Werkprogramma 2019

De AWTI heeft op 7 september zijn werkprogramma voor 2019 vastgesteld en aangeboden aan de minister van OCW.

Sleuteltechnologieën zoals fotonica, nano-, quantum- en biotechnologie zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen. Tegelijk zijn er een aantal grote maatschappelijke uitdagingen waar deze technologische doorbraken van groot belang voor zijn. Denk hierbij aan energietransitie, e-health of duurzame landbouw. Daarom zal de AWTI zich in 2019 buigen over de vraag hoe Nederland flexibeler zijn in het benutten van deze technologische veranderingen. Daarnaast heeft de AWTI nog drie andere thema’s gekozen waar hij zich komend jaar op zal richten.

De AWTI zet het adviestraject voort over hoe wetenschap, technologie en innovatie kunnen worden ingezet om grote maatschappelijke transities goed te laten verlopen. Het derde thema gaat over ondernemerschap: hoe kan de Nederlandse overheid innovatief ondernemerschap stimuleren? En daarop aansluitend: hoe is het gesteld met het huidige ondernemersklimaat?

Tot slot zal de AWTI adviseren over centrale en decentrale governance. Wat is de gewenste relatie tussen nationaal en regionaal innovatiebeleid en hoe zou een lange termijnvisie op nationaal niveau kunnen bijdragen aan consistentie van beleid? De AWTI bouwt hiermee voort op het AWTI-advies Regionale hotspots uit oktober 2014. Toen werd geconcludeerd dat rijksoverheid en medeoverheden beiden een rol hebben bij de totstandkoming en ontwikkeling van regionale hotspots, en dat het van belang is om de verschillende rollen zo helder mogelijk te onderscheiden en af te bakenen, opdat de verschillende bestuurslagen elkaar optimaal versterken. Met adviezen over deze onderwerpen wil de AWTI bijdragen aan de versterking van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven, kennisinstellingen en de publieke sector.

Klik hier voor het Werkprogramma 2019.