Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 12 januari 2023

De kennisveiligheidstoets van het ministerie van OCW loopt vertraging op, schrijft minister Dijkgraaf in zijn voortgangsbief over het kennisveiligheidsbeleid aan de kamer. In deze brief reageert hij ook op het AWTI-advies ‘Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans’. UNL en SURF onderzoeken de mogelijkheden voor een Mastodon-omgeving in het onderwijs. Nature onderzocht ondertussen het effect van de overname van Twitter door Elon Musk op de wetenschapscommunicatie. Met de eerste versie van een publiek algoritmeregister zijn de eerste stappen gezet naar de ontwikkeling van de metadatastandaard. Zwitserland is uit de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) gezet vanwege mislukte Horizon-onderhandelingen. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Verplicht toetsingskader kennisveiligheid loopt vertraging op


De kennisveiligheidstoets van het ministerie van OCW loopt vertraging op. Dit valt te lezen in de voortgangsbrief over het kennisveiligheidsbeleid die minister Dijkgraaf voor het kerstreces naar de Kamer stuurde. Verder kondigt de brief zogenaamde ‘learning communities’ aan op het gebied van kennisveiligheid en een bewustwordingscampagne door het loket kennisveiligheid. De minister geeft met deze brief invulling aan het recente AWTI-advies ‘Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans’. Het al eerder aangekondigde toetsingskader zal individuen die in risico-vakgebieden willen werken of studeren moeten gaan toetsten, voordat ze een verblijfsvergunning krijgen. Dijkgraaf schrijft dat er eerst wetswijzigingen vereist zijn voordat een dergelijke toets ingevoerd kan worden. ScienceGuide licht in een artikel verschillende punten uit de voortgangsbrief toe. 
Kamerbrief minister Dijkgraaf
AWTI-advies Kennis in conflict – veiligheid en vrijheid in balans
Artikel ScienceGuide

Veel aandacht voor O&I in programma Zweeds voorzitterschap 

Het Zweedse programma voor het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft veel aandacht voor onderzoek en innovatie. Per 1 januari 2023 heeft Zweden het halfjaarlijkse voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Tsjechië. Zweden wil onder andere werken aan het promoten van open science, vrije uitwisseling van kennis en data binnen de European Research Area, het versterken van het Europese concurrentievermogen, kennisvalorisatie en de verdere ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte. In een artikel van Neth-er worden de belangrijkste prioriteiten verder toegelicht. 
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht Swedish Presidency of the Council of the European Union
Publicatie Europees Parlement
Nieuwsbericht Europees Parlement
 

Technologietrends voor 2023

Diverse platforms kijken vooruit naar de technologietrends voor 2023. Een aantal technologie-experts van adviesbureau McKinsey voorspellen in een artikel op Harvard Business Review dat 2023 een soberder jaar wordt qua technologieontwikkelingen ten opzichte van 2022. Volgens de schrijvers zouden zowel geopolitieke als economische onzekerheden kunnen leiden tot meer voorzichtigheid. In het artikel wordt er vooral ingegaan op de potentie van ‘combinatorische trends’, het creëren van nieuwe mogelijkheden door combinatie van nieuwe technologieën. Daarnaast hebben ook het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) en de denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) een artikel gepubliceerd met voorspellingen over de technologietrends en -ontwikkelingen voor 2023.
Artikel Harvard Business Review
Artikel NIST
Artikel ITIF

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Adviesraad Migratie ziet mogelijkheden om instroom van internationale studenten af te remmen

De Adviesraad Migratie geeft in een nieuw adviesrapport aan dat het door Europese richtlijnen moeilijk is om studiegerelateerde migratie te beperken. Op het beleidsterrein van OCW zijn er volgens de raad wel indirecte mogelijkheden om studiemigratie te reguleren: bijvoorbeeld door de wervingsinspanningen te stoppen of verminderen, het aantal verplichte Nederlandstalige vakken of opleidingen te verhogen en door het instellingstarief te verhogen. Kort voor kerst stuurde minister Dijkgraaf het kader van de wervingsstop van internationale studenten voor hoger onderwijsinstellingen naar de Kamer. De Kamer riep de minister op om een volledige wervingsstop in te stellen, maar de minister wil ruimte geven voor (regionale) tekortsectoren. 
Publicatie Adviesraad Migratie
Artikel ScienceGuide
Kamerbrief minister Dijkgraaf
 

NWO ambities voor 2023

De NWO wil komend jaar verder werken aan het bevorderen van diversiteit en inclusie, een socialer en veiliger klimaat in de wetenschap en de voortrekkersrol in open science. Dit valt te lezen in een interview met NWO-voorzitter Marcel Levi. Levi blikt in het interview terug op 2022 en vooruit op 2023, waarin de nieuwe strategieperiode van de NWO van start gaat. Levi noemt ook het verlagen van de werk- en regeldruk voor onderzoekers als belangrijk doel.  “Daarom is een aantal ambities uit de strategie erop gericht  het voor hen eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld door onze aanvraagprocedures te versnellen, te vereenvoudigen en administratief zo licht mogelijk te maken. Ik hoop echt dat we daar de komende tijd goede en voor iedereen merkbare stappen in kunnen zetten”, aldus Levi.
Nieuwsbericht NWO
 

UNL en SURF werken aan Mastodon-omgeving voor Nederlands onderwijs

SURF en UNL onderzoeken de mogelijkheden voor een Mastodon-omgeving voor het Nederlandse onderwijs, valt te lezen in een nieuwsbericht van UNL. De organisaties willen in het eerste kwartaal van 2023 starten met pilots. Mastodon is een alternatief platform voor Twitter, dat sterk in opkomst is. “In dit digitale tijdperk is een communicatiekanaal gebaseerd op publieke waarden voor universiteiten van toenemend belang. Dit zorgt voor integere en autonome berichtgeving”, aldus Ronald Stolk, CIO Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter commissie Publieke Waarden binnen SURF.
Nieuwsbericht UNL
 

Wetenschap moet de overheid weerbaarder maken

Goed onderwijs en wetenschap kunnen helpen de uitdagingen van het overheidsbestuur aan te gaan, betogen bijzonder hoogleraren Transitie in de Publieke Sector Anchrit Wille en Caspar van den Berg van de Universiteit Leiden. Tijdens hun oratie spraken de hoogleraren over de potentiële bijdrage die de wetenschap kan leveren aan de politieke en ambtelijke arena, maar ook dat er door de wetenschap beter geluisterd moet worden naar de behoeften die binnen die arena leven.
Artikel Universiteit Leiden
 

Nederlandse rol in chips-conflict tussen VS en China

De VS blijft bij Nederland aandringen op een verbod op de export van geavanceerde chiptechnologie aan China, schrijft Politico. In het artikel wordt ingegaan op de Amerikaanse pogingen van de afgelopen jaren om in zowel Nederland als Europa de druk op te voeren. Een EU-diplomaat en onderzoeker van de Amerikaanse denktank Center for New American Security zijn optimistisch dat er op korte termijn een akkoord tussen Nederland en de VS zal komen met verdergaande exportbeperkingen. "De Nederlanders beweren dat dit hun beslissing is. Technisch gezien hebben ze gelijk, maar het zal politieke en economische gevolgen hebben. Economisch zal het een doorsijpelend effect hebben, bijvoorbeeld op Zeiss in Duitsland of Imec in België”, aldus een andere EU-diplomaat over het belang van de Nederlandse inzet.
Artikel Politico
 

Zorgen in Kamer over NWO-instellingsplan 2023-2026

Verschillende partijen hebben kritiek en zorgen over het voorgenomen kabinetsstandpunt over het instellingsplan 2023-2026 van de NWO, blijkt uit de inbreng voor een schriftelijk overleg. Coalitiepartijen VVD en CDA uitten hun zorgen over ambities die onvoldoende concreet en meetbaar zouden zijn op onder andere het gebied van kennisveiligheid, open science, de invulling van het programma ‘Erkennen en Waarderen’ en het bevorderen van de samenhang tussen verschillende onderzoeksprogramma’s. Verder vreest de PvdA dat er in de nieuwe strategie nog steeds te veel nadruk ligt op de publicatiedrift voor onderzoekers. Tot slot is de SP erg kritisch op de invulling van de plannen voor het bevorderen van een veilige academische werkomgeving, diversiteit en inclusie. Volgens de SP zouden de doelen op deze thema’s haaks staan op een recente column van NWO-voorzitter Marcel Levi, waarin wordt gesteld dat het begrip veiligheid aan inflatie onderhevig is. Dijkgraaf heeft inmiddels het definitieve standpunt over het instellingsplan naar de NWO gestuurd. De minister geeft aan dat het standpunt is aangescherpt naar aanleiding van het ontvangen verslag. De vragen worden op een later moment beantwoord.
Schriftelijk overleg
Column Marcel Levi
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Brief minister aan NWO
 

Pleidooi VVD en D66 voor uitbreiding Embryowet

De Tweede Kamerfracties van VVD en D66 willen de Embryowet uitbreiden. De partijen hebben een wetsvoorstel ingediend om preïmplantatie genetische tests (PGT) mogelijk te maken om dragerschap van ernstige erfelijke aandoeningen te kunnen voorkomen. Fractievoorzitters Hermans (VVD) en Paternotte (D66) hebben het voorstel toegelicht in een artikel van NRC. In het coalitieakkoord is afgesproken dat medisch-ethische wetten van Kamerleden door het parlement mogen worden behandeld, in tegenstelling tot het vorige regeerakkoord. Er is een internetconsultatie over het voorstel geopend tot 2 februari 2023.
Artikel NRC
Internetconsultatie
 

Staatssecretaris presenteert eerste algoritmeregister

Staatssecretaris Van Huffelen heeft op 21 december de eerste versie van een publiek algoritmeregister gepubliceerd. In een Kamerbrief schrijft Van Huffelen dat het algoritmeregister een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beter uitlegbaar maken van de toepassing en uitkomst van algoritmes. De staatssecretaris benadrukt dat dit register slechts een eerste versie is: in 2023 wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de metadatastandaard, de verbetering van de website, het stimuleren van overheidsorganisaties om algoritmes te publiceren en het voorbereiden van een verplicht algoritmeregister voor overheden.
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen
 

Kamer tegen internationaal verbod volledig autonome wapens

De Kamer is tegen een internationaal verbod op volledig autonome wapens. Dat bleek naar aanleiding van een stemming over een motie van SP en D66. Ook minister Hoekstra bleek geen voorstander. “We hebben uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld waarom wij [..]  in eerste instantie willen pleiten voor regulering. Het verbieden van álle autonome wapens is wat het kabinet betreft niet alleen onverstandig, maar op dit moment ook niet haalbaar”, aldus Hoekstra.
Verslag vergadering

Nieuws en achtergronden uit Europa

Zwitserland door mislukte Horizon-onderhandelingen uit ESFRI gezet

Zwitserland is uit het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) gezet. ESFRI speelt een belangrijke rol in de beleidsvorming rondom onderzoeksinfrastructuren in Europa. ESFRI heeft Zwitserland uit het programma gezet omdat het land niet aan de ESFRI-eisen voldoet (leden moeten lidstaat, kandidaat-lidstaat of geassocieerd met Horizon Europe zijn). Science Business schrijft dat de Swiss Academy of Sciences de uitzetting ‘onredelijk’ noemt. "Zwitserland heeft door deze beslissing een belangrijk middel verloren om bij te dragen aan de vorming van het Europese onderzoekslandschap, met name op het gebied van grote infrastructuren", aldus een verklaring van de Zwitserse Academie van Wetenschappen.
Artikel Science Business
Persbericht Swiss Academy of Sciences
 

CTA benoemt EU als innovatiekampioen

De Europese Unie is door de Amerikaanse Consumer Technology Association benoemd als ‘Global Innovation Champion’. In de CTA Global Innovation Scorecard zijn 71 landen onderzocht aan de hand van 40 indicatoren die innovatie in 17 categorieën stimuleren. De ‘Global Innovation Champions’ zijn volgens de CTA de meest gastvrije omgevingen voor innovatie, economische groei en sociale vooruitgang. De EU heeft dit jaar de hoogste score behaald ten opzichte van eerdere edities.  
Nieuwsbericht European Innovation Council 
Publicatie CTA
 

Samenwerkingsverband EISMEA en EPO rond sleuteltechnologieën 

Het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (EISMEA) en het Europees Octrooibureau (EPO) gaan intensiever samenwerken. In een persverklaring valt te lezen dat de intentieverklaring betrekking heeft op een pilot uit september 2022, waarbij EPO-experts hun mening gaven over de octrooipositionering van voorstellen voor EIC Transition-voorstellen. De adviezen zijn geen onderdeel van het beoordelingsproces, maar moeten wel een inhoudelijke bijdrage leveren aan het beoordelingsproces. De EIC wil zich (met hulp van EPO) hoofdzakelijk richten op potentiële sleuteltechnologieën die een bijdrage leveren aan het Europese concurrentievermogen. 
Nieuwsbericht European Innovation Council 

EUA ondersteunt initiatief over verantwoorde onderzoeksbeoordeling

De European University Association (EUA) is een ondersteunende organisatie geworden van het ‘More Than Our Rank’-initiatief, valt te lezen in een persbericht. Het initiatief is als reactie ontwikkeld op problematische kenmerken van diverse wereldwijde ranglijsten van universiteiten en biedt instellingen de mogelijkheid om hun prestaties, activiteiten of ambities te delen. “De EUA is ervan overtuigd dat het More Than Our Rank-initiatief een belangrijke rol zal spelen bij het vestigen van de aandacht op de brede diversiteit aan praktijken en activiteiten die deel zouden moeten uitmaken van een verantwoord beoordelingssysteem, waarbij de impact wordt vastgelegd die universitaire activiteiten hebben op hun lokale gemeenschap en samenleving in het algemeen”, aldus het persbericht van de EUA.
Nieuwsbericht European University Association
Nieuwsbericht International Network of Research Management Societies 
 

Denktank: EU loopt risico door te weinig in digitale technologie te investeren

De hoge concentratie van Europese investeringen in volwassen industrieën ten opzichte van opkomende digitale technologieën is riskant, schrijven onderzoekers van de denktank Institut Montaigne. Europa investeert aanzienlijk meer in volwassen industrieën (80% van de totale R&D-investeringen) dan in digitale technologie, terwijl in de VS meer dan de helft van de totale R&D-investeringen naar digitale technologie gaat. Aan de hand van enkele grafieken betogen de onderzoekers dat dit de EU zowel economische, strategische als geopolitieke risico’s kan opleveren. Het artikel is het tweede artikel uit een reeks over Europa en technologie.
Analyse Institut Montaigne
 

Europees Parlement: Te weinig stappen gezet voor proefdiervrije wetenschap

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om zich meer in te zetten voor proefdiervrije wetenschap. In 2010 is in een Europese richtlijn de ambitie vastgelegd om tot een totale vervanging van het gebruik van dieren in de wetenschap te komen. Op dit moment zijn er echter nog steeds dieren betrokken bij ongeveer 20% van de regelgevingsprocedures voor de veiligheidsbeoordeling van producten in Europa. In een artikel van EURACTIV uitten verschillende betrokken Europarlementariërs hun zorgen en kritiek op het beleid van de Commissie, voornamelijk omdat een concreet actieplan nog steeds ontbreekt. 
Artikel EURACTIV
 

19 miljoen euro voor Europees kwantuminitiatief

De Europese Unie heeft 19 miljoen euro aan subsidie toegekend aan een initiatief om bestaande Europese micro-, nano-, en kwantumtechnologie-infrastructuren te verbeteren. Het Qu-Pilot-initiatief moet bedrijven hierin ondersteunen en uiteindelijk de commercialisering van producten versnellen. Qu-Pilot bestaat uit 24 organisaties uit negen lidstaten, waaronder het Nederlandse TNO en het Vlaamse Imec. 
Nieuwsbericht VTT
 

EU-Afrikaans innovatie-initiatief van start

In Kaapstad is de Europees-Afrikaanse hub voor duurzame business en digitalisering van start gegaan. Het Enrich in Africa (EiA)-Centre moet het innovatie-ecosysteem op de twee continenten ondersteunen en versterken. Via het platform worden verschillende incubators, accelerators en challenges aangeboden voor ondernemers. Directeur Eduardo Hermann benadrukt in het persbericht de kansen voor Afrikaanse en Europese ondernemers door samenwerking tussen de regio’s te willen vergroten. 
Artikel Cordis 
Platform Enrich in Africa

Rapport over het belang van een Europese waardeketen voor zeldzame aardmetalen

Denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) heeft een adviesrapport gepubliceerd over de waardeketen van zeldzame aardmetalen. De denktank benadrukt dat de aardmetalen van strategisch belang zijn om de Europese groene en digitale transitie te ondersteunen en versnellen, met name door het gebruik in permanente magneten. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om te werken aan een toeleveringsketen voor Europese gerecycleerde permanente magneten van zeldzame aardmetalen.  
Publicatie CEPS
 

EU en Japan koplopers in waterstofinnovatie

De EU en Japan zijn koploper op het gebied van waterstofinnovatie, blijkt een rapport van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens de onderzoekers zou de VS juist terrein verliezen. In het rapport zijn wereldwijde octrooigegevens geanalyseerd om een actueel beeld van innovatie in waterstoftechnologie te schetsen. "Deze studie toont aan dat innovators inspelen op de behoefte aan concurrerende waterstoftoeleveringsketens, maar identificeert ook gebieden - vooral onder eindgebruikers - waar meer inspanning nodig is”, aldus Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.Nederland staat in de Europese top drie met een aandeel van drie procent van alle wereldwijde octrooien op waterstoftechnologieën. 
Nieuwsbericht EPO
Nieuwsbericht Innovation Origins

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Beleidsvorming in Web3

Er is een groeiende behoefte aan duidelijkheid in de regelgeving omtrent Web3, concludeert het Belfer Center for Science and International Affairs (Harvard) na een panelgesprek over beleidsvorming in Web3. Web3 duidt op de ontwikkeling van een volgende generatie van het World Wide Web dat meer gedecentraliseerd is en gebruik maakt van blockchain-technologie. In het gesprek zijn de mogelijkheden van Web3 besproken met juristen, onderzoekers en bestuurders. Enkele onderwerpen die voorbij kwamen zijn het huidige regelgevingskader, de noodzaak voor regelgeving als gevolg van de recent omgevallen crypto-handelsplaatsen, verantwoorde ontwikkeling van Web3 en juridische uitdagingen.  
Artikel Belfer Center
 

Nature: de relatie tussen Twitter en de wetenschap

Welk effect gaat de overname van Twitter door Elon Musk hebben op de wetenschapscommunicatie? In een artikel in Nature worden de voor- en nadelen van het platform onderzocht. Twitter zou een belangrijke rol hebben gekregen in de wetenschapscommunicatie: zo zou ongeveer een derde van alle wetenschappelijke literatuur worden getweet en is het een essentieel medium voor samenwerking en ontdekking. Echter zouden recente tweets van Elon Musk en een grote ontslaggolf onder mensen die werken aan het modereren van inhoud leiden tot groeiende zorgen en een overstap naar andere platforms.
Artikel Nature
 

NIST prioriteert commercialisering van kwantumtechnologie

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft kwantumdetectie en post-kwantumcryptografie als prioriteit aangewezen voor 2023, schrijft NextGov in een artikel. Verder gaat het NIST zich ook richten op de benodigde logistiek voor de commercialisering van toegepaste kwantumtechnologieën. In het artikel licht James Kushmerick, directeur van het Physical Measurements Laboratory van het NIST, de uitdagingen en ambities van het NIST omtrent kwantum toe.  
Artikel NextGov
 

Opinie: maatschappelijk debat nodig over ‘killer-robots’ bij de politie

Het zou een historische fout zijn om door AI aangedreven killer-robots in te zetten voor wetshandhaving, schrijft onderzoeker Branka Marijan van de denktank Centre for International Governance Innovation (CIGI). Marijan waarschuwt dat de discussie rondom ‘killer-robots’ niet alleen meer gaat over de inzet in oorlogvoering. Volgens haar zou de politie al in toenemende mate gebruik maken van ongewapende robotica, waarvan een groot deel alsnog bewapend zou kunnen worden. Marijan vreest voor een glijdende schaal bij de inzet van killer-robots voor wetshandhaving en pleit voor meer discussie over de inzet van dodelijke autonome wapens.
Artikel CIGI
 

COVID-19-technologie wordt in meerdere landen ingezet voor onderdrukking

In diverse landen worden de technologieën en gegevens die voor de bestrijding van COVID-19 zijn ontwikkeld misbruikt, schrijven journalisten van het persbureau AP. De journalisten hebben meer dan een jaar onderzoek gedaan en bronnen geïnterviewd over de inzet van COVID-19-technologie. “The Associated Press ontdekt dat autoriteiten deze technologieën en gegevens gebruikten om reizen voor activisten en gewone mensen te stoppen, gemarginaliseerde gemeenschappen lastig te vallen en de gezondheidsinformatie van mensen te koppelen aan ander toezicht en wetgeving-handhavingsinstrumenten. In sommige gevallen werden gegevens gedeeld met spionagebureaus”, aldus het artikel. In het artikel wordt ingegaan op de misstanden uit meerdere landen en de gevolgen voor mensenrechten.
Artikel AP
 

Amerikaanse investeringen om diversiteit in AI-personeelsbestand te verbeteren

De Amerikaanse National Science Foundation (NSF) gaat zich richten op het uitbreiden van het aanbod van universiteiten voor minderheden op het gebied van AI en machine learning, schrijft NextGov. Het ExpandAI Programma is een samenwerking van zes federale instanties en moet leiden tot een diverser personeelsbestand. Zo moeten er onder andere nieuwe AI onderwijscentra opgezet worden binnen hogescholen en universiteiten die voornamelijk minderheden bedienen en momenteel nog geen curriculum op dit vlak aanbieden.
Artikel NextGov
 

NSF presenteert ‘Golden Ticket’ voor veelbelovende onderzoeksvoorstellen

De Amerikaanse National Science Foundation (NSF) wil beoordelingspanelleden een ‘Golden Ticket’ geven, schrijft Science Business. Met het Ticket kunnen panelleden een onderzoeksvoorstel financieren waarvan de verwachting is dat ze een groot potentieel hebben, zelfs als andere panelleden of programmamedewerkers zich hier niet in kunnen vinden. Met de pilot wil de NSF dat een ‘regressie naar het gemiddelde’ wordt voorkomen, waarbij de nadruk ligt op voorstellen die tot weinig verdeeldheid leiden, in plaats van voorstellen met het meeste potentieel.
Artikel Science Business
 

Opinie: Herzie internationale dataregelgeving om onderzoek te bevorderen

De Europese privacywet GDPR (in Nederland bekend als AVG) moet worden herzien om transatlantische datastromen met betrekking tot onderzoek te kunnen bevorderen. Dat schrijft Robert Eiss van het US National Institutes of Health in een opiniestuk in de Financial Times. In het artikel worden meerdere voorbeelden genoemd waarbij onderzoekers in de problemen kwamen als gevolg van de wettelijke restricties. Hij roept op het nieuwe EU-US framework aan te grijpen om zowel privacy te bewaken als onderzoek optimaal mogelijk te maken.
Artikel Financial Times
 

Nature: afname in ‘disruptieve’ publicaties en patenten

Publicaties en patenten worden in de loop van tijd steeds minder ’disruptief’, concluderen onderzoekers van de University of Minnesota en University of Arizona in Nature. Publicaties en patenten breken steeds minder waarschijnlijk met het verleden om zo wetenschap en technologie in nieuwe richtingen te duwen. Ondanks dat er een exponentiële groei is in nieuwe wetenschappelijke en technologische kennis is, neemt de vooruitgang op diverse belangrijke gebieden af. Om dit in kaart te brengen hebben de onderzoekers op grote schaal publicaties en patenten van de afgelopen zes decennia in kaart gebracht.
Publicatie Nature
 

VS investeert 1,7 biljoen dollar in technologie, TikTok aan banden

De VS heeft een enorm investeringspakket voor onder andere geavanceerde technologieën, cybersecurity en ruimtevaart aangenomen. Onderdeel van deze zogenaamde Consolidated Appropriations Act 2023 is een verbod op het gebruik van TikTok op toestellen van overheidsfunctionarissen. Deze ‘omnibuswet’ bevat een breed scala aan voorstellen en totale investeringen van 1,7 biljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor 2023. Een omnibuswet is een enkel document dat diverse thema’s kan combineren, maar in één stemming wordt behandeld. In een artikel op NextGov worden enkele relevante voorstellen toegelicht, waaronder investeringen op het gebied van geavanceerde technologieën, cybersecurity en ruimtevaart.
Artikel NextGov
Artikel NextGov