AWTI e-mail alert 21 januari 2021

Wat is de waarde van data en hoe neem je die mee in statistieken? Die vraag is niet makkelijke te beantwoorden. Moet de EU terug naar zijn roots in kolen en staal? Het Europees Parlement zegt van wel; innovatie is daar noodzakelijk voor een duurzame toekomst. De coronapandemie heeft de wetenschap een flinke impuls gegeven. Hoe zit dat na de coronacrisis? En wat betekent dit voor burgerwetenschap?  Dit en nog veel meer interessante artikelen nu in de AWTI e-mail alert.

Nieuws van de AWTI

Webinar: Nederland een top-scale-up-land voor kennisintensieve bedrijven

In Nederland ontstaan steeds meer kennisintensieve start-ups. Toch groeien ze nog onvoldoende door tot grote bedrijven. Hoe maken we van Nederland een top-scale-up-land voor kennisintensieve bedrijven? Daarover gaat het AWTI-webinar.

Dat doen we met Alain le Loux, partner bij tech-investeringsfonds Cottonwood en Erik Boer, lead entrepreneurship and impact bij de Vrije Universiteit. De AWTI organiseert dit webinar naar aanleiding van het recente advies Beter van start – De sleutel tot doorgroei van kennisinstensieve start-ups. AWTI-raadslid Jos Benschop zal tijdens het webinar het advies toelichten. Leonardo Fuligni, head of scale-up research van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, presenteert de het onderliggende onderzoek naar kennisintensieve start-ups in Nederland.

Het webinar biedt de u als deelnemer volop ruimte voor het stellen van vragen. Het zal plaatsvinden op dinsdag 16 februari van 16.00 uur tot 17:00 uur. Houdt de AWTI-email alert in de gaten voor meer informatie en aanmelding!
AWTI-advies Beter van start
Alain le Loux
Erik Boer
Jos Benschop
Leonardo Fuligni

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kabinet maakt eerste selectie bekend van projecten voor Nationaal Groeifonds

Het kabinet heeft veertien projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor het Nationaal Groeifonds. Het gaat om grootschalige plannen voor kennisontwikkeling, onderzoek en infrastructuur. Een speciale beoordelingscommissie, met onder andere Feike Sijbesma, Jeroen Dijsselbloem, prins Constantijn en Robbert Dijkgraaf, moet hieruit een nadere keuze maken. De projecten vragen samen namelijk 25,5 miljard euro, terwijl 20 miljard euro voor de komende vijf jaar beschikbaar is. Voorbeelden van projecten die op de tussentijds lijst staan, zijn de aanleg van buisleidingen van de Rotterdamse haven naar chemiecomplex Chemelot in Zuid-Limburg voor transport van gevaarlijke stoffen, een project rond kwantumtechnologie en een pilotfabriek voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
Website Nationaal Groeifonds


Beste beleid voor bevorderen r&d bij bedrijven verschilt per land

De Universiteit van Limerick (Ierland) heeft een internationale vergelijking gemaakt van beleidsinstrumenten die worden gebruikt ter ondersteuning van innovatie en onderzoek op bedrijfsniveau in acht verschillende landen. Algemene conclusies blijken hieruit moeilijk te trekken, omdat de bedrijfssituatie in elk land anders is en de instrumenten in veel details van elkaar verschillen. Het onderzoeksrapport biedt wel aanknopingspunten om dieper over de materie na te denken.
Rapport Universiteit van Limerick (pdf)
Beleidsbrief Enterprise Research Centre (pdf)


OESO: Wetenschaps‑, technologie‑ en -innovatievooruitzichten 2021

De OESO heeft haar jaarlijkse ‘Science, Technology and Innovation Outlook’ gepresenteerd. Deze bevat een schat aan informatie over het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid in de wereld. In het afgelopen jaar heeft de coronapandemie daar natuurlijk een stempel op gedrukt en dat was, volgens de OESO, goed te merken: de wetenschappelijke samenwerking in de wereld heeft er een enorme impuls van gekregen. Voor de komende jaren verwacht de OESO een terugslag van de wetenschap omdat, door de economische gevolgen van de pandemie, bedrijven hun uitgaven aan r&d sterk zullen moeten verminderen en overheden, die momenteel hoge schulden opbouwen, niet in dat gat zullen springen. Het rapport schetst ook wat bedrijven en overheden kunnen doen om zich voor te bereiden op nieuwe crises.
Science, Technology and Innovation Outlook 2021 – OESO
Rapport
Highlights Rapport (pdf)
Videoverslag presentatie rapport (YouTube)
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Nieuwsbericht Neth-ER
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Grote groep onderzoekers krijgt toegang tot wereldwijd open access platform

Op 1 april worden NWO en ZonMw lid van Europe PMC (PubMed Central), een open science platform dat een wereldwijde collectie van wetenschappelijke artikelen en andere onderzoeksresultaten onderhoudt. Dit lidmaatschap maakt het mogelijk dat uitvoerders van NWO- en ZonMw-gefinancierd onderzoek op het terrein van de levens- en medische wetenschappen hun publicaties delen op één centrale plek met een wereldwijd publiek.
Nieuwsbericht NWO


Universiteit Leiden publiceert paper “anders” Erkennen & Waarderen

Universiteit Leiden heeft een paper gepubliceerd, ‘Academia in Motion’, over het anders Erkennen & Waarderen van wetenschappers dan alleen op basis van publicaties en citaties. Op basis van het paper wil de universiteit de dialoog over het onderwerp aangaan met de academische gemeenschap. Het paper noemt de uitgangspunten van waaruit ze wil werken en beschrijft de uitdagingen die hieruit voortvloeien. Drie internationale academische groepen (EUA, Sparc Europe en Dora) presenteerden deze week een rapport met good practises op het gebied van “anders” Erkennen & Waarderen. In een repository van Dora (San Francisco Declaration on Research Assessment) staan meer voorbeelden.
Nieuwsbericht Universiteit Leiden
Paper Universiteit Leiden (pdf)
Bericht Research Professional News
Rapport (pdf)
Repository Dora


Bedenkelijke onderzoekspraktijken hebben soms te maken met werkklimaat

Bijna een derde van niet-integer wetenschappelijk onderzoek hangt samen met onderzoeksklimaat en publicatiedruk, concludeert Tamarinde Haven in haar proefschrift, waarop ze cum laude promoveerde aan de VU.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Proefschrift


Politieke partijen hebben grootse plannen voor het onderzoeksbudget

Over twee maanden zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een artikel van HOP / Observant beschrijft wat de programma’s van de politieke partijen zeggen over de financiering van het wetenschappelijk onderzoek.
Artikel HOP / Observant


Kamer ziet wel wat in idee van rolling grants voor onderzoekers

Een eigen werkkapitaal, waarvoor onderzoekers niet hoeven aan te kloppen bij onderzoeksfinanciers? De onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer zijn er overwegend positief over. Ze zijn nog wel bang dat ook van rolling grants perverse prikkels kunnen uitgaan, zoals het aanjagen van competitie.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
Nieuwsbericht ScienceGuide


Hoe kan hoger onderwijs door met Engelstalig onderwijs?

Volgens het kabinet zijn er vijf goede redenen voor Engelstalig hoger onderwijs. Opleidingen moeten minstens twee van die vijf redenen hebben om hiervoor te kiezen, anders moeten ze weer omschakelen naar het Nederlands. Dat staat in een regeling die minister Ingrid van Engelshoven (OCW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Eerste Kamer toont zich in schriftelijke vragen kritisch over de voorgenomen regelgeving. Die zou op 1 september moeten ingaan, maar of dat gebeurt is de vraag. Het kabinet is gevallen en dan behandelt het Parlement geen omstreden wetsvoorstellen meer.
Nieuwsbericht HOP / DUB
Voorstel wetswijziging (pdf)
Nieuwsbericht HOP / UToday


Hoger beroepsonderwijs in 2030

Hoe ziet het hoger beroepsonderwijs er in 2030 uit? Lectoren en (hoofd)docenten van Hogeschool Rotterdam hebben zich over deze vraag gebogen en hun visie en toekomstscenario’s bij elkaar gebracht in de bundel ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’. De bundel is te gebruiken door iedereen met interesse in de toekomst van het hoger beroepsonderwijs. ScienceGuide sprak met de auteurs.
Aankondiging Hogeschool Rotterdam
Publicatie Hogeschool Rotterdam
Artikel ScienceGuide


Minister en Tweede Kamer positief over SER-rapport Platformeconomie

In deze e-mail alert bespraken we in oktober het SER-advies ‘Hoe werkt de platformeconomie?’. Dat ziet ruimte voor Nederland om te profiteren van deze nieuwe economie, maar noemt ook thema’s die moeten worden gereguleerd, zoals een gelijk speelveld voor bedrijven en de arbeidsrelatie tussen platforms en platformwerkers. Bij de presentatie van het rapport, afgelopen week, toonden minister Wouter Koolmees (SZW) en verschillende Tweede Kamerleden zich enthousiast over de SER-voorstellen.
Nieuwsbericht SER
Rapport SER


Nieuw instrument vergroot cyberweerbaarheid van ondernemers

VNO-NCW, MKB-Nederland en vakinhoudelijke experts hebben een instrument ontwikkeld om het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid is een online lijst met elf vragen waarmee de ondernemer duidelijk krijgt welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete maatregelen nodig zijn.
Nieuwsbericht VNO-NCW
Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid


Technologisch burgerschap als wapen tegen misleidende informatie

Om de verspreiding van misleidende informatie op het internet tegen te gaan, groeit de roep om regulering. Zie bijvoorbeeld het advies Regulering van online content van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van juni vorig jaar. Daarnaast wordt gedacht aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van internetgebruikers. Maar wat is digitale weerbaarheid eigenlijk? En hoe kunnen burger digitaal weerbaarder worden? Daarover spraken het Rathenau Instituut en de Radboud Universiteit met vijftig burgers.
Artikel Rathenau
Advies AIV (juni 2020)


CBS onderzoekt de waarde van data

Data worden steeds belangrijker in de samenleving en in de economie. Met data wordt ook veel geld verdiend, maar de waarde van data was tot nu toe niet terug te vinden in de statistieken. Het CBS deed in het afgelopen jaar onderzoek naar de vraag hoe die lacune opgevuld kan worden. Het onderzoek heeft geen concrete methodiek opgeleverd, maar wel inzichten in de factoren die een rol spelen bij de waardebepaling van data.
Nieuwsbericht CBS
Rapport CBS
Artikel Executive Finance
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Portugese voorzitterschap wil Europese onderzoeksruimte versterken

De Portugese minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs, Manuel Heitor, maakt versterking van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) tot een prioriteit voor de komende zes maanden. Volgens hem ligt de sleutel bij het integreren van de verschillende Europese, nationale en particuliere financieringsstromen, waaronder Horizon Europe, het Europees Herstelfonds, het EU-cohesiegeld en de nationale r&d-financiering. De vicevoorzitters van de universiteiten die lid zijn van The Guild zien nog andere belangrijke onderwerpen voor de ERA, zoals ‘anders beoordelen’ (zie bericht hierna) en het uitbouwen van de samenwerking van universiteiten met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Science|Business – 2


Coimbra Group: Nieuw uitwisselingsprogramma met VK nodig

Als alternatief voor Erasmus+, waaraan het VK sinds 1 januari niet meer meedoet, moet er een nieuwe regeling komen voor de uitwisseling van EU-studenten en ‑personeel met Britse universiteiten. Hiervoor pleit de Coimbra Group, een Europese vereniging van algemene universiteiten. Het VK is al bezig met een alternatief voor Erasmus+, dat zich alleen richt op “uitgaande” studentenmobiliteit.
Nieuwsbericht Coimbra Group
Nieuwsbericht Science|Business


Leden Europees Parlement: Horizon Europe ook richten op kolen en staal

Ooit begon de EU als een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Nu is daarvan niet veel meer terug te zien. In het licht van het Europese streven naar het terugdringen van broeikasgasemissies, zou er weer volop aandacht moeten zijn voor deze sectoren, menen leden van het Europees Parlement, zeker in het onderzoek. “Onderzoeksprojecten zouden kunnen bijdragen aan een leidende rol van de EU als toonaangevende leverancier van koolstofarme producten, diensten en geavanceerde technologieën.”
Nieuwsbericht Science|Business


Europese Commissie werkt aan nieuwe indicatoren voor industriële strategie

De Europese Commissie (EC) werkt aan een nieuwe reeks kernprestatie-indicatoren (KPI’s) voor het meten van de effecten van de in maart verwachte actualisering van de Europese industriële strategie. Volgens eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) zal de strategie zich blijven richten op een groene, digitale en veerkrachtige toekomst. Ze moet echter ook worden afgestemd op de lessen van de coronapandemie, zoals de noodzaak om onze economische en geopolitieke afhankelijkheid op een aantal gebieden, waaronder farmaceutische ingrediënten, batterijen en grondstoffen, te verminderen. En daar horen nieuwe KPI’s bij, met name voor aanpassingsvermogen en veerkracht van de industrie.
Nieuwsbericht Euractiv


Maatschappelijk organisaties bepleiten grenzen aan kunstmatige intelligentie

Meer dan zestig maatschappelijke organisaties uit de EU hebben een open brief geschreven aan de Europese Commissie waarin ze hun zorgen uiten over de dreiging die uitgaat van een aantal AI-toepassingen. Ze doelen onder meer op gezichtsherkenning op openbare plaatsen, AI voor grensbewaking en migratiecontrole (bijvoorbeeld met leugendetectors) en het gebruik van AI voor automatische sociale profilering. Die toepassingen zouden verboden of wettelijk beperkt moeten worden. In de VPRO-podcastserie De slag om het internet komen de gevaren van AI geregeld aan de orde, bijvoorbeeld in het gesprek met AWTI-raadslid Marleen Stikker van 7 januari jl. Ook kwantumtechnologie roept ethische en juridische vragen op. Een artikel van platform VerderDenken.nl van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen gaat daar dieper op in. Een artikel van de Britse denktank Nesta stelt dat AI, of nauwer geformuleerd ML: (Machine Learning), mits ethisch gebruikt, wel grote bijdragen kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daar geeft het verschillende voorbeelden van. Een artikel van een internationale groep wetenschappers, gepubliceerd in het Journal of Artificial Intelligence Research, beschrijft dat de ontwikkeling van AI slecht afloopt voor de wereld, omdat er onvermijdelijk systemen zullen ontstaan waarover mensen geen controle meer hebben. Een artikel van Entrepreneur Europe geeft de hoofdlijnen van dit onderzoek.
Nieuwsbericht EDRI
Nieuwsbericht Global Info
Open brief (pdf)
Podcastserie VPRO
Artikel VerderDenken
Artikel Nesta
Artikel Journal of Artificial Intelligence Research
Artikel Entrepreneur Europe


Gids voor het opzetten van netwerken voor het delen van data

Het is een uitdaging waar veel overheden, organisaties en bedrijven voor staan: het opzetten van een netwerk voor het delen van data. Als hulpmiddel hierbij heeft het Finse innovatiefonds Sitra een handleiding gemaakt dat de juridische, zakelijke, technische en administratieve principes en ethische richtlijnen beschrijft voor het onderling delen van gegevens.
Nieuwsbericht Sitra
Rapport Sitra (pdf)


Designfase ‘Nieuw Europees Bauhaus’ van start

Na een kennismakingsfase, is de designfase van het Nieuw Europees Bauhaus-initiatief van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen van start gegaan. Het project richt zich op het combineren van design, duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en investeringen in nieuwe oplossingen voor huisvestingsproblemen. Op die manier moet het project ook bijdragen aan het halen van de doelen van de European Green Deal.
Nieuwsbericht EC
Introductiefilmpje YouTube
Website New European Bauhaus


EU wil grote stappen zetten in mondiale ruimtevaartrace

Op de 3de Europese ruimtevaartconferentie zette Eurocommissaris Thierry Breton de grote lijnen uiteen van het nieuwe Europese ruimtevaartbeleid. Als eerste nieuwe stap wil hij een satellietsysteem opzetten voor het waarnemen van klimaatveranderingen. Nog deze maand maakt de Europese Commissie bekend welke bedrijven daaraan gaan meewerken. Hoge Vertegenwoordiger van de EU Josep Borrell wees in zijn toespraak op het belang van het Europese ruimtevaartprogramma voor de strategische autonomie van de EU. Over dat laatste onderwerp publiceerde beleidsafdeling van het DG Buitenlands Beleid in december nog een analyse. De Europese Investeringsbank (EIB) ondersteunt de ruimtevaartplannen van de EU, meldt New Europe. Een artikel van Politico legt uit waarom de EU de concurrentie met de VS op het gebied van ruimtevaart nog niet zo makkelijk zal winnen.
Toespraak Breton
Nieuwsbericht EEAS
Rapport DG Buitenlands Beleid (pdf; december 2020)
Nieuwsbericht DW 
Nieuwsbericht New Europe
Artikel Politico


Hoe herstellen we van de coronacrisis?

De Europese Commissie houdt op een speciale webpagina de rapporten bij die denktanks uit de hele wereld, maar vooral uit Europa, publiceren over het herstel uit de coronacrisis. Er staan inmiddels vele tientallen rapporten op de lijst, met een korte beschrijving van hun inhoud. De invalshoeken zijn divers. De International Science Council (ISC) organiseerde op 12 januari een webinar ‘Rethinking Economics in the Light of COVID and Future Crises’. Deelnemers aan de discussie waren topwetenschappers uit de hele wereld, waaronder Wendy Carlin (University College London), David Kaplan (University of Columbia LA) en Luc Soete (Universiteit Maastricht). Het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) bracht deze week een studie uit naar de historische achtergrond van crisis-innovatiebeleid. Een rapport van het Economics Observatory zet uiteen hoe de coronacrisis de adoptie van nieuwe technologieën door bedrijven heeft veranderd.
Webpagina Denktank-rapporten
Videoverslag webinar ISC (YouTube)
Rapport NBER (pdf)
Rapport Economics Observatory


Bertelsmann Stiftung: EU laat kansen van start-upsector liggen

Nu de mondiale wedloop om de technologische dominantie en de digitale soevereiniteit toeneemt, moet de EU meer doen om haar starterssector te versterken, aldus een rapport van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung. En dat moet ze vooral doen in het sociaal en ecologisch domein, want daar ligt de sterke kracht van Europa. Het is aan de EU om die kracht te kanaliseren en stimuleren.
Artikel Bertelsmann Stiftung
Publicatie Bertelsmann Stiftung (pdf)


Duitsland: Drie grote waterstof-onderzoeksprojecten krijgen 700 miljoen euro

Om uitwerking te geven aan de Nationale waterstofstrategie, heeft het Duitse ministerie van Onderzoek (BMBF) 700 miljoen euro toegewezen aan drie grote waterstofprojecten: H2Giga, TransHyDE en H2Mare. Het geld komt uit het Duitse Herstelprogramma voor de coronacrisis. De projecten richten zich op de ontwikkeling van electrolysers, waterstoftransport en de offshore productie van waterstof.
Persbericht en meer informatie BMBF (D)
Website Wasserstoff-​Leitprojekten (D)
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland


Duitsland: Hoogste robotdichtheid van Europa maar gebruik neemt niet sterk toe

Nergens in Europa worden zoveel robots ingezet als in Duitsland. Maar de inzet verschilt sterk per sector en stijgt bovendien maar langzaam, en eigenlijk vooral bij bedrijven die nog niet eerder robots hebben aangeschaft. Dat constateert een onderzoek dat wordt beschreven op de website van VOX-CEPR. Factoren die van invloed zijn op de beslissing van een fabriek om robots in te zetten zijn onder andere de fabrieksgrootte, de benodigde vaardigheden in relatie tot de beschikbare vaardigheden en de arbeidskosten.
Artikel VOX-CEPR


VK: Advies over partnerschap voor groen herstel tussen bedrijfsleven en overheid

Een speciaal benoemde Green Innovation Policy Commission (GIPC) heeft vorige week zijn eindrapport opgeleverd. De commissie constateert dat zowel de overheid als het bedrijfsleven meer moeten doen om de kansen van een koolstofarme economie, en daarmee van economisch herstel, te benutten. Dat zou bij voorkeur moeten gebeuren in de vorm van een partnerschap, waarin beide partijen elkaar informeren, inspireren en motiveren tot actie.
Nieuwsbericht UCL
Eindrapport (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Videoverslag Aanbieding Eindrapport (YouTube)


Zwitserland: Nog steeds geen formeel akkoord met EU over deelname Horizon Europe

Nu de Zwitsers in een referendum hebben besloten dat er geen beperking van het vrije verkeer van burgers uit eigen land en de EU komt, ligt de weg open voor volledige toegang van Zwitserland tot Horizon Europe. Maar formeel zijn de onderhandelingen nog steeds niet afgerond. Zwitserse onderzoekers willen snel duidelijkheid.
Nieuwsbericht Science|Business
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Science maakt open access-artikelen in eigen tijdschriften mogelijk

Science gaat het mogelijk maken dat auteurs die hiertoe verplicht worden door hun onderzoeksfinanciers, ‘peer reviewed’ artikelen publiceren in Science-tijdschriften die ze tegelijkertijd aanbieden aan repositories. Het gaat om onderzoekers die geld krijgen van financiers die meedoen aan Plan S.
Nieuwsbericht Science
Open access-beleid Science
Nieuwsbericht Nature
 

Opinie: “Universiteiten moeten veranderen, maar wel evidence-based”

Er wordt heel wat gepraat over “het nieuwe normaal” voor universiteiten na de coronacrisis. Maar wat er dan precies anders moet en hoe, is volgens twee artikelen van University World News nog volstrekt onduidelijk. Ze pleiten voor een op feiten gebaseerde benadering van de toekomst en veranderingen op basis van experimenten en evaluaties. Artikelen van Forbes en Greg Satell (op Medium.com) brengen naar voren dat sommige veranderingen die de coronacrisis heeft voortgebracht wel meteen moeten worden voortgezet. Ze noemen onder andere de voortgaande digitalisering (Forbes) en de toegenomen internationale samenwerking in het onderzoek (Satell).
Artikel University World News – 1
Artikel University World News – 2
Artikel Forbes
Artikel Medium.com / Satell
 

Dat we nu coronavaccins hebben, is te danken aan overheid en bedrijfsleven

De coronavaccins die nu worden verspreid over de wereld, zijn het resultaat van jarenlang door de overheid gefinancierd onderzoek. Dat maken artikelen van Research Professional News en Time, en een videogesprek van Conversations with Tyler duidelijk. Research Professional News sprak met Uğur Şahin ceo van BioNTech, dat in 2018 geld kreeg voor fundamenteel onderzoek naar de toepassing van mRNA in vaccins. Conversations with Tyler sprak met Noubar Afeyan, medeoprichter en voorzitter van Moderna. Laatstgenoemde deed jarenlang onderzoek met overheidsgeld, maar is blij dat hij uit de wetenschap is vertrokken, “want daar zit de scepsis van tijdschriftredacteuren en reviewers ontdekkingen te veel in de weg”. Een artikel van The Japan Times herinnert eraan: “Veel van de originele papers over mRNA-vaccins zijn meerdere malen afgewezen door academische tijdschriften.” Volgens een artikel van Nature is mRNA nu de grote belofte voor vaccinontwikkeling, ook voor anders ziektes dan COVID-19.
Artikel Research Professional News
Artikel, podcast en video Conversations with Tyler
Artikel Time
Artikel The Japan Times
Artikel Nature
 

Coronapandemie heeft burgerwetenschap een impuls gegeven

Burgerwetenschap is al jaren in opkomst en de lockdown‑ en quarantainemaatregelen van overheden hebben daaraan wereldwijd afgelopen jaar nog eens een extra impuls gegeven. Dit stelt een artikel van Vox, dat hiervan verschillende voorbeelden geeft. Het boek ‘The Science of Citizen Science’, open access gepubliceerd door uitgeverij Springer, gaat dieper in op het veld van burgerwetenschap, biedt praktische ondersteuning bij de uitvoering van projecten en behandelt opkomende onderwerpen rond burgerwetenschap en kunstmatige intelligentie. Het boek komt voor uit het project Citizen Science van de EU, maar ook onderzoekers uit andere delen van de wereld werkten eraan mee.
Artikel Vox
Boek (pdf)
Artikel IIASA
 

Sluiting Twitter-account Trump stimuleert debat online vrijheid van meningsuiting

Recente besluiten van sociale-mediabedrijven om de accounts van (ex-)president Donald Trump op te schorten, hebben een trans-Atlantisch debat op gang gebracht over de rol van particuliere bedrijven in de context van de online vrijheid van meningsuiting. Het is een debat waarover we al vaker schreven. We wijzen nu op enkele media-uitingen die afgelopen week onze interesse wekten.
Discussie Atlantic Council / Future Europe Initiative / Digital Forensic Research Lab (v.a. 05:36)
Artikel The Forum Network – OESO
Artikel Institut Montaigne
Artikel Centre for International Governance Innovation
Artikel Centre for International Governance Innovation (oktober 2020)
Artikel Marleen Stikker / Sander van der Waal – NRC
Artikel Martijn Arets (Platformrevolutie; eerste bericht)
 

OESO-rapport over innovatiebeleid voor regio’s en steden

Een rapport van de OESO constateert dat de huidige instrumenten voor het innovatiebeleid te eng zijn gericht op onderzoek en ontwikkeling en op interventies op basis van wetenschap en technologie. Dit gaat ten koste van innovatie en productiviteitsgroei in de regio. Het rapport, dat is gebaseerd op bevindingen van een reeks workshops met deskundigen, zet uiteen hoe landen hun innovatiebeleid kunnen verbreden zodat ook regio’s en steden ervan profiteren.
Rapport OESO
 

Digitale “ontkoppeling” China – VS bedreiging voor Europese bedrijven in China

Europese bedrijven met vestigingen in China zouden zich “op het ergste moeten voorbereiden”, aldus een rapport van de Europese Kamer van Koophandel in China (ECCC) en de Duitse denktank Mercator Institute for China Studies (MERICS). Als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog worden ze komend jaar wellicht gedwongen hun internationale activiteiten op dure wijze te scheiden. MERICS publiceerde zelfstandig een rapport over hoe China zich het komende jaar naar verwachting politiek zal ontwikkelen.
Persbericht MERICS
Rapport ECCC / MERICS (pdf)
Nieuwsbericht Al Jazeera
Artikel MERICS
Rapport MERICS (pdf)


VS: Biden zet wetenschap bovenaan zijn agenda

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gaat wetenschap een centraal thema van zijn regering maken, door wetenschappers in te schakelen bij het oplossen van problemen thuis en over de hele wereld. Nog voor zijn inauguratie benoemde Biden de wiskundige en geneticus Eric Lander (MIT) tot wetenschapsadviseur van zijn kabinet. Alondra Nelson, president van de Social Science Research Council, wordt plaatsvervangend ‘science policy chief’. De benoemingen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Een artikel van Science Magazine beschrijft hoe president Biden de wetenschap inschakelt bij de bestrijding van het COVID-19 virus, waarmee hij direct na zijn inauguratie start.
Nieuwsbericht Nature
Nieuwsbericht ABC
Video-aankondiging Biden (v.a. 03:45)
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Science Magazine


VS: Trump lanceert National Artificial Intelligence Initiative Office

Een week voor zijn vertrek uit het Witte Huis, heeft president Donald Trump een National Artificial Intelligence Initiative Office geopend. Het bureau moet toezien op de uitvoering van de nationale AI-strategie en zal dienen als knooppunt voor federale coördinatie en samenwerking op het gebied van AI-onderzoek en beleidsvorming binnen de overheid. Het gaat nauw samenwerken met de particuliere sector, de academische wereld en andere belanghebbenden.
Nieuwsbericht Het Witte Huis
Nieuwsbericht The Hill


VS: Risicokapitaal bereikt recordhoogte in 2020 ondanks pandemie

Bedrijven in de VS haalden afgelopen jaar meer durfkapitaal op dan ooit: bijna 130 miljard dollar, 14 procent meer dan in 2019. Opvallend is dat het aantal bedrijven dat een deal wist te sluiten tegelijkertijd is gedaald, met 9 procent. CEO Anand Sanwal van CB Insights spreekt van een ‘rich get richer’ fenomeen: een kleine groep bedrijven krijgt steeds meer geld.
Nieuwsbericht CB Insights
Nieuwsbericht Reuters