren de zorgen over intellectuele-eigendomsrechten in China en de in juli uitgebrachte ‘executive order for competition on U.S. innovation and competitiveness’ van president Joe Biden.
Videoverslag Paneldiscussie (YouTube)
Executive Order (juli 2021)


VS: Oplossingen zoeken voor grote energie-uitdagingen met ‘Earthshots’

Het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) werkt aan de opzet van zes tot acht ‘Earthshots’-initiatieven voor de ontwikkeling van schone energietechnologie (naar analogie van het ‘Moonshot’-project van oud-president President John F. Kennedy). Het gaat om zowel basis- als toepassingsgerichte wetenschapsprogramma’s. In totaal is er 25 miljard dollar voor beschikbaar. De eerste drie initiatieven zijn inmiddels benoemd: waterstof, energieopslag en verwijdering van CO2 uit de atmosfeer. De overige worden komend jaar vastgesteld. Een artikel van het American Institute of Physics (AIP) beschrijft de stand van zaken. Op een webinar van de denktank ITIF werd vorige uitgebreid gesproken over de noodzaak van (grote investeringen in) innovatie in hernieuwbare energie.
Artikel AIP
Website Energy Earthshots Initiative
Aankondiging ITIF
Videoverslag Webinar ITIF (YouTube)


VS: Pleidooi om voortouw te nemen in 6G

Nu de regering-Biden de telecommunicatienetwerken van het land wil verbeteren en de toegang tot internetdiensten wil uitbreiden om de digitale kloof in de VS te verkleinen, presenteert het Center for a New American Security (CNAS) een reeks aanbevelingen voor federale investeringen in een vervolgstap: het opzetten van een 6G-strategie met ondersteunende infrastructuur. Dit zou er tevens voor kunnen zorgen dat de VS straks niet volledig afhankelijk is van China voor de doorgroei van digitale diensten, met alle veiligheidsrisico’s van dien.
Aankondiging CNAS
Rapport CNAS (pdf)
Nieuwsbericht NextGov


De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 13 januari 2022.