AWTI e-mail alert 1 april 2021

Samenwerken is deze week de rode draad in de berichtgeving. Meer samenwerking tussen landen en tussen overheden, bedrijven en wetenschap is nodig om de veerkracht van wereldmarkten en landen te versterken. Om beter voorbereid te zijn op volgende rampen, om sneller uit de crisis te komen en om het klimaat te beschermen. Europa en de VS moeten vooral samenwerken om de macht van Big Tech te beteugelen en om één front tegen China te vormen. En samenwerking tussen overheden, bedrijven, wetenschap en samenleving is nodig om AI in goede banen te leiden.

Berichten van de AWTI

Save the date

Noteer alvast in je agenda donderdag 17 juni van 14.30 uur tot 17.30 uur het Symposium van de AWTI. Het symposium zal inhoudelijk ingaan op het AWTI-advies Rijk aan kennis – Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek. Meer informatie volgt via de AWTI e-mail alert, website, LinkedIn en Twitter. Volg de hashtag: #AWTIsymposium
 

Jaarverslag 2020

De AWTI heeft zijn jaarverslag over het jaar 2020 gepubliceerd. In dit verslag - van dit bijzonder jaar dat werd overschaduwd door de coronapandemie - blikken we terug op een viertal adviezen, symposium en meer activiteiten van de AWTI.
Jaarverslag 2020
 

Vertaling advies Rijk aan kennis

Het advies Rijk aan kennis is te downloaden in het Engels. In het AWTI-advies geeft de AWTI advies over welke stappen de regering en parlement kunnen zetten op weg naar een betere inbedding van kennisbenutting in beleidsprocessen. De regering heeft al stappen gezet op weg naar beter kennisinbedding, maar er is meer nodig. 
State of knowledge

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederlandse r&d-investeringen liggen maar net boven (lage) OESO-gemiddelde

Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (r&d) zijn een stuk lager dan het gemiddelde van andere OESO-landen, blijkt uit de geactualiseerde database van de OESO. Vergeleken met de EU27-landen zit Nederland net boven het gemiddelde, wat relatief laag ligt. De VS, Duitsland en Zuid-Korea zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van een algehele toename in r&d-uitgaven van de OESO-landen. (Zie ook: ‘Onderzoeksintensiteit stijgt nu COVID-19 de r&d-uitgaven van bedrijven stimuleert’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht Neth-ER
Samenvatting Main Science and Technology Indicators – OESO (pdf)

Vrij toegankelijk EU-publicatieplatform voor wetenschappelijke artikelen

De Europese Commissie heeft het Open Research Europe gelanceerd, een publicatieplatform voor wetenschappelijke artikelen dat voor iedereen toegankelijk is. Op het platform zijn de resultaten te vinden van onderzoek dat in het kader van Horizon Europe (2021-2027) en van het vorige programma Horizon 2020, is gefinancierd. Alle informatie wordt beoordeeld door peers. Hun reviews worden eveneens gepubliceerd op het platform.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Science|Business
Platform Open Research Europe
Blogpost Open Research Europe
Blogpost London School of Economics

Grotere economische veerkracht nodig in wereld van open en geïntegreerde markten

In het licht van systeemdreigingen zoals COVID-19 is het van groot belang om de veerkracht van de wereldmarkten en de bevoorradingsketens van essentiële goederen te waarborgen. Een rapport van de OESO, geschreven voor de G7, onderstreept de behoefte aan betrouwbare en voorspelbare samenwerking tussen landen en de particuliere sector, ter bevordering van een gelijk speelveld voor concurrentie, handel en investeringen. Op het gebied van opkomende technologieën doet het rapport drie aanbevelingen: benoem digitale veiligheid als strategische prioriteit, stem innovatie af op doelstellingen van het overheidsbeleid en versterk internationale samenwerking inzake normen, standaarden en voorschriften.
Nieuwsbericht OESO
Rapport G7 (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Discussies over universitaire samenwerking met China

Minstens 29 Chinese promovendi en gastonderzoekers van de National University of Defense Technology (NUDT) deden de afgelopen jaren onderzoekservaring op aan de TU Delft, deels op militair inzetbare onderwerpen. Dat heeft universiteitsblad Delta ontdekt. De vrees lijkt gegrond dat de Chinese onderzoekers kennis opdeden voor het leger, aldus het tijdschrift. Op de UvA wordt gediscussieerd over de samenwerking met Huawei in het Dreams Lab voor kunstmatige-intelligentietechnologie. “Bij samenwerkingen met China weet je nooit helemaal zeker met wie je samenwerkt.” De RUG blijft, anders dan veel media afgelopen week schreven, wel samenwerken met het Chinese Confucius Instituut. Wel wordt onderzocht hoe de bestuurlijke banden met het Confucius Instituut anders ingericht kunnen worden om onduidelijkheden weg te nemen.
Nieuwsbericht Delta
Nieuwsbericht Folia
Nieuwsbericht RUG

TU Delft realiseert supercomputer op eigen campus

Wetenschappers in bijvoorbeeld de fysica, de biologie en bij mobiliteitsvraagstukken hebben steeds meer behoefte aan rekenkracht voor het oplossen en doorrekenen van complexe problemen. Om dergelijk onderzoek ruim baan te geven, realiseert de TU Delft een eigen Delft High-Performance Computing Centre (DHPC). De ‘supercomputer’ is naar verwachting in het najaar van 2021 operationeel.
Nieuwsbericht TU Delft

Professional Doctorate: een onmogelijke opdracht?

Onlangs presenteerde de Vereniging Hogescholen een plan voor de invoering van het Professional Doctorate, de praktijkgerichte evenknie van een PhD-traject. Volgens Jac Christis, lector Arbeidsorganisatie en -productiviteit bij de Hanzehogeschool, is het onduidelijk hoe de PD zich moet onderscheiden van een PhD of een reeds bestaand Professional Doctorate in Engineering (PDEng). In een opiniebijdrage voor ScienceGuide bepleit hij dat het PD beter op het PDEng kan worden geënt dan op het PhD.

Artikel ScienceGuide

WRR en KNAW starten scenariostudie naar brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt. Hoe nu verder? De WRR en de KNAW gaan hier samen onderzoek naar doen, in de vorm van een scenariostudie. Op basis van de uitkomsten willen ze de Nederlandse regering strategisch ondersteunen. De studie kijkt niet alleen naar de medisch-virologische aspecten van de pandemie, maar vooral ook naar de brede maatschappelijke vraagstukken. Een studie van Rabo Research schetst het grote belang van aandacht voor brede welvaart, juist nu de wereld uit de pandemie lijkt te komen: “Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren”.
Nieuwsbericht WRR
Artikel Rabo Research
Rapport Rabo Research (pdf)

Van overheid als marktmeester naar overheid als ondernemer en regisseur

De transities naar een digitale, circulaire en CO2-extensieve economie en industrie vergen veel innovatie en forse investeringen. De bedrijfsinvesteringen blijven echter achter. In een artikel in ESB geven vier economen van het ministerie van EZK uitleg waarom een actievere overheid deze investeringen los zou kunnen trekken en dat ook zou moeten doen.
Artikel ESB

Nederland heeft onvoldoende productiecapaciteit voor vaccins, maar kan opschalen

In Nederland is in principe voldoende productiecapaciteit voor het maken van coronavaccins en het afvullen van vaccinflesjes. Dat zal in de komende weken echter niet tot een onmiddellijke toename van vaccins leiden; daarvoor zal eerst moeten worden opgeschaald. Voor de middellange termijn zijn de mogelijkheden uitgebreider, concludeert special envoy vaccins Hans Schikan in een rapport. Bij innovatie is het altijd van belang te kijken naar zowel r&d als de productiemogelijkheden.
Rapport Schikan (pdf)

Nederland zeer succesvol in Horizon 2020

Nederland heeft de afgelopen jaren uitstekend gepresteerd in het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Nederlandse universiteiten en umc’s ontvingen in totaal 2,56 miljard euro: de helft van de totale subsidie van ruim 5 miljard die aan ons land is toegekend. Met die totale subsidie behoudt Nederland zijn sterke positie als netto-ontvanger van Horizon 2020-middelen. Met 17 procent is de gemiddelde slaagkans van Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 ruim boven het Europese gemiddelde van 12,4 procent uitgekomen.
Nieuwsbericht VSNU
Verslag Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 februari 2021 (doc; pag. 5-6)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Science Europe: Volledige deelname geassocieerde landen aan Horizon Europe

De EU dreigt IJsland, het VK en Zwitserland uit te sluiten van deelname aan de Europese onderzoeksprogramma’s voor kwantum‑ en ruimtevaarttechnologie. Science Europe roept de EU op om hiervan af te zien. Onafhankelijkheid van China en de VS is, volgens de organisatie een nuttig doel, maar samenwerking met de naaste geografische partners van de EU is net zo essentieel.
Statement Science Europe

Opinie: De democratie en de academische vrijheid liggen onder vuur

De academische vrijheid en de institutionele autonomie zitten in verschillende Europese landen in de knel, betoogt een artikel van University World News. Dit past in een wereldwijde trend van toenemende druk op democratische systemen en waarden, uitholling van de rechtsstaat en beknotting van fundamentele menselijke vrijheden. Alle mensen en instituties die deze gevaren inzien en willen afwenden, zouden zich moeten verenigen rond concrete plannen om academische vrijheid en institutionele autonomie beter te beschermen.
Artikel University World News

EIT-initiatief om innovatie in het hoger onderwijs te stimuleren

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) heeft het HEI-initiatief gelanceerd: Innovation Capacity Building for Higher Education. Het heeft tot doel het volledige innovatiepotentieel van instellingen voor hoger onderwijs te ontsluiten door hun ondernemings- en innovatiecapaciteit te vergroten en hen tegelijkertijd te integreren in het grootste innovatie-ecosysteem van Europa. Op 24 maart verscheen de eerste oproep.
Nieuwsbericht EIT

Oproep: EU moet voorop gaan lopen met ontwikkeling AI

Het Europees Parlement moet binnenkort een definitief standpunt innemen over het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie (AI). Deze zullen onder meer betrekking hebben op de betrouwbaarheid van AI-systemen en het eerbiedigen van privacy en mensenrechten. Als de regels te zwaar zijn, zullen ze toekomstige toepassingen belemmeren en het concurrentievermogen van Europa beperken, zeggen deskundigen in een artikel van Science|Business. Eén van de experts stelt voor dat de EU strategisch in AI gaat investeren, door een centraal laboratorium op te richten naar het voorbeeld van CERN in Genève. Dat heeft Europa in de voorhoede van het deeltjesfysica-onderzoek gebracht. Het Europees Parlement (EP) publiceerde eind vorig jaar zijn eerste ideeën over AI-regelgeving.
Artikel Science|Business
Rapport EP (oktober 2020)

Aanbevelingen voor een innovatief en weerbaar Europa na de pandemie

De onafhankelijke Expert group on the economic and societal impact of research and innovation (ESIR) heeft beleidsvoorstellen geformuleerd voor een doeltreffend, impactvol en democratisch herstel van de EU uit de coronapandemie. De aanpak moet voortbouwen op de Europese Green Deal, New European Bauhaus, NextGenerationEU en Horizon Europe. “Dit vergt radicale innovatie in aanpak, processen en methoden van samenwerking tussen overheidsdepartementen en ‑niveaus, financiële en industriële sectoren en gemeenschappen.” Het Joint Research Centre van de Europese Commissie (JRC) heeft het boek ‘Science for Disaster Risk Management 2020: acting today, protecting tomorrow’ uitgebracht. Dit noemt betere gegevensverzameling, meer kennisdeling en een langetermijnbenadering van risico's “de sleutel tot de versterking van de veerkracht van Europa als zich nieuwe rampen aandienen.” Een rapport dat is geschreven in opdracht van de Commissie ITRE van het Europees Parlement zet de gevolgen uiteen die de COVID-19-pandemie heeft (gehad) voor het bedrijfsleven in de EU. (Zie ook: ‘Grotere economische veerkracht nodig in wereld van open en geïntegreerde markten’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht EC
Rapport ESIR (pdf)
Artikel JRC
Boek JRC
Rapport Commissie ITRE (pdf)

Innovatie-ecosysteem rond vaccinaties verbeteren voor toekomstige pandemieën

Ondanks de rampzalige economische en gezondheidseffecten, heeft de COVID-19-pandemie een golf van onderzoek en ontwikkeling op gang gebracht, ondersteund door overheids‑ en particuliere investeringen. Dat heeft opmerkelijk snel geleid tot veilige en effectieve vaccins. Wel deden zich tijdens het traject veel problemen voor en er ontstaan nog steeds nieuwe. Volgens een artikel op de website van het Peterson Institute for International Economics (PIIE) moet het wetenschaps- en innovatiesysteem in volgende crises beter samenwerken om een herhaling van de economische en menselijke verwoesting zoals nu door COVID-19, te voorkomen.
Artikel PIIE

Opinie: Klimaatbeleid is haalbaar, vergt wel grote inspanningen op veel terreinen

De politieke en economische uitdagingen van de energietransitie die voor ons liggen, zijn enorm. Maar investeren in de overgang naar schone energie en groene modernisering kan wel eens een van de gebieden zijn waarop Europa zijn burgers een dynamische en veelbelovende toekomst kan bieden, stelt een artikel van Social Europe. Een rapport van het Joint Research Centre van de Europese Commissie (JRC) laat zien dat herverdeling van inkomens via de belastingen nodig is om ervoor te zorgen dat de energietransitie niet leidt tot meer (sociale) ongelijkheid. Het opleiden van mensen voor banen in de energietransitie is ook nodig. De European Skills Index laat zien in welke mate landen vorderen met het opleiden van de beroepsbevolking voor een ‘groene’ toekomst. Een artikel van Euractiv pleit voor een groen industriebeleid en grote investeringen in klimaatonderzoek en ‑innovatie. Een publicatie van BCG gaat dieper in op wat klimaatinnovatie betekent en hoe overheden dit zouden moeten bevorderen.
Artikel Social Europe
Artikel JRC
Rapport JRC (pdf)
Nieuwsbericht Cedefop
European skills index – Cedefop
Artikel Euractiv
Publicatie BCG

Toolbox Connectiviteit: Best practices voor tijdige uitrol 5G- en glasvezelnetwerken

De EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben overeenstemming bereikt over een Connectiviteitstoolbox voor de Unie, overeenkomstig de Connectiviteitsaanbeveling van 18 september 2020. De Toolbox bestaat uit een reeks best practices voor het aanmoedigen van exploitanten om netwerken met een zeer hoge capaciteit uit te rollen.
Nieuwsbericht EC
Connectivity Toolbox (pdf)

Startup Heatmap Europe-rapport 2021

Ondanks de sterke internationale concurrentie en de effecten van brexit en COVID-19, vertoonden de Europese start-upecosystemen afgelopen jaar een sterke groei. Dat laat het Startup Heatmap Europe-rapport 2021 zien. Europa heeft nu zes ‘unicorn-ecosystemen’, waarin meer dan 1 miljard euro per jaar wordt geïnvesteerd. Berlijn vervangt Londen als meest populaire stad van de EU onder oprichters van start-ups. Amsterdam is de grote uitdager en staat op plek 3.
Aankondiging Rapport
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Scientific American: “Anti-wetenschapsbeweging escaleert wereldwijd”

De afwijzing van de heersende wetenschap en geneeskunde is een belangrijk kenmerk geworden van politiek rechts in de VS en in toenemende mate in de gehele wereld, aldus een artikel van Scientific American. De auteur maakt de vergelijking met de USSR ten tijde van Joseph Stalin, die bestaande landbouwmethoden afwees en baseerde op pseudowetenschap. Oogsten kelderden hierdoor, met miljoenen doden als gevolg. Nu verzetten grote groepen mensen zich, mede op basis van pseudowetenschap, tegen maatregelen om de pandemie in te dammen en mensen te vaccineren. Opnieuw dreigen miljoenen mensen het slachtoffer te worden.
Artikel Scientific American

Onderzoeksintensiteit stijgt nu COVID-19 de r&d-uitgaven van bedrijven stimuleert

In 2020 gaf het bedrijfsleven 6,21 procent meer uit aan onderzoek en ontwikkeling dan in 2019. Wel liep de groei sterk uiteen tussen verschillende sectoren, laten cijfers van de OESO zien. Aan het begin van de COVID-19-pandemie stegen vooral de uitgaven in de gezondheidssector aanzienlijk. Daarna volgde, als gevolg van de vele lockdowns en een verschuiving naar digitale diensten en thuiswerken, een aantal software- en technologiebedrijven, met Facebook en Alibaba die hun r&d het sterkst lieten groeien.
Briefing OESO (pdf)
Main Science and Technology Indicators – OESO
Artikel Science|Business

Wereldwijde verschillen in brede welvaart en gelijkheid en hoe deze te verkleinen

De OESO heeft deel 2 van het rapport ‘How was life?’ gepubliceerd. Het bevat een schat aan informatie over hoe welzijn en welvaart zich de afgelopen 200 jaar wereldwijd hebben ontwikkeld. In deel 2 (deel 1 stamt uit 2014) komen, naast gebruikelijke onderwerpen als inkomens en sociale uitgaven, nieuwe onderwerpen aan bod zoals biodiversiteitsverlies, ongelijkheid in rijkdom en extreme armoede. Het rapport ‘Data for Better Lives’ van de Wereldbank bespreekt hoe data kunnen worden ingezet om sociale ongelijkheid in de wereld te bestrijden.
Rapport OESO
Nieuwsbericht UU
Rapport Wereldbank

Robotrace: Ranglijst van de meest geautomatiseerde landen in de wereld

Volgens een rapport van de Internationale Federatie van Robotica (IFR) heeft de gemiddelde robotdichtheid in de verwerkende industrie wereldwijd een record bereikt in 2020, van 113 eenheden per 10.000 werknemers. Per regio hebben West-Europa (225 eenheden) en de Noord-Europese landen (204 eenheden) de meest geautomatiseerde productie, gevolgd door Noord-Amerika (153 eenheden) en Zuidoost-Azië (119 eenheden). Op de ranglijst van meest geautomatiseerde landen ter wereld staat Nederland op plaats 12. Een artikel van Robotiq zet uiteen hoe robots bijdroegen aan het antwoord van bedrijven en organisaties op de coronapandemie.
Nieuwsbericht Robohub
Artikel Robotiq

Waarom grote technologiebedrijven moeilijk zijn aan te pakken

De discussie over Big Tech gaat vaak over privacy, surveillance, desinformatie en machtsmisbruik. Maar er is nog een veel grotere zorg, aldus een artikel van De Correspondent: de greep die Big Tech heeft op de infrastructuur waar de overheid, de economie en de maatschappij inmiddels niet meer zonder kunnen. Een volgend verhaal gaat over wat overheden tegen deze ‘macht over de infrastructuur’ kunnen doen. Een artikel van DW beschrijft hoe eurocommissaris Margrethe Vestager Big Tech tracht aan te pakken.
Artikel De Correspondent
Artikel DW

Het veiligheidsdilemma van kunstmatige intelligentie

Onder invloed van kunstmatige intelligentie (AI) vindt er steeds meer en steeds doortraptere cybercriminaliteit plaats. De bestrijding daarvan kan niet meer alleen mensenwerk zijn, betoogt een artikel van Nextgov. “De mens zal moeten worden bijgestaan door AI-systemen.” Dan ontstaat wel een nieuw dilemma, constateert een artikel van het Britse Institute of Art and Ideas: AI gaat zo interfereren met AI. Hoe weten we dat de uitkomst in overeenstemming is met de normen die we nastreven? Het artikel spreekt van een “onoplosbaar probleem”.
Artikel Nextgov
Artikel Institute of Art and Ideas

Gedachten over de ontwikkeling van AI, democratie en ethiek

In een artikel van het Griekse IMed Lab laat Yoshua Bengio, één van de grondleggers van kunstmatige intelligentie (AI), zijn gedachten gaan over de toekomst van de technologie. Hij constateert onder andere dat de ontwikkeling momenteel te sterk in handen is van een beperkte groep actoren. Het pleit voor democratisering van AI en meer AI-onderwijs. In een artikel van Harvard Business Review (HBR) pleiten David De Cremer en (oud-wereldkampioen schaken) Garry Kasparov voor een AI die de menselijke intelligentie vergroot, niet vervangt. Onder deze voorwaarde is investeren in automatisering en mensen ook geen paradox meer, stelt een artikel van MIT Sloan Management Review. Een artikel van het Montreal AI Ethics Institute (MAII) brengt naar voren dat kunst een grote rol zou kunnen en moeten spelen bij de ontwikkeling van ethische AI. Een tweede artikel van het instituut betoogt dat niet alleen de ontwikkeling van ethische AI belangrijk is, maar ook de aansturing ervan en het toezicht erop. Daar ligt uiteraard een grote rol voor overheden. Het MAII geeft wekelijks een nieuwsbrief uit over AI en ethiek (abonneren onderaan de paginalink). Het onderzoekscentrum Edda van de Universiteit van IJsland organiseerde op 24 en 25 maart een online conferentie over democratie in de digitale toekomst.
Artikel IMed Lab
Artikel HBR
Artikel MIT Sloan Management Review
Artikel MAII – 1
Artikel MAII – 2
Videoverslagen Edda

Brookings: VS en China eindelijk eerlijk tegen elkaar

De openbare ruzie tussen Amerikaanse en Chinese ambtenaren, vorige week in Alaska, leek een debacle, maar was in feite de uitkomst die de regering-Biden had gehoopt van de bijeenkomst. Dat stelt een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings. De Amerikaanse regering wilde laten zien hoe belangrijk het is om, als Westerse landen, één front te maken tegen China, op het gebied van geopolitiek, economie en technologie. Een paper van het Britse Chatham House zet uiteen hoe China het internet internationaal tracht te domineren.
Artikel Brookings
Artikel Chatham House

India: Sterk in opkomst op het gebied van technologie en innovatie

Lange tijd was innovatie in India een wirwar van publieke en private initiatieven, veelal gericht op het ontwikkelen van goedkope massaproducten en ‑diensten (Jugaad-innovatie). Maar in de afgelopen tien jaar heeft het Indiase innovatie-ecosysteem een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Met meer dan 35 unicorns staat India wereldwijd bijvoorbeeld op een derde plaats. Een artikel van The Economic Times schetst de innovatiepotentie van het land in de komende jaren. In 2018 publiceerde de AWTI een briefadvies ‘Focus op India’, dat aangaf dat Nederland gebaat zou zijn met nauwere samenwerking met het land op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie.
Artikel The Economic Times
AWTI-advies (maart 2018)

VS: Universiteitscampussen zullen door pandemie ingrijpend veranderen

Virtueel leren zal een blijvende plaats krijgen in het onderwijssysteem van universiteiten, verwacht een artikel van University World News. Hierdoor zal het huidige campusmodel, zeker dat in de VS, veranderen van een fysieke plek waar mensen onderwijs krijgen en van gedachten wisselen, naar een interactief, multidisciplinair netwerk van fysieke en virtuele elementen dat talloze kleine momenten van interactie creëert.
Artikel University World News

VS: Breed streven naar meer r&d en steviger aanpak ‘big tech’

De Democraten, de Republieken en de president kwamen de afgelopen weken met verschillende voortellen voor het intensiveren van wetenschap en innovatie. Twee weken geleden (19 maart) presenteerden twee Democraten uit de Senaat de Innovation Centers Acceleration Act (nieuwsbericht IP Watchdog). Een week later (24 maart) presenteerde een groep Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden de Securing American Leadership in Science and Technology Act (SALSTA Act; nieuwsbericht Nextgov). De Wetenschapscommissie van het Huis van Afgevaardigden presenteerde twee dagen later (26 maart) een tweepartijenplan: de National Science Foundation for the Future Act (NSF Future Act; nieuwsbericht AIP). Tussendoor (op 25 maart) liet president Biden weten meer te willen investeren in wetenschappelijk onderzoek, in de buurt van 2 procent van het bbp per jaar (nieuwsbericht Nextgov – 2). Op een bijeenkomst van het voltallige Congres over de aanpak van ‘big tech’, op 25 maart, zaten de Democratische en Republikeinse volksvertegenwoordigers opvallend op één lijn (nieuwsbericht Govtech – 3). Een artikel van het Amerikaanse Center for European Policy Analysis (CEPA) legt uit waarom het zo belangrijk is dat de VS en de EU samenwerken bij de aanpak van ‘big tech’-bedrijven.
Nieuwsbericht IP Watchdog
Innovation Centers Acceleration Act (pdf)
Nieuwsbericht Nextgov – 1
SALSTA Act (pdf)
Nieuwsbericht AIP
NSF Future Act (pdf)
Nieuwsbericht Nextgov – 2
Nieuwsbericht Nextgov – 3
Artikel CEPA

De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 15 april 2021. De AWTI wenst u fijne Paasdagen.