Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 7 maart 2024

Het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen is flink gegroeid, meldt het Ratheanau Instituut. Minister Dijkgraaf is positief over het kennisveiligheidsbeleid bij universiteiten, maar vindt dat het tempo nog wat omhoog moet. Een Duits waterstofbedrijf haalt honderden miljoenen binnen voor de ontwikkeling van groene waterstof. Het Witte Huis kondigt onderzoek aan naar Chinese ‘slimme auto’s’ vanwege zorgen over nationale veiligheid. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

Nieuws vanuit de AWTI

Kabinetsreactie op evaluatie AWTI

Minister Dijkgraaf reageerde deze week positief op de evaluatie van de AWTI over de periode 2019 tot en met 2022. De evaluatie verscheen in november 2023 en werd uitgevoerd door een externe commissie onder leiding van prof. dr. Reinhilde Veugelers. De minister onderschrijft de conclusie van de commissie en ziet kansen voor de verdere ontwikkeling van de AWTI.
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kabinet werkt aan plan om vertrek ASML uit Nederland te voorkomen

Het demissionaire kabinet werkt in het geheim aan een plan om te voorkomen dat ASML (deels) uit Nederland vertrekt. Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Op betrokken ministeries zou inmiddels een operatie zijn opgetuigd onder de naam ‘Beethoven’. Het gaat om de ministeries van Economische zaken, Buitenlandse Handel en Financiën. Ook premier Rutte zou zich persoonlijk met de kwestie bemoeien. In de operatie buigt het kabinet zich over de vraag wat er nodig is om het bedrijf in Nederland te houden. Het bedrijf heeft eerder zorgen geuit over onder andere het gebrek aan woningen in Nederland en het afbouwen van het belastingvoordeel voor kennismigranten. Inmiddels zou het bedrijf om overwegen om buiten Nederland uit te breiden of bepaalde bedrijfsonderdelen naar een ander land te verplaatsen.
Artikel De Telegraaf (Paywall)
Artikel NOS


Europese Commissie presenteert eerste industriële strategie voor Europese defensie

De Europese Commissie heeft de eerste Europese Defensie Industrie Strategie gepresenteerd. Hierin heeft de Commissie een reeks ambities en bijbehorende maatregelen voorgesteld om het concurrentievermogen en de paraatheid van de defensie-industrie te versterken. De Commissie roept lidstaten op om ‘meer, beter, samen en Europees’ te investeren. Daarom moet het eenvoudiger en aantrekkelijker worden voor lidstaten om materieel samen en in de EU aan te kopen. “Met het programma voor de Europese defensie-industrie presenteert de Commissie onmiddellijk een ambitieus instrument om de strategie concreet uit te voeren”, zegt Eurocommissaris Breton. “Met de terugkeer van een hevig conflict op ons continent kan Europa niet langer wachten op de versterking van het vermogen van de Europese industriële en technologische defensiebasis om meer en sneller te produceren.” Vorige week bepleitte Commissievoorzitter Von der Leyen in een toespraak aan het Europees Parlement dat de EU moet werken aan een ‘nieuw Europees militair-industrieel-academisch’ complex. Science Business heeft hierover geschreven.
Persbericht Europese Commissie
Vragen en antwoorden
Artikel Science Business


Tien landen ondertekenen gezamenlijke verklaring over 6G-principes

Een aantal landen hebben een verklaring over gedeelde principes voor het onderzoek en de ontwikkeling van 6G-communicatiesystemen ondertekend. De landen erkennen dat ze door samen te werken ‘open, vrije, mondiale, interoperabele, betrouwbare, veerkrachtige en veilige connectiviteit’ kunnen ondersteunen. De zes principes zijn bedoeld als leidraad voor de wereldwijde adoptie van draadloze 6G-connectiviteit. De VS, Australië, Canada, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Japan, Zuid-Korea, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben de principes ondertekend.
Persbericht Witte Huis
Artikel Axios
Artikel NextGov/FCW

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Sterke groei praktijkgericht onderzoek aan hogescholen zet door

Het praktijkgericht onderzoek heeft de afgelopen jaren een aantal sterke ontwikkelingen doorgemaakt. Dat blijkt uit de eerste Monitor praktijkgericht onderzoek 2022 van het Rathenau Instituut. In 2022 is afgesproken dat OCW jaarlijks 100 miljoen euro extra zal investeren in praktijkgericht onderzoek. In de monitor worden de ontwikkelingen van het praktijkgericht onderzoek en de inzet van deze middelen in kaart gebracht. In 2022 besteedden hogescholen in totaal 349 miljoen euro aan praktijkgericht onderzoek, wat neerkomt op een groei van 15% ten opzichte van 2021. Ook het aantal en de omvang van de lectoraten neemt toe. In 2022 tellen de hogescholen gezamenlijk 723 lectoren. Uit de monitor blijkt dat de groei verschuift van lectoren naar meer onderzoekend en ondersteunend personeel. Dit past bij de professionaliseringsfase waar het praktijkgericht onderzoek zich in bevindt. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH) Maurice Limmen is blij met de ontwikkeling van de omvang en kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek. “Praktijkgericht onderzoek is heel belangrijk voor de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert daarnaast direct bruikbare innovaties op voor regionale organisaties en bedrijven, met name het mkb”, aldus Limmen.
Nieuwsbericht VH
Artikel Rathenau Instituut
Publicatie Rathenau Instituut


Programma Energiehoofdstructuur schetst benodigde ruimte voor toekomstig Nederlands energiesysteem in 2050

Minister Jetten heeft het definitieve Programma Energiehoofdstructuur (PEH) naar de Kamer gestuurd. In 2050 moet Nederland een klimaatneutrale energievoorziening hebben. In het PEH is voor het eerst de totale benodigde ruimte en de effecten hiervan op de samenleving in kaart gebracht. Het richt zich op nationale infrastructuur, zoals hoogspanningslijnen en -stations, grootschalige elektriciteitsproductie, batterijen, waterstoffabrieken en ondergrondse waterstofopslag. “Nederland staat aan het begin van een grote verbouwing van de infrastructuur, zeker waar het gaat om het energiesysteem. We kunnen niet meer project-voor-project over elkaar heen plannen zonder dat hier systematisch over is nagedacht”, zegt Jetten. “Door vooruit te denken en tijdig ruimte vrij te maken zijn er meer mogelijkheden om locaties te vinden die vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn.”
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief minister Jetten
Programma Energiehoofdstructuur


Dijkgraaf positief over kennisveiligheidsbeleid universiteiten, maar tempo moet omhoog

Het Loket Kennisveiligheid heeft inmiddels al meer dan 350 vragen vanuit de sector beantwoord. Dat schrijft minister Dijkgraaf in een schriftelijk overleg over het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten. HOP en ScienceGuide hebben hierover geschreven. De minister benadrukt dat kennisinstellingen hun verantwoordelijkheid nemen voor het bevorderen van kennisveiligheid, maar dat het sectorbeeld laat zien dat bepaalde zaken beter kunnen en moeten. Zo vindt Dijkgraaf dat universiteiten tempo moeten maken met de ontwikkeling van centrale en actuele overzichten van internationale partnerschappen. UNL is gevraagd om het kabinet dit voorjaar nog te informeren over de aanpak hiervoor, inclusief tijdspad. De minister vermeldt ook dat hij het wetsvoorstel Screening Kennisveiligheid naar verwachting voor de zomer kan aanbieden voor openbare internetconsultatie. Het sectorbeeld over kennisveiligheid bij hogescholen wordt op korte termijn verwacht.
Antwoorden op vragen naar aanleiding van Kamerbrief over het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide


Dijkgraaf gaat in gesprek met TU Delft over kritisch inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs concludeert dat de TU Delft de zorg voor haar medewerkers ernstig heeft verwaarloosd, en dat veel medewerkers van de TU Delft sociale onveiligheid ervaren. Dat schrijft minister Dijkgraaf over het onderzoek naar naleving van wet- en regelgeving door de TU Delft, waarbij de zorg voor het personeel en of er sprake is van verwaarlozing hiervan centraal stonden. De Inspectie constateert dat voor wat betreft de zorg voor medewerkers op de TU Delft sprake is van ‘wanbeheer’, zoals gedefinieerd in de WHW. De TU Delft heeft laten weten deze conclusie niet te delen en is voornemens het rapport ter toetsing aan de civiele rechter voor te leggen. De Inspectie heeft geen aanwijzingen gevonden voor financiële onrechtmatigheden. “Gezien de zwaarte van de conclusies ga ik nu eerst in gesprek met de Raad van Toezicht van de TU Delft om mij ervan te verzekeren dat aan het rapport op goede wijze gevolg wordt gegeven”, aldus Dijkgraaf. De universiteit moet binnen drie maanden met een herstelplan komen.

Kamerbrief minister Dijkgraaf
Onderzoek naar naleving van wet en regelgeving door de TU Delft
Reactie TU Delft
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/U-Today


Dijkgraaf zet geen aanvullende stappen voor internationale beurspromovendi

Minister Dijkgraaf zet op dit moment geen aanvullende stappen om de positie van internationale beurspromovendi in Nederland te verbeteren. Afgelopen week reageerde de minister op verzoek van de Tweede Kamer op het onderzoek naar internationale beurspromovendi van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). In een korte reactie verwijst Dijkgraaf voornamelijk naar eerder aangekondigde stappen uit een voortgangsbrief van december 2023. Hierin kondigde hij aan in gesprek te zullen gaan over een set afspraken met universiteiten en relevante stakeholders in het veld over de omgang met internationale beurspromovendi. Het PNN roept betrokkenen op om de belangen van internationale beurspromovendi in het oog te houden. “We kunnen deze promovendi niet door het ijs laten zakken”, zegt PNN-voorzitter Benthe van Wanrooij tegen HOP. “Voor hun welzijn en de kwaliteit van hun onderzoek, is het belangrijk om hen beter te ondersteunen tijdens het promoveren.”
Kamerbrief minister Dijkgraaf
PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates
Artikel HOP/U-Today


Tweede Kamer wil meer grote kerncentrales bouwen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen maakt voor de bouw van vier grote kerncentrales in plaats van twee, schrijft de NOS. Afgelopen dinsdag stemde een ruime meerderheid van de Kamer voor een VVD-motie die dat voorstelt. De extra centrales zouden volgens het voorstel vanaf 2040 energie kunnen gaan leveren. In de motie wordt niet voorgesteld waar deze centrales moeten komen.
Artikel NOS


Dijkgraaf verwacht dat kennisinstellingen kwaliteitsgelden goed blijven gebruiken

Het kabinet heeft het vertrouwen in de professionaliteit van kennisinstellingen dat zij ook na afloop van de kwaliteitsafspraken zich zullen blijven inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat schrijft minister Dijkgraaf in reactie op het verslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging. De kwaliteitsbekostigingsmiddelen zijn ontstaan uit de aanvullende middelen na het afschaffen van de basisbeurs. Deze middelen moesten wel toegekend worden via zogenaamde ‘kwaliteitsplannen’. Nu de basisbeurs weer is ingevoerd, wil het kabinet deze middelen zonder aanvullende eisen aan instellingen toekennen. Dijkgraaf benadrukt dat de kwaliteitsafspraken door alle instellingen goed zijn nagekomen. Daarnaast vindt hij dat de input van de betrokken stakeholders, zoals de docenten- en studentenvertegenwoordigers, voldoende gewaarborgd is geweest. HOP heeft de belangrijkste vragen en antwoorden uit het verslag gebundeld.
Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs
Artikel HOP/U-Today


Trans-Atlantische pilot met Digital Travel Credential gestart

Op Schiphol is afgelopen week de Trans-Atlantische Pilot van de Digital Travel Credential (DTC) gestart. Tot en met eind maart wordt onderzoek gedaan naar de werking van een DTC-1 – een kopie van de digitale informatie op de chip van het paspoort – in combinatie met gezichtsherkenning bij de grenscontroles. De EU ontwikkelt momenteel beleid voor het gebruik van een digitaal reisdocument, waarmee in de toekomst het gebruik van DTC eventueel mogelijk kan worden gemaakt voor boarden en grenspassage. De pilot wordt uitgevoerd met passagiers die met KLM vanuit een aantal Canadese steden naar Amsterdam vliegen.
Persbericht Rijksoverheid
Artikel iBestuur


Internetconsultatie gestart voor Nederlandse uitvoeringswet van EU Data Act

Minister Adriaansens heeft de concept Nederlandse uitvoeringswetgeving van de Data Act aangeboden ter internetconsultatie. De Europese wet moet de data-economie als geheel beter laten werken. “Deze regelgeving maakt het straks mogelijk dat consumenten en bedrijven toegang krijgen tot de gegevens die ontstaan door hun gebruik van digitaal verbonden apparaten”, zegt Adriaansens. “Dit is nu vaak nog voorbehouden aan fabrikanten en dienstenaanbieders. Je kunt dus niet over je eigen gegevens beschikken of deze naar eigen inzicht delen. Ik wil dat wel mogelijk maken, net als voldoende concurrentie tussen bedrijven en meer ruimte voor innovatie. Een goed werkende en eerlijke data-economie kan niet zonder nieuwe standaarden.” De consultatie eindigt op 1 april. De wet geldt straks vanaf september 2025.
Persbericht Rijksoverheid
Internetconsultatie


Rijksoverheid lanceert quickscan om organisaties voor te bereiden op Europese NIS2-richtlijn

De Rijksoverheid heeft de NIS2-Quickscan gelanceerd zodat organisaties zich kunnen voorbereiden op de nieuwe Europese NIS2-richtlijn. De Network and Information Security directive (NIS2) is gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid van organisaties en het beperken van de gevolgen van cyberincidenten in de EU. De richtlijn is van toepassing op organisaties die gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie. Aan de hand van 40 vragen kunnen organisaties inzicht krijgen in de status van hun digitale weerbaarheid. Daarnaast worden per thema technische of organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid en voorbereiding op de NIS2.  Eerder werd al een NIS2-Zelfevaluatie gelanceerd, waarmee organisaties kunnen inschatten of ze onder de richtlijn vallen.
Nieuwsbericht NCSC


Experimenteren met opgavegericht onderzoek

Bij het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren om wetenschappelijk onderzoek te programmeren en organiseren. Onderzoekers van het Rathenau Instituut ondersteunen het KIN bij de ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksaanpak, waarbij samenwerking in plaats van competitie centraal staat. In een artikel licht het instituut deze aanpak toe. Het KIN is opgericht vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk klimaatonderzoek meer recht kan en moet doen aan de urgentie van de klimaatopgave. “In dat kader experimenteert het KIN met ‘een ander soort wetenschap’: opgavegericht onderzoek, waarbij onderzoekers uit verschillende disciplines samenwerken met maatschappelijke partners, en de klimaatopgave het vertrekpunt is voor onderzoek”, zo valt te lezen.
Artikel Rathenau Instituut


NWO-voorzitter Levi: ‘Ambitieus Europees onderzoeksprogramma is goed voor duurzaam verdienvermogen en brede welvaart van Nederland’

Europese samenwerking is van groot belang voor het uitwisselen van kennis, het aanpakken van binnenlandse uitdagingen, en het oplossen van grensoverschrijdende problemen. Dat stelt NWO-voorzitter Marcel Levi in een interview met Neth-ER. In aanloop naar de Europese Verkiezingen publiceert Neth-ER een reeks interviews met belangrijke spelers binnen het Nederlandse kennisveld over Europese kwesties en thema’s. Volgens Levi heeft de Nederlandse kennissector veel te bieden aan Europa. ‘’Nederlandse onderzoekers zijn kampioen samenwerken, ook internationaal. Uit alle cijfers blijkt hoe goed Nederlandse kennisinstellingen ‘scoren’ in de verschillende onderdelen van het Europees Kaderprogramma”, aldus Levi. “Een ambitieus Europees onderzoeksprogramma is daarmee goed voor het duurzaam verdienvermogen en brede welvaart van Nederland.’’ Levi wordt ook gevraagd hoe Nederlands en Europees beleid beter aan elkaar gekoppeld kan worden, in lijn met recente adviezen van de AWTI en de Onderwijsraad.
Interview Neth-ER
AWTI-advies Strategisch Samenspel
Advies Onderwijsraad

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese Commissie presenteert strategie rond geavanceerde materialen

De Europese Commissie heeft een strategie voorgesteld om toe te werken naar Europees industrieel leiderschap op het gebied van geavanceerde materialen. De Commissie benadrukt dat geavanceerde materialen een essentieel onderdeel zijn voor de groene en digitale transitie. In de strategie worden acties voorgesteld op basis van vijf hoofdpijlers. De Commissie wil onder andere Europese O&I-ecosystemen op het gebied van geavanceerde materialen versterken, een partnerschap met de industrie opzetten om toegang tot financiering te vereenvoudigen én een Technologieraad voor geavanceerde materialen opzetten om te adviseren over het initiatief. “Deze strategie zal nieuwe kansen creëren voor EU-bedrijven en zal Europa uitrusten met de noodzakelijke infrastructuur en vaardigheden om een sterke speler op het internationale toneel te blijven”, aldus Eurocommissaris Ivanova. “Dit is van cruciaal belang voor ons concurrentievermogen, open strategische autonomie en economische veiligheid.”
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business


Europese Raad neemt Interoperable Europe Act aan

De Europese Raad heeft ingestemd met de Interoperable Europe Act. Deze verordening moet samenwerking en digitale uitwisseling tussen overheidsorganisaties in de EU verbeteren. “De goedkeuring van deze verordening is een sleutelmoment voor onze inzet voor de digitale transformatie van de EU. De nieuwe wet zal overheidsdiensten in heel Europa in staat stellen effectiever samen te werken, waardoor tijd en kosten voor onze burgers en bedrijven worden bespaard”, zegt de Belgische staatssecretaris voor Digitalisering Michel. “Bovendien introduceert het maatregelen om innovatie te bevorderen en de uitwisseling van vaardigheden en kennis te verbeteren, die essentieel zijn voor een succesvolle introductie van digitale oplossingen.”
Persbericht Europese Raad


EU-rapport onderzoekt O&I kansen en uitdagingen voor klimaatneutraliteit tegen 2050

Het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie heeft afgelopen week het rapport ‘Research and Innovation for Climate Neutrality by 2050: Challenges, Opportunities and the Path Forward’ gepubliceerd. Hierin worden beleidsaanbevelingen gedaan om toe te werken naar een langetermijn en toekomstgerichte O&I-agenda om de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen. In het rapport wordt nadrukkelijk gekeken naar brede en hoog-risico O&I-gebieden, waar momenteel aanzienlijke investeringen nodig zijn om volwassenheid, commercialisering en adoptie van innovaties te bereiken in de komende 10 tot 20 jaar.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie


Rapport: De bijdrage van Europese O&I-programma’s aan waterstof

Afgelopen week heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd waarin de bijdrage van Europese O&I-programma’s naar de ontwikkeling van waterstof in Europa in kaart is gebracht. Sinds 2007 is vanuit Europese O&I-programma’s bijna 3 miljard euro toegewezen aan bijna 800 projecten die zich richten op de gehele waardeketen rond waterstof. Ook is het onderzoek naar waterstoftechnologieën meer dan ooit toegenomen. Alleen al in 2023 werd 800 miljoen euro uitgegeven aan projecten.
Publicatie Europese Commissie


Onderzoeksvoorstel belangrijker dan ervaring in vernieuwd evaluatieproces ERC

Vanaf 2024 is een sterk onderzoeksvoorstel belangrijker dan de ervaring van een onderzoekers bij de calls van de European Research Council (ERC). Dat schrijft Neth-ER over het onlangs verschenen rapport van de ERC, waarin het vernieuwde evaluatieproces wordt toegelicht. Voorheen woog het onderzoeksvoorstel even zwaar als de ervaring van een onderzoeker, wat voordelen kon opleveren voor onderzoekers van bekende en goed gefinancierde instellingen. De ERC Scientific Council wil dit rechttrekken door het voorstel prioriteit te geven boven de ervaring van de kandidaat, in plaats van deze twee criteria even zwaar te laten wegen.
Artikel Neth-ER
Publicatie ERC


Fundamenteel onderzoek prioriteit in Europese strategische onderzoeksagenda voor kwantum

Het Europese Quantum Technologies Flagship pleit voor het consolideren van fundamenteel onderzoek op het gebied van kwantumtechnologie. Dat schrijft Neth-ER in een artikel over de nieuwe New Strategic Research and Industry Agenda voor Europees onderzoek naar kwantumtechnologie. In deze routekaart wordt geschetst hoe Europa bouwt aan een ecosysteem voor wetenschappelijke en industriële toepassingen voor kwantum. De agenda bepleit dat fundamenteel onderzoek cruciaal blijft, onder andere om beter inzicht te krijgen in de mogelijke toepassingen van kwantumtechnologieën.
Artikel Neth-ER
Publicatie Quantum Flagship


Duits waterstofbedrijf haalt honderden miljoenen op voor ontwikkeling groene waterstof

Het in Duitsland gevestigde Sunfire krijgt 100 miljoen euro aan steun van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de ontwikkeling van groene waterstof. De lening moet bijdragen aan de ontwikkeling van vaste oxide-elektrolyzers om groene waterstof energie- en kosteneffectiever te produceren voor industriële processen. “Deze investering belichaamt onze toewijding aan het bevorderen van baanbrekende technologieën die cruciaal zijn voor de groene en digitale transitie”, zegt Eurocommissaris Ivanova. Daarnaast heeft het bedrijf nog eens 215 miljoen euro binnengehaald aan private investeringen.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Renewable Energy Magazine


Franse wetenschap kritisch op voorgestelde bezuinigingen op onderzoek

De Franse regering wil 904 miljoen euro op hoger onderwijs en onderzoek bezuinigen, als onderdeel van een grootschalige verlaging van de overheidsuitgaven met 10 miljard euro. Wetenschappers in Frankrijk hebben stevige kritiek geuit op deze plannen, schrijft Nature. Wetenschappers waarschuwen dat de bezuiniging ‘toont dat de regering haar onderzoeksplan voor 2021 tot 2030 niet respecteert’. Ook vrezen zij dat het land nog verder verwijderd is van het bereiken van zijn doel om de publieke uitgaven aan onderzoek te verhogen van minder dan 0,75% naar 1%.
Artikel Nature


Frankrijk en VK intensiveren onderzoekssamenwerking rond opkomende technologieën

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een gezamenlijke commissie opgericht om samen te werken op het gebied van opkomende technologieën, schrijft Science Business. Tijdens een ontmoeting van de Onderzoeksministers van de landen werd een reeks acties aangekondigd om de samenwerking te versterken. De commissie, die elke twee jaar bijeenkomt, gaat zich richten op ‘gedeelde en veelbelovende kansen voor R&D-samenwerkingen’ tussen de landen, zoals op het gebied van kwantumtechnologieën en AI.
Artikel Science Business
Persbericht Britse overheid

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Kunnen digitale innovaties zorgen voor productiviteitsgroei?

In een verdiepend artikel op Economics Observatory wordt ingegaan op de vraag hoe digitale innovaties (zoals AI) kunnen bijdragen aan het vergroten van de productie. Zo valt te lezen dat de complexiteit van AI en machine learning het lastiger maakt om deze te benutten voor productiviteitsgroei. Deze groei is dan ook vooral zichtbaar bij bedrijven die al veel ervaring hebben met ICT en productie. Het is zaak om te voorkomen dat grote techbedrijven te machtig worden en kleinere spelers geen ruimte meer hebben om innovaties naar de markt te brengen. Verder is het volgens de auteurs niet ongebruikelijk dat het een tijdje duurt voordat innovaties tot economische groei leiden. Zeker bij technologische innovaties zijn vaak eerst grote investeringen vereist, die pas later verzilverd kunnen worden. Ook vereisen technologische ontwikkelingen vaak bredere reorganisaties, waarbij medewerkers bovendien nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen om de technologie te kunnen gebruiken. Wat in het geval van AI zou kunnen helpen zijn gestandaardiseerde AI-modellen die eenvoudiger te integreren zijn.
Publicatie Economics Observatory


Brookings: Essentiële rol VN bij proces naar mondiale AI-regulering

De Verenigde Naties hebben een essentiële rol in het overtuigen van landen en stakeholders om te komen tot wereldwijde AI-regulering. Dat schrijven onderzoekers van de denktank Brookings. De onderzoekers benadrukken wel dat alle huidige initiatieven om AI te reguleren niet toereikend zijn. Dit komt doordat er nog te veel onduidelijkheden zitten in de mogelijkheden en gevaren van AI. Daarom zal beleid proefondervindelijk moeten worden vormgegeven, met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Ook het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), dat vaak als model wordt genoemd voor het toezicht en de regulering van AI, duurde jaren om te ontwikkelen. Om het proces te ondersteunen zouden onderzoekers over de hele wereld data en computersystemen beschikbaar moeten hebben en zouden R&D-projecten ondersteund moeten worden. "Gezamenlijke R&D-projecten kunnen helpen bij het verkennen van samenwerking terwijl tegelijkertijd de rol van AI wordt bezien. Onderzoek naar klimaatverandering is voor dergelijke projecten een vruchtbaar en haalbaar onderwerp", zo valt te lezen.
Analyse Brookings


Australië ontwikkelt gratis AI-cursus voor bedrijven

De Australische regering biedt de Australische eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven een gratis cursus ‘kunstmatige intelligentie 101’ aan. Het Australische National AI Center (NAIC), gecoördineerd door het Australische nationale wetenschapsbureau CSIRO, heeft in samenwerking met het Institute of Applied Technology Digital (IATD) aangekondigd dat het één miljoen beurzen zal verstrekken om Australiërs te ondersteunen bij het leren van fundamentele vaardigheden en het toepassen van AI-technologie in hun bedrijfsvoering.  De cursus behandelt onderwerpen als uitdagingen en risico’s, veelvoorkomende misvattingen, toepassingen in de echte wereld en advies van experts uit de industrie. Het plan is onderdeel van de ambitie om tegen 2030 1,2 miljoen tech-gerelateerde banen te bereiken.
Persbericht Australisch ministerie van Industrie


CEPS: Dataoverdracht VS en EU mogelijk maken via PET's

Om te voorkomen dat het EU-US Data Privacy Framework keer op keer wordt afgewezen door het Europese Hof van Justitie zouden de VS en Europa moeten kijken naar het mogelijk maken van datauitwisseling via gezamenlijke R&D-investeringen in privacyversterkende technologieën (PET's). Daarvoor pleit het Centre for European Policy Studies (CEPS). Volgens de auteurs zullen PET's niet zomaar langjarige juridische conflicten slechten, maar ze kunnen wel werken aan initiatieven die het onderlinge vertrouwen versterken. Dergelijke investeringen kunnen weer bruikbare input opleveren voor toezichthouders. "De politieke wil is er, dus nu is de tijd om te innoveren", aldus CEPS.
Artikel CEPS


Witte Huis kondigt onderzoek aan naar Chinese ‘slimme auto’s’ vanwege zorgen over nationale veiligheid

Het Amerikaanse Ministerie van Handel start een onderzoek naar in China gemaakte ‘slimme auto’s vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Daarover schrijft AP News. Zo zouden ambtenaren bijvoorbeeld bezorgd zijn dat functies zoals rijhulptechnologie gebruikt zouden kunnen worden voor spionage. “Het Chinese beleid zou onze markt kunnen overspoelen met zijn voertuigen, wat risico’s voor onze nationale veiligheid zou kunnen opleveren. Dat laat ik niet gebeuren onder mijn toezicht”, aldus president Biden. Het onderzoek is de nieuwste actie in een reeks maatregelen van het Witte Huis om het land te beschermen tegen de dreiging van Chinese cyberaanvallen en de toevloed van Chinese elektrische auto’s op de Amerikaanse markt.
Persbericht Amerikaanse ministerie van Economie
Nieuwsbericht AP News


VS: Uitvoerend bevel Biden moet gevoelige persoonlijke data van Amerikanen beter beschermen

President Biden heeft een uitvoerend bevel uitgevaardigd om gevoelige persoonlijke data van Amerikanen beter te beschermen tegen uitbuiting door ‘landen van zorg’. Het bevel richt zich op de ‘meest persoonlijke en gevoelige informatie’, waaronder genomische data, biometrische data, persoonlijke gezondheidsdata en financiële data. Volgens het Witte Huis zorgt de verkoop van data voor aanzienlijke risico’s op het gebied van privacy, contraspionage, chantage en andere nationale veiligheidsrisico’s. De maatregelen richten zich op commerciële datamakelaars, en moeten zorgen dat gevoelige data uit handen blijven van landen als China en Rusland. Denktank ITIF plaatst in een reactie vraagtekens bij het bevel. “De regering moet er ook voor waken de cruciale rol die data en datastromen in de VS spelen niet te ondermijnen, omdat datagebruik en -overdracht ook van cruciaal belang zijn voor Amerikaans economisch en technologisch leiderschap”, aldus de denktank.
Persbericht Witte Huis
Publicatie ITIF


Brookings: Beleidssuggesties voor effectiever klimaatbeleid in de VS

In een publicatie van denktank Brookings worden diverse scenario's geschetst en suggesties gedaan voor fiscaal gestuurd klimaatbeleid in de VS. Volgens de onderzoekers zou 2025 een cruciaal jaar kunnen worden, omdat dan belastingverlagingen verlopen en de klimaatdoelen uit zicht blijven. Zo zouden een co2-belasting en een norm voor schone elektriciteit kunnen helpen om de emissiedoelen te bereiken in de periode 2030-2050.
Publicatie Brookings


CSIS roept op tot holistische groene politiek in de VS

Het Amerikaanse beleid voor groene industrialisatie vereist een meer holistische aanpak, zo betoogt Ilaria Mazzocco van het Center for Strategic and International Studies (CSIS). Volgens de auteur gaat de opkomst van groene industriepolitiek en klimaataanpak in de VS samen met groeiende geopolitieke spanningen met gevolgen voor toeleveringsketens en  economische veiligheid. Om de doelstellingen rondom economische veiligheid en groene industrialisatieaanpak meer in balans te brengen worden vier aanbevelingen gedaan, waaronder het ondersteunen van innovatie. "Innovatie zal een belangrijke route blijven in het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van co2-uitstoot. Het verzekeren van de steun voor haalbare R&D-inspanningen zal waardevol blijken om de impact van bestaande technologieën op het milieu te beperken en minder afhankelijk te worden van Chinese toeleveranciers", zo valt te lezen.
Analyse CSIS


Microsoft ontwikkelt principes om innovatie en concurrentie op het gebied van AI te bevorderen

Microsoft heeft een reeks principes aangekondigd om innovatie en concurrentie op het gebied van kunstmatige intelligentie te bevorderen. Dat kondigde president van Microsoft Brad Smith aan op het World Mobile Congres in Barcelona, schrijft Reuters. Het bedrijf erkent zijn rol als marktleider in de technologie. Momenteel zijn er in de VS spanningen over de marktmacht van het bedrijf, onder andere door de samenwerking met OpenAI. Met deze principes hoopt het bedrijf de zorgen over haar dominantie weg te nemen. “Nu we een nieuw tijdperk betreden gebaseerd op kunstmatige intelligentie, geloven we dat dit het beste moment is om principes te formuleren die zullen bepalen hoe we onze AI-datacenterinfrastructuur en andere belangrijke AI-middelen over de hele wereld zullen exploiteren”, aldus Smith.
Artikel Reuters


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn