Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 17 november 2022

Is Tik Tok een onaanvaardbaar nationaal veiligheidsrisico? Wereldwijd groeit de wens om TikTok te verbieden. De oorlog in Oekraïne heeft gezorgd voor een intensivering van universitaire samenwerking tussen Europese en niet-Europese instellingen. Minister Adriaansens en minister Dijkgraaf hebben de kabinetsvisies op innovatie en valorisatie gepresenteerd. De bewindspersonen schrijven dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden, zodat innovatie leidt tot meer toepassingen in producten en diensten.
Lees meer (inter-)nationaal nieuws over wetenschap, technologie en innovatie in deze AWTI e-mail alert.

Bericht van de AWTI

Kabinet pakt met actieplan ‘Innovatie en valorisatie’ aanbevelingen AWTI op


In de Kamerbrief ‘Innovatie en impact’ van 11 november 2022 en het bijbehorende actieplan reageert het kabinet op de AWTI-adviezen ‘Kansen pakken met kennis’ (2021) en ‘Beter van start’ (2020). Het kabinet presenteert een visie op valorisatie en maatschappelijke impact. Daarbij zijn de inzichten en aanbevelingen van de AWTI benut, zo schrijven de bewindslieden. Het kabinet volgt de aanbeveling van de AWTI om te bevorderen dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker en beter vinden en komt met maatregelen om de interactie te verbeteren. Bijzondere aandacht krijgt de rol van de regio’s en het bereiken van het midden- en kleinbedrijf, belangrijke aandachtspunten uit ‘Kansen pakken met kennis’.
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van afgelopen week

Kabinetsvisie innovatie en impact

Minister Adriaansens en minister Dijkgraaf hebben de kabinetsvisies op innovatie en valorisatie gepresenteerd. De bewindspersonen schrijven dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden, zodat innovatie leidt tot meer toepassingen in producten en diensten. Verduurzaming (energietransitie en circulaire economie), digitalisering en sleuteltechnologieën (zoals fotonica en AI) zijn de belangrijkste thema’s in de visies. Momenteel wordt er 2,3% van het bbp uitgegeven aan O&O. Het kabinet heeft de ambitie om dit de komende jaren met 30% te verhogen, zonder dat het private aandeel daalt. Om de innovatiedoelstellingen verder te concretiseren volgt volgend jaar een herziening van de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) en wordt er een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) afgesloten. De investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds worden beter ingebed in het missiegedreven innovatiebeleid. Verder zal het ministerie van EZK een Nationale Technologiestrategie gaan ontwikkelen. In de visie op valorisatie en maatschappelijke impact schrijven de ministers dat Nederland, ondanks haar hoge wetenschappelijke impact, relatief laag scoort op maatschappelijke impact en commercialisering van kennis. Daarom trekt het kabinet €500 miljoen uit voor het versterken van toegepaste onderzoeksfaciliteiten, €100 miljoen voor praktijkgericht onderzoek en €500 miljoen voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief kabinet

EPO-rapport: minder dan 1 op de 7 Europese uitvinders is vrouw

Slechts 13,2% van de Europese uitvinders is vrouw, blijkt uit een nieuwe studie van het European Patent Office (EPO). Het EPO heeft onderzoek gedaan naar alle octrooiaanvragen van 1978 tot 2019. Ondanks dat er een stijging zichtbaar is (slechts 2% eind jaren 70 tot 13,2% in 2019), spreekt het EPO over een sterke genderkloof. Nederland scoort met 11,9% onder het Europese gemiddelde. De EU doet het beter dan Japan (9,5%), maar slechter dan de VS (15%).
Publicatie European Patent Office
Artikel Science Business
 

Door overname Twitter laait discussie over regulering op

Beleidsmakers en onderzoekers zijn bezorgd over de gevolgen van de overname van Twitter door Elon Musk, maar hebben ook reden om te geloven dat de overname niet betekent dat het online platform straks vol staat met desinformatie, haatteksten en opruiing. Dat blijkt uit meerdere analyses op onder andere Nature en ITIF. Zo wordt in het artikel op Nature gewezen op de Digital Services Act die vanaf 2024 eisen stelt aan het platform. ITIF wijst er daarnaast op dat gebruikers en adverteerders weg zullen blijven als het op Twitter uit de hand loopt. In een opiniestuk van de denktank European Council on Foreign Relations pleit onderzoeker Julian Ringhof er wel voor dat beleidsmakers de huidige geopolitieke spanningen gebruiken om hun grip op techbedrijven te versterken. Ringhof hekelt bijvoorbeeld de macht die Musk kan uitoefenen op de oorlog in Oekraïne. In een opiniestuk op CIGI schrijft Natasha Tusikov van de Universiteit van York dat overheden een directe rol moeten spelen bij het reguleren van haatzaaien.
Artikel Nature
Blog ITIF
Artikel European Council on Foreign Relations
Opiniestuk CIGI

Nieuws en achtergronden uit Nederland

PNN pleit voor meer eenduidigheid in promotieregels

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) wil meer eenduidigheid in het beleid rond promoties. Dat blijkt uit een rapport waarin de promotiereglementen van vijftien Nederlandse universiteiten worden geëvalueerd. Het PNN meldt dat er (voor zover bekend) niet eerder een systematische vergelijking heeft plaatsgevonden. In het rapport worden vier aanbevelingen gedaan om het promotiereglement van instellingen te verbeteren, waaronder het opnemen van elementen uit het landelijke Erkennen en Waarderen programma en om de functie van de promotieverdediging expliciet toe te lichten.
Publicatie Promovendi Netwerk Nederland
 

Tweeminutendebat Innovatie en ruimtevaart

In het tweeminutendebat innovatie en ruimtevaart hebben enkele coalitiepartijen de regering opgeroepen tot een ambitieuzer ruimtevaartbeleid. De partijen vragen onder andere om de Nederlandse inzet en het budget voor de inschrijvingen in optionele ESA-programma’s te verhogen en om een budgettaire verkenning onder ministeries met als doel de investeringen in de ruimtevaart te verhogen. Minister Adriaansens benadrukte dat het kabinet de ambitie op dit onderwerp deelt.
Verslag plenaire vergadering
 

Kabinet omarmt adviezen cloudbeleid en datacenters

Het kabinet neemt diverse adviezen rondom datacenters en cloudbeleid ter harte. Zo reageert minister Adriaansens positief op het rapport “Beter beslissen over datacentra” van het Rathenau Instituut. Adriaansens onderschrijft de vijf aanbevelingen van het rapport en het belang van een goede digitale infrastructuur. “Doordat vele organisaties en consumenten in toenemende mate gebruik maken van clouddiensten, vormen clouddiensten in steeds grotere mate een essentieel onderdeel van onze samenleving en economie. Vele zaken, ook in het publieke domein, zijn afhankelijk van de werking van de clouddiensten. Hiervoor zijn onder andere datacenters nodig”, aldus Adriaansens. De minister geeft aan dat de strategie digitale economie dit najaar wordt gepresenteerd en dat de visie op digitale infrastructuur in de eerste helft van 2023 verschijnt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt het kabinet dat het opslaan van overheidsdata bij commerciële clouddiensten privacyrisico's met zich meebrengt. Opslag van data bij een Europees bedrijf zou volgens de AP qua privacy de beste keuze zijn. Om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse cloudaanbieders zouden Europese alternatieven moeten worden gestimuleerd. Van Huffelen heeft laten weten dit advies ter harte te nemen.
Brief Autoriteit Persoonsgegevens
Kamerbrief minister Adriaansens
Rapport Rathenau Instituut
 

Open Strategische Autonomie

Minister Hoekstra, minister Adriaansens en minister Schreinemacher hebben de Kamer geïnformeerd over de kabinetsbrede inzet ten aanzien van de open strategische autonomie (OSA) van de EU en de betrokken Nationale en Europese initiatieven om deze agenda te versterken. De ministers benadrukken dat Nederland actief meedenkt aan veel voorstellen van de Commissie op dit onderwerp, waaronder de Chips Act en RePowerEU, waarbij Nederland inzet op het principe ‘open waar het kan, beschermen waar het moet’. Op het gebied van de digitalisering geven de bewindspersonen aan in te zetten op aanscherping van Europese regels en versterking van handhaving. Daarnaast wordt er een overzicht geschetst van de lopende nationale en Europese initiatieven die de OSA-agenda versterken, waaronder op het gebied van technologisch leiderschap, innovatiebeleid, digitale autonomie en kennisveiligheid.  
Kamerbrief kabinet
Overzicht initiatieven
 

Aanvalsplan Techniek

Vijf technische sectoren hebben in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland het ‘Aanvalsplan Techniek’ gepresenteerd. Het doel van het Aanvalsplan is om de komende jaren 60.000 vacatures structureel in te vullen en extra investeringen los te maken. Er wordt onder andere een voorstel gedaan tot herinrichting van de arbeidsmarkt voor technici. Het nieuwe systeem, ‘de Gouden Poort’, moet één centrale plek worden voor mensen van alle achtergronden die een switch naar een (andere) technische sector overwegen. "Zonder onconventionele oplossingen loopt Nederland op tal van fronten letterlijk vast door het gebrek aan technici”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.
Artikel Holland High Tech
 

Overheden kunnen beter samenwerken rondom innovatie

De samenwerking tussen overheden rondom innovatie kan worden verbeterd, aldus Jan-Bert Dijkstra, directeur programma Mobiliteit en Gebieden van het ministerie van IenW in een interview met TNO. Dijkstra noemt als voorbeeld dat er na een inventarisatie van pilots rond slimme, schone en veilige steden binnen de G40 meer dan 350 pilots bleken te zijn en op het gebied van logistiek zeker twintig. “Daarom hebben we bij de G40 geïnventariseerd: wie willen de sprong voorwaarts maken? Voor opschaling is het noodzakelijk dat we projecten in een bredere context plaatsen en van elkaar leren. Daar zit voor mij de sleutel in het vernieuwen van innovatieprocessen”, aldus Dijkstra. Verder wordt in het interview onder andere gesproken over de impact van nieuwe technologie en tools, het verbinden van maatschappelijke thema’s en het bevorderen van samenwerking.
Interview TNO

Nieuws en achtergronden uit Europa

Eurocommissaris Breton sceptisch over datum ban op vervuilende auto

Eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton is kritisch op de plannen van zijn eigen Europese Commissie om per 2035 een verbod op de verkoop van vervuilende (nieuwe) auto’s in te stellen. De Europese Commissie kondigde het plan recent aan, wat op forse tegenstand kon rekenen uit de Europese auto-industrie. Breton waarschuwt dat het plan de auto-industrie zware klappen kan opleveren. In een interview met Politico benadrukt Breton dat er tijdens de beoordeling van de wet in 2026, waarvoor de auto-industrie sterk voor heeft gelobbyd, doelen afgeremd kunnen worden indien de markt voor elektrische alternatieven niet op tijd op gang komt. Breton ziet het grootste risico in het gebrek aan oplaadinfrastructuur en een tekort aan essentiële grondstoffen voor de grootschalige uitrol van elektrisch vervoer. "We zouden die beoordelingsdatum in 2026 moeten benaderen zonder taboes”, aldus Breton.
Artikel Politico
Interview Politico
 

Europees partnerschap voor jonge onderzoekers

Eurocommissaris Gabriel wil mogelijk een nieuw Europees partnerschap voor jonge onderzoekers lanceren, blijkt uit haar bijdrage tijdens een conferentie van Science Business in Praag. Het partnerschap moet baanonzekerheid tegengaan en de kansen van Midden- en Oost-Europa vergroten om talent aan te trekken en te behouden. Gabriel erkent dat beginnende onderzoekers tegen financiële, persoonlijke en professionele problemen kunnen aanlopen en ziet mogelijkheden om op Europees niveau ondersteuning te bieden. "Deze partnerschappen komen niet van de ene op de andere dag tot stand, maar waarom zouden we hier niet over nadenken om de nodige voorwaarden te scheppen voor onze onderzoekers. Ik denk aan mentorschap, leiderschapsprogramma's. We moeten deze problemen aanpakken" aldus Gabriel.
Artikel Science Business

Grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten

De oorlog in Oekraïne heeft gezorgd voor een intensivering van universitaire samenwerking tussen Europese en niet-Europese instellingen, schrijft Science Business. Halverwege oktober is in Praag de Eastern Partnership University Cluster gepresenteerd, waarin universiteiten uit de EU, Oekraïne, Georgië en Moldavië zijn aangesloten. “We zijn van mening dat een dergelijk partnerschap onze universiteit in oorlogstijd zal ondersteunen en zal bijdragen aan het verdere herstel en de uitbreiding van wetenschappelijke en educatieve activiteiten na de overwinning van Oekraïne”, aldus Sergiy Okovytyy, rector van de Oekraïense Dnipro National University (DNU). De universiteiten ontvangen geen directe financiële steun van de EU, maar kunnen samenwerken in de aanvragen voor financiering uit Erasmus+ of Horizon Europe.
Artikel Science Business
 

Toename lump sum financiering in Horizon Europe

Een bredere uitrol van lump sum financiering via Horizon Europe levert discussie op, schrijft Science Business in een artikel. De exacte cijfers zijn nog afhankelijk van de officiële goedkeuring van verschillende werkprogramma’s, maar naar verwachting wordt 20 tot 25% van de oproepen voor grootschalige onderzoeksprojecten lump sum financiering. Hoewel veel onderzoekers voordelen zien in de financieringsvorm (minder administratielasten) zijn er ook bedenkingen bij de uitrol. "De details van de implementatie zijn belangrijk en moeten grondig worden geanalyseerd voordat lump sum breder wordt ingezet", aldus Margit Ilves, senior adviseur bij de Estonian Research Council. In het artikel delen verschillende onderzoekers hun inzichten.
Artikel Science Business
 

Belang van interdisciplinair onderzoek in maatschappelijke transities

Science Europe heeft een rapport gepubliceerd met aanbevelingen om interdisciplinair onderzoek naar de groene en digitale transitie te ontwikkelen, te verbeteren en te versterken. Het rapport en de aanbevelingen zijn gebaseerd op een enquête onder de leden van Science Europe (nationale onderzoeksfinanciers en vooraanstaande onderzoeksorganisaties).
Publicatie Science Europe
 

Toenemende afhankelijkheid van Amerikaanse en Chinese AI

Bedrijven in de Europese Unie worden steeds afhankelijker van Amerikaanse en Chinese bedrijven om toegang te krijgen tot AI-systemen voor algemene doeleinden. Het Future of Life Institute waarschuwt in een rapport dat de AI-systemen voor algemene doeleinden de ruggengraat vormen voor andere producten, zoals chatbots, automatische vertaling of het genereren van advertenties. "Aangezien het nut van deze AI-systemen grotendeels afhangt van hoeveel middelen worden geïnvesteerd en dat de grootste spelers in de beste positie zijn om buitenlands kapitaal aan te trekken, zullen deze afhankelijkheden in de loop van de tijd waarschijnlijk toenemen", aldus het rapport. De groeiende afhankelijkheid zou een groot obstakel kunnen vormen om de ambities uit de AI Act waar te kunnen maken, zoals het opstellen van standaarden voor ethisch gebruik van AI.
Artikel Science Business
Publicatie Future of life institute
 

EU en VK ondertekenen internationale hervorming onderzoeksbeoordeling

Vorige week hebben de EU (8 november) en het VK (10 november) de Overeenkomst over de Hervorming van de Onderzoeksbeoordeling ondertekend. De overeenkomst is opgesteld door de internationale Coalition for Advancing Research Assessment, waarbij meer dan 350 organisaties uit 40 landen betrokken waren. Inmiddels hebben meer dan 100 organisaties uit 25 landen de overeenkomst ondertekend. Daarnaast geeft de EU aan de aanbevelingen uit de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) uit 2012 te ondersteunen.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht UKRI
Document: Agreement on Reforming Research Assesment
 

Rapporteur Europees Parlement pleit voor moratorium op spionagesoftware

Europarlementariër Sophie In ’t Veld (D66), rapporteur van de onderzoekscommissie naar het gebruik van spionagesoftware, wil dat de Europese Commissie grootschalig onderzoek gaat doen naar alle beschuldigingen en vermoedens over het gebruik van spionagesoftware in de EU. In ’t Veld waarschuwt in een interview met Politico dat alle lidstaten spionagesoftware tot hun beschikking hebben, of ze dat nou toegeven of niet. Ze pleit onder andere voor een moratorium op het gebruik van spionagesoftware dat per land kan worden opgeheven indien er wordt bewezen dat er een sterk raamwerk is voor het verantwoord gebruik én er wordt ingestemd met EU-toezicht. Het Centre for European Policy Analysis (CEPA) heeft een analyse met aanbevelingen over het rapport gepubliceerd.
Artikel Politico
Publicatie Politico
Analyse CEPA
 

Uitdagingen voor de Europese digitale identiteit

De Europese digitale identiteit is veelbelovend, maar moet eerst nog enkele technische en juridische obstakels overwinnen, schrijft Raconteur in een analyse. Volgens Raconteur is er op het digitale terrein nog onduidelijkheid over het kader: de digitale ID zou voordelen kunnen bieden als alternatief voor authenticatiediensten van grote platforms, maar mogelijk onvoldoende waarborgen bieden op het gebied van privacy of gegevensbescherming. Verder schrijft Raconteur dat er momenteel op politiek vlak steun is voor het initiatief, maar dat bezwaren van verschillende bedrijven, brancheverenigingen en digitale rechten-activisten tot alsnog tot discussie kan leiden.
Artikel Raconteur
 

Europees Cyberdefensiebeleid

De Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hebben een mededeling over een Europees cyberdefensiebeleid gepresenteerd. Eurocommissaris Vestager benadrukt dat er “geen Europese defensie is zonder cyberdefensie”. Het voorstel moet leiden tot nauwere samenwerkingen en meer investeringen om de Europese cyberveiligheid op zowel militair als civiel gebied te versterken. “Met een breed scala aan nieuwe initiatieven op het gebied van cyberbeveiliging willen we onze cyberdefensievermogens voortdurend stimuleren en de samenwerking tussen cyberbeveiligingsgemeenschappen versterken. Een krachtiger EU-veiligheidsbeleid is van fundamenteel belang voor de technologische soevereiniteit van de EU”, aldus Eurocommissaris Breton.
Persbericht Europese Commissie
Artikel EURACTIV
 

Internationale samenwerking cruciaal voor Europese tech-ambitie

Verschillende sprekers hebben tijdens een evenement over de digitale toekomst van de EU en de trans-Atlantische agenda bepleit dat de samenwerking met gelijkgestemde landen moet worden versterkt, schrijft EURACTIV. Enkele sprekers maakten zich zorgen dat de ambities op het gebied van strategische autonomie averechts zouden kunnen uitpakken. "Dit nieuwe spel betekent dat de EU en de VS het vermogen om samen te werken opnieuw moeten opbouwen, niet als concurrenten, maar als bondgenoten, omdat we niet alleen uitdagingen hebben op het gebied van geopolitiek", aldus Thibault Kleiner, directeur beleidsstrategie bij de digitale afdeling van de Commissie. In het artikel worden verschillende bijdragen toegelicht.
Artikel EURACTIV
 

Science Europe wil Europese O&I-kloof verkleinen

Science Europe heeft een standpuntbepaling gepubliceerd met aanbevelingen om de verschillen tussen Europese onderzoeks- en innovatiecapaciteiten te verminderen. De koepel waarschuwt dat de kloof dreigt te groeien als gevolg van nieuwe maatschappelijke en economische uitdagingen én snel groeiende concurrentie op het wereldtoneel op het gebied van O&I. Eén van de aanbevelingen van Science Europe is dat er dringend actie ondernomen moet worden om de mobiliteit van onderzoekers tussen lidstaten te versterken en te vergemakkelijken.
Publicatie Science Europe
 

EESC pleit voor investeringen in innovatiehubs

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een aanbeveling gedaan om digitale innovatiehubs te versterken. Volgens het EESC bieden de hubs waardevolle infrastructuur om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen in de digitale en groene transitie. Het Comité geeft aan dat de Commissie met investeringen in hubs opvolging kan geven aan de verhoogde investeringsambitie. “De digitale transitie raakt de hele Europese samenleving, niet alleen de economie. Er is een directe impact op het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal en de UN Sustainable Development Goals (SDG’s), maar er is vooral veel maatschappelijke impact!”, aldus rapporteur Giuseppe Guerini.
Publicatie European Economic and Social Committee

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Diverse pleidooien voor verbod op TikTok

Wereldwijd groeit de oproep om TikTok te verbieden. In een interview met Axios uitte Brendan Carr van de Amerikaanse Federal Communication Commission (FCC) zijn zorgen over hoe TikTok en het in Peking gevestigde moederbedrijf ByteDance omgaan met gebruikersgegevens. "Het is duidelijk dat TikTok een onaanvaardbaar nationaal veiligheidsrisico vormt omdat de uitgebreide gegevensverzameling wordt gecombineerd met de schijnbaar ongecontroleerde toegang van Peking tot die gevoelige gegevens", aldus Carr in het interview. In Nederland pleit ook de ChristenUnie voor een verbod, zo liet de partij weten aan de NOS. Staatssecretaris Van Huffelen deelt de zorgen, maar wil nog niet overgaan tot een verbod. Wel onderzoekt ze of TikTok zich aan de wet houdt.
Artikel NextGov
Artikel Axios
Artikel NOS
 

VK en Zwitserland ondertekenen onderzoekssamenwerking

Het VK en Zwitserland hebben een bilaterale onderzoekssamenwerking ondertekend. De landen kondigen aan om onder andere op het gebied van life sciences, AI, energietechnologie en ruimtevaart intensiever samen te willen werken. "Dit is positief om een nauwere samenwerking te zien tussen onderzoeks- en innovatiegemeenschappen in het VK en Zwitserland. Het veiligstellen van de Britse associatie met Horizon Europe blijft echter onze beste uitkomst", aldus de Russell Group, een Britse koepel van 24 universiteiten. Momenteel zijn beide landen nog uitgesloten van deelname aan Horizon Europe.
Artikel Science Business
 

Hervorming van samenwerking tussen Afrikaanse en Europese universiteiten

The Guild of European Research-Intensive Universities en de African Research Universities Alliance (ARUA) hebben aangekondigd om hun samenwerking te intensiveren. De koepels kondigen aan dat nieuwe partnerschappen nadrukkelijk gebaseerd zijn op gelijkheid en inclusie. Maatschappelijke uitdagingen en het algemeen belang moeten centraal staan bij nieuwe onderzoeksvragen om te voorkomen dat deze niet worden gedomineerd door het mondiale noorden..
Artikel The Guild
 

Universiteiten en tech-startup werken aan toegankelijke klimaatdatabase

Het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (London School of Economics), het Sabin Center for Climate Change Law (Colombia University) en Climate Policy Radar (tech-startup) hebben een samenwerking aangekondigd om open data rondom wereldwijde klimaatwetten, -beleid en -rechtszaken te bevorderen. De partijen willen hun databases samenbrengen en verbeteren met door Climate Policy Radar ontwikkelde kunstmatige intelligentie. "Door technologische en academische expertise samen te voegen, stelt dit partnerschap ons in staat om ons vermogen te vergroten om uitgebreide, diepgaande analyses te maken over klimaatbeleid, -wetgeving en -rechtszaken van over de hele wereld”, aldus Professor Elizabeth Robinson, directeur van het Grantham Research Institute.
Persbericht London School of Economics
 

ISC-voorzitter over de kracht van wetenschapsdiplomatie

Wetenschappers en wetenschappelijke organisaties zouden een grotere rol moeten spelen in de wetenschapsdiplomatie, schrijft voorzitter van de International Science Council Peter Gluckman in een artikel. Gluckman omschrijft verschillende historische successen als gevolg van wetenschapsdiplomatie en pleit onder andere voor meer nadruk op wetenschappelijke adviezen bij ministeries van Buitenlandse Zaken.
Opiniestuk International Science Council
 

OESO: welke bijdrage levert digitalisering aan een groene toekomst?

Het OECD AI Policy Observatory (OECD.AI) pleit in een artikel voor het belang van ‘twin transition’, waarbij de groene en digitale transitie hand in hand gaan. OECD.AI schrijft dat digitalisering op veel vlakken een bijdrage kan leveren aan de groene doelen, zoals door het optimaliseren van het netwerkbeheer en het verminderen van energieverbruik door de inzet van 5G en AI-systemen. Tegelijkertijd waarschuwt OECD.AI dat digitalisering ook negatieve impact kan hebben op het milieu, zoals toenemende CO2-uitstoot door hoog energie- en waterverbruik voor datacenters of de cloud. In het artikel worden verschillende aanbevelingen gedaan, zoals het opstellen van geharmoniseerde maatstaven om de klimaateffecten van communicatienetwerken op mondiaal niveau te beoordelen.
Artikel OECD AI Policy Observatory
 

Denktank: laat end-to-end encryptie in stand

Denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) roept beleidsmakers in een rapport op om niet te sleutelen aan end-to-end encryptie (E2EE). In het rapport worden de mogelijke gevolgen van het Europese, Amerikaanse en Britse conceptwetsvoorstel om online veiligheid te bevorderen in kaart gebracht. ITIF vindt dat de voorstellen een nobel doel hebben, maar dat de belangen niet opwegen tegen de online veiligheid die E2EE consumenten biedt. In de aanbevelingen pleit ITIF nadrukkelijk om versleutelde diensten uit te sluiten van monitoring. In plaats daarvan wordt voorgesteld om meer middelen beschikbaar te stellen voor handhavingsdiensten en om de coördinatie tussen platforms en handhavingsdiensten te verbeteren.  
Publicatie ITIF
 

Transatlantic Subnational Innovation Competitiveness Index

De Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), het German Economic Institute, het Institute for Competitiveness en het Macdonald-Laurier Institute hebben samen de Transatlantic Subnational Innovation Competitiveness Index (TASICI) gepresenteerd. In de index worden de innovatieprestaties van 96 regio’s in Canada, Duitsland, Italië en de VS vergeleken op basis van het op kennis-gebaseerde personeelsbestand, globalisering en de innovatiecapaciteit.
Publicatie ITIF
 

Opinie: VS zet riskante stappen in nieuw China-beleid

Met de nieuwe Amerikaanse handelsbeperkingen die China’s vermogen om geavanceerde halfgeleiders te importeren beperken laat president Biden een grote verandering zien in het China-beleid. In een interview op Foreign Policy delen Jon Batemen (senior fellow aan het Technology and International Affairs Programma van de Carnegie Endowment for International Peace) en Joseph Dunford (voormalig directeur voor de implementatie van de cyberstrategie bij het ministerie van defensie) hun inzichten op de gewijzigde Amerikaanse strategie en op de mogelijke gevolgen. Ook Robert D. Atkinson, voorzitter van de denktank ITIF, heeft een opiniestuk geschreven over de economische strijd tussen de landen. “Washington moet zich inzetten voor het voeren van een economische oorlog met als overkoepelend doel te voorkomen dat Peking wereldleider wordt in de meest geavanceerde industrieën – en ervoor te zorgen dat de Chinese economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten (en naaste bondgenoten) aanzienlijk groter wordt dan andersom”, aldus Atkinson.
Interview Foreign Policy Magazine
Publicatie ITIF
 

VS: Opiniestukken CHIPS and Science Act

Issues in Science and Technology heeft een verzameling opiniestukken gepubliceerd over hoe de aankomende Amerikaanse CHIPS and Science Act zijn ambities kan waarmaken. De opiniestukken gaan onder andere over de concurrentiestrijd met China op het gebied van halfgeleiders, het herstellen van de positie als wereldleider op het gebied van O&I en hoogtechnologische productie, duurzaamheid in de halfgeleiderindustrie en de ontwikkeling van innovatieclusters en -ecosystemen.
Publicatie Issues in Science and Technology
 

VS: Denktank waarschuwt voor blinde vlek in veiligheidsstrategie

Denktank Centre for European Reform (CER) is kritisch op de nieuwe Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie (NSS). De denktank begrijpt dat de focus op China ligt, maar is van mening dat de NSS zich te veel op technologische concurrentie richt terwijl het handelsbeleid bijna genegeerd wordt. Het handelsbeleid is volgens CER ‘een blinde vlek in het Amerikaanse strategische denken’. “Tegenwoordig handelen maar weinig landen meer met de VS dan met China. Handels- en economische banden zijn de belangrijkste instrumenten van China geworden om zijn aanwezigheid en positie over de hele wereld te vergroten”, aldus CER.
Publicatie Centre for European Reform