Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 9 december 2021

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft in de Europese raad het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een Europees onafhankelijk onderwijsplatform. Verder in deze nieuwsbrief: Hoe kunnen overheden de adoptie van AI door bedrijven stimuleren? En 193 landen die de Algemene Conferentie van Unesco bijwoonden, hebben afgesproken zich te houden aan gemeenschappelijke normen voor Open Science. Dit en nog veel meer in de nieuwste AWTI e-mail alert.

Bericht van de AWTI


Huiswerk voor de regio: inspelen op nieuwe EU-fondsen

Nederland is een grootgebruiker van EU-subsidies voor WTI: het ontvangt meer dan het betaalt. Maar er zijn kapers op de kust en nieuw Europees beleid is genoodzaakt tot het verzetten van de bakens. Innovatie gebeurt in de regio. ‘Regio’s hebben niet alleen een financieel, maar ook een inhoudelijk belang bij het Europese WTI-beleid’, stelt AWTI-raadslid Koenraad Debackere in een artikel in Binnenlands Bestuur. Op basis van goed doordachte ecosysteemagenda’s moeten regio’s de samenwerking zoeken met partners uit andere nationale en Europese regio’s die met dezelfde vernieuwende thema’s bezig zijn. Eerder dit jaar bracht AWTI een advies uit over de samenwerking tussen rijk en regio om innovatie te bevorderen. Het nieuwe advies over de Europese dimensie, dat medio 2022 wordt verwacht, is daarop een logisch vervolg.
Artikel Binnenlands Bestuur
Komend advies Nederland en het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Europese Unie
Advies Samen de lat hoog leggen

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Van Engelshoven wil Europees onderwijsplatform

De kwetsbaarheid van het hoger onderwijs neemt toe door security-incidenten en de afhankelijkheid van grote techbedrijven. Daarom heeft demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in de Europese raad het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een Europees onafhankelijk onderwijsplatform dat open source wordt ontwikkeld en Europese publieke waarden beschermt. Dat meldde ze in een debat met de Tweede Kamer over ict en onderwijs. De League of European Research Universities (LERU) heeft dezelfde zorgen als de Tweede Kamer en demissionair minister Van Engelshoven. In een statement waarschuwt ze voor de gevaren van de toenemende afhankelijkheid van universiteiten van dominante platformbedrijven. Tegelijkertijd maakt de LERU zich zorgen over het feit dat universiteiten in de Europese gegevenswetgeving gelijk worden gesteld met marktsectoren, waardoor ze hun rol als kritieke infrastructuren voor kenniscreatie niet kunnen waarmaken. In het Data Statement formuleert de LERU een aantal basisprincipes voor een universitair databeleid dat wel goed zou kunnen functioneren.
Nieuwsbericht iBestuur
Nieuwsbericht HOP / Delta
Aankondiging LERU
Verklaring LERU (pdf)


Recordgroei techsector volgens State of European Tech report

Europa heeft zich in 2021 stevig gepositioneerd als wereldwijde tech-speler, stelt het State of European Tech report 2021 van venture capitalist Atomico. In 2021 werd in Europa een record van 100 miljard dollar geïnvesteerd, ontstonden er 98 nieuwe unicorns en is de sterkste startup-pijplijn ooit ontstaan. De sector voegde in de eerste acht maanden van dit jaar 1 biljoen dollar waarde aan de Europese economie toe. Binnen Europa bestaan wel duidelijke geografische verschillen in maturiteitsniveau van tech-hubs.
Nieuwsbericht Sifted
Rapport
Samenvatting Rapport 
Videoverslag Rapportlancering


De stand van open data in de wereld

Het Stand van Open Data 2021-rapport van Figshare, Digital Science en Springer Nature, stelt vast dat onderzoekers zich steeds meer zorgen maken over misbruik van gegevens, alsook over een gebrek aan krediet en erkenning voor diegenen die hun gegevens openlijk delen. Iets meer dan de helft van de onderzoekers (55%) vindt dat ze ondersteuning nodig heeft met betrekking tot auteursrechten en licenties bij het open beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens. Driekwart (73%) ondersteunt het idee van een nationaal mandaat voor het open beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens. Tegelijkertijd heeft 65 procent van de respondenten nog nooit krediet of erkenning gekregen voor het delen van gegevens. Het rapport laat bovenal zien dat de reis naar open science nog maar net is begonnen, stelt het Zweedse Vetenskap & Allmänhet. Het beschrijft een serie ideeën die het Europese project Orion heeft uitgetest om het publiek en andere doelgroepen nauwer bij de wetenschap te betrekken. Open science is daar één van.
Nieuwsbericht Springer Nature
Rapport (pdf)
Artikel Vetenskap & Allmänhet
Website Orion

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universitaire samenwerking met China: op zoek naar balans

“Samenwerken met China heeft voor- en nadelen, het is geen zwart-witkwestie”, aldus Tim van der Hagen, voorzitter van het CvB van de TU Delft en raadslid van de AWTI. “Er zijn risico’s, mensen zijn bang dat kennis wordt gestolen, of wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Het is belangrijk dat we samen en in dialoog met externe partijen en deskundigen onze onderzoekers helpen de juiste balans te vinden voor specifieke gezamenlijke projecten.”
Artikel TU Delft


Opinie: “Dat platformwerkers geen vast contract zouden willen is onzin”

In oktober publiceerde Motivaction een onderzoek in opdracht van een aantal platformbedrijven naar de mate van tevredenheid van platformwerkers met hun arbeidsvoorwaarden. TNO-arbeidseconoom Ronald Dekker vindt dat de onderzoeksuitkomsten vragen oproepen. “Op basis van dit onderzoek kun je niet vaststellen dat platformwerkers niet in loondienst zouden willen.” Eerder plaatste platform-expert Martijn Arets als kritische kanttekeningen bij het rapport. Een beleidsbrief van Eurofound beschrijft hoe overheden en organisaties te werk zouden moeten gaan bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers.
Artikel Me Judice
Artikel Arets (oktober 2021)
Rapport Motivaction (oktober 2021)
Aankondiging Eurofound
Beleidsbrief Eurofound (pdf)


Kabinet voorziet steun voor Tata Steel bij overgang naar duurzame waterstof

In een brief aan de Tweede Kamer zet demissionair minister Stef Blok (EZK) uiteen hoe de overheid Tata Steel Nederland gaat helpen bij het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering. Hierbij gaat het onder andere over het gefaseerd overstappen op waterstof, en uiteindelijk duurzame waterstof als energiebron. Blok stelt dat komende kabinetten over de ondersteuning moeten beslissen. De overstap van fossiele brandstoffen op waterstof in de staalindustrie is bepaald geen typisch Nederlandse ontwikkeling. De staalindustrie wereldwijd is hiervoor plannen aan het maken, laat een artikel van Recharge News zien. Een rapport van de Europese denktank CEPS waarschuwt ervoor dat duurzame productie van waterstof concurreert met alle andere vormen van duurzame-energieproductie. Het is niet op voorhand duidelijk of duurzame-elektriciteitsproductie voor het maken van waterstof economisch, energetisch en milieutechnisch beter uitpakt dan duurzame-elektriciteitsproductie voor de elektriciteitsvoorziening.
Kamerbrief (docx)
Bijlage bij Kamerbrief (docx)
Artikel Recharge News
Aankondiging CEPS
Rapport CEPS (pdf)


Opinie: WGS zorgt voor ongecontroleerde inzet van data tegen onschuldige burgers

De Tweede Kamer aanvaardde in december vorig jaar de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden. Nu ligt het voorstel bij de Eerste Kamer. Volgens oud-Kamerlid Kees Verhoeven moet de WSG direct van tafel omdat de wet zou getuigen van controledrang gebaseerd op wantrouwen jegens burgers, de ‘privacywaarborgen’ flinterdun zijn en het wetsvoorstel een aantal belangrijke rechtstatelijke principes schendt.
Opiniebijdrage iBestuur

Nieuws en achtergronden uit Europa


Wetenschapsorganisaties: Meer aandacht nodig voor ‘widening’ en onderzoekscultuur in O&I Pact

De koepelorganisaties The Guild, LERU en Science Europe zijn niet tevreden over het voorgestelde Europees Pact voor onderzoek en innovatie, waarover de Raad van de EU het vorige week eens werd. The Guild wil meer aandacht voor excellentie in onderzoek en voor ‘widening’, het bevorderen van r&d-prestaties van landen die op dit punt achterblijven. LERU vindt het Pact niet ambitieus en bindend genoeg. Science Europe hoopt op meer aandacht voor een omslag in de Europese onderzoekscultuur. Daarnaast willen Science Europe en LERU dat het kennisveld beter betrokken wordt bij het bestuur van de Europese Onderzoeksruimte (ERA).
Nieuwsbericht The Guild
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht Science Europe (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Verkenning van mogelijkheden om systeem onderzoeksbeoordeling te hervormen

De Europese Commissie (EC) heeft een rapport gepresenteerd met de bevindingen van een raadpleging van belanghebbenden (periode maart-november 2021) over de wijze waarop de beoordeling van onderzoek kan veranderen. Het verkennende rapport noemt de doelen van hervorming van de onderzoeksbeoordeling en stelt een gecoördineerde aanpak voor. Hervorming van de beoordeling van onderzoek wordt steeds meer als een prioriteit beschouwd om de kwaliteit, de prestaties en de impact van onderzoek te waarborgen.
Rapport EC


272 miljoen voor bestaande en nieuwe netwerken van Europese Universiteiten in 2022

De Europese Commissie wil Europese Universiteiten-netwerken steunen met nieuwe financiering uit Erasmus+, voor een totaalbedrag van 272 miljoen euro. Het voornaamste doel is om bestaande netwerken van Europese Universiteiten uit de eerste pilotronde te versterken, te verdiepen en indien gewenst uit te breiden. Daarnaast is er nog enige financiële ruimte voor het opzetten van nieuwe netwerken. De Europese onderwijsvakbond ETUCE is niet blij met het concept van Europese Universiteiten-netwerken. Ze zien het als een bedreiging voor de institutionele autonomie van deelnemende universiteiten, een beperking van de nationale onderwijsbevoegdheden en een doorkruising van het Bolognaproces.
Nieuwsbericht Erasmus+
Nieuwsbericht Neth-ER – 1
Statement ETUSE
Nieuwsbericht Neth-ER – 2


Naar betere integratie van internationale studenten op lokale arbeidsmarkten

De universiteitsorganisatie The Guild organiseerde op 29 november, samen met de universiteit van Tartu (Estland), een seminar over de rol van universiteiten bij de integratie van internationale studenten in het land van ontvangst. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt in het ontvangstland. Op het seminar kwam naar voren dat, naast allerlei fysieke en organisatorische kwesties, immateriële zaken van belang zijn om afgestudeerden te binden, zoals het bevorderen van tolerantie voor individualisme en identiteit.
Nieuwsbericht
Videoverslag Seminar (YouTube)


Politiek akkoord over Europese dataruimten en meer data-uitwisseling

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een voorlopig akkoord bereikt over de verordening inzake Europese datagovernance. De Europese Commissie is er blij mee, omdat de weg nu vrij is voor de definitieve goedkeuring van de wettekst door het Europees Parlement en de Raad. De verordening is bedoeld om het delen van data en de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese dataruimten te stimuleren, onder meer voor de industrie en de gezondheidssector.
Nieuwsbericht Raad van de EU
Nieuwsbericht EC
Voorstel Europese datagovernance – EC (november 2020)


Bescherming bedrijven gelukt in coronapandemie, vergroening en digitalisering niet

De Europese economische beleidsreactie op de coronapandemie heeft gezorgd voor bedrijfscontinuïteit en afscherming van investeringen. Het is echter onvoldoende gelukt om bedrijven te stimuleren groener en digitaler te worden. Dat concludeert een rapport van de Europese Investerings Bank (EIB), op basis van onderzoek onder 12.000 Europese bedrijven. Het economisch beleid van de EU en de lidstaten zou zich dan ook sterker moeten richten op verduurzaming en digitalisering van bedrijven. De Europese Commissie (EC) heeft een rapport uitgebracht over hoe Europese mkb-bedrijven in 2020 zijn ondersteund om de coronapandemie te overleven.
Artikel VOX-CEPR
Rapport EIB (pdf)
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)


Innovatieve bedrijven zijn, op verschillende manieren, goed uit crisis gekomen

In vergelijking met niet-innovatieve bedrijven zijn de economische prestaties van innovatieve bedrijven in de EU aanzienlijk minder door de pandemie beïnvloed dan die van niet-innovatieve bedrijven. Dat laat een onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) onder 21 Europe ‘Innovation Champions’ zien. De aanpak die deze bedrijven hanteerden, was lang niet altijd dezelfde. Zo zette het ene bedrijf de financiële strategie volledig op zijn kop, terwijl het andere op dit punt geen enkele verandering doorvoerde. Het JRC-onderzoek laat verder zien dat EU-instrumenten zoals de herstel- en veerkrachtfaciliteit en Horizon Europe innovatieve bedrijven ruime mogelijkheden hebben geboden om uit de coronacrisis te komen.
Rapport JRC


Opinie: Technologiebeleid EU mist eigen insteek

Digitaal beleid framen als een geopolitieke wedloop, zoals nu gebeurt, is riskant. Dat zegt Marietje Schaken, internationaal beleidsdirecteur van het Cyber Policy Center van Stanford University, in een artikel van Green European Journal. Het leidt, volgens haar, de aandacht af van de eerbiediging van de mensenrechten en goede regelgeving. Het Europese digitale beleid zou zich veel meer moeten richten op investeringen, digitale rechten en coalitievorming met andere landen. Op de EIC Summit 2021 ging een ‘fireside chat’ over bescherming van mensgerichte cultuur en waarden in het streven naar Europese technologische soevereiniteit. Een rapport geschreven op verzoek van de commissie ITRE van het Europees Parlement geeft een beeld van de vooruitgang die de EU de afgelopen jaren heeft geboekt op het gebied van strategische autonomie, de lopende acties en de toereikendheid van de genomen en voorziene maatregelen.
Artikel Green European Journal
Verslag Fireside chat (YouTube)
Rapport ITRE (pdf)


Hoe kunnen overheden de adoptie van AI door bedrijven stimuleren?

De Europese industrie zou veel meer gebruik kunnen maken van kunstmatige intelligentie (AI), denkt de Europese denktank Bruegel. Om die ontwikkeling te versnellen, zouden overheden de belemmeringen voor de invoering van AI moeten wegnemen, zowel indirect (arbeidsmarkt, financiële markt en regelgeving) als in de technologische context (beschikbaarheid van gegevens, basisdigitalisering van bedrijven en technologische onzekerheid). Een artikel van Open Access Government beschrijft in het kort wat het VK (en andere Europese landen) kunnen leren van de meest geautomatiseerde landen van de wereld.
Aankondiging Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
Artikel Open Access Government


Standaards kunnen rol spelen in regulering AI, maar hoe?

Het voorstel van de Europese Commissie voor een Artificial Intelligence Act (AI Act) “is een verreikende poging om een regelgevend fundament te leggen voor de veilige, eerlijke en innovatieve ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in de EU”, aldus een rapport van de Oxford Commission on AI & Good Governance. Het probeert licht te brengen in een onderwerp dat tot nu toe nauwelijks is onderzocht: het gebruik van technische normen om de doelstellingen te helpen bereiken. De Britse regering worstelt ook met het probleem. Ze publiceerde afgelopen week een ‘Algorithmic Transparency Standard’ voor de publieke sector, waarmee de komende tijd een pilotproject gaat plaatsvinden.
Aankondiging Oxford |Information Labs
Rapport (pdf)
Nieuwsbericht Britse overheid
Informatie Britse overheid
Blogpost Britse onderzoekers
Bericht Sky News


Nieuwe ranglijst geeft breed beeld van prestaties Europese mkb-bedrijven

Nu Europa de pandemie te boven komt en aan een groene en digitale revolutie zou moeten beginnen, lanceert de denktank Lisbon Council de ‘Green, Digital and Competitive SME Index’ (bètaversie). Ierland is het beste (nummer 1). Nederland is een snelle stijger (nummer 5). En Zweden, Denemarken en Finland (nummers 2, 3 en 4) hebben belangrijke troeven waarop zij kunnen voortbouwen.
Aankondiging Lisbon Council
The Green, Digital and Competitive SME Index (Beta)


Regulering van de markt voor Transport on Demand

De denktank CERRE, Centre on Regulation in Europe, heeft een rapport uitgebracht over het reguleren van taxiplatforms (Transport on Demand (ToD); ride-hailing). Het rapport beschrijft de ontwikkeling van ToD in de afgelopen tien jaar, de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende vormen van vervoer, de gaten in de huidige regelgeving en manieren om deze te verhelpen. Volgens een artikel van Bloomberg Technology publiceert de Europese Commissie een dezer dagen een voorstel voor regulering van de hele sector van taxi‑ en voedselleveringsplatforms. Het voorstel zou de Europese consument 4,5 miljard euro per jaar gaan kosten.
Aankondiging CERRE
Rapport CERRE (pdf)
Artikel Bloomberg Technology


Kritiek uit Telecomsector: 5G-plannen EU niet haalbaar

Politici moeten hun beleid aanpassen en beter afstemmen op marktontwikkelingen. Digitale ambities moeten omgezet worden in concrete acties, anders zijn de EU-doelstellingen voor 5G-dekking en glasvezelaansluitingen in het jaar 2030 niet haalbaar. Dat schrijven elf ceo’s van grote telecombedrijven in een open brief aan de Europese Unie.
Brief Telecom-ceo’s
Nieuwsbericht iBestuur


Europese Commissie praat met burgemeesters over slimme en groene steden

Eurocommissaris Thierry Breton heeft online met een groep burgemeesters en regionale bestuurders gesproken over de digitale en groene transitie op lokaal niveau. Dit gebeurde in twee rondes. Het eerste panel spitse zich toe op de planning en uitvoering van de groene en digitale transformatie van de lokale economie en samenleving, de rol van innovatie en technologie, lokale ‘green deals’ en het bij- en omscholen van de lokale beroepsbevolking. Het tweede panel richtte zich op de kracht van technologie, datagovernance en de perspectieven van ‘digital twins’ op lokaal niveau. Een artikel van Open Access Government zet uiteen waarom lokale en regionale overheden een rol moeten spelen bij de overgang naar duurzame energie.
Webcast (YouTube)
Artikel Open Access Government


EU komt met “democratisch” alternatief voor Chinese Nieuwe Zijderoute

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuwe Europese strategie gepresenteerd ter bevordering van slimme, schone en veilige verbindingen op digitaal, energie- en vervoersgebied en ter versterking van de gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen in de hele wereld. Het plan, Global Gateway, beoogt tot 300 miljard euro te investeren tussen 2021 en 2027, rekening houdend met “de behoeften van onze partners en de eigen belangen van de EU”.
Nieuwsbericht EC
Voorstel EC (pdf)
Bericht RTL Nieuws
Bericht VRT Nieuws
Artikel Politico


VK: Britse overheid springt met financiering in associatiegat Horizon Europe

Succesvolle Britse aanvragers van Horizon Europe-projecten zijn verzekerd van financiering, doordat de Britse overheid in het gat springt dat ontstaat als associatie uitblijft. Associatie met het Kaderprogramma blijft wel het uitdrukkelijke doel van de Britten.
Nieuwsbericht Neth-ER

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Unesco-lidstaten engageren zich voor Open Science

193 landen die de Algemene Conferentie van Unesco bijwoonden, hebben afgesproken zich te houden aan gemeenschappelijke normen voor Open Science. Dit moet ervoor zorgen om uiteindelijk volledig open science te bereiken. De betrokken landen gaan elke vier jaar verslag uitbrengen over hun vorderingen.
Nieuwsbericht VN
Nieuwsbericht Unesco – Vlaanderen
Nieuwsbericht Creative Commons
Rapport Unesco


2022 Internationaal Jaar van Basiswetenschappen voor duurzame ontwikkeling

We hebben meer fundamentele wetenschap nodig om Agenda 2030 en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (de SDG’s) te verwezenlijken. Dat was de boodschap van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) op 2 december 2021 aan de wereld. De lidstaten keurden met algemene stemmen een resolutie goed, waarin het jaar 2022 wordt uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Basiswetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling.
Nieuwsbericht International Science Council
Resolutie Algemene Vergadering van de VN (pdf)


De ontbrekende ondernemers 2021: Beleid voor inclusief ondernemerschap en zelfstandige arbeid

Er zijn aanzienlijke mogelijkheden om ondernemerschap te bevorderen bij groepen zoals vrouwen, jongeren, werklozen en immigranten. Daar is wel een meer gedifferentieerd beleid van overheden voor nodig. Dat constateert het rapport The Missing Entrepreneurs 2021 van de OESO. Het rapport onderzoekt hoe overheidsbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau, kan zorgen voor banen, economische groei en sociale inclusie door het wegnemen van obstakels voor het starten van een bedrijf en het werken als zelfstandige door mensen uit kansarme of ondervertegenwoordigde groepen.
Rapport OESO
Blogpost OESO


Opinie: We moeten anders omgaan met het gebruik van data

Ooit was hij de bedenker van het World Wide Web. Nu maakt Sir Tim Berners-Lee zich zorgen over de manier waarop data, algoritmen en AI de wereld beheersen, zonder dat de maatschappij daar nog enige zeggenschap over lijkt te hebben. “Het is van cruciaal belang dat mensen met goede bedoelingen gaan samenwerken om het potentieel van technologie te maximaliseren, in het belang van de planeet en haar bewoners.”
Artikel Raconteur


UNIDO: De toekomst van de industrialisatie in een post-pandemische wereld

Van 29 november tot en met 3 december 2021 vond de 19e Algemene Conferentie plaats van UNIDO, de United Nations Industrial Development Organization. Een belangrijk gespreksonderwerp was landen op het juiste spoor brengen richting de VN Sustainable Development Goals (SDG’s). Eén van de activiteiten op de conferentie was de lancering van het 2022 Industrial Development Report (IDR). De belangrijkste bevindingen van het rapport werden gepresenteerd en besproken met een panel van beleidsmakers en experts op het gebied van industriële ontwikkeling.
Nieuwsbericht UNIDO
Rapport UNIDO (pdf)
Verslag Lancering Rapport (v.a. 6:52:50; YouTube)
Videoverslagen van alle bijeenkomsten (YouTube)


Monitoring van bio-economiestrategieën en ‑beleid

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie hebben een publicatie over de bio-economie uitgebracht voor beleidsmakers. Deze beschrijft hoe landen en macroregio’s, zoals de EU, duurzaamheid kunnen monitoren in relatie tot hun bio-economiestrategieën en ‑beleid.
Nieuwsbericht FAO
Gids FAO / JRC (pdf)


Tijdschriften over wetenschaps- en innovatiebeleid 2021

Het Canadian Science Policy Centre (CSPC) geeft jaarlijks het Canadian Science Policy Magazine uit, met artikelen van Canadese wetenschappers en innovatiedeskundigen. Het beschrijft actuele vraagstukken waar de Canadese wetenschapswereld mee bezig is, zoals ‘Building Better Forward’, het aanpakken van watervraagstukken als gevolg van klimaatverandering, en capaciteitsopbouw voor de volgende generatie wetenschapsbeleid. Een ander tijdschrift dat breed over het wetenschaps‑ en innovatiebeleid gaat is Science Policy van ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Het laatste nummer bevat o.a. de artikelen ‘Gebrek aan digitale soevereiniteit bedreigt concurrentievermogen van Duitse bedrijven’ en ‘Misbruik van subsidies verzwakt de doeltreffendheid van het Chinese innovatiebeleid’.
Canadian Science Policy Magazine 2021
ZEW News (online) of ZEW News (pdf)


Welk voordeel biedt één ministerie voor technologie‑ en wetenschapsbeleid (voor VS)?

Twee voormalige directeuren van de National Institutes of Health (NIH) pleiten voor de oprichting van een ministerie dat het wetenschapsbeleid op lange termijn formuleert en toezicht houdt op de ontwikkeling van technologie. Verticaal beleid gericht op sleuteltechnologieën staat hoog op de beleidsagenda’s. ’Hebben landen met een dergelijk ministerie een voordeel?, vraagt een artikel van Nature zich af.
Artikel Nature


VS: R&d-uitgaven van bedrijven per staat en financieringsbron, 2019

De sterkte van de r&d-activiteiten van de privésector kan een indicatie geven van de capaciteit van een regio om innovatieve technologieën te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dat geldt zeker in de VS, waar de privésector een belangrijke uitvoerder en financier van r&d is. Echter, terwijl particuliere bedrijven op federaal niveau inderdaad het grootste deel van de totale zakelijke r&d-uitgaven in 2019 voor hun rekening namen, blijkt dit niet voor alle staten zo te zijn, in sommige staten is het aandeel van de (federale)overheid in deze uitgaven hoger. Dit toont een analyse van SSTI aan op basis van gegevens uit de recente release van de 2019 Business Enterprise R&D (BERD) Survey van de National Science Foundation. Conclusie: een sterk innovatieve economie vereist een robuust innovatie-ecosysteem waarin private en publieke partijen een rol hebben.
Blogpost SSTI


VS: Een nieuw sociaal pact voor het wetenschaps- en technologiebeleid

Het federale wetenschaps- en technologiebeleid eerlijk en rechtvaardig maken voor iedereen, dat is het doel van het White House Office of Science and Technology Policy (OSTP). Sinds het in 1976 door het Congres werd opgericht, is het belang van dit bureau alleen maar toegenomen. Alondra Nelson, de eerste adjunct-directeur voor wetenschap en maatschappij bij OSTP, schrijft de steeds prominentere rol van de organisatie toe aan het feit dat “wetenschap en technologie nu in het middelpunt staan van elk beleid en elke sociale kwestie”.
Artikel CSPO


VS: Fed openlijk verdeeld over lancering digitale dollar

De New York Federal Reserve en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) hebben in New York een innovatiecentrum geopend dat de mogelijke lancering van een digitale dollar gaat bestuderen. Niet iedereen binnen het stelsel van Amerikaanse centrale banken is overtuigd van de noodzaak van zo’n nieuwe vorm van digitale cash.
Nieuwsbericht Business AM
New York Innovation Center