Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 2 december 2021

Bedrijven uit de VS blijven de grootste investeerders in r&d, maar deze investeringen zijn niet specifiek gericht op technologieën die bijdragen aan klimaatneutraliteit. Investerende bedrijven in Azië en Europa juist wel. Die investeringen zijn ook hard nodig om de kansen te benutten in de transitie naar de groene chemie. Kunstmatige intelligentie en andere digitale technologieën zijn van grote waarde voor het bereiken van de klimaatdoelen en versnelling van de energietransitie, daar liggen kansen én uitdagingen. Een grote uitdaging is de beschikbaarheid van essentiële grondstoffen die nodig zijn voor hernieuwbare energie, elektrische auto’s en digitale technologieën. Een Europese strategie is hier nodig.

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Hogescholen willen onderzoeksambities uitbouwen en verduurzamen

Het praktijkgerichte onderzoek aan het hbo heeft een duidelijke plek gekregen in het onderzoekslandschap van Nederland. Het potentieel wordt echter nog niet ten volste benut, concludeert de ‘Strategische onderzoeksagenda hbo – Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller’. Voor de verdere verankering moet er hogere, en vooral ook structurele, financiering komen, stelt de Vereniging Hogescholen. Op het jaarcongres van Regieorgaan SIA kwam naar voren dat er ook heel wat grenzen moeten worden afgebroken tussen sectoren, onderzoeksgebieden en instellingen om het praktijkgerichte onderzoek in het hbo te versterken.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Strategische Onderzoeksagenda hbo (pdf)
Artikel ScienceGuide


Raad van EU bereikt akkoord op hoofdlijnen over regulering big tech

De Raad van de EU (Raad) heeft overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de regulering van online platforms via de Digital Services Act (DSA) en de Digital Market Act (DMA). Voor beide had de Europese Commissie voorstellen ingediend. Directe aanleiding voor de regulering is de wens om het vermeende misbruik van marktmacht door grote techbedrijven, zoals Apple, Google en Facebook, aan te pakken. De regelgeving is uiteraard breder van aard en opzet, en moet meer in het algemeen zorgen “voor een concurrerende en eerlijke digitale sector, met meer innovatie, hoogwaardige digitale producten en diensten, eerlijke prijzen, hoge kwaliteit en keuze.” Over beide wetten gaat nu onderhandeld worden met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Streven is een definitief akkoord te bereiken in 2022, waarna de DSA en de DMA overal in Europa snel in werking kunnen treden.
Persbericht DSA – Raad
Persbericht DMA – Raad
Algemene oriëntatie DSA – Raad (pdf)
Algemene oriëntatie DMA – Raad (pdf)
Voorstel DSA – EC (pdf; december 2020)
Voorstel DMA – EC (pdf; december 2020)
Nieuwsbericht Nederlandse overheid
Artikel NU.nl


VS blijft grootste onderzoeks‑ en innovatie-investeerder ter wereld

De OESO en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie hebben de vierde editie gepubliceerd van het verslag over de innovatieve activiteit van de 2.000 bedrijven in de wereld die het meest investeren in r&d. De nadruk ligt dit jaar op de impact die zij kunnen hebben op het bereiken van klimaatneutraliteit. Vier economieën (de VS, de EU27, China en Japan) waren samen goed voor bijna 85 procent van de investeringen in r&d, met de VS als koploper. De top vijf economieën in termen van locatie van inventieve activiteit zijn Japan, de VS, de EU27, Korea en China. Duitsland neemt binnen de EU meer dan de helft van de uitgevonden octrooien voor zijn rekening. Opvallend is dat bedrijven uit Azië gespecialiseerd blijken te zijn in specifieke groene technologieën, zoals hernieuwbare energie (China), elektrisch vervoer (Zuid-Korea) en waterstof (Japan). Bedrijven in EU27 zijn over de hele breedte van klimaattechnologie actief, terwijl Amerikaanse bedrijven niet gespecialiseerd zijn in deze technologie. Het rapport werd afgelopen week gepresenteerd op de European Corporate Governance Conference 2021.
Nieuwsbericht JRC
Rapport JRC / OESO (pdf)
Videoverslagen European Corporate Governance Conference 2021

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Techleap en universiteiten: Nóg meer impact halen uit Nederlandse wetenschap

Techleap en de Universiteiten van Nederland, tot voorheen VSNU, hebben het startschot gegeven voor de nationale beweging ‘Science-to-Impact’. Deze wil de impact van de Nederlandse wetenschap vergroten door vanuit het hart van de wetenschap samen te werken op alle niveaus en met alle partijen die in de praktijk gebruikmaken van wetenschappelijke kennis. De beweging heeft negen speerpunten geformuleerd, zoals continue versterking van wetenschap, structurele financiering van valorisatie en scherpe thematische profilering van regionale kennisecosystemen. In een artikel van Innovation Origins stelt hoogleraar Hans Clevers dat universiteiten een soort Silicon Valley om zich heen zouden moeten bouwen om nog meer impact te realiseren. De AWTI adviseerde de overheid en universiteiten in het recente verleden twee keer om meer te doen met hun kennis. (Zie ook: ‘Van wetenschap naar ondernemerschap: welke ondersteuning werkt het beste?’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Aankondiging Science-to-Impact
Artikel Innovation Origins
AWTI-advies Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups (oktober 2020)
AWTI-advies Kansen pakken met kennis - Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden (oktober 2021)


Nederland blijft aantrekkelijk voor internationale afgestudeerden

Ruim de helft van de internationale studenten is van plan om na afstuderen in Nederland te blijven. Dat zijn er ondanks de coronacrisis ongeveer evenveel als vorig jaar, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic. De organisatie houdt wel een slag om de arm: de vragenlijst die ze rondstuurde werd maar door 400 internationale studenten ingevuld en of de studenten hun voornemens waarmaken moet ook nog maar blijken.
Nieuwsbericht Nuffic
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas


Wetvoorstel Nationaal Groeifonds naar Tweede Kamer

Minister Stef Blok (EZK) en Wopke Hoekstra (Financiën) hebben het wetsvoorstel Nationaal Groeifonds aan de Tweede Kamer verzonden. Met deze wet wordt het doel en de werking van het fonds beter verankerd. Daarnaast worden de criteria voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds vastgelegd. Ook regelt deze wet dat het parlement een meerjarenprogramma ontvangt en jaarlijks een fondsbegroting. Verder gaat de regering een Raad voor de Toekomst (RvdT) oprichten, die als aanjager kansrijke domeinen en thema’s identificeert die belangrijk zijn voor het vergroten van de welvaart van toekomstige generaties. Momenteel is de tweede selectieronde van het Groeifonds gaande. Hiervoor zijn 37 voorstellen ingediend.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Wetsvoorstel (doc)
Memorie van Toelichting (doc)
Kamerbrief (pdf)
Ingediende voorstellen tweede ronde (1 november)


Transitie in chemiesector: Veel kansen als overheid en financiële wereld meebewegen

Een half jaar geleden werd de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ gepresenteerd. Een artikel van EN Zuid beschrijft wat er tot nu toe is gebeurd. “We zijn beland in een nieuwe fase. Dat is goed nieuws: investeerders steken steeds meer geld in clean tech. Daarbij gaat het vaak nog om asset light investeringen, zoals it-toepassingen. Maar, door ontwikkelingen in techniek achter bijvoorbeeld windmolens en elektrolysers, wordt er ook steeds vaker geïnvesteerd in deep tech”, aldus voorzitter Arnold Stokking van de coalitie Groene Chemie, Nieuwe Economie. Om verder te komen moet de financiële wereld meer gaan investeren en de overheid sterker inzetten op kennis en infrastructuur, meent Stokking. “Anders redden we het niet.”
Artikel EN Zuid
Actieagenda (pdf; februari 2021)


Pilot gestart met zonne-energie op water

Een consortium onder leiding van TNO is gestart met een onderzoek naar nieuwe, flexibele zonne-energiesystemen op water. Het systeem is geïnstalleerd in het Oostvoornse Meer, vlakbij de Maasvlakte. De pilot loopt tot de zomer van 2022 en is de eerste stap in het realiseren van economisch rendabele zonnepaneelsystemen op zee. Volgens TNO kan zonne-energie op zee mogelijk een grote rol spelen in de energievoorziening van de toekomst.
Nieuwsbericht TNO
Nieuwsbericht NOS


Kunstmatige intelligentie voor de energietransitie

In september publiceerde de NL AI Coalitie het rapport ‘AI als versneller van de energietransitie’, waarin de kansen voor een CO2-vrij energiesysteem uiteen worden gezet. Afgelopen week organiseerde de coalitie, samen met de Topsector Energie en Dutch Digital Delta, een online inspiratiesessie waarop deskundigen praktische tips en adviezen gaven. De sessie was mede bedoeld om te achterhalen waar de markt mee bezig is, zodat de coalitie haar onderzoek daarop kan afstemmen. InnovationQuarter, de TU Delft en nlmtd hebben een verkenning uitgevoerd naar AI als versneller van de energietransitie in Zuid-Holland. Dat leverde acht key challenges op. (Zie ook: ‘Digitale technologieën kunnen van grote waarde zijn voor bereiken klimaatdoelen’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht Topsector Energie
Videoverslag Bijeenkomst
Rapport NL AI Coalitie (pdf; september 2021)
Nieuwsbericht InnovationQuarter


Gids voor het interoperabel delen van data voor AI-toepassingen

Om ervoor te zorgen dat kunstmatige intelligentie maximaal bijdraagt aan onze welvaart en ons welzijn, is het cruciaal om op grote schaal data te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door AI-algoritmen. De werkgroep Data Delen van de NL AI Coalitie heeft een gids gemaakt om de hiervoor benodigde AI-data spaces beter te begrijpen en op te zetten.
Nieuwsbericht NL AI Coalitie
Publicatie (pdf)
Website Werkgroep Data Delen


Opinie: Waakzaamheid geboden bij gebruik zelflerende algoritmes voor opsporing

Er is “een heel reëel gevaar dat zelflerende algoritmes en convergerende data op den duur verzanden in discriminatie”, stelt een artikel van Dutch Cowboys. De Tweede Kamer zou er goed aan doen het nieuwe kabinet op te roepen om zelflerende algoritmes met name voor opsporingsdoeleinden strikt aan banden te leggen. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst een herhaling van de toeslagenaffaire plaats kan vinden.
Artikel Dutch Cowboys


Voortgang Smart Mobility, Innovatiegericht Inkopen en Veilige hard‑ en software

Het demissionaire kabinet heeft in de afgelopen week aan de Tweede kamer voortgangsrapportages gestuurd op drie innovatie-beleidsterreinen: Smart Mobility, Innovatiegericht Inkopen en het Innovatiekrediet, en de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software.
Voortgangsbrief Smart Mobility 2021 (pdf)
Kamerbrief over Innovatiegericht Inkopen en Innovatiekrediet (pdf)
Kamerbrief Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Raad van EU eens over Pact voor onderzoek en innovatie en aansturing ERA

De Raad van de EU heeft een aanbeveling over ‘Een Pact voor onderzoek en innovatie in Europa’ (Pact voor O&I) aangenomen en een bestuursmodel voor de Europese Onderzoeksruimte (European Research Area, ERA) vastgesteld. Doelen die met de beslissingen worden beoogd, zijn onder meer: het bevorderen van vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, vrij verkeer van onderzoekers en kennis, open wetenschap, leiderschap en excellentie van de EU op wetenschappelijk gebied, en betrokkenheid van alle Europese regio’s en burgers. De Europese Commissie (EC) is verheugd met de besluiten van de Raad.
Nieuwsbericht Raad
Persconferentie Raad
Aanbeveling Pact voor O&I – Raad (pdf)
Conclusies bestuursmodel ERA – Raad (pdf)
Voorstel Pact voor O&I – EC (pdf; juli 2021)
Nieuwsbericht EC


Europese Commissie en lidstaten richten Forum voor Innovatiebeleid op

De Europese Commissie gaat, samen met de lidstaten, een forum oprichten in het kader van de Europese Innovatieraad (European Innovation Council, EIC). Het EIC-forum zal nagaan hoe de EU haar innovatiebeleid moet vormgeven om de werkgelegenheid te stimuleren, vorm te geven aan een duurzaam en veerkrachtig herstel van de pandemie, en te zorgen voor strategische soevereiniteit bij de digitale en groene transitie. Het belangrijkste onderwerp waarover het forum moet nadenken, is de financiering van scale-ups.
Nieuwsbericht Science|Business


Hernieuwde aandacht voor genderongelijkheid in onderzoek en innovatie

De EU-lidstaten hebben zich opnieuw verbonden aan verbetering van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Ze namen daarover op 26 november de Verklaring van Ljubljana aan. De stap komt na de bekendwording van het rapport She Figures 2021 van de Europese Commissie (EC). Dit laat zien dat de genderkloof in opleidingsniveau kleiner wordt, maar vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in onderzoeks- en innovatiecarrières.
Persbericht Sloveens Voorzitterschap van de EU
Verklaring van Ljubljana (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Persbericht EC
Rapport EC


Europees Parlement vraagt om toekomstbestendig farmaceutisch EU-beleid

Tijdens zijn plenaire sessie op 25 november in Straatsburg heeft het Europees Parlement (EP) een aantal aanbevelingen op een rij gezet voor nieuwe EU-wetgeving voor de farmaceutische sector. Tot de belangrijkste aanbevelingen behoren aanpakken van de onderliggende oorzaken van geneesmiddelentekorten, zorgen dat patiënten toegang hebben tot veilige, betaalbare en doeltreffende farmaceutische behandelingen, vergroten van de transparantie over prijzen en overheidsfinanciering van r&d, en versterken van de veerkracht van de productie en het aanbod van geneesmiddelen in de EU.
Nieuwsbericht EP
Resolutie EP


Europees Parlement wil strategie voor duurzame voorraden essentiële grondstoffen

Om digitaler, energie-efficiënter en meer klimaatneutraal te worden, heeft de EU meer essentiële grondstoffen (CRM’s) nodig, zoals lithium en cobalt. Dat is nodig om strategische sectoren te kunnen ontwikkelen, zoals die voor hernieuwbare energie, elektrische auto’s en digitale technologieën, aldus een initiatiefvoorstel van het Europees Parlement (EP). Het EP vraagt aan de Europese Commissie (EC) een uitgebreide strategie voor de zekerstelling van essentiële grondstoffen te formuleren. Voorafgaand aan de indiening van het voorstel, had de European Parliamentary Research Service (EPRS) een briefing over het onderwerp uitgebracht. Twee weken geleden bleek uit het Raw Materials Scoreboard van de EC nog dat de veerkracht en duurzaamheid van de grondstoffenvoorziening in de EU dringend moeten worden versterkt. Overigens werkt de EC al nauw samen aan de langetermijnvoorziening van zeldzame grondstoffen met de European Raw Materials Alliance (ERMA). Een artikel van DW gaat dieper in op hoe een gebrek aan essentiële grondstoffen de energietransitie in de EU zou kunnen frustreren.
Nieuwsbericht EP
Initiatiefvoorstel EP
Publicatie EPRS (pdf)
Nieuwsbericht EC (17 november 2021)
3rd Raw Materials Scoreboard
Nieuwsbericht ERMA
Artikel DW


Uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging in Europa aanpakken

Volgens Willem Jonker, ceo van EIT Digital, is de basisgedachte van cyberbeveiliging heel eenvoudig: zodra je een apparaat uitrust met software en je dat aansluit op een netwerk, creëer je een kwetsbaarheid. In een artikel van Innovation News Netwerk (INN) bespreekt hij de toenemende dreiging van inbreuken op de cyberbeveiliging in Europa, wat bedrijven kunnen doen om hun systemen en reputatie te beschermen, en hoe EIT Digital daarbij helpt.
Artikel INN


Digitale technologieën kunnen van grote waarde zijn voor bereiken klimaatdoelen

Digitale technologieën kunnen alle sectoren van de economie helpen groener te worden. Een rapport van Digital Europe schetst de mogelijkheden. Om die te verwezenlijken, zijn wel investeringen nodig en wetgeving die het mogelijk maakt dat digitale technologieën tot bloei komen. Europa moet daarom zijn digitaliseringsinspanningen opvoeren, bijvoorbeeld door stimulering van connectiviteit, vergemakkelijken van de toegang tot gegevens en verhoging van de financiering voor onderzoek en ontwikkeling.
Nieuwsbericht Digital Europe
Rapport (pdf)


Europese Commissie lanceert interregionaal investeringsinstrument voor innovatie

Het nieuwe EU-instrument voor interregionale innovatie-investeringen I3 is va start gegaan. De European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) gaat met dit instrument de komende zeven jaar 570 miljoen euro investeren in de commercialisering en opschaling van interregionale innovatieprojecten die passen in het beleid voor slimme specialisatie. Minstens de helft van het budget gaat naar minder ontwikkelde regio’s.
Nieuwsbericht EISMEA
Website Interregional Innovation Investments (I3)


Webinar: Het nieuwe EU-beleid voor het arctisch gebied en onderzoek en innovatie

EU-PolarNet, de European Polar Board (EPB) en de EU Polar Cluster hebben een webinar gehouden over het nieuwe beleid van de EU voor de Noordpool en de gevolgen daarvan voor onderzoek en innovatie. Welke veranderingen zijn momenteel gaande in het arctisch gebied en hoe kunnen onderzoeks‑ en innovatieprojecten bijdragen aan het oplossen van problemen en het benutten van kansen?
Videoverslag Webinar
EU-beleid voor het arctisch gebied (pdf; oktober 2021)


The Economist: Het nieuwe tijdperk van durfkapitaal in Europa

De Europese startup-scene bruist als nooit tevoren, aldus The Economist. Twee correspondenten van het medium spreken met ervaren durfinvesteerders, nieuwkomers en oprichters om uit te vinden of de gefinancierde innovatie de risico’s waard is.
Podcast The Economist


België: Vlaamse overheid gaat data burgers veiliger opslaan

Vlaanderen gaat de data van de burgers op een veiligere manier opslaan, met behulp van een eigen Datanutsbedrijf. Dat zal voor de beveiliging de Solid-standaard gebruiken, ontwikkeld door Tim Berners-Lee, de grondlegger van het internet. Het Datanutsbedrijf moet het vertrouwen van burgers en bedrijven in het delen van data bevorderen en data waardevoller en vindbaarder maken, meldt Vlaams minister-president Jan Jambon.
Beslissing Vlaamse Regering (incl. 5 documenten)
Website Het Vlaams Datanutsbedrijf
Informatie Solid ecosysteem
Nieuwsbericht Knack


Duitsland: Meer r&d, meer vaste aanstellingen in wetenschap en meer investeringen in klimaat en digitaal

Duitsland zal in 2025 3,5 procent van het bbp investeren in onderzoek en innovatie. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van de nieuwe Duitse regering. Daarin staat ook dat de nieuwe coalitie wil inzetten op betere arbeidsvoorwaarden en meer vaste aanstellingen voor medewerkers van universiteiten, en op zowel academische vrijheid als wetenschappelijke samenwerking met China, aldus een bericht van ScienceGuide. De nieuwe regering gaat verder fors investeren in klimaatbeleid, digitalisering en e-mobiliteit, meldt DW. En er komt een verbod op het gebruik van biometrische identificatietechnologieën, zoals gezichtsherkenning, in openbare ruimten, meldt Politico.
Duits Regeerakkoord (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht DW
Nieuwsbericht Politico


VK: Britse regering legt uit hoe ze waarde van data in economie wil ontsluiten

De Britse regering heeft een beleidsbrief gepubliceerd voor de uitvoering van “missie 1” van de nationale datastrategie: Het ontsluiten van de waarde van data in de gehele economie. Met de strategie wil de regering belemmeringen wegnemen die bij een grote groep organisaties bestaan, zoals het gebrek aan kennis en het ontbreken van stimulansen om gegevens te delen.

Beleidsbrief Britse overheid


VK: Cloud Week 2021

TechUK organiseerde vorige week een Cloud Week met nieuws, standpunten en inzichten uit de technologiesector over wat de volgende generatie ‘cloud computing’ in het VK mogelijk zal maken. Ook kwamen de belangrijkste uitdagingen aan bod die het VK zouden kunnen belemmeren bij het leveren van cloud-gebaseerde innovatie. Over de onderwerpen verschenen 35 artikelen.
Artikelen Cloud Week

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Nobelprijswinnaars met studenten in gesprek over rol wetenschap voor maatschappij

Op 16 november bracht United by Science een groep van tachtig studenten uit Latijns-Amerika en de Caraïben online in gesprek met Nobelprijswinnaars, waaronder de Nederlander Ben Feringa. Ze bespraken hoe wetenschap en wetenschappers een zo groot mogelijke positieve impact op de samenleving kunnen hebben.
Videoverslag en toelichting YouTube
Aankondiging Nobel Prize


Van wetenschap naar ondernemerschap: welke ondersteuning werkt het beste?

De Canadese Munk School of Global Affairs & Public Policy organiseerde op 15 november een webinar over de vaardigheden en technische capaciteiten die een wetenschapper moet hebben om ondernemer te worden. Daar zijn veel programma’s voor, van cursussen in ondernemerschap tot het laten groeien van start-ups binnen een incubator of accelerator, maar wat werkt wel en wat niet?
Videoverslag Webinar


Opinie: “Onafhankelijk” wetenschappelijk advies bestaat niet; wat wel te doen?

Wetenschapsbeoefening is onmogelijk zonder waarden uit de samenleving te importeren. Het is tijd om de notie van de onafhankelijke wetenschapsadviseur die de waarheid spreekt tegen de macht, achter ons te laten. Dat betoogt professor Heather Douglas (Melbourne Law School), auteur van het boek ‘Science, Policy and the Value-Free Ideal’. In een podcast van Science for Policy legt Douglas uit welke idealen in de plaats zouden moeten komen van “onafhankelijkheid” van wetenschappelijk adviseurs.
Podcast (YouTube)


Hoe zorgen we ervoor dat de introductie van AI op de arbeidsmarkt positief uitpakt?

Het World Economic Forum heeft onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van de introductie van kunstmatige (AI) voor de toekomst van werk. Dat deed het door workshops te bezoeken en interviews te houden met meer dan 150 denkers uit verschillende vakgebieden. Het WEF construeerde zes mogelijke toekomstscenario’s. Op basis hiervan doet het aanbevelingen over hoe de toekomst zo positief kunnen uitpakken. Een artikel van VOX-CEPR gaat nog wat breder in op de toekomst met AI. Het kijkt, naast de gevolgen van AI voor de arbeidsmarkt, ook naar die voor productmarkten en democratische instituties. Volgens het artikel is AI zelf niet het belangrijkste probleem, maar de manier waarop toonaangevende bedrijven gegevens en het gebruik ervan benaderen. Het beleid moet zich richten op heroriëntering van technologische verandering om nieuwe mogelijkheden en kansen te creëren voor werknemers en burgers. Een rapport van de OESO gaat over de toenemende functionaliteit van AI en hoe dit de vraag naar kennis en vaardigheden zal beïnvloeden.
Aankondiging WEF
Rapport WEF (pdf)
Artikel VOX-CEPR
Rapport OESO


Opinie: Innovatie in dienst van de samenleving

Dan Breznitz, auteur van het boek Innovation in Real Places, Strategies for Prosperity in an Unforgiving World, en hoogleraar overheidsbeleid aan de Universiteit van Toronto, spreekt over hoe innovatie moet worden gestuurd als we willen dat ze succesvol is bij het aanpakken van onze meest dringende problemen.
Videogesprek (YouTube)


World Economic Forum: White papers over digitale valuta

Het World Economic Forum (WEF) heeft een serie white papers gepubliceerd voor beleidsmakers en de particuliere sector over het beleid en de regelgeving rond Central Bank Digital Currencies (CBDC) en stablecoins. Dit zijn cryptocurrencies die als doel hebben een stabiele waarde te behouden ten opzichte van andere activa, zoals de Amerikaanse dollar. Een webcast van de Financial Times (FT) zet uiteen hoe regelgevers de laatste jaren de controle over de cryptocurrency-markt zijn verloren.
Nieuwsbericht WEF
White Paper Series (pdf)
Webcast FT (YouTube)


De opkomende innovatiecultuur bij defensie

De NAVO werd ooit opgebouwd om de dreiging van een koude oorlog te beheersen. Een focus op innovatie en interoperabiliteit helpt de organisatie zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen in de 21e eeuw. In een webcast spreekt Rob Murray, hoofd innovatie van de NAVO, over de aanpak van uitdagingen binnen het NAVO-bondgenootschap met behulp van creatieve organisatorische ideeën, innovatieve beleidsformulering en het gebruik van opkomende technologieën. Een artikel van NextGov vertelt dat het Amerikaanse ministerie van Defensie cyberveiligheid steeds nadrukkelijker ziet als taak.
Webcast (YouTube)
Artikel NextGov


Een nieuwe kijk op misinformatie en verkeerd geïnformeerde mensen

De omvang en het effect van misinformatie zijn de laatste tien jaar gestaag toegenomen. Een onderzoek van de Britse Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) biedt een nieuwe manier van denken over hoe we hierop moeten reageren: door het onderwerp niet te zien als één hardnekkig, homogeen maatschappelijk probleem, maar door te begrijpen wie de verspreiders en blokkeerders van dit soort informatie zijn en hoe we het beste met hen kunnen samenwerken om hun activiteiten te beperken of te versterken.
Aankondiging RSA
Rapport RSA


VS: Regering Biden streeft naar meer wereldwijde wetenschappelijke samenwerking

Om het isolationisme van het tijdperk Trump te keren, zoekt Washington naar nieuwe wetenschappelijke samenwerking, aldus een artikel van Science|Business. De Amerikaanse regering maakte al afspraken met Zwitserland en Canada, en werkt nu actief aan samenwerking met Brazilië, Frankrijk, India, Japan en Zuid-Korea. Volgens een woordvoerder van het Office of Science and Technology Policy (OSTP) van het Witte Huis zijn meer stappen op komst om internationale wetenschappelijke netwerken te versterken.
Artikel Science|Business


VS: Iraanse hackers belagen kritieke infrastructuur

Een Iraanse hackersgroep heeft het gemunt op een breed scala aan essentiële organisaties in de VS en maakt daarbij gebruik van kwetsbaarheden die wel zijn gepatcht (afgedekt), maar nog niet zijn bijgewerkt.
Nieuwsbericht Wired