koffer ministeries
Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 30 september 2021

Tonen de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen herstel en welke instellingen scoren zelfs topnoteringen in specifieke onderzoeksgebieden? De Britse regering heeft een tienjarenplan gepresenteerd dat de koppositie van het land op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) moet verstevigen. Volgens de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft de coronacrisis innovatie niet gehinderd.

Nieuws van de AWTI


Vacature voorzitter AWTI

De AWTI is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wij zoeken een gezaghebbende voorzitter met een natuurlijke autoriteit en een motiverende en stimulerende persoonlijkheid. Die een ruime beleidservaring heeft met WTI: wetenschap, technologie en innovatie. En belangenoverstijgend moet kunnen denken en handelen met behoud van de onafhankelijke positie van de AWTI.
Vacature voorzitter

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Overzicht rankings: Nederlandse hoger onderwijsinstellingen tonen herstel

De Nederlandse universiteiten en hogescholen tonen in de belangrijkste universiteitsrankings van dit jaar tekenen van herstel. In elke ranking zijn Nederlandse universiteiten te vinden in de top-100. Sommige instellingen scoren zelfs topnoteringen in specifieke onderzoeksgebieden. Neth-ER zet de cijfers op een rij.
Artikel Neth-ER


Individuen spelen nauwelijks een rol bij hoe snel een technologie zich ontwikkelt

Sommige technologieën verbeteren sneller dan andere, maar altijd in een gestaag tempo. Onderzoekers en bedrijven kunnen dit tempo hooguit enkele procenten beïnvloeden. Dat zegt Christopher Magee, emeritus professor van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in een artikel van GoProdigii. Samen met collega’s van het MIT ontwikkelde Magee een algoritme dat voorspellingen doet voor het tempo waarin technologieën verbeteren. Het model kan, volgens hem, van groot belang zijn voor investeerders, beslissers uit het bedrijfsleven en beleidsplanners die nadenken over technologieën waarop ze zullen inzetten. Het artikel van GoProdigii geeft daar twee voorbeelden van.
Artikel GoProdigii
Wetenschappelijk artikel Magee e.a. (november 2021)
Artikel MIT News (augustus 2021)


VS: Voorstel voor innovatiebeleid dat past bij de Green New Deal

In de EU hebben we inmiddels een Green Deal, in de VS is het alleen nog een politiek voorstel. De denktank People’s Policy Project beschrijft in een rapport welk innovatiebeleid bij zo’n Green Deal hoort. Bestaande innovatieprogramma’s en innovatiecapaciteit zouden moeten worden geheroriënteerd op groene technologie en aanzienlijk moeten worden opgeschaald. Het publieke eigendom van, en de controle over de winsten uit publiek gefinancierde innovatieprogramma’s zouden moeten worden versterkt.
Rapport People’s Policy Project (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Nederlandse wetenschap draagt steeds meer bij aan ontwikkelingsdoelen VN

In de afgelopen tien jaar is de wetenschappelijke bijdrage van de Nederlandse universiteiten aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) gestaag toegenomen. Dat laat het VSNU SDG dashboard 2021 zien. Het dashboard is gebaseerd een bibliometrische methode die mede is ontwikkeld door de VU, en die publicaties van wetenschappers koppelt aan de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN.
Nieuwsbericht VU
VSNU SDG dashboard 2021


“Zonder oogkleppen op, biedt de academie veel meer perspectief”

De ontwikkelingen rond Erkennen en Waarderen hebben deze zomer veel discussie losgemaakt. In een artikel van DUB leggen twee leden van de werkgroep Erkennen & Waarderen binnen het Utrecht Open Science Programma nog eens uit waarom wetenschappers ook moeten worden gewaardeerd op basis van andere zaken dan publicaties: “Zo komt er ook ruimte voor al het andere dat de academie waardevol maakt. Onderwijs, samenwerking, begeleiding, en een meer open onderzoekscultuur - met aandacht voor andere onderzoeksvragen, reproduceerbaarheid, delen van code en data, en public engagement.”
Artikel DUB
 

Minister laat zich niet uit over extra investeringen cyberveiligheid hoger onderwijs

Substantiële investeringen in cyberveiligheid van universiteiten en hogescholen “zijn aan een volgend kabinet”. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven ineen brief aan de Tweede Kamer. De minister is niet van plan een regierol op zich te nemen als het gaat om cyberveiligheid in het hoger onderwijs. In een op 9 september uitgebracht rapport, had de Inspectie van het Onderwijs daar wel voor gepleit. De minister wil echter niet aan de autonomie van de instellingen morrelen.
Nieuwsbericht HOP / Univers
Kamerbrief (pdf)


TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

De TU Delft heeft een Climate Action Hub geopend in het Wijnhavengebouw op de Campus Den Haag. De Climate Action Hub wordt een fysieke ontmoetingsplaats waar bestuurders en beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen. Het is onder andere de bedoeling om op de Hub een postacademisch onderwijsprogramma over climate action te geven.
Nieuwsbericht TU Delft


Rotterdams festival Upstream 2021 bracht regionale innovatiesysteem samen

In de regio Rotterdam vond vorige week het Upstream Festival plaats, een vijfdaagse bijeenkomst voor start-ups, scale-ups, investeerders, “grote bedrijven met lef”, beleidsmakers en studenten. Eén van de activiteiten van het festival was het Future of Innovation City Event van de gemeente Schiedam. Hier werd gesproken over vragen als: Zijn innovaties alleen het domein van universiteiten? Of: Hoe kunnen hoe partnerschappen tussen industrie en universiteiten innovatie stimuleren? Van dit event staat een videoverslag op YouTube, van verschillende andere events op Vimeo.
Programma Upstream 2021
Videoverslag evenement Gemeente Schiedam (YouTube)
Videoverslagen Vimeo


Nederland en Duitsland gaan samenwerken aan stelsel voor digitale identiteit

Nederland en Duitsland gaan samenwerken bij de ontwikkeling van een stelsel voor digitale identiteit waarin burgers meer controle hebben over hun gegevens die ze in Europa kunnen gebruiken. De Duitse staatssecretaris Markus Richter en staatssecretaris Raymond Knops tekenden 23 september jl. hiertoe een gezamenlijke verklaring.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht iBestuur

Nieuws en achtergronden uit Europa


Universiteiten in EU werken veel samen

In vergelijking met andere delen van de wereld werken Europese universiteiten intensiever samen, vooral op de prestatiegebieden onderwijs en leren, onderzoek, uitwisseling van kennis en internationalisering. Dat is de uitkomst van een nieuwe index van U-Multirank, die kijkt naar de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs. “Tientallen jaren van doelbewust beleid om de samenwerking tussen Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen te vergroten, lijken vruchten af te werpen.”
Nieuwsbericht U-Multirank
Bericht University World News


Alternatieve toekomsten voor de universiteiten van Europa

Hoe zullen grote trends de universiteiten in het komende decennium beïnvloeden? Wat kunnen zij doen om een actieve rol te spelen? Om beter te begrijpen hoe universiteiten vorm kunnen geven aan en kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen, heeft de Europese Vereniging van Universiteiten (EUA) mogelijke scenario’s en routes voor de universiteiten van de toekomst geschetst. Dit op basis van verschillende toekomstscenario’s voor geopolitiek, kunstmatige intelligentie en digitalisering, alsook de koers van de democratie.
Artikel EUA
Rapport EUA (pdf)


Benelux-landen en Baltische Staten erkennen automatisch elkaars diploma’s

Het is een langslepend proces: de wederzijdse erkenning van diploma’s uit andere landen. Maar het is nu op relatief kleine schaal gelukt: De Benelux-landen en de Baltische staten hebben officieel een Verdrag over de automatische wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma’s getekend. België, Nederland, Luxemburg, Estland, Letland en Litouwen vormen nu de enige regio in de Europese Hogeronderwijsruimte waarbinnen het niveau van diploma’s automatisch wordt erkend. De zes landen lopen hiermee voorop. Hun ambitie is dat andere landen dezelfde weg inslaan.
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Eerste twee niet-EU-landen formeel geassocieerd met Horizon Europe

Noorwegen en IJsland zijn formeel geassocieerd met Horizon Europe. Dat heeft de Europese Commissie (EC) bekendgemaakt. Hierdoor kunnen entiteiten in deze twee landen onder dezelfde voorwaarden aan het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma deelnemen als entiteiten uit de EU-lidstaten.
Nieuwsbericht EC


Gedachtewisseling: Naar normen die het hoger onderwijs helpen, niet hinderen

De Universiteit van Aarhus en het Centre for Higher Education Futures (CHEF) organiseerden op 23 september een virtueel seminar voor The Guild, de organisatie van onderzoeksintensieve universiteiten in de EU. Onderwerp: de nieuwe soorten kwaliteitsstandaarden die nodig zijn om nieuwe onderwijsuitdagingen in het hoger onderwijs aan te gaan. Die standaarden moeten werken voor studenten, academici én beleidsmakers.
Verslag The Guild
Videoverslag Seminar
Rapport Reimagining Research-led Education in a Digital Age – The Guild (pdf; juni 2021)


EIT en EIF bundelen hun krachten om innovatie in Europa te stimuleren

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om nauwer samen te werken en Europese innovatie voor de groene en digitale transitie te stimuleren. Het MoU schept een kader voor deze samenwerking en voor het delen van informatie over financierings- en innovatiekansen.
Nieuwsbericht EIT

Kennispolitiek en kennisbeleid in Europa

The European Consortium for Political Research (ECPR) heeft van 30 augustus tot 3 september 2021 zijn tweede virtuele Algemene Conferentie gehouden, waarvan het deze week een verslag publiceerde. Meer dan 2400 wetenschappers deden eraan mee. Op het programma stonden panels over uiteenlopende onderwerpen, zoals de politiek van het onderzoeksbeleid, hoger onderwijs en de opkomst van China, privatisering van het hoger onderwijs, kunstmatige intelligentie en de raakvlakken tussen wetenschap en beleid.
Conferentieverslag ECPR


Discussie over de kosten van de Artificial Intelligence Act

Er is de laatste weken discussie ontstaan over de kosten van de Artificial Intelligence Act zoals de Europese Commissie die wil doorvoeren. Het Amerikaanse Center for Data Innovation (CDI) berekende, op basis van een rapport van de Europese denktank CEPS, dat het zou gaan om 36 miljard dollar in 2025. CEPS zag zich genoodzaakt om de cijfers nogmaals uit te leggen. “Het CDI gebruikt onze cijfers op een incorrecte / misleidende manier.”
Nieuwsbericht CEPS
Rapport CDI (pdf; juli 2021)


Bedrijven in EU stuiten op belemmeringen bij toepassing kunstmatige intelligentie

Bedrijven in de EU lopen achter op hun tegenhangers in China en de VS in de wereldwijde race om kunstmatige intelligentie (AI) toe te passen in de praktijk. Dat geldt in ieder geval in de mobiliteitssector. Volgens een rapport van EIT Urban Mobility ligt de oorzaak in de combinatie van gebrek aan technische haalbaarheidsstudies, slechte gegevenskwaliteit en een gebrek aan investeringen in schaalvergroting.
Persbericht EIT Urban Mobility – 1
Persbericht EIT Urban Mobility – 2
Rapport EIT Urban Mobility (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


VK: Tienjarenplan voor kunstmatige intelligentie

De Britse regering heeft een tienjarenplan gepresenteerd dat de koppositie van het land op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) moet verstevigen. De nationale AI-strategie richt zich op het stimuleren van het zakelijk gebruik van AI, het aantrekken van internationale investeringen en het ontwikkelen van een volgende generatie technologietalent. Een artikel van TechMonitor waarschuwt dat Big Tech mogelijk het meeste van het beleid zal profiteren.
Persbericht Britse overheid
National AI Strategy (pdf)
Artikel TechMonitor


VK: Nationale ruimtevaartstrategie

De Britse regering heeft langetermijnplannen voor de ruimtevaartsector gepresenteerd. Het is onder andere de bedoeling dat het VK in 2022 als eerste land een raket vanuit Europa in een baan om de aarde breng. Tegen 2030 wil het VK de toonaangevende aanbieder van commerciële kleine satellietlanceringen in Europa zijn. Omdat het steeds drukker wordt in de ruimte, gaat de regering zich ook inspannen voor coördinatie en internationale regels.
Persbericht Britse overheid
National space strategy (pdf)
Nieuwsbericht techUK


VK: Londen stelt ethische regels op voor slimme-stadstechnologie

Londen heeft een handvest voor opkomende technologieën gepubliceerd. Hierin staat dat datagedreven systemen die in de Britse hoofdstad worden ingezet, transparant, duurzaam en betrouwbaar moeten zijn en diversiteit moeten respecteren.
Nieuwsbericht Mayor of London
Emerging Technology Charter for London
Nieuwsbericht Computer Weekly


VK, Opinie: Publieke sector betaalt prijs voor gebrek aan capaciteit bij overheid

Het is in het VK gewoonte geworden dat de overheid voor bijna alles consultants inhuurt, aldus een opinieartikel in The Guardian. Dat ondergraaft de capaciteit van de overheid zelf om grote vraagstukken aan te pakken. “We moeten in onze publieke sector investeren om een economie voor het algemeen welzijn op te bouwen”, aldus de schrijvers. Dat voorkomt ook dat consultants misbruik maken van de macht die ze hebben. In Nederland speelt hetzelfde probleem. In januari van dit jaar bracht de AWTI hierover het advies ‘Rijk aan kennis - Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek’ uit. Het advies doet aanbevelingen over hoe het Rijk kan komen tot meer systematische aandacht voor de kenniscapaciteit van de overheid en de politiek.
Artikel The Guardian
Advies AWTI (januari 2021)


Zwitserland: Onderzoekers kunnen blijven deelnemen aan Horizon Europe-projecten

Zwitserland heeft een nationale financieringsregeling getroffen om onderzoekers van Zwitserse instellingen te helpen door te gaan met projecten van de Europese Onderzoeksraad (European Research Council; ERC) en Marie Skłodowska-Curie Actions. Een akkoord tussen Bern en Brussel over deelname van Zwitserland aan Horizon Europe is, naar het zich laat aanzien, nog lang niet in zicht.
Nieuwsbericht Science|Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Open Education Global 21 Conference

Deze week vindt online de OE Global 2021 Conference plaats, waarbij OE staat voor Open education. Eén van de presentaties gaat over het verbinden van open education met open science, open access en open data. Een opvallende bevinding uit Nederland is dat de aanbevelingen van de UNESCO over deze onderwerpen grote gelijkenis vertonen, maar dat in de praktijk de implementatie van open education resources (OER) vrijwel los staat van die van open science, access en data.
Website OE Global 21
Presentatie NL onderzoekers (YouTube)


WIPO: Coronacrisis heeft innovatie niet gehinderd

Volgens de bevindingen van de laatste Global Innovation Index (GII) van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) hebben overheden en ondernemingen in grote delen van de wereld hun investeringen in innovatie in stand gehouden of zelfs opgevoerd. WIPO had een verlaging van het aantal octrooiaanvragen verwacht. De cijfers betekenen volgens WIPO “dat veel overheden en ondernemingen erkennen dat nieuwe ideeën van cruciaal belang zijn om de pandemie te boven te komen.” Zuid-Korea is op de GII gestegen van de tiende naar de vijfde plaats. Nederland daalde van 5 naar 6. Op plaats 1 tot en met 4 staan Zwitserland, Zweden, de VS en het VK.
Persbericht WIPO
WIPO Global Innovation Index 2021 (pdf)
Belangrijkste bevindingen WIPO (YouTube)


OESO: Italiaanse ervaringen met datagestuurde regelgeving

Overal ter wereld experimenteren regelgevende instanties met datagestuurde instrumenten om regels op een meer flexibele en doelgerichte manier toe te passen en te handhaven. Een rapport van de OESO onderzoekt hoe dit in Italië heeft uitgepakt. Het eindrapport biedt inzicht in de achtergrondprocessen en -structuren die nodig zijn voor het gebruik van digitale instrumenten in voorspellende modellen, risicoanalyses en classificaties. Het belicht ook de uitdagingen die dergelijke tools met zich meebrengen.
Rapport OESO


Trends in kunstmatige intelligentie en voorspellingen voor 2022

Een artikel van Analytics Insight bespreekt de belangrijkste trends in AI- en machine-learningtechnologie voor 2022. Het gaat onder andere om hyperautomatisering met behulp van AI, het gebruik van AI in cybersecurity, het gebruik van AI voor prognoses en analyses van bedrijfsactiviteiten en AI als bron van Augmented Intelligence.
Artikel Analytics Insight


Het menselijk kapitaal achter AI: welke vaardigheden zijn nodig?

Vaardigheden met betrekking tot de open source programmeersoftware Python en machine learning zijn ‘must-haves’ voor banen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Dat concludeert een OESO-analyse van online vacatures. Ook sociaal-emotionele vaardigheden en vaardigheden met betrekking tot programmering, beheer van big data en gegevensanalyse worden (wereldwijd) steeds belangrijker.
Artikel OESO


VN-topvrouw roept op tot moratorium AI-instrumenten die mensenrechten schenden

De snelle evolutie van op kunstmatige intelligentie gebaseerde technologieën en hun adoptie door bedrijven en regeringen hebben de inspanningen om ze aan de mensenrechtennormen te houden ingehaald. Daarvoor waarschuwt Michelle Bachelet, de VN-commissaris voor de mensenrechten. Ze roept op tot een moratorium op kunstmatige-intelligentiesystemen die de mensenrechten in gevaar kunnen brengen, in ieder geval totdat er internationaal sterkere waarborgen zijn ingevoerd. Mogelijk kunnen die er snel komen. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ‘s werelds grootste technische beroepsorganisatie die zich wijdt aan het bevorderen van technologie voor de mensheid, presenteerde vorige week een ‘Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns During System Design’. Dat biedt in ieder geval een methodologie voor het analyseren van menselijke en sociale waarden die relevant zijn voor een ethische systeemengineering. Eerder publiceerde IEEE al de ‘Ethics Certification Program for Autonomous and Intelligent Systems’ (ECPAIS).
Nieuwsbericht The Washington Post
Nieuwsbericht BusinessWire
Nieuwsbericht IEEE


Tweede internationale AI Beleidsconferentie

Op 14 en 15 september vond de tweede AI Policy Conference plaats, georganiseerd door RegHorizon en het Center for Law and Economics van ETH Zurich- en daarvan verschijnt nu een verslag. Beleidsmakers, academici, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bespraken hier de uitdagingen die AI-technologieën met zich meebrengen. Ze bespraken ook mogelijke beleidsoplossingen om de uitdagingen aan te pakken.
Aankondiging Conferentie
Videoverslagen Conferentie (YouTube; eerste 15 video’s)


OESO: Mix van beleidsinterventies nodig om breedband-innovatie tot bloei te brengen

Een rapport van de OESO analyseert welke ontwikkelingen zich de afgelopen twintig jaar op het gebied van breedband hebben voorgedaan. Eén van de lessen is dat de uitrol van breedband niet volledig aan de markt moet worden overgelaten. Dan komen er altijd gaten in de dekking. Ook komen dan lang niet alle technologische ontwikkelingen tot bloei die breedband mogelijk maakt. Een mix van overheidsmaatregelen is nodig om het systeem van aanbod, gebruik en vraag naar breedband te optimaliseren.
Rapport OESO


Geopolitieke spanningen rond militaire samenwerking en technologie in Westen

Australië, het VK en de VS sloten twee weken geleden een deal om nauwer militair te gaan samenwerken. Deze zou vooral bedoeld zijn om meer kennis, technologie en informatie met elkaar te delen, maar het feitelijke doel is, volgens diverse media, de opmars van China in de Aziatisch-Pacifische regio te stuiten. De eerste concrete afspraak was dat Australië af zou zien van de aankoop van een serie onderzeeërs uit de EU en, in plaats daarvan, deze koopt in de VS. Frankrijk, dat de opdracht hiervoor dacht binnen te hebben, reageerde boos. De EU stelde zich achter Frankrijk op. Artikelen van The Real Preneur en Politico (2x) beschrijven de ontwikkelingen en de geopolitieke spanningen die zijn ontstaan. Ze constateren dat het in één keer duidelijk is geworden dat de EU en de VS iets heel anders verstaan onder het begrip ‘strategische autonomie’.
Nieuwsbericht NU.nl
Nieuwsbericht France24
Artikel The Real Preneur
Artikel Politico – 1
Artikel Politico – 2


China: Algemeen verbod op cryptocurrencies

Tien Chinese agentschappen, waaronder de centrale bank, financiële, effecten- en valutaregulatoren, hebben beloofd om met de regering samen te werken tegen het gebruik van, en de handel in digitale valuta. Dat meldt Reuters. Cryptocurrencies worden voortaan als illegaal beschouwd. Volgens de Amerikaanse denktank ITIF willen de Chinese autoriteiten met het verbieden van bestaande cryptocurrencies de concurrentie voor de digitale yuen, die in voorbereiding is, vroegtijdig uitschakelen.
Nieuwsbericht Reuters
Artikel ITIF


Japan: Beschrijving van het wetenschaps- en technologiebeleid

Een artikel van Open Access Government brengt het wetenschaps- en technologiebeleid in Japan in kaart. Een grote rol hierin speelt het Basisplan Wetenschap en Technologie, dat elke vijf jaar wordt bijgewerkt. Human resources spelen een grote rol in het r&d-beleid, mede omdat de Japanse bevolking krimpt. Er is een HR-ontwikkelingsplan voor bijna de hele bevolking, van kinderen tot technici en academici.
Artikel Open Access Government


Rusland: Militaire macht groeit dankzij onderzoek naar geavanceerde technologieën

Militaire technologische innovatie, bijvoorbeeld met behulp van AI, opent voor Rusland nieuwe manieren van oorlogvoering. Dat constateert een onderzoek van het Britse Chatham House. Volgens de denktank bieden nieuwe technologieën Rusland voordelen die machtiger concurrenten niet hebben.
Nieuwsbericht Chatham House
Rapport Chatham House (pdf)


VS: President benoemt leden Raad van Adviseurs voor Wetenschap en Technologie

President Biden heeft 30 leden benoemd voor zijn President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST). PCAST, een rechtstreekse afstammeling van het wetenschappelijk adviescomité dat president Dwight D. Eisenhower in 1957 oprichtte in de weken na de lancering van de Russische Spoetnik, gaat de president en het Witte Huis aanbevelingen doen inzake wetenschap, technologie en innovatiebeleid.
Nieuwsbericht Het Witte Huis
Nieuwsbericht NextGov


Opinie: VS moet vasthouden aan voortvarend federaal technologie‑ en innovatiebeleid

Innovatie floreert van oudsher in de VS dankzij goede beleidsbeslissingen op federaal niveau, stelt het rapport ‘Sharpening the Edge: The State Of the Digital Innovation Economy’ van het Data Catalyst Institute. Om voorop te blijven lopen op het gebied van digitale innovatie zijn opnieuw goed doordachte beleidsmaatregelen nodig, zoals het stimuleren van Amerikaans technologietalent, het uitbreiden van de belastingvoordelen voor onderzoek door kleine bedrijven, het verhogen van de federale uitgaven voor toegepast technologisch onderzoek, en het verbeteren van de toegang tot kapitaal voor kleine ondernemers in een achterstandspositie.
Nieuwsbericht Data Catalyst Institute
Rapport Data Catalyst Institute


Voortdurende strijd VS-China

Een groep voormalige topambtenaren van de Nationale Veiligheid heeft het Amerikaanse Congres opgeroepen om voorgenomen antitrustwetsvoorstellen tegen techreuzen aan een extra onderzoek te onderwerpen. Ze zouden, volgens hen, Amerikaanse bedrijven schaden en China de overhand geven in de techwedloop.
Nieuwsbericht The Hill
Brief Voormalige nationale-veiligheidsfunctionarissen


VS: Maatregelen tegen ransomware-aanvallers en witwassers illegale winsten

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft maatregelen aangekondigd tegen criminele netwerken die bedrijven en organisaties hacken en losgeld eisen, en tegen cryptovalutahandelaars die dit geld helpen witwassen. Het eerste doelwit is de crytovalutahandelaar SUEX uit Tsjechië. Daarnaast presenteerde het ministerie van Financiën maatregelen om te bevorderen dat de particuliere sector zichzelf beter beveiligt tegen hackers en meer gaat rapporteren over incidenten en betalingen van losgeld.
Nieuwsbericht Amerikaanse overheid
Updated Advisory on Potential Sanctions Risks for Facilitating Ransomware Payments (pdf)
Website Stop Ransomware – Amerikaanse overheid
Nieuwsbericht NextGov