AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 1 december 2022

Vandaag heeft de AWTI het advies over kennisveiligheid ‘Kennis in conflict – vrijheid en veiligheid in balans’ gepubliceerd. Een actueel onderwerp in een week waarin over verschillende geopolitieke thema’s is bericht. Zoals het rapport van de veiligheidsdiensten dat begin deze week uitkwam waarin er zorgen zijn over cyberaanvallen vanuit Rusland en China. In de VS vindt een groot deel van de Amerikaanse onderzoeksgemeenschap de veiligheidsmaatregelen tegen China en andere landen te ver gaan. Ondertussen beveiligt het Witte Huis de digitale infrastructuur van de overheid tegen kwantumaanvallen. Na de klimaattop COP27 in Egypte zien wetenschappers toch lichtpuntjes: het fonds voor ‘verlies en schade’ voor ontwikkelingslanden. Dit en meer in de e-mail alert van vandaag.

Nieuws vanuit de AWTI

Vandaag publiceert de AWTI het advies ‘Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans.’ De vraag die de AWTI in dit advies beantwoordt luidt: Hoe moeten we in Nederland omgaan met de risico’s van internationale samenwerking bij kennisontwikkeling aan Nederlandse kennisinstellingen, inclusief het hoger onderwijs?’ In opdracht van de AWTI heeft het LeidenAsiaCentre daarbij het kennisveiligheidsbeleid in verschillende landen vergeleken. Vanmorgen heeft Eppo Bruins, AWTI-voorzitter, samen met Ellen Moors, AWTI-raadslid, het advies aangeboden aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap Robbert Dijkgraaf. Eind dit jaar stuurt hij zijn brief over het kennisveiligheidsbeleid naar de Tweede Kamer. De AWTI stelt een lerende aanpak voor die de veiligheid vergroot en ruimte houdt voor vruchtbare internationale samenwerkingen. In het advies staan drie concrete aanbevelingen om het beleid te verbeteren. Met dit advies wil de AWTI het bewustzijn vergroten en nuance aanbrengen in de discussie en de aanpak rondom kennisveiligheid. 
Advies ‘Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans’
 

De opvallendste berichten van afgelopen week

Rapport: Nederland kwetsbaar door hoogwaardige kennis

Vanwege de hoogwaardige digitale infrastructuur en het hoge kennisniveau is Nederland in toenemende mate doelwit voor cyberaanvallen vanuit statelijke actoren als Rusland en China. Dat zeggen de veiligheidsdiensten in het alarmerende rapport Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 (DBSA 2) dat deze week naar de Kamer is gestuurd. Het kabinet erkent in de Kamerbrief het gevaar en zet uiteen hoe het - ook in internationaal verband - werkt aan het versterken van de weerbaarheid.
Kamerbrief kabinet
Rapport Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 (DBSA 2)
Artikel NOS
 

Politico: Amerikaanse druk verjaagt Chinese telecomleverancier Huawei uit Europa

Door Amerikaanse druk trekt Huawei zich steeds verder terug uit de westerse markten, schrijft Politico. Politico heeft een uitgebreid artikel geschreven over de Amerikaanse inzet en de toekomstplannen van Huawei in en buiten Europa, op basis van interviews met meerdere medewerkers. "Het is niet langer een bedrijf dat drijft op globalisering", aldus een functionaris van Huawei tegen Politico.
Analyse Politico
 

Wetenschappers zien lichtpuntjes na klimaattop

De reacties vanuit de academische wereld op de uitkomsten van de klimaattop in Egypte zijn wisselend. Over het algemeen is er tevredenheid over het fonds voor 'verlies en schade' om ontwikkelingslanden te helpen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Op University World News pleiten academici ervoor om dit geld deels te oormerken voor onderzoek naar klimaatverandering. Ook de International Science Council (ISC) ziet lichtpuntjes. "Hoewel COP27 in veel opzichten buitengewoon teleurstellend was, is de overeenkomst over de financiering van verlies en schade een erkenning dat klimaatverandering meerdere risico's met zich meebrengt, met name voor de meest kwetsbare gemeenschappen', aldus ISC-voorzitter Peter Gluckman. "Wetenschappelijk bewijs is essentieel om deze systeemrisico's te begrijpen en om effectieve klimaatadaptatie- en mitigatiemaatregelen te ontwikkelen". Ook de TU Eindhoven en de Wageningen Universiteit kwamen met analyses van de COP27.
Artikel University World News
Nieuwsbericht International Science Council
Nieuwsbericht TU Eindhoven
Nieuwsbericht Wageningen Universiteit

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kamer maant kabinet tot actie om beperken instroom buitenlandse studenten

De Kamer trapte tijdens de begrotingsbehandeling OCW behoorlijk op de rem met betrekking tot internationalisering. Zo werd een motie aangenomen om nog voor de zomer met een voorstel te komen om de buitenlandse instroom in het hoger onderwijs te beheersen. Ook wil de Kamer dat instellingen stoppen met het actief werven van internationale studenten. In het debat ging het verder veel over academische vrijheid, waarvan Dijkgraaf vindt dat een beetje wrijving niet verkeerd is. "Ouders met kleine kinderen plakken weleens stukjes schuimrubber op alle hoeken van tafels en stoelen, omdat de kinderen hun hoofd niet mogen stoten. Het laatste wat we nodig hebben is dat soort spreekwoordelijke schuimrubber kussentjes in de academische omgeving", aldus de minister. De Kamer geeft verder waarschijnlijk steun aan een VVD-amendement om extra te investeren in kennisveiligheidsbeleid. In het verslag zijn alle ingediende moties terug te lezen. Over het amendement wordt later gestemd.
Verslag plenaire vergadering (eerste deel)
Verslag plenaire vergadering (tweede deel)
Amendement VVD
 

Dijkgraaf steunt Europese Universiteiten Initiatief

In de Tweede Kamer is nog niet iedereen overtuigd van de wenselijkheid van meer academische samenwerking in de EU, maar minister Dijkgraaf denkt wel dat het Europese Universiteiten Initiatief (EUI) een grote impact kan hebben op het Nederlandse en Europese hoger onderwijs. Dat valt te lezen in een schriftelijk overleg over het EUI. “Ik ondersteun daarom de verdere uitrol van de Europese universiteiten-allianties als belangrijk instrument in de Europese samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek. Ik kijk daarbij nadrukkelijk ook naar de kansen die deze allianties bieden voor ‘brain circulation’, hogere participatie van hogescholen en kennisdeling met de rest van het hogeronderwijsveld”, aldus Dijkgraaf. In het schriftelijk overleg beantwoordt de minister vragen over onder andere de financieringscriteria, ervaren knelpunten en gezamenlijke accreditatie. In een schriftelijk overleg in aanloop naar de OJCS-Raad zet onder andere de VVD vraagtekens bij de gevolgen van internationalisering en het toewerken naar één Europese Onderwijsruimte, maar ook hier spreekt Dijkgraaf voornamelijk over positieve gevolgen.
Schriftelijk overleg Europese Universiteiten Initiatief
Schriftelijk overleg OJCS-Raad
 

Rathenau Instituut: overname Twitter roept vragen op

Het is gevaarlijk dat Nederland steeds afhankelijker raakt van Amerikaanse techbedrijven zonder dat het kabinet tegengas geeft, betogen onderzoekers van het Rathenau Instituut in een opiniestuk. Onderzoekers Quirine van Eeden en Stefan Roolvink vinden dat de overname van Twitter vragen oproept over de afhankelijkheid van grote technologiebedrijven, zoals wat de gevolgen kunnen zijn van een plotselinge radicale koerswijziging bij een platform dat cruciale invloed heeft op het publieke debat. "De impact van Elon Musks Twitterovername geeft ons een voorproefje van de risico’s van machtsconcentratie in een onvoorspelbare wereld. Het gaat niet alleen over sociale media en clouddiensten, maar ook over zoekmachines, betaaldiensten, internetkabels. Laten we de -risico’s onder ogen zien en een plan maken om onze soevereiniteit en autonomie te beschermen", aldus Van Eeden en Roolvink. 
Opiniestuk Rathenau Instituut
 

Veel promovendi niet in dienst van instelling 

Ruim de helft, 55%, van de promovendi aan Nederlandse universiteiten is werknemer, terwijl de rest promoveert via externe of buitenlandse beurs of op eigen kosten, schrijft het HOP naar aanleiding van cijfers van de Universiteiten van Nederland (UNL). De cijfers tonen aan dat er grote verschillen zichtbaar zijn tussen universiteiten in de financiering van promovendi. In 2022 werkten er in totaal 18.000 promovendi op eigen kosten of in de vrije tijd aan een proefschrift. 
Artikel U-Today
Publicatie UNL


Versterken gezondheidsonderzoek in het vizier bij pandemische paraatheid

Minister Kuipers wil in het kader van de pandemische paraatheid bezien of een wetswijziging nodig is om het gezondheidsonderzoek te versterken, zo laat hij weten in antwoord op Kamervragen. "De komende periode wordt nader geanalyseerd en uitgewerkt welke mogelijke aanvullende instrumenten en wetgeving (waaronder in de Wpg) er nodig zijn voor het delen van informatie tussen datasystemen, organisaties en wetenschappers in de publieke gezondheid", aldus Kuipers.
Antwoord Kamervragen
 

ChristenUnie wil barrières innovatiebeleid Rijk voor sociale ondernemers wegnemen 

Tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken liet ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf weten ontevreden te zijn over de uitwerking van een aangenomen motie die sociale ondernemers toegang moet geven tot het innovatiebeleid van het Rijk. De motie werd eerder ingediend naar aanleiding van een advies van het Rathenau Instituut. "Dat constateerde dat er meer inzicht nodig is in de vraag welke maatregelen wel en niet effectief zijn om de barrières weg te nemen die sociale ondernemingen ervaren om toegang te hebben tot het innovatiebeleid van het Rijk. [..] Is de minister alsnog bereid om een onderzoek te doen in lijn met waar de Kamer in de motie om heeft gevraagd?" De minister kwam tijdens het debat niet meer terug op haar vraag.
Verslag begroting (deel 1)
Verslag begroting (deel 2)
 

Zorgen over invoering digitale euro

Minister Kaag benadrukt dat er in Europa nog geen besluiten zijn genomen over de digitale euro. In een commissiedebat viel op dat veel partijen sterke twijfels hebben over het onderwerp. Rapporteurs Heinen (VVD) en Alkaya (SP) zeggen al langere tijd dat privacy een voorwaarde moet zijn indien de digitale munt er komt, maar dat de ECB op dit vlak terughoudend zou zijn. Volgens minister Kaag wordt er op dit moment alleen nog gediscussieerd over de randvoorwaarden, waarbij Nederland (op verzoek van de Kamer) nadrukkelijk aandacht vraagt voor privacyrisico’s. De Kamer ontvangt voor het kerstreces nog een brief over een experiment met de digitale munt (en hoe dit in andere landen is gevoerd) en in het eerste kwartaal van 2023 een brief over de mogelijke digitale euro, waarin onder andere in wordt gegaan op de planning en vormgeving.
Videoregistratie debat
 

Van Huffelen positief over voorstel Europese Digitale Identiteit

Staatssecretaris Van Huffelen is overwegend positief over het compromisvoorstel voor de Europese Digitale Identiteit, valt te lezen in een schriftelijk overleg. "In dit compromisvoorstel is een groot deel van de Nederlandse inzet, mede ter uitvoering van de moties van uw Kamer, overgenomen, zoals een hoog betrouwbaarheidsniveau voor de uitgifte van id-wallets en het voorkomen van één uniek en persistent nummer voor gebruik bij alle dienstverleners in de Europese Unie. [..] Mijn inbreng op het gebied van open source is tevens meegenomen in de vorm van een aanbeveling voor lidstaten om de broncode van id-wallets te publiceren", aldus Van Huffelen.
Verslag schriftelijk overleg
 

Voorstel voor steun samenwerking tussen kunst en wetenschap

In een briefadvies roepen de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie het kabinet op om een landelijk fonds in te stellen voor experimenteel onderzoek en projecten op het raakvlak van kunst en wetenschap. Volgens de twee organisaties zijn er nu nauwelijks regelingen beschikbaar om samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers mogelijk te maken. 
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
 

RvO: Ondersteuning voor innovatieregelingen 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft in een artikel de belangrijkste innovatieregelingen gebundeld. In de recent gepubliceerde innovatievisie heeft het kabinet aanvullende financiering voor verschillende regelingen aangekondigd. Het RvO schetst een overzicht van de belangrijkste investeringen voor onder andere het Nationaal Groeifonds en de WSBO-regeling. Daarnaast biedt het RvO informatie en hulp voor ondernemers die gebruik willen maken van de regelingen. 
Nieuwsbericht RVO
 

Extra steun voor levensbeschouwelijke universiteiten

Minister Dijkgraaf wil de lumpsumvoorziening voor de religieuze ambtsopleidingen van de VU structureel verhogen met 250.000 euro. Met de investering volgt de minister de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek naar de gewijzigde financieringswijze van ambtsopleidingen op. Daarnaast staat de minister stil bij de structurele investeringen van 5 miljoen euro per jaar in het Netwerk van Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU), die eerder al in de beleidsbrief Hoger Onderwijs en Onderzoek zijn aangekondigd. “Ik heb er vertrouwen in dat deze structurele investering in de NLU, deze kleine waardevolle instellingen, in staat zal stellen om de specifieke financiële knelpunten op te lossen en de maatschappelijke relevantie van het levensbeschouwelijk onderwijs en onderzoek te versterken”, aldus Dijkgraaf.
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Rapport
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Rapport: wat heeft het hoger onderwijs van de toekomst nodig? 

Sterke samenwerkingsverbanden met instellingen en partners buiten de academische wereld (zoals lokale innovatie-ecosystemen) zijn de sleutel om de transformatie van het hoger onderwijs te bevorderen. Dat concludeert een studie van de Europese Commissie, die input moet leveren voor de European Strategy for Universities. Verder worden in het rapport negen brede prioriteitsgebieden uiteengezet waar institutionele verandering nodig zou zijn op zowel nationaal als Europees niveau, waaronder op het gebied van toegankelijkheid, vaardigheden en onderzoekscarrières.
Artikel Neth-ER
Publicatie Europese Commissie
 

Zuinige reacties op Europese satellietplannen 

Het politieke akkoord over een Europees satellietnetwerk wordt kritisch ontvangen, schrijft Science Business. De Europese Commissie kondigde recent aan 2,4 miljard euro te willen investeren in een satellietnetwerk voor veilige en gecodeerde communicatie in Europa én om gaten in de internettoegang in delen van Afrika te dichten. Diverse betrokken sectoren maken zich echter zorgen over het gebrek aan details over de uitvoering, aangezien er nog geen informatie beschikbaar is over deelnemende consortia of oproepen voor bedrijven. "Hoewel het initiatief gezamenlijk wordt toejuicht, worstelt de industrie om zichzelf te projecteren in een programma dat geen definitie heeft, zoals het huidige programma doet", zegt Pierre Lionnet, onderzoeksdirecteur van de branchevereniging Eurospace.
Artikel Science Business
Artikel Neth-ER
 

5G in vliegtuigen en wifi op de weg

Het wordt binnenkort mogelijk om in Europa 5G-technologie in vliegtuigen te gebruiken, meldt de Europese Commissie na een actualisatie van het uitvoeringsbesluit over het spectrum voor mobiele communicatie aan boord van vliegtuigen. Daarnaast moet een uitvoeringsbesluit over 5GHz-frequentiebanden het mogelijk maken om wifi beschikbaar te stellen in het wegvervoer. “5G zal innovatieve diensten voor mensen en groeimogelijkheden voor Europese bedrijven mogelijk maken. De lucht is niet langer een limiet als het gaat om de mogelijkheden van supersnelle connectiviteit met hoge capaciteit”, aldus Eurocommissaris Breton.
Publicatie Europese Commissie
 

Commissie presenteert nieuwe supercomputer in Italië

Europa is sinds 24 november een nieuwe supercomputer rijker. LEONARDO is gevestigd in de Bologna Technopole en komt met een rekenkracht van bijna 250 pentaflops (250 miljoen miljard berekeningen per seconde) op dit moment op de vierde plaats van de krachtigste supercomputers ter wereld. In juni werd de supercomputer LUMI in Finland gepresenteerd, er wordt momenteel nog gewerkt aan Europese supercomputers in Portugal, Spanje en Duitsland. “LEONARDO zal samen met alle andere door de EU gefinancierde supercomputers wetenschappelijke doorbraken mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde en klimaatonderzoek in een veel sneller tempo dan voorheen mogelijk was, en de weg vrijmaken voor nog meer Europese excellentie van wereldwijde relevantie”, aldus Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie
 

LIFE-programma financiert 168 groene projecten

De Europese Commissie heeft meer dan 380 miljoen euro aan financiering goedgekeurd voor het LIFE-programma. De aangekondigde financiering betekent een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar. De projecten uit het programma zijn een belangrijk instrument om de doelen van de Europese Green Deal te realiseren. In totaal worden er 168 projecten gefinancierd die een bijdrage leveren aan het bevorderen van biodiversiteit, natuurherstel, circulaire economie en de energietransitie. “De LIFE-projecten maken het mogelijk ambitie in actie om te zetten, door de decarbonisatie te stimuleren en echte veranderingen in de praktijk te bewerkstelligen”, aldus Eurocommissaris Timmermans.
Persbericht Europese Commissie
 

Interoperable Europe Act om digitale transformative te versnellen

De Europese Commissie wil grensoverschrijdende interoperabiliteit en samenwerking in de publieke sector in de hele EU versterken doormiddel van de Interoperable Europe Act. De Commissie wil onder andere een netwerk van soevereine en onderling verbonden digitale overheidsdiensten oprichten om de digitale transformatie van de Europese publieke sector te versnellen. Daarnaast moet het netwerk ook een sterke kostenbesparing opleveren voor zowel burgers als bedrijven. “Verbetering van de interoperabiliteit van de publieke sector is van fundamenteel belang voor de opbouw van een digitale Europese Unie: een Unie die open, inclusief, eerlijk en betrouwbaar is”, aldus Eurocommissaris Hahn.
Persbericht Europese Commissie
 

Strategisch crisismanagement EU op dit moment onvoldoende

De Europese Unie heeft behoefte aan beter en meer strategisch crisismanagement, concludeert een evidence review report van onafhankelijke wetenschappelijke en ethische adviseurs via het Scientific Advice Mechanism (SAM) en de European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). Het rapport waarschuwt voor de veranderende aard van crises, die sectoren en grenzen overstijgen en gevolgen hebben voor de maatschappij, economie en het milieu. Volgens het rapport worden crises op dit moment nog te vaak sectoraal benaderd. De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen om het beleid rond risico- en crisisbeheersing te verbeteren, onder andere door te investeren in de weerbaarheid van de EU en om samenwerking tussen besluitvormers, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector te verbeteren.
Publicatie SAPEA
Persbericht Europese Commissie
 

Bruegel: Versterking digitale infrastructuur nodig voor herstel van de pandemie

Breedbandinfrastructuur met hoge capaciteit is een belangrijke factor voor een toekomstgericht herstel van de coronacrisis, schrijft denktank Bruegel in een beleidsnota. Volgens de denktank heeft de pandemie aangetoond dat kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk vast en mobiel breedband cruciaal is, bijvoorbeeld door de forse toename op het gebied van werken op afstand, thuisonderwijs en e-commerce. De onderzoekers adviseren dat regeringen een belangrijke regulerende rol moeten innemen aan zowel de aanbod- als aan de vraagzijde, omdat de markt vaak geen oplossing kan bieden voor volledige landelijke dekking.
Publicatie Bruegel
 

Horizontale beleidsprioriteiten onvoldoende geïntegreerd in Europese programma’s

De belangrijkste horizontale beleidsprioriteiten van de Europese Unie worden onvoldoende opgenomen in de programma’s van de EU, concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport. Met name de doelstellingen op het gebied voor gendergelijkheid, digitalisering en de SDG’s zijn onvoldoende geïntegreerd in de programma's, biodiversiteit en klimaat zijn het meest geintegreerd. Verder is de Rekenkamer kritisch op de grote verschillen in de monitoring en rapportering van beleidsprioriteiten door de Europese Commissie.
Artikel Neth-ER
Publicatie European Court of Auditors
 

Europese begroting 2023 aangenomen

Het Europees Parlement heeft de begroting van de Europese Commissie voor 2023 met een ruime meerderheid aangenomen. Vorige week werd al bekend gemaakt dat de Commissie, het Parlement en de Raad een politiek akkoord hadden bereikt. In het persbericht valt te lezen dat het Parlement voor verschillende programma’s aanvullende financiering heeft geregeld ten opzichte van de conceptbegroting van de Commissie, waaronder 120 miljoen euro extra voor Erasmus+ (voor ondersteuning van Oekraïense studenten en onderzoekers) en 10 miljoen euro voor Horizon Europe.
Persbericht Europees Parlement
 

Aanbevelingen voor bevordering digitaal burgerschap

De EU Digital Citizenship Working Group heeft de Europese Commissie een non-paper gestuurd over het belang van digitale inclusie en digitaal burgerschap in de digitale transformatie, schrijft EURACTIV. De werkgroep heeft vijf pijlers uiteengezet met concrete aanbevelingen voor beleidsacties op gebieden als technologie, maatschappelijke betrokkenheid, mensenrechten en democratische participatie. “Voor veel mensen zijn woorden als 'digitaal burgerschap' en 'digitale inclusie slechts modewoorden. Er is echter actie nodig om iets te doen aan het feit dat steeds meer gedigitaliseerde samenlevingen niet voor alle groepen even voordelig zijn”, aldus voormalig minister van Digitale Zaken van Slovenië Boris Andrijanič tijdens een evenement van de stuurgroep. De werkgroep heeft zowel deelnemers uit de academische wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
Artikel EURACTIV
 

Europese Rekenkamer: onvoldoende samenhang tussen Horizon Europe en structuurfondsen

De EU kan profiteren van meer synergie tussen Horizon Europe en structuurfondsen, concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport. Met name het doel om de Europese O&I kloof te dichten verloopt moeizaam: achterblijvende regio’s die aanvullende financiering ontvangen nemen in de praktijk alsnog relatief weinig deel aan grootschalige Horizon-projecten, waardoor de impact beperkt blijft. De Europese Rekenkamer beveelt de Commissie en lidstaten onder andere aan om de interoperabiliteit tussen databases te verbeteren en om een structurele dialoog op te zetten tussen de bestuursorganen van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en Horizon Europe.
Publicatie European Court of Auditors
Artikel Neth-ER
Artikel Science Business 
 

Geleerde lessen van het European Artificial Intelligence Fund

Het is een positief teken dat er een grote toename is in aanvragen van maatschappelijke organisaties voor het European Artificial Intelligence Fund, maar het is opvallend dat gebieden waar AI potentieel de meest schadelijke gevolgen (zoals klimaat of discriminatie) kan hebben ontbreken. Dat schrijft directeur van het fonds Catherine Miller in een artikel over de bevindingen van de oproep van het fonds uit 2022. Miller benadrukt dat het fonds met partners gaat samenwerken om deze hiaten aan te pakken. Verder gaat Miller in op de uitdagingen van het fonds en aanbevelingen voor aanvragers. In de tweede oproep van het fonds zijn 14 nieuwe organisaties geselecteerd die ondersteuning bij beleids- en belangenbehartigingswerk rond AI ontvangen.
Artikel European Artificial Intelligence Fund
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO: leertrajecten beter aansluiten op uitdagingen van de toekomst

Landen moeten zorgen dat leertrajecten beter aansluiten op onverwachte veranderingen en de uitdagingen van de toekomst, aldus de OESO het rapport ‘Education Policy Outlook 2022: Transforming Pathways for Lifelong Learners’. De OESO waarschuwt dat de toekomst niet altijd te voorspellen is, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne of de Covid-19 crisis, en dat het onderwijs hier beter op moet anticiperen. Daarnaast moet er meer worden gestuurd op het verkleinen van ongelijkheid onder werkenden en studenten. In een artikel van Neth-ER worden de belangrijkste conclusies en adviezen uit het rapport uiteengezet. 
Artikel Neth-ER
Publicatie OESO
 

Denktank: beleidsmakers moeten stappen gaan zetten in regulering crypto

De crash van cryptobedrijf FTX moet beleidsmakers aan het denken zetten, maar niet leiden tot overhaaste beslissingen, schrijft denktank ITIF. Volgens de denktank heeft crypto, ondanks de problemen, nog steeds de potentie om efficiëntie en transparantie in financiële systemen te vergroten. De denktank betoogt tegelijkertijd dat de crash van FTX heeft aangetoond dat het tijd is dat de politiek begint met het reguleren van de cryptomarkt.
Publicatie ITIF
 

Ethiek van geautomatiseerde oorlogsvoering en kunstmatige intelligentie

Het Centre for International Governance Innovation (CIGI) heeft meerdere essays gepubliceerd over de ethiek van geautomatiseerde oorlogsvoering en kunstmatige intelligentie. De essays zijn voortgekomen uit discussies van een reeks webinars van het AI Institute van de University of Waterloo. De essays gaan onder andere over het gebrek aan regelgeving omtrent autonome wapentechnologie, de inzet van civiele gegevens in cyberconflict en de nieuwste generatie drones.  
Publicatie CIGI
 

VK: politieke strijd over innovatieregelingen in begroting

In het VK is er ophef ontstaan over de aangekondigde plannen om innovatieregelingen voor mkb’ers in te perken. Dit jaar bleek uit onderzoek van het Office of National Statistics (ONS) dat de R&D uitgaven vanuit het bedrijfsleven vele malen hoger uitvielen dan verwacht. In de nieuwe begrotingsplannen kondigde minister van Financiën Hunt echter flinke bezuinigingen op innovatieregelingen voor het mkb aan uit angst voor belastingfraude. Het Britse mkb reageerde eerder al kritisch op de plannen en voelt zich gesterkt door de recente publicaties van het ONS. 
Artikel Science Business
 

Denktank: Brexit heeft negatieve impact op Britse innovatie

De Brexit is schadelijk voor onderzoek en innovatie in het Verenigd Koninkrijk, schrijft de denktank Centre for European Reform in een beleidsnota. De denktank waarschuwt dat wanneer de Britse regering vervangende beurzen gaat aanbieden voor Horizon Europe er nog steeds risico’s zijn op verminderde samenwerking tussen Britse en Europese wetenschappers op langere termijn. Daarnaast zouden de Britse alternatieven niet kunnen tippen aan de schaalvoordelen en het prestige van Europese subsidies. Verder zou de Brexit ook problemen kunnen opleveren in het aantrekken van buitenlandse investeringen en in het werven van voldoende hoogopgeleid personeel voor het bedrijfsleven.
Publicatie CER
Persbericht CER
 

Witte Huis neemt eerste veiligheidsmaatregelen tegen kwantumcomputing

Het Witte Huis heeft de eerste plannen aangekondigd om de digitale infrastructuur van de overheid beter te beschermen tegen kwantumaanvallen. Het Office of Management and Budget van het Witte Huis heeft een memorandum uitgebracht waarin wordt aangekondigd dat federale agentschappen binnenkort moeten beginnen met de migratie naar post-kwantumcryptografie, voor de komst van operationele kwantumcomputers. 
Artikel Nextgov
 

VS: Scepsis over aanscherping kennisveiligheidsbeleid 

Een groot deel van de Amerikaanse onderzoeksgemeenschap vindt dat de veiligheidsmaatregelen tegen China en andere landen te ver gaan, schrijft Science Business. Verdere aanscherping van het bestaande beleid dreigt de open aard van de wetenschap te verstoren, waarschuwt Tobin Smith, senior vice-president van de Association of American Universities. Volgens vice-president aan de University of the District of Colombia Victor McCrary is een ander nadeel dat veel academici zich voelen aangevallen door de toenemende maatregelen van veiligheidsdiensten.
Artikel Science Business

Opinie: is Chinees-Amerikaanse samenwerking mogelijk tegen klimaatverandering?

De technologische rivaliteit en verslechterde diplomatieke relatie tussen de VS en China zit samenwerking in het aanpakken van de klimaatcrisis in de weg, schrijft onderzoeker Nima Khorrami in een opiniestuk voor The Diplomat. Khorrami waarschuwt voor een terugkeer van de Koude Oorlog-mentaliteit in de wereldpolitiek als gevolg van het inzetten van kennis en technologie als politieke instrumenten.
Opiniestuk The Diplomat
 

Opinie: VS moet daadkrachtiger optreden tegen oneerlijke Chinese handelspraktijken

De VS zou sterker moeten optreden tegen oneerlijke Chinese handelspraktijken, schrijft Robert Atkinson, voorzitter van denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF). Atkinson waarschuwt dat China regelmatig gebruik zou maken van oneerlijke handelspraktijken, met het risico voor het westen om in de toekomst onherstelbaar marktaandeel te verliezen in essentiële geavanceerde technologieën. Atkinson pleit daarom voor een wijziging van de Tariff Act om het mogelijk te maken om import te verbieden wanneer binnenlandse industrieën schade lijden als gevolg van oneerlijke concurrentie. “Het is tijd om Chinese oneerlijke handelspraktijken minder winstgevend te maken door een duidelijke boodschap naar China te sturen: als u de wereldwijde regels en normen voor een bedrijfstak in China aanzienlijk overtreedt, hebben de bedrijven in die bedrijfstak geen toegang tot de Amerikaanse en aanverwante markten”, aldus Atkinson.
Publicatie ITIF