AWTI e-mail alert 3 juni 2021

Volgend kabinet moet het waardevol AWTI-advies over kennisintensieve startups uitvoeren, zegt staatssecretaris Keijzer. Verder in deze e-alert: meer investeren in wetenschap noodzakelijk voor BV Nederland? Zwitserland staakt verdragsbesprekingen met EU. Hoe nu verder met de onderzoeksrelaties? Lees dit en meer in de AWTI e-mail alert.

Bericht van de AWTI


Definitief programma AWTI-symposium 17 juni

Op donderdag 17 juni organiseert de AWTI online het AWTI-symposium: Rijk aan kennis. Het symposium zal inhoudelijk ingaan op het AWTI-advies Rijk aan kennis, dat zich sterk maakt voor een betere benutting van (academische) kennis voor het overheidsbeleid. Als u dat nog niet heeft gedaan, kan u zich nog steeds aanmelden voor het symposium.
Nieuwsbericht AWTI

Aanmelden
 

Staatssecretaris: Volgend kabinet moet waardevol AWTI-advies kennisintensieve startups uitvoeren

In ‘Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups’ (oktober 2020) adviseert de AWTI de overheid over het wegnemen van hindernissen zodat meer (kennisintensieve) startups doorgroeien naar levensvatbare bedrijven. In een brief aan de Tweede Kamer, noemt staatssecretaris Mona Keijzer het advies “waardevol”. Ze constateert dat het huidige kabinet al veel heeft gedaan om onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te versterken en rekent erop dat het volgende kabinet hierop voortbouwt.
Kamerbrief (pdf)
AWTI-advies (pdf; oktober 2020)

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Nederlands investeringsklimaat is uitstekend, onderwijs en kennisinfra kunnen beter

Nederland staat met het investeringsklimaat in de top-3 van tien “concurrerende” landen, volgens een onderzoek van Dialogic in opdracht van het ministerie van EZK. De andere toplanden zijn Zwitserland, Denemarken en in mindere mate Zweden. Landen als Noorwegen, Finland, de VS en Duitsland komen vlak achter ons. Het VK, maar zeker België en Frankrijk, staan op een flinke achterstand, aldus het rapport ‘Het Nederlandse Investeringsklimaat’ van Dialogic. Minder sterke punten van ons land zijn de dalende onderwijsresultaten (PISA-scores) en onze kennisinfrastructuur (beter in alle grotere landen).
Kamerbrief (pdf)

Rapport (pdf)


Zwitserland staakt verdragsbesprekingen met EU. Wat nu met onderzoeksrelaties?

Zwitserland heeft de onderhandelingen gestaakt over een raamverdrag met de EU over onderlinge handelsrelaties. Daarmee zijn ook de onderhandelingen stukgelopen over samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie, concludeert Science|Business. Volgens een EU-functionaris gaat de Europese Commissie de toegang van Zwitserland tot Horizon Europa nu opnieuw ‘afwegen’. De meningen daarover zijn binnen de EU nog steeds verdeeld, aldus een tweede bericht van Science|Business. Zwitserse onderzoekers vrezen het kind van de rekening te worden, aldus een bericht van Science Magazine.
Nieuwsbericht Europa Nu
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Nieuwsbericht Science Magazine


OESO: Geen gewoon herstel; hoe te navigeren in de transitie?

De COVID-19-pandemie werpt een lange schaduw over de wereldeconomieën. De Economic Outlook van de OESO van mei 2021 heeft nieuwe prognoses van het bbp van landen en geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op het economisch herstel. Overheden zouden vooral moeten investeren in gezondheidszorg, schonere infrastructuur en digitale technologie om de overgang naar een veerkrachtigere en duurzamere economie te bevorderen.
Rapport OESO

Nieuws en achtergronden uit Nederland


OCW wil bijna 150 miljoen euro bezuinigen op wo, hbo en mbo

In de Voorjaarsnota 2021 is een onverwachte bezuiniging op het onderwijs opgedoken. Het mbo en hoger onderwijs moeten inleveren omdat studenten in de coronacrisis langer recht hebben op studiefinanciering. De onderwijsinstellingen zouden ook moeten meebetalen aan de extra kosten van de ov-studentenkaart. In totaal zou het gaan om 149 miljoen euro, uitgesmeerd over de periode 2023 – 2027. De VSNU is “verbaasd” over de nieuwe taakstelling en tekent er principieel bezwaar tegen aan. Vorige week werd het hoger onderwijs in een bestuursakkoord nog extra geld toegezegd, meldde bijvoorbeeld HOP / Delta.
Voorjaarsnota 2021 (pdf)

Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht ScienceGuide
Brief VSNU (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Delta (26 mei 2021)


Website opgericht over wetenschapsadvisering aan parlement

Het samenwerkingsverband Parlement & Wetenschap heeft een website gelanceerd over ondersteuning van het parlementaire proces door de wetenschap. De website bevat informatie over instrumenten, voorbeelden van hoe ze zijn ingezet, de geschiedenis van de samenwerking, achtergrondinformatie in de vorm van enkele brochures en contactgegevens.
Website Parlement & Wetenschap


Veel meer investeren in wetenschap is noodzakelijk voor BV Nederland

Dat Nederland het in de toekomst van een kenniseconomie moet hebben is onomstreden, stelt een opiniebijdrage voor de Volkskrant die is ondertekend door bijna 200 Nederlandse wetenschappers. De (geplande) overheidsuitgaven aan kennis van het komende kabinet staan alleen niet in verhouding tot het belang van kennis voor de maatschappij en de economie. Het pleidooi sluit aan op dat van de Kenniscoalitie, waarover we vorige week berichtten. Dat spreekt over “een investeringsagenda voor de wetenschap”.
Artikel de Volkskrant
Voorstel Kenniscoalitie (20 mei 2021)


KNAW: Data voor onderzoek beter opslaan en delen

Kennisinstellingen, onderzoekfinanciers en overheden moeten de wensen en behoeften van wetenschappers centraal stellen bij het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Een nauwe samenwerking tussen deze partijen en de onderzoekers op de werkvloer is essentieel. Daarvoor pleit de KNAW in haar advies ‘Storage and availability of data for research – from intentions to implementation’. Het advies bevat een checklist voor onderzoekers bij het maken van een dataplan.
Nieuwsbericht KNAW

Advies KNAW (pdf)
Checklist (pdf)


VSNU publiceert bundel ‘Plagiaat in onderzoek en onderwijs’

De VSNU heeft op een themamiddag over plagiaat in onderwijs en onderzoek een bundel met artikelen hierover uitgebracht. De publicatie is samengesteld door de professoren Jonathan Soeharno (UvA) en Keimpe Algra (UU). In de bundel komen diverse onderwerpen en perspectieven op plagiaat aan bod, bijvoorbeeld tegen de achtergrond van wetenschappelijke integriteit of vanuit historische perspectief.
Nieuwsbericht VSNU
Bundel (pdf)


Opinie: “Wetenschappers moeten werkwijze van wetenschap verduidelijken”

In de coronacrisis wendden we ons en masse tot de wetenschap, zei KNAW-president Ineke Sluiter in haar jaarrede op de Akademiemiddag van de KNAW. Ze constateert echter ook dat het publiek onvoldoende begrip heeft van de wijze waarop wetenschap werkt en daarom vaak verkeerde conclusies trekt. “Het bereiken van stabiele consensus (in de wetenschap; red.) is meestal een proces van langere duur, en er is niet één centrale instantie verantwoordelijk. Voor een goed begrip van dit proces bij het brede publiek zullen we vanuit de wetenschap veel meer nadruk moeten leggen op de rol van twijfel en onzekerheden, en verwachtingen realistischer moeten maken.” Sluiter roept alle wetenschappers op om van zich te laten blijven horen in het publieke debat.
Nieuwsbericht KNAW
Jaarrede (pdf)
Bijeenkomst KNAW (YouTube)


Nederland krijgt innovatiecentrum voor geïntegreerde fotonica

Op 2 juni ondertekenden PhotonDelta, TNO, de TU/e en de UT een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Photonic Integration Technology Center (PITC). Het PITC wil de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica versnellen, gericht op toepassingen rond autonome mobiliteit, gezondheidszorg en datacommunicatie.
Nieuwsbericht TNO


Onderwijs- en kennisinstellingen wapenen zich tegen cybercriminelen

Sinds de cyberaanval op de Universiteit Maastricht van anderhalf jaar geleden zit de schrik er goed in bij het hoger onderwijs. Door een hack met gijzelsoftware zag de universiteit zich gedwongen om bijna twee ton losgeld te betalen om weer toegang te krijgen tot haar servers. Een lichtpuntje: sindsdien heeft het hoger onderwijs in de aanpak van cyberdreigingen belangrijke stappen gezet. Dat schrijft demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.
Kamerbrief (pdf)
Nieuwsbericht HOP / DUB


Marleen Stikker: “Technologie is geen natuurkracht”

Digitalisering dendert over ons, en over de maatschappij, heen lijkt het soms. Maar is digitalisering wel onvermijdelijk? Bepalen we dat niet zélf? Zijn de enorme datacenters hiervoor in het landschap wel echt nodig? Techpionier, Waag-directeur en AWTI-raadslid Marleen Stikker onderzoekt vanuit welke ideeën technologie is ontwikkeld en of die ideeën nog wel aansluiten op wat we willen. Zij ziet hoe een democratischer en rechtvaardiger internet aan het opborrelen is, en veel op zijn kop kan zetten de komende jaren. Stikker ging vorige week nog langs bij informateur Mariëtte Hamer om te spreken over verandering van publieke waarden in het technologiebeleid van de overheid. Daarbij bood ze een brief aan die Waag heeft opgesteld samen met Amnesty International, Bits of Freedom en Open State Foundation.
Podcast NRC
Nieuwsbericht Waag
Brief aan de informateur (pdf)


Corona-Overbrugginslening schiet tekort voor start-ups

Uit onderzoek van Techleap blijkt dat 87 procent van de startups die een Corona-OverbruggingsLening (COL) kregen weer in de problemen denkt te komen. Om deze ondernemingen de crisis te laten overleven, is een additioneel COL-budget nodig van tussen de 44 en 54 miljoen euro, aldus Techleap. Bovendien zal het mogelijk moeten worden om een verhoging van een toegekende COL aan te vragen.
Nieuwsbericht Techleap


Nieuw kennis- en innovatieplatform op gebied van digitale veiligheid

Het veiligheidscluster HSD (The Hague Security Delta), bestaande uit zo’n 270 bedrijven en instellingen die zich bezighouden met innovatie op veiligheidsgebied, heeft een nieuw platform, SecurityInsight.nl, opgericht. Het platform gaat de vele kennis die de laatste jaren is ontwikkeld en de komende jaren nog wordt ontwikkeld centraal toegankelijk maken via bijvoorbeeld webinars, podcasts, rapporten en blogs. Daarnaast zal het platform live events organiseren op de zogenoemde innovation floor.
Bericht BeveiligingNieuws
Website SecurityInsight.nl


Ict-branche wil komende kabinetsperiode veel aandacht voor ict-onderwijs

Investeer in digitale kennis en daarmee in de toekomst van onze kinderen en onze beroepsbevolking. Dat is één van de adviezen van NLdigital aan het nieuwe kabinet. De brancheorganisatie pleit verder voor extra investeringen in de digitale infrastructuur, een meer integrale politieke en bestuurlijke benadering van digitalisering, en investeringen in de overheid zelf als grootste digitale dienstverlener aan burgers en bedrijven. Om goed beleid te kunnen voeren, moet de kennis van ict op de ministeries worden bijgespijkerd, aldus NLdigital.
Brief NLdigital
Nieuwsbericht Dutch IT-channel
Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur


Aandacht nodig voor disruptieve technologieën voor de offshore windsector

De Nederlandse offshore windsector draait als nooit tevoren. Voor blijvend succes moet extra worden ingezet op disruptieve technologieën, aldus een rapport van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (UU), in opdracht van RVO en TKI Wind op Zee
Nieuwsbericht Topsector Energie
Rapport UU (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


EUA, CESAER en Science Europe willen duidelijkheid van uitgevers over open access

De koepelorganisatie CESAER, de European University Association (EUA) en Science Europe roepen wetenschappelijke uitgevers in een gezamenlijke verklaring op tot het omarmen van open access. De organisaties vragen uitgevers die de rechten van auteurs beperken of niet transparant zijn over de voorwaarden van hun diensten, hun standpunt te heroverwegen en hun aanpak te moderniseren.
Nieuwsbericht CESAER

Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Neth-ER


Wetenschapsministers verbinden zich aan verbetering onderzoeksloopbanen in EU

De EU-ministers van Onderzoek willen dat onderzoekscarrières in de hele Unie aantrekkelijker worden. Dat is niet alleen nodig voor de onderzoekers zelf, maar ook om kenniscirculatie binnen de EU te bevorderen en meer talent van buiten de EU aan te kunnen trekken. Lidstaten en de Europese Commissie zouden tot een gemeenschappelijke aanpak moeten komen.
Nieuwbericht Europese Raad
Verslag vergadering Europese Raad (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Sloveense voorzitterschap Europese Raad: Lidstaten moeten meer investeren in r&d

Het Sloveense voorzitterschap van de Europese Raad, dat op 1 juli ingaat, zal de rol van wetenschap in de COVID-19-crisis onder de aandacht blijven brengen. Het gaat “het pandemische momentum” gebruiken om te pleiten voor hogere nationale r&d-budgetten en om een consensus op te bouwen over de Europese onderzoeksruimte (ERA). Dat vertelde de Sloveense minister van wetenschap Simona Kustec aan Science|Business.
Nieuwsbericht Science|Business
Website Sloveense voorzitterschap


Standpunt: Netwerken van onderzoekers zijn sleutel tot opbouw ERA

Netwerken is een eerste vereiste voor het vinden van partners bij het inschrijven voor Horizon Europe-financiering. Het moet een hoeksteen zijn van de vernieuwde interne markt voor onderzoek (ERA), zegt Paulo Ferrão, voorzitter van de vereniging COST, die nu 50 jaar bestaat. Elk jaar financiert COST meer dan 45.000 onderzoekers om te netwerken en op uitwisseling te gaan.
Artikel Science|Business


Opinie: Onderzoekers en academische instellingen kunnen grote rol spelen bij herstel

De huidige crisis maakt het noodzakelijk om veerkrachtige en duurzame samenlevingen op te bouwen die de complexe mondiale uitdagingen van de 21e eeuw aankunnen. Daarbij kunnen onderzoekers en academische instellingen een grote rol spelen. Dat stelt de Rectors’ Assembly van de LERU, de liga van Europese onderzoeksuniversiteiten, in een verklaring. De Young Scientists Community van het World Economic Forum stellen ongeveer hetzelfde in een artikel geschreven voor de BBC, maar geven daar ook meer duiding aan. Op een Europese conferentie georganiseerd door onder andere deBuren, het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat, werd dieper ingegaan op de advisering die de wetenschap en wetenschappers kunnen leveren aan het langetermijnbeleid van overheden. Christina Moberg, president van SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), zet in een podcast haar visie op de publieke taak van academische instellingen uiteen.
Nieuwsbericht LERU

Verklaring LERU
Artikel BBC
Videoverslag Conferentie
Podcast SAPEA (YouTube)


Driemaandelijks literatuuroverzicht over onderzoek en innovatie

De Europese Commissie geeft elk kwartaal een overzicht uit van beleids‑ en wetenschappelijke publicaties over onderzoek en innovatie (O&I). Het laatste nummer staat geheel in het teken van O&I in tijden van crisis. Daarbij is speciale aandacht voor digitale kwesties.
Aankondiging EC
Kwartaaloverzicht EC (pdf)


Roep om strengere mededingingswetgeving voor big tech

Alle overnames en fusies door grote digitale platformen met een poortwachterspositie moeten voortaan beoordeeld kunnen worden door een EU-toezichthouder. Daarvoor pleiten Duitsland, Frankrijk en Nederland in een voorstel. Ook Oostenrijk, België en Tsjechië bepleiten strengere overname‑ en fusietoetsing voor big tech, maar doen dat in meer algemene bewoordingen. Alle zes landen willen in ieder geval beletten dat grote techbedrijven concurrenten in spe uitschakelen door ze onmiddellijk in te lijven. De huidige Digital Markets Act (DMA) zou op dit punt “niet ambitieus genoeg” zijn. De Amerikaanse denktank ITIF, die de DMA juist veel te ver vindt gaan, organiseerde op 25 mei een internationaal webinar over de Europese plannen.
Nieuwsbericht Nederlandse overheid
Nieuwsbericht AG Connect
Nieuwsuitzending BNR
Non-paper D / F / NL (pdf)
Non-paper A / B / CZ (pdf)
Digital Market Strategy (pdf; december 2020)
Videoverslag ITIF-conferentie (YouTube)


Voorstellen voor versterking van praktijkcode desinformatie

De Europese Commissie (EC) heeft richtsnoeren voorgesteld voor de manier waarop de ‘praktijkcode betreffende desinformatie’, de eerste van zijn soort ter wereld, kan worden versterkt om desinformatie doeltreffender te bestrijden. Met de voorstellen wil de Commissie een grotere deelname aan de code bereiken en zorgen dat deze doeltreffender wordt. ALLEA, de European Federation of Academies of Sciences and Humanities, bracht deze maand een discussiestuk uit, ‘Fact or Fake? Tackling Science Disinformation’, over het bestrijden van desinformatie over wetenschappelijke bevindingen.
Persbericht EC
Rapport EC (pdf)
Q&A – EC
Meer informatie
Bericht RTL Nieuws
Nieuwsbericht ALLEA
Publicatie ALLEA (pdf)


Bedrijven en klanten in EU denken verschillend over datagebruik

Volgens welke regels willen bedrijven de gegevens van mensen gebruiken? Een enquête van het Finse innovatiefonds Sitra in vier landen, waaronder Nederland, laat zien dat mensen steeds vaker willen weten welke bedrijven op verantwoorde wijze met gegevens omgaan. De bereidheid van bedrijven om hierop in te spelen neemt echter af.
Nieuwsbericht Sitra
Rapport Sitra (pdf)


Verbetering van de arbeidsomstandigheden met behulp van kunstmatige intelligentie

Een rapport van de beleidsafdeling voor economisch, wetenschappelijk en leefbaarheidsbeleid van de Europese Commissie heeft, op verzoek van het Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA) van het Europees Parlement, een rapport geschreven over het verwachte effect van kunstmatige intelligentie (AI) op banen. Het bespreekt het potentieel van AI om fatsoenlijke banen te creëren en gaat na in hoeverre AI kansen biedt en risico’s inhoudt voor de arbeidsomstandigheden. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor actie op EU-niveau.
Rapport AIDA (pdf)


De betekenis van kunstmatige intelligentie voor de financiële sector

De hiervoor genoemde beleidsafdeling voor economisch, wetenschappelijk en leefbaarheidsbeleid van de Europese Commissie heeft ook een rapport geschreven over de transformatie die kunstmatige intelligentie (AI) teweegbrengt in de financiële sector. Tevens komt de vraag aan de orde hoe deze sector kan bijdragen aan de ontwikkelingen van AI-toepassingen. Ook dit rapport doet aanbevelingen voor beleid en regelgeving.
Rapport AIDA (pdf)


Hoelang betalen we nog met de euro zoals we die nu kennen?

De Europese Centrale Bank werkt aan een nieuwe, digitale munt. Daarmee heb je geen biljetten meer en staat je geld niet op een betaalrekening bij een bank, maar is het in handen van de overheid. In een uitzending van Nieuwsuur toonde econoom Mathijs Bouman zich voorzichtig optimistisch over de ‘digitale euro’. Frankrijk en Duitsland willen hiermee “zo snel mogelijk dit jaar” een proefproject lanceren, meldt Business AM. Met de opkomst van digitale munten (cryptocurrencies) worden ook de nadelen ervan steeds duidelijker, zoals het kunnen witwassen van geld of het op de achtergrond verdwijnen van consumentenbelangen. Overal op de wereld denken overheden dan ook na over regulering van deze markt. Een artikel van Finextra geeft een overzicht.
Uitzending Nieuwsuur
Nieuwsbericht Business AM
Artikel Finextra


Onenigheid in Europees Parlement over farmastrategie

De rapporteur van het Europees Parlement (EP) over de nieuwe farmaceutische strategie van de EU dringt erop aan dat bedrijven gedwongen worden meer van hun winst te investeren in r&d. Een aantal leden van de parlementscommissie voor industrie en onderzoek (ITRE) wees het voorstel met kracht af, wat tot een verhit debat leidde.
Nieuwsbericht Science|Business
Pharmaceutical Strategy for Europe – EC (november 2020)


JRC: Nut van slimme specialisatie voor regionale economie moet en kan groter

Het EU-concept van slimme specialisatie heeft de netwerken van actoren op het gebied van regionale innovatiebevordering versterkt en de governance van het innovatiebeleid inclusiever gemaakt. Of het heeft bijgedragen aan economische groei van regio’s is minder duidelijk, aldus een rapport van het JRC. Het EU-cohesiebeleid zou zich sterker moeten richten op verbetering van de governance en versterking van de capaciteit van landen en regio’s om van slimme specialisatie een succes te maken.
Rapport JRC (pdf)


VK: Nieuwe aanpak buitenlandse spionage en IP-diefstal bij universiteiten

De Britse regering heeft een Research Collaboration Advice Team opgericht dat onderzoekers gaat adviseren over het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden. Hiermee wil ze de “nationale onderzoeksactiva” beschermen tegen “vijandige actoren” uit China en andere landen.
Nieuwsbericht Science|Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Missiegeoriënteerd innovatiebeleid op regionaal en lokaal niveau

Missiegeoriënteerd innovatiebeleid is een ‘booming topic’ in de academische wereld en in de praktijk. Tot nu toe wordt het onderwerp vooral vanuit een nationaal perspectief benaderd. De themagroep Geography Geografie of Sustainability Transitions (GeoST) van het netwerk van zo’n 2.000 wetenschappers op het gebied van duurzame transities STRN onderzocht op een webinar de regionale en lokale dimensies van het beleidsterrein. Zowel onderzoekers als beleidsmensen kwamen aan het woord. Vragen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: Is het zinvol voor steden om hun eigen duurzaamheidsmissies na te streven? Hoe kan missiegericht beleid worden gecombineerd met traditioneel regionaal economisch beleid? En hoe kunnen missies op verschillende schaalniveaus worden gecoördineerd?
Videoverslag Webinar (YouTube)


Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteit weer echt aan het stijgen?

Veel economen en beleidsmakers vragen zich af waarom de arbeidsproductiviteit in veel Westerse landen nog maar langzaam stijgt. Een artikel van vier Britse economen in VOX-CEPR ontdekt dat er een serie verklaringen is, variërend van het meten van de verkeerde dingen tot veranderingen in de handelspatronen. In een artikel van Brookings geven drie Amerikaanse economen beleidsaanbevelingen over hoe de arbeidsproductiviteit weer kan groeien met economische maatregelen als het bevorderen van r&d groei en het versterken van human capital, vooral gericht op de digitale economie. De Britse podcastserie Productivity Puzzles onderzoekt waarom de productiviteit in het VK zo laag is en waarom er zulke grote verschillen in productiviteit zijn tussen en binnen de regio’s. De serie probeert ook inzicht te verschaffen in slim beleid en effectieve bedrijfspraktijken voor verhoging van de productiviteit en hoe dit welvaart, welzijn en inclusieve duurzame groei zal bevorderen. In de Forward Thinking podcast van het McKinsey Global Institute gaat professor Diane Coyle dieper op dat laatste onderwerp in. Bij het bepalen van veranderingen in arbeidsproductiviteit wordt bijna alleen gekeken naar het bbp. Coyle pleit voor het veel bredere toetsingskader van brede welvaart, dus inclusief maatschappelijke effecten en duurzaamheid.
Artikel VOX-CEPR
Artikel Brookings
Podcast Productivity Puzzles
Podcast Forward Thinking


Microsoft-voorzitter: “Als we niets doen, zal Orwells 1984 over drie jaar realiteit zijn”

In een programma gewijd aan kunstmatige intelligentie (AI) interviewde de BBC onder anderen voorzitter Brad Smith van Microsoft. Volgens Smith is het vijf voor twaalf, als het om de ontwikkeling van deze technologie gaat. Hij wees op de manier waarop China AI gebruikt om zijn burgers in de gaten te houden. Volgens Smith kan de situatie spoedig overal op de wereld uit de hand lopen en democratieën volledig doen wankelen.
Artikel Business AM


Unesco gaat bias in AI aanpakken

Menselijke vooroordelen vinden nog steeds hun weg naar algoritmes, wat sociaaleconomische ongelijkheid op grote schaal kan versterken. Gabriela Ramos, senior expert op het gebied van inclusie van Unesco, is vastbesloten om bias in AI een halt toe te roepen, te beginnen met huidskleur‑ en gender-bias. Regelgeving van overheden is hiervoor nodig. Unesco ontwikkelt daarnaast een ‘ethical impact assessment tool’; een checklist waarmee te controleren is of een algoritme discrimineert.
Artikel Raconteur


De ‘gig economy’: Wat is het, hoe belangrijk is het en hoe ziet de toekomst eruit?

De kluseconomie (‘gig economy’) maakt gebruik van digitale platforms om freelancers met klanten in contact te brengen voor het verlenen van kortetermijndiensten of het delen van activa. Dat brengt voordelen met zich mee op het gebied van productiviteit en werkgelegenheid, maar roept ook vragen op over het niveau van consumenten- en werknemersbescherming. De uitdaging is een evenwicht te vinden tussen innovatie en een eerlijke behandeling van werknemers, schetst een artikel van het World Economic Forum (WEF). In Nederland bereikten werkgevers en werknemers in de SER afgelopen dinsdag een akkoord over het terugdringen van flexwerk.
Artikel WEF
Nieuwsbericht NOS


Internationaal belastingdebat verschuift van ‘digitale focus’ naar ‘mondiaal minimum’

De OESO strijdt nu al enkele jaren tegen het verschuiven van grote sommen geld tussen landen door grote bedrijven, die zo vennootschapsbelasting ontwijken. Aanvankelijk ging dit vooral om grote techbedrijven, maar die benadering stuitte bij veel landen op grote bezwaren. Een artikel van de Europese denktank Bruegel constateert dat er nu steeds meer wordt gesproken over een mondiaal geldende algemene minimumbelasting voor alle grote bedrijven. Dat zou veel meer kans maken. Op 26 mei organiseerde het Europees Parlement een webinar over het onderwerp. Een artikel van Trouw stelt dat een internationale belastingdeal voor grote bedrijven nu aanstaande lijkt. Een artikel van Intereconomics constateerde begin april al: “een fundamentele verschuiving is gaande.”
Artikel Bruegel
Webinar EP
Artikel Trouw
Artikel Intereconomics (april 2021)


BCG: Voor klimaatinnovatie zijn uitvindingen en ‘moonshots’ nodig

“De toepassing van nieuwe bedrijfsmodellen en het stimuleren van klimaatefficiëntie zijn van vitaal belang bij het bestrijden van klimaatverandering en het tot stand brengen van de nieuwe koolstofarme economie” stelt een artikel van BCG. “Maar er zijn ook nieuwe oplossingen nodig die worden aangedreven door opkomende technologieën.” Het artikel noemt een hele serie voorbeelden hiervan. Als de ontwikkeling van deze technologieën als ‘moonshot’-projecten worden benaderd, kunnen ze grote maatschappelijke problemen oplossen.
Artikel BCG


Canada: Financiering speelt hoofdrol bij groei van bedrijven

Hoe kunnen start-ups en scale-ups snelle groeiers worden? Clarity Recruitment onderzocht dit voor Canada en sprak hiertoe met honderden ceo’s en cfo’s. Het antwoord wijst maar één richting op: goede financieringsmogelijkheden. De rol van geld verandert wel voortdurend in de verschillende groeifasen van een opkomend bedrijf. Een uitzending van EenVandaag, twee weken geleden, maakte duidelijk hoe belangrijk financiering is voor start-ups in Nederland. Die is door de coronacrisis erg in het gedrang geraakt.
Aankondiging Clarity
Rapport Clarity (pdf)
Nieuwsbericht en uitzending EenVandaag


China: Vaart gaat uit onderzoeksgroei door spanningen met westen

China’s successen in de ruimtevaart, kwantumtechnologie en geavanceerde scheikunde onderstrepen zijn status als supermacht op onderzoeksgebied. Er zijn nu echter signalen dat de onderzoeksproductie van het land daalt, meldt Nature, waarschijnlijk door de afnemende samenwerking met het westen als gevolg van de groeiende politieke spanningen. Een rapport van het Amerikaanse Center for Security and Emerging Technology (CSET) beschrijft welke technologieën China uit het westen tracht te verkrijgen en bij welke organisaties.
Artikel Nature
Rapport CSET (pdf)
Samenvatting Rapport


VS: Biden stelt in begroting 2022 grote verhoging wetenschapsbudget voor

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vorige week zijn begroting voor 2022 gepresenteerd, die op 1 oktober in werking treedt. Hij moet wel eerst overeenstemming bereiken met het Congres. Als het aan Biden ligt, krijgen de meeste civiele wetenschappelijke agentschappen een grote budgetverhoging. Maar op militair onderzoek zou worden bezuinigd. Op dat punt grijpt het Congres zeker in, denkt een bericht van Science Magazine. Er zou verder een flinke lobby vanuit het Congres zijn voor extra investeringen in energieonderzoek, aldus een tweede bericht van Science Magazine. Ook het AIP (American Institute of Physics) bericht hierover.
Nieuwsbericht Science Magazine – 1

Nieuwsbericht Science Magazine – 2
Nieuwsbericht AIP