AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 16 februari 2023

Er zijn ruim voldoende materialen op aarde voor de bouw van alle benodigde windturbines en zonnepanelen voor de energietransitie. Dat schrijft Singularity Hub naar aanleiding van een recente studie in Joule. De European University Association (EUA) heeft haar eerste innovatieagenda gepresenteerd. De agenda is ontwikkeld op basis van de ervaringen van de EUA-leden (Europese universiteiten) met het nastreven van hun innovatiemissie in overeenstemming met lokale, nationale en Europese ontwikkelingen. De rol van onderwijsvaardigheden wordt steeds belangrijker op de internationale academische arbeidsmarkt. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Dijkgraaf start toekomstverkenning wetenschap

Minister Dijkgraaf is gestart met de aangekondigde verkenning naar de toekomst van de wetenschap. "Ik nodig hierin iedereen met ideeën, interesse en een warm hart voor vervolgonderwijs en wetenschap uit om mee te denken over een duurzaam stelsel voor vervolgonderwijs en wetenschap. Ook de website toekomstvanonderwijsenwetenschap.nl wordt dan gelanceerd", aldus de minister. Diverse bijeenkomsten maken onderdeel uit van de verkenning, die wordt uitgevoerd door een consortium van vijf onderzoeksbureaus. Zij zullen voor de zomer hun rapport opleveren. In het najaar volgt de kabinetsreactie.
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Persbericht ministerie


EU en EIB van start met European Tech Champions Initiative

Diverse EU-lidstaten hebben deze week hun handtekening gezet onder het European Tech Champions Initiative om veelbelovende techbedrijven te stimuleren. Onder andere de Europese Investeringsbank (EIB) steekt 500 miljoen euro in het fonds, dat tot doel heeft om financiering te bieden voor de opschalingsfase en daarbij extra particuliere investeerders te mobiliseren. Volgens de EIB is er namelijk een gebrek aan Europese fondsen die die stap van hightech start up naar volwassen onderneming ondersteunen. Hierin hebben bedrijven vaak bedragen van meer dan 100 miljoen nodig. Onder andere EURACTIV had aandacht voor de officiële start van het initiatief.
Nieuwsbericht EIB
Artikel EURACTIV


Denktank: 10 principes voor verantwoorde AI en bevordering van AI-innovatie

Denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) heeft een lijst met tien principes gepubliceerd voor de regulering van AI zonder innovatie te schaden. ITIF benadrukt dat AI het potentieel heeft om zowel belangrijke economische als sociale voordelen te creëren. Ook vindt de denktank dat bezorgdheid over de technologie een te grote rol speelt in de voorstellen voor regelgeving om toe te werken naar ‘verantwoorde AI’. Volgens de denktank zouden veel huidige voorstellen AI-innovatie mogelijk schaden.
Publicatie ITIF

Nieuws en achtergronden uit Nederland

UNL presenteert uniforme afspraken over spin-outs

Universiteitenkoepel UNL heeft nieuwe afspraken geformuleerd die duidelijkheid geven aan onderzoekers die een spinoff willen starten, voortkomend uit universitair onderzoek. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens het evenement ‘State of Dutch Tech 2023’ waar onder andere prins Constantijn (Techleap) bij aanwezig was. Deze zogeheten ‘dealterms’ moeten het onderhandelproces tussen spinoff en kennisinstelling versnellen en zo het kennisecosysteem versterken. In zijn adviesrapport ‘Beter van start’ (2020) adviseerde de AWTI om het bestaande richtsnoer aan te scherpen en zo een breed gedragen model te ontwikkelen volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. De nieuwe dealterms zijn ontwikkeld op basis van uitgebreide consultatie van ondernemers en investeerders en worden onderschreven door twaalf kennisinstellingen, waaronder naast universiteiten ook enkele universitair medische centra en TNO. In het vervolgproces, waarbij ook andere situaties van kennisoverdracht worden beschreven, zullen ook de andere kennisinstellingen aanhaken. Bovendien wordt er een monitoring- en evaluatieproces gestart en zullen toekomstige afspraken tussen kennisinstellingen en spinoffs openbaar worden gemaakt.
Naar de dealterms
AWTI-advies 'Beter van Start' De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups
 

SIA-strategie moet de rol van praktijkgericht onderzoek versterken

Het Regieorgaan SIA wil helpen om de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder te versterken. Dat staat in de nieuwe strategie voor 2023-2026. SIA wil onder andere de internationale positionering van het hbo in nationale en Europese consortia en innovatieagenda’s bevorderen en een nieuw impactkader ontwikkelen voor praktijkgericht onderzoek. Daarnaast moet praktijkgericht onderzoek beter integreren in de structuur van NWO en een sjabloon vormen voor praktijkgericht onderzoek in het mbo. In een artikel op ScienceGuide wordt een samenvatting gegeven van de ambities uit de strategie.
Publicatie SIA
Artikel ScienceGuide


Vragen in Kamer over voortgang kennisveiligheid

In de Kamer leven diverse vragen over de voortgang van het verbeteren van de kennisveiligheid van het onderwijs. Dat blijkt uit de ingediende vragen voor het schriftelijk overleg. Daaronder is ook een vraag naar de opvolging van de aanbevelingen van het AWTI-rapport 'Kennis in conflict: Veiligheid en vrijheid in balans'. Ook willen de partijen concreet weten hoe kennisinstellingen omgaan met het Loket Kennisveiligheid en hoe het staat met de implementatie van de Nationale Leidraad Kennisveiligheid.
Inbreng schriftelijk overleg
 

Zorgen bij Dijkgraaf om toegankelijkheid hoger onderwijs na aangenomen VVD-amendement

Minister Dijkgraaf erkent dat het aangenomen VVD-amendement over selectie een risico vormt voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en dus voor kansengelijkheid. Dat liet hij deze week weten in aanloop naar de stemming over het geamendeerde wetsvoorstel. Toch noemt hij de nieuwe wet een verbetering. Het wetsvoorstel is vervolgens met een ruime meerderheid aangenomen. In de Kamerbrief waarin hij vragen beantwoordt gaat Dijkgraaf in op de onduidelijkheid over het zogenaamde 'Klaas Visser'-model. De indruk hierbij ontstond dat studenten enkel op basis van hun eerdere prestaties (bijvoorbeeld eindexamencijfers) konden worden geselecteerd of afgewezen voor een studie. Dat is niet zo: selecteren moet op basis van minimaal twee kwalitatieve criteria gebeuren. UNL en NFU lieten vervolgens weten een door de opleiding geformuleerde inspanningsverplichting te willen vragen als voorwaarde voor deelname van en student aan loting, iets dat het wetsvoorstel toelaat. Dijkgraaf wil de komende tijd de effecten van het amendement op de toegankelijkheid en kansengelijkheid van het hoger onderwijs monitoren en met de instellingen in gesprek gaan over de invulling.  
Kamerbrief minister Dijkgraaf
 

Heijnen beziet kader gentherapieonderzoek

Staatssecretaris Heijnen wil zich dit jaar samen met kennisinstellingen buigen over de haalbaarheid en gevolgen van een afwegingskader voor gentherapieonderzoek binnen de bestaande regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen. Dat laat ze weten in een verzamelbrief over biotechologie. Dit kader moet als doel hebben "structuur, consistentie en transparantie te bieden voor een toekomstige beslissing over het accepteren van een ‘aanvaardbaar risico’ in uitzonderingsgevallen", schrijft Heijnen. Daarnaast gaat de brief in op ontwikkelingen in de groene (agrarische en levensmiddelentoepassingen) en witte (industriële) domeinen van de biotechnologie. 
Kamerbrief staatssecretaris Heijnen
 

Rathenau Instituut presenteert 3 handvatten voor data-ethiek

Het Rathenau Instituut heeft de Kamercommissie voor Digitale Zaken drie aanbevelingen toegestuurd over de verantwoorde inzet van data en algoritmes. Dit gebeurde in de aanloop naar het commissiedebat over de inzet van algoritmes en data-ethiek binnen de Rijksoverheid op 15 februari. Het Rathenau Instituut adviseert om de informatievoorziening aan het parlement te waarborgen, de juridische waarborgen ten aanzien van non-discriminatie te versterken en de juridische eisen ten aanzien van het motiveringsbeginsel te verhelderen.
Publicatie Rathenau Instituut
 

De volgende stap in de verbinding tussen gedragswetenschap en beleid

Op 2 februari hebben de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam een conferentie georganiseerd over de samenhang tussen gedragswetenschap en overheidsbeleid. Er waren sessies over het doenvermogen van de overheid en (de grenzen aan) maatwerk in beleid, een terugblik op de pandemie en een vooruitblik naar de volgende stappen in de verbinding van gedragswetenschap aan overheidsbeleid.
Nieuwsbericht WRR
 

TNO: Noordzeelanden moeten samenwerken aan offshore waterstofproductie

TNO heeft een rapport gepubliceerd over het potentieel van landen rond de Noordzee om gezamenlijk grootschalig waterstof op zee uit windenergie te produceren. In opdracht van het ministerie van EZK zijn de voordelen van een gezamenlijke aanpak en de wijze waarop conversie naar waterstof op zee het potentieel aan energie uit de Noordzee beter kan benutten in kaart gebracht. "Om de Noordzee ten volle te benutten als bron van schone energie door de productie van waterstof moeten we een gezamenlijke toekomstvisie formuleren, onderling kennis delen en wetgeving op elkaar afstemmen”, aldus Rene Peters, Business Director Gas Technology bij TNO.
Artikel TNO
 

Meer aandacht voor onderwijsvaardigheden in academische vacatures

De rol van onderwijsvaardigheden wordt steeds belangrijker op de internationale academische arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek naar 40.000 Europese wetenschappelijke vacatures tussen 2016 en 2021 waarover Science Guide schrijft. Wel blijven onderzoeksvaardigheden de primaire functie eis voor academici. Verder blijkt dat er tussen landen verschillen bestaan in de functie-eisen voor academici. In Nederland gaat de voorkeur uit naar een breed scala aan competenties.
Artikel ScienceGuide
Publicatie onderzoek
 

Kamer wil Nederlands weer als voertaal bacheloropleidingen

De Kamer wil dat Nederlands weer de voertaal wordt van bacheloropleidingen. Dat bleek afgelopen week bij de stemmingen over de moties naar aanleiding van het debat over internationalisering. De verengelsing is al langer een ergernis van een meerderheid van de Kamer. Minister Dijkgraaf broedt nog op het dossier. Hij kondigde eerder aan begin 2023 met een visie te komen, maar daar wil de Kamer niet op wachten. De motie van Pieter Omtzigt roept op om tot heldere normen te komen voor voertaal op basis van de bestaande wet (waarin staat dat Nederlands de voertaal is van het hoger onderwijs) en deze ook te handhaven.  
Motie Omtzigt

Nieuws en achtergronden uit Europa

EP wil werk maken van definitie technologische infrastructuren

Het Europees Parlement wil komen tot een bruikbare definitie van 'technologische infrastructuur'. Dat laat Europarlementariër Christian Ehler weten tijdens een conferentie van ScienceBusiness. "Ik ga een proefproject voorstellen voor het najaar om technologische infrastructuren nauwkeuriger te definiëren, in overeenstemming met de vraag hoe deze te financieren", aldus Ehler. Volgens hem bestaat er nu geen duidelijke definitie, terwijl technologische infrastructuren een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van innovaties.
Artikel ScienceBusiness


Energiebedrijven dringen aan op duidelijkheid wetgeving groene waterstof

De aanhoudende vertraging van Europese wetgeving voor groene waterstof zorgt ervoor dat energiebedrijven onderzoeksprojecten in de EU afhouden en kiezen voor de VS. Dat schrijft ScienceBusiness. Volgens het platform hadden er in 2021 al regels moeten liggen, maar worden die gefrustreerd door ’bemoeienis’ van sommige lidstaten en door gebrek aan een goede definitie. Onderzoekers hebben richtlijnen nodig om te weten waar ze hun onderzoek op moeten focussen. "Om onderzoek te kunnen doen naar hoe de markt en productie voor hernieuwbare waterstof zou moeten toenemen, moet [de EU] eerst [definiëren] wat deze concepten betekenen", zegt Anna Wallentin van Energigas Sverige. In het artikel klaagt ook energiereus RWE over de trage besluitvorming. Volgens EURACTIV heeft de commissie in het Europees Parlement die hierover gaat inmiddels een positie ingenomen.
Artikel ScienceBusiness
Artikel EURACTIV


Zweden zet als voorzitter EU in op onderzoeksinfrastructuren en open science

In een artikel op ScienceBusiness wordt uiteengezet waar Zweden dit half jaar op in wil zetten tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie op het terrein van onderzoek en innovatie. Zweden zou geen nieuwe onderwerpen ter tafel willen brengen, maar vooral willen inzetten op onderzoeksinfrastructuren en open science.
Artikel ScienceBusiness


Eerste ethische algoritmische raamwerk voor veilig autonoom rijden

Onderzoekers hebben in Nature het eerste algoritmisch raamwerk gepresenteerd met als doel te komen tot een veilige manier van autonoom rijden, dat voldoet aan de twintig aanbevelingen van de expertgroep van de Europese Commissie. Met het raamwerk moet een eerlijke risicoverdeling tussen weggebruikers worden gemaakt op basis van vijf ethische principes. Voor het onderzoek zijn 2.000 scenario's geanalyseerd. De in het onderzoek gebruikte code is beschikbaar gemaakt als open-source software.  
Artikel Nature


Denktank ECFR: EU moet meer investeringsrisico’s nemen om technologische capaciteit te behouden

De European Council on Foreign Affairs (ECFR) vindt dat de Europese Commissie het behoud van de technologische capaciteit van de EU als "een essentiële strategische taak" moet zien. Volgens de denktank worden hoogstaande innovaties van Amerikaanse universiteiten vijf keer beter gecommercialiseerd. De EU zou hierop kunnen antwoorden door meer risico te nemen in het ondersteunen van startups en deeptech-bedrijven. Ook moet talent beter behouden blijven.
Analyse ECFR


EARTO: Breng meer stabiliteit in budget voor onderzoek en innovatie

De Europese koepel van de onderzoeks- en technologieorganisaties (EARTO) dringt er bij de Europese Commissie op aan om meer stabiliteit aan te brengen in de meerjarige begroting voor onderzoek en innovatie. Dat valt te lezen in de inbreng voor de consultatie over de Europese kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie. De EARTO wijst onder andere op de politieke druk om middelen anders toe te wijzen dan eerder bedacht. "Een dergelijke budgettaire instabiliteit is nadelig voor O&O-investeringen door begunstigden die grotendeels medefinancier zijn van O&O-programma's van de EU, zoals RTO's, en die gebaseerd zijn op investeringsstrategieën voor de middellange tot lange termijn", zo valt te lezen. Ook dringt EARTO aan op meer synergie tussen de verschillende fondsen.
Artikel EARTO


Versoepelingen cohesiebeleid gingen ten koste van onderzoek, onderwijs en innovatie

Versoepelingen van de regels van het Europese cohesiebeleid tijdens de pandemie zijn voornamelijk ten koste gegaan van onderzoek, onderwijs en innovatie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport. De versoepelingen maakten het voor lidstaten mogelijk om makkelijker met budgetten te schuiven, bijvoorbeeld om de zorg of het bedrijfsleven te ondersteunen. De Rekenkamer waarschuwt dat de inzet van cohesiemiddelen om te reageren op crises ten koste kan gaan van de primaire strategische doelen van het cohesiebeleid. In een artikel op Neth-ER wordt verder ingegaan op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.  
Artikel Neth-ER
Publicatie Europese Rekenkamer


ChatGPT als aanjager voor Europese AI wet- en regelgeving

Volgens Eurocommissaris Breton onderstrepen de recente ontwikkelingen rond ChatGPT de noodzaak voor wet- en regelgeving omtrent AI. "Zoals getoond door ChatGPT, kunnen AI-oplossingen grote kansen bieden voor bedrijven en burgers, maar ze kunnen ook risico's met zich meebrengen. Daarom hebben we een solide regelgevend kader nodig om betrouwbare AI te garanderen op basis van hoogwaardige gegevens", aldus Breton tegen persbureau Reuters. In een artikel van EuroNews worden de voorgestelde vier risiconiveaus in de AI Act en de mogelijke gevolgen ervan voor AI-ontwikkelingen uiteengezet.
Nieuwsbericht EuroNews


AI en innovatief MKB cruciaal in groene en digitale transitie

De rol van het MKB, van start-ups en van het integreren van AI zijn cruciaal voor het slagen van de groene en digitale transitie. Dit schrijft EURACTIV naar aanleiding van een evenement met stakeholders over de inzet van digitalisering voor decarbonisatie. Tijdens het evenement benadrukten sprekers dat de digitale en groene doelen van de EU niet als twee parallelle sporen moeten worden beschouwd, maar als gecombineerde sporen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de inbedding van technologie in klimaatdoelstellingen. "We hebben een energiesector die steeds meer geëlektrificeerd, steeds koolstofarmer, meer en meer gedecentraliseerd en geïntegreerd wordt. Om die reden denk ik dat AI en digitale oplossingen een steeds grotere rol gaan spelen." Om dergelijke plannen te laten werken werd herhaaldelijk het belang van samenwerking benadrukt tussen overheden, mkb en start-ups die werken aan innovatieve oplossingen.
Artikel EURACTIV


EARTO positief over Europees Green Deal Industrial Plan

EARTO verwelkomt het voorstel voor het Europese Green Deal Industrial Plan. “Het vermogen van de EU om een industriële basis te ontwikkelen op basis van de technologieën die nodig zullen zijn voor de klimaat- en energietransitie staat op het spel. RTO's vormen de kern van het creëren en opschalen van groene technologieën voor de industrie. EARTO-leden staan klaar om bij te dragen aan het definiëren van een ambitieus Green Deal Industrieel Plan”, aldus EARTO. In een paper komt het netwerk met enkele aanbevelingen op het voorstel.
Publicatie EARTO


Weerstand tegen nieuw Europees Soevereiniteitsfonds

Het voorstel voor de oprichting van een Europees Soevereiniteitsfonds (om te investeren in Europese O&O en industriële projecten) kan op diverse plekken rekenen op stevige tegenstand. In Science Business valt te lezen dat de Europese Volkspartij (EVP) volgens Europarlementariër Maria da Graça Carvalho tegen het voorstel is. Carvalho vindt een nieuw fonds onnodig omdat er momenteel nog te veel middelen zijn die niet gebruikt worden, zoals de 672,5 miljard euro om de EU te helpen herstellen van de pandemie. Carvalho pleit ervoor om het voorgestelde geld rechtstreeks te investeren in onderzoek, innovatie, vaardigheden en onderzoeksinfrastructuren. Het Nederlandse kabinet is om dezelfde reden tegenstander, zo liet minister Adriaansens weten in een appreciatiebrief. “Het is met name van belang om te kijken naar de verbetering van de inzet van bestaande middelen en instrumenten en de toegang tot financiering voor het bedrijfsleven, zonder af te doen aan de bestaande fondsen die reeds een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlandse en Europese concurrentievermogen”, aldus Adriaansens, die wel enthousiast is over de versnelling van procedures, het creëren van een backbone voor waterstof, Europese standaarden voor de groene en digitale transitie en het verbeteren van toegang tot private financiering. Als bijlage bij de brief stuurt Adriaansens de ‘Position paper Nederland’ mee. 
Nieuwsbericht Science Business
Kamerbrief minister Adriaansens
Position paper Nederland


Presentatie EUA innovatieagenda 2026

De European University Association (EUA) heeft haar eerste innovatieagenda gepresenteerd. De agenda is ontwikkeld op basis van de ervaringen van de EUA-leden (Europese universiteiten) met het nastreven van hun innovatiemissie in overeenstemming met lokale, nationale en Europese ontwikkelingen. De agenda bevat thematische prioriteiten en kerndoelstellingen voor EUA-leden en de universitaire sector als geheel.
Publicatie European University Association


Position Paper The Guild over prioriteiten in Europees gezondheidsonderzoek

The Guild (een samenwerking tussen 21 Europese universiteiten) heeft een position paper gepubliceerd met aanbevelingen over de prioriteiten voor gezondheidsonderzoek. Het paper is gepubliceerd in reactie op de raadpleging van de Europese Commissie over pijler 2 van Horizon Europe. The Guild benadrukt onder andere het belang van het (op correcte wijze) uitwisselen van data, multinationale klinische onderzoeken en de toegang tot digitale oplossingen om effectiviteit en betaalbaarheid van de zorg in Europa te verbeteren. “De enorme gezondheidsuitdagingen waarmee Europeanen worden geconfronteerd, tonen de urgentie aan om te investeren in gezondheidsonderzoek, nu en in de toekomst. Maar we hebben niet alleen meer investeringen nodig, we hebben ook een afstemming van de regelgeving over grensoverschrijdende klinische proeven nodig, en passende gegevensuitwisseling”, aldus Jan Palmowski, secretaris-generaal van The Guild.
Nieuwsbericht The Guild
Publicatie The Guild


Science Europe lanceert campagne voor vrouwen in de wetenschap

Science Europe heeft een campagne gelanceerd om de essentiële bijdragen van vrouwen aan het onderzoeksecosysteem zichtbaarder te maken. De campagne is opgezet in het kader van de internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap (11 februari) en internationale vrouwendag (8 maart). Onderdeel van  de campagne is een reeks video’s waarin vrouwelijke onderzoekers hun werk en verhaal presenteren. De International Science Council (ISC) stond in een blogpost stil bij de genderkloof in de wetenschap, door aandacht te vragen voor een driejarig project uit 2020 over het verkleinen van de genderkloof in de wetenschap en de organisatie van een webinar over de uitkomsten van dit project.  
Nieuwsbericht Science Europe
Artikel International Science Council


Denktank pleit voor één coherente aanpak voor internationale digitale markten

Denktank Bruegel heeft een Policy Brief gepubliceerd over de bevordering van internationale samenwerking op digitale markten. Bruegel wijst erop dat een toolbox voor internationale samenwerking op het gebied van mededinging bestaat, maar geeft aan dat samenwerking hierin niet centraal staat. De denktank waarschuwt dat afwijkende regelgeving en verschillen in interpretatie nog altijd tot inconsistentie tussen landen kan leiden. In het paper worden aanbevelingen gedaan om een coherente aanpak van concurrentie op digitale markten te bevorderen.
Publicatie Bruegel


Zestien miljoen voor onderzoek naar beter delen resultaat publiek onderzoek over gezonde oceanen

De Europese Commissie trekt 16 miljoen euro uit voor twee grote onderzoeksprojecten over gezonde oceanen en wateren. Het betreffen de projecten Blue-Cloud 2026 en AquaINFRA die in het teken staan van de doelstellingen van de EU-missie "Restore our Ocean and Waters". De projecten willen het delen en hergebruiken van de resultaten van door overheden gefinancierde onderzoeksresultaten versnellen. Zodat ze beter benut kunnen worden door de vele bijdragers aan de missie vanuit de wetenschap, overheid, het bedrijfsleven en de bredere maatschappij.
Nieuwsbericht Europese Commissie


EC versterkt dialoog met Letland over onderzoek en innovatie

Eurocommissaris Mariya Gabriel heeft met de Letse minister van Onderwijs en Wetenschap afspraken gemaakt om het Letse ecosysteem voor onderzoek en innovatie te versterken. Gabriel: "Ik ben vastbesloten om onze middelen en hulpmiddelen beschikbaar te stellen om deze doelen te bereiken."
Nieuwsbericht Europese Commissie

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

IMF: Publieke steun voor klimaatmaatregelen hangt af van publiek begrip van beleid

Publiek begrip van beleid is essentieel voor de steun voor klimaatmaatregelen. Dit concludeert het IMF na een onderzoek onder bijna 30.000 mensen in 28 landen naar hun overtuigingen over klimaatverandering. Het onderzoek wil beleidsmakers een beter idee geven hoe ze klimaatverandering het beste kunnen adresseren. Het IMF concludeert dat het verstrekken van, zelfs kleine hoeveelheden, informatie over de doeltreffendheid en voordelen van het beleid al meer publieke steun kan opleveren, maar dat deze steun van korte duur is als beleidsafwegingen onvoldoende worden uitgelegd.
Publicatie IMF


Denktank: hoe universiteiten een regionale economie kunnen aanjagen

Denktank Brookings kwam afgelopen week met een analyse hoe onderzoeksuniversiteiten in toenemende mate hun rol pakken in het versterken van de regionale economie. Hierbij werd onder andere gekeken naar de Amerikaanse Build Back Better Regional Challenge (BBBRC) van 1 miljard dollar. Bij dit initiatief werd indieners gevraagd om te komen met innovatieve plannen waarvan historisch achtergestelde gemeenschappen kunnen profiteren. Volgens Brookings speelden universiteiten hierbij een cruciale rol en toont deze challenge aan dat als aan diverse voorwaarden wordt voldaan "universiteiten, industrie en gemeenschappen een meer symmetrische benadering van regionale economische ontwikkeling kunnen nastreven".
Artikel Brookings


Nature: wat betekenen ChatGPT en generatieve AI voor de wetenschap?

De wetenschap is zowel enthousiast als ongerust over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Nature heeft een uitgebreid artikel geschreven over de mogelijke gevolgen van ChatGPT en generatieve AI in het algemeen op de wetenschap. In het artikel wordt onder andere ingegaan op de risico’s en kansen van de technologie, inclusief relevante publicaties en commentaar van diverse wetenschappers.
Artikel Nature


Ruim voldoende materialen voor de energietransitie op aarde

Er zijn ruim voldoende materialen op aarde voor de bouw van alle benodigde windturbines en zonnepanelen voor de energietransitie. Dat schrijft Singularity Hub naar aanleiding van een recente studie in Joule. In de studie zijn de 17 belangrijkste materialen in kaart gebracht die nodig zijn voor het opwekken van hernieuwbare energie tussen 2020 en 2050. Voor de meeste materialen zou blijken dat er ruim voldoende materialen te winnen zijn. In het artikel wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten en mogelijke opvolging van de studie.
Artikel Singularityhub
Publicatie onderzoek


Opinie: Is er onvoldoende aandacht voor de risico’s van AI-mkb en start-ups?

Over de hele wereld werken wetgevers aan nieuwe wet- en regelgeving om dominante big techbedrijven in toom te houden, maar is er nog wel voldoende aandacht voor nieuwe maar snel toenemende risico’s? Onderzoeker Elizabeth M. Renieris van denktank CIGI bepleit in een opiniestuk dat er mogelijk onvoldoende regelgevend momentum is om de risico’s van kleine en middelgrote techbedrijven aan te pakken. Terwijl steeds kleinere spelers met de ontwikkeling van snel opkomende en evoluerende technologieën zoals (generatieve) AI en machine learning ook grote maatschappelijke risico’s met zich mee kunnen brengen.
Artikel CIGI


VS: Halfgeleiders, onderzoek en big tech in State of the Union

Tijdens de jaarlijkse State of the Union stond President Biden stil bij diverse successen in het Amerikaanse technologiebeleid. Biden was onder andere enthousiast over de vorig jaar aangenomen CHIPS and Science Act, die 52 miljard dollar aan financiering creëert voor de productie van halfgeleiders en O&O op het gebied van opkomende technologie. Verder riep de president het congres op om gezamenlijk hard op te treden tegen de privacy- en surveillancepraktijken van big tech. Denktank ITIF riep Biden in aanloop naar de toespraak op om zijn kritiek juist niet te richten op Amerikaanse techbedrijven, maar te werken aan het versterken van de concurrentiepositie ten opzichte van China. In een artikel op NextGov worden de belangrijkste tech-thema's uit de toespraak uitgelicht.
Artikel NextGov
Publicatie ITIF


VK presenteert nieuw Departement voor Wetenschap, Innovatie en Technologie

Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuw Departement van Wetenschap, Innovatie en Technologie aangekondigd. In een persbericht van premier Sunak valt te lezen dat het nieuwe departement “zal leiden tot betere openbare diensten, nieuwe en beter betaalde banen zal creëren en de economie zal doen groeien”. Voormalig minister van universiteiten Michelle Donelan gaat leiding geven aan het nieuwe departement. In een artikel van Nature staat dat de Britse onderzoeksgemeenschap overwegend positief reageert op de aankondiging.
Artikel Nature
Persbericht GOV.UK