AWTI e-mail alert 18 februari 2021

Gisteren heeft de AWTI zijn advies ‘Rijk aan kennis - Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek’ aangeboden aan de regering en het parlement. Verder deze week aandacht voor plannen en strategieën gericht op brede welvaart, ‘resets’ en terug naar het oude dan wel het nieuwe normaal als we de coronapandemie onder controle hebben. Innovatie en technologie vormen daarvoor de sleutels, maar ook de sociale en geesteswetenschappen laten van zich horen met nieuwe plannen om van inzicht naar impact te gaan.

Bericht van de AWTI

AWTI brengt nieuw advies ‘Rijk aan kennis’ uit

Gisteren heeft de AWTI zijn advies ‘Rijk aan kennis. Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek’ aangeboden aan de regering en het parlement. Geconstateerd wordt dat wetenschap, technologie en innovatie elk op een eigen manier een bron zijn van kennis voor beleid en politiek. Maar deze kennis komt te vaak niet goed terecht in het overheidsbeleid. De regering heeft stappen gezet op weg naar beter kennisinbedding, maar er is meer nodig. Ministeries moeten hun inhoudelijke experts koesteren, en sturen op minder snelle roulatie van personeel. Zowel de departementen als de Tweede Kamer moeten een stevige eigen kennisbasis opbouwen. De regering dient een gestructureerde aanpak te ontwikkelen voor het overbruggen van kennis en beleid, onder andere via de ontwikkeling van een rijkslab. En de Tweede Kamer heeft een veel steviger expertisecentrum nodig. (Zie ook: “Technologie verdient een centrale plek in het overheidsbeleid” onder Nieuws en achtergronden uit Nederland).
Nieuwsbericht AWTI
Advies AWTI
 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederlands bedrijfsleven wil zich richten op brede welvaart

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW willen zich richten op ‘brede welvaart’, met veel aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en een eerlijke samenleving. Dat staat in de toekomstagenda voor 2030. Op grond van het economisch model van de Rabobank verwachten ze dat hun plannen de welvaart met een vijfde kan laten stijgen in 2030, ten opzichte van de situatie voor corona. Samen met RaboResearch onderzoekt Universiteit Utrecht de brede welvaart en heeft daarvoor ook een Brede Welvaarts Indicator ontwikkeld. Hare Majesteit Koniging Máxima bracht een digitaal bezoek aan de Universiteit Utrecht en sprak met onderzoekers over brede welvaart, de invloed van corona en beleid in de regio. (Zie ook: ‘De economische kansen van milieu, maatschappij en governance voor Europa’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht MKB-Nederland
Agenda 2030 – MKB-Nederland / VNO-NCW (pdf)
Nieuwsbericht UU (1)
Uitleg Brede Welvaartsindicator
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht UU (2)


Duitsland: “Niet zomaar teruggaan naar oude normaal in de wetenschap”

De Duitse Raad voor Wetenschap en Geesteswetenschappen (Wissenschaftsrat), een adviesorgaan van de regering, heeft opgeroepen tot verregaande hervormingen van het wetenschapsstelsel, op basis van de lessen die te trekken zijn uit de coronapandemie. Die heeft een aantal zwakke plekken in het Duitse wetenschapssysteem blootgelegd, zoals een gebrek aan digitalisering en te veel focus op onderzoekskwantiteit in plaats van ‑kwaliteit. (Zie ook: ‘Hebben universiteiten geleerd hoe ze klaar moeten zijn voor een crisis?’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht Research Professional News
Persbericht Wissenschaftsrat (D)
Rapport Wissenschaftsrat (pdf; D)


OESO: Wetenschap, technologie en innovatie in de tijd van COVID-19

Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) hebben op de hele wereld een sleutelrol gespeeld in de reactie van overheden op de coronapandemie en de ongekende sociaaleconomische crisis die deze teweeg heeft gebracht. De OESO heeft onderzocht hoe die rol eruitziet, hoe het beleid omging met de WTI-resultaten en ‑adviezen, en welk WTI-beleid landen voerden om universiteiten, onderzoekscentra, innovatieve bedrijven en ondernemers te steunen die het meest door de crisis werden getroffen. Ook de doeltreffendheid van beleidsmaatregelen komt aan bod. (Zie ook: ‘Discussie over de inzichten innovatierapport OESO voor EU’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Rapport OESO
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Nieuwe visie Universiteit Utrecht op Erkennen en Waarderen

De werkgroep Erkennen en Waarderen van de Universiteit Utrecht (UU) heeft nagedacht over hoe een nieuw systeem van Erkenning en Waardering eruit zou moeten zien. Het uitgangspunt is dat de bijdrage van het individu alleen te beoordelen valt binnen de bredere context van het team. Bovendien moet worden gekeken naar onderwijs, onderzoek én professioneel handelen.
Nieuwsbericht UU
Rapport UU


Waarheen met de sociale en geesteswetenschappen?

De SSH Raad, vertegenwoordiger van het Nederlandse domein van de Social Sciences & Humanities, heeft een nieuw sectorplan ‘Van inzicht naar impact’ voor de sociale wetenschappen en een prioriteitenkeuze van de geesteswetenschappen uitgebracht. Het sectorplan kiest voor versterking van onderwijskunde, versterking van open science en verbetering van de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. De geesteswetenschappen geven prioriteit aan talen, humane kunstmatige intelligentie en cultureel erfgoed & culturele identiteit. In een artikel van Trouw constateren vier hoogleraren sociologie dat er, tot op het hoogste politieke niveau, weinig waardering bestaat voor de sociale en geesteswetenschappen, met name de sociologie. Terwijl het vakgebied juist van grote waarde is voor het begrijpen van maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen en een grote bijdrage kan leveren aan het beleid. Een artikel van Work in Progress constateert dat het gebrek aan politieke erkenning een internationaal probleem is. Er kleeft, volgens het artikel, veelal onterecht een negatief sentiment aan de sociale en geesteswetenschappen, maar er spelen ook twee feitelijke problemen: het ontbreken van een uniform theoretisch kader en een gebrek aan interactie met een gemeenschap van beoefenaars.
Nieuwsbericht SSH Raad
Sectorplan SSH Raad (pdf)
Prioriteitenkeuze Geesteswetenschappen (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel Trouw
Artikel Work in Progress


Open scientists willen strijd aangaan met slechte tijdschriftpublicaties

De inhoud van wetenschappelijke tijdschriftpublicaties wordt veel te makkelijk als waarheid aangenomen, vinden Tomas Knapen en Sander Bosch van de VU. Samen met andere beoefenaars van open wetenschap verkenden ze afgelopen week de mogelijkheden van peer reviews ná publicatie. Dat leverde vooral een lijst met valkuilen op.
Nieuwsbericht ScienceGuide


WOinActie: universitair personeel staat op omvallen

11 februari 2021 – Minister Van Engelshoven moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat het aantal wetenschappers en ondersteuners aan universiteiten met twintig procent wordt uitgebreid. “De nood is zeer hoog”. Deze oproep van WOinActie aan de minister is medeondertekend door de Algemene Onderwijsbond, vakbond FNV en de medezeggenschapsraden van acht universiteiten.
Nieuwsbericht HOP / Cursor


Aandeel vrouwelijke auteurs van wetenschappelijke publicaties stijgt

Wetenschappelijke publicaties worden, zowel in Nederland als in een aantal referentielanden, steeds vaker door vrouwen geschreven. Dat laten cijfers van het Rathenau Instituut zien. Het aandeel vrouwelijke auteurs voor Nederlandse publicaties ligt op 32,9 procent. Het grootste aandeel vrouwelijke auteurs hebben publicaties uit de gezondheidswetenschappen.
Artikel Rathenau
Rapport (pdf)


Opinie: “Technologie verdient een centrale plek in het overheidsbeleid”

Overheid en politiek zouden te weinig oog hebben voor start-ups en technologie, stelt Don Ginsel, ceo van Holland Fintech in een artikel van Techleap over waarom de overheid een Chief Technology Officer moet aanstellen. Daardoor hebben ze ook geen weet van wat het bedrijfsleven op dit gebied te bieden heeft. Ginsel pleit onder andere voor de aanstelling van chief technology officers bij alle overheidsinstellingen. “Met een cto wordt het eenvoudiger technologie een centrale plek in het beleidsproces te geven.” Arjan Lubach hekelde afgelopen weekend, in zijn zondagse televisieshow, het gebrek aan kennis over digitalisering in de politiek. Er zijn maar enkele Kamerleden die er wat van weten en begrijpen, en de meesten daarvan verdwijnen na de verkiezingen.
Artikel Techleap
Uitzending Zondag met Lubach (v.a. 16:10)


SER: Geen grote rol voor overheid bij terughalen productie naar Nederland

Door de coronacrisis bleek hoe kwetsbaar productieketens zijn. Toch kan de overheid beter niet proberen productie terug te halen die bedrijven naar het buitenland hebben verplaatst. Dat concludeert de SER in een studie. De meeste bedrijven kunnen vermoedelijk op andere, goedkopere manieren de risico’s in toeleveringsketens beperken. De overheid kan wel door goed onderwijs en het opzetten en behouden van sterke innovatie-ecosystemen het voor bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk maken om in Nederland te produceren, aldus de SER. Een studie van de OESO bevestigt dat een actief reshoring-beleid van landen vooral negatieve effecten zal hebben op hun economieën.
Nieuwsbericht SER
Rapport SER
Artikel NRC
Rapport OESO


SDG’s hebben transformatief potentieel, maar Nederland doet er weinig mee

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties werden in 2015 aangenomen om “meerdere overheidsniveaus te inspireren om de transformatie naar duurzame ontwikkeling in te zetten”. Na vijf jaar is duidelijk dat Nederland weinig met de SDG’s doet. Dat constateerde het CBS al in juli 2020. Binnen de EU staat Nederland op de 14e plaats als het gaat om het realiseren van de doelen. Daar moet dringend verandering in komen, constateerden de deelnemers aan een online webdiscussie van Global Goals.
Verslag bijeenkomst
Webcast (YouTube)
Rapport CBS (juli 2020)


Opinie: Life Sciences & Health moet hoog op agenda nieuw kabinet komen

''Als iets duidelijk is geworden door deze pandemie, is het wel dat innovaties in Life Sciences en Health essentieel zijn,'' aldus boegbeeld Carmen van Vilsteren van de Topsector Life Sciences & Health in een interview met Health Holland. “Ik hoop dan ook dat de komende regering innovaties in gezondheid en zorg als topprioriteit beschouwt, over de gehele keten. Van jonge veelbelovende start-ups, naar groeiende scale-ups en bloeiende life sciences-bedrijven, die ons kunnen helpen langer en gezonder te leven en tegelijkertijd een grote economische bijdrage aan Nederland leveren.”
Artikel Health Holland


HvA geeft AI in regio Amsterdam impuls met CoE Applied Artificial Intelligence

De Hogeschool van Amsterdam start, als eerste kennisinstelling in Nederland, een Centre of Expertise (CoE) rond Applied Artificial Intelligence. Dit doet ze samen met partners uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Het CoE moet een impuls geven aan toegepaste kunstmatige intelligentie (AI) in de regio Amsterdam. Bijzonder is dat studenten van alle HvA-opleidingen via labs leren hoe zij AI kunnen toepassen in hun vakgebied; van verpleegkunde en ict tot lerarenopleidingen.
Nieuwsbericht HvA


Kunstmatige intelligentie in historisch perspectief

Nederland moet zich niet laten leiden door angst als het gaat om het ontwikkelen en toepassen van kunstmatige intelligentie. De angst om internationaal op achterstand te komen staan, blijkt historisch gezien onterecht. Een keuze maken tussen het behalen van technologische voorsprong of een moreel-maatschappelijk verantwoorde inzet is dan ook niet noodzakelijk, concludeert een working paper van de WRR.
Nieuwsbericht WRR
Publicatie WRR (pdf)


Minister: Missiegedreven opzet energie-innovatie-instrumentarium pakt goed uit

Een jaar geleden is het energie-innovatie-instrumentarium meer missiegedreven vormgegeven, in lijn met het Klimaatakkoord en het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Bas van ‘t Wout (EZK) dat deze wijziging al direct heeft geleid tot “mooie resultaten, zeker in het licht van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie”. De minister is dan ook van plan op deze weg door te gaan.
Kamerbrief (doc)


Nederland en Japan gaan samenwerken aan smart industry

Nederland en Japan hebben, tijdens een driedaagse virtuele handelsmissie, afgesproken om samen te werken aan het versterken van smart industry in beide landen. De missie heeft al direct geleid tot concrete samenwerkingen op gebieden als smart industry en fintech. Veel Nederlandse deelnemers hebben bovendien contacten gelegd met Japanse branchegenoten of investeerders om het gezamenlijk ontwikkelen van producten of diensten te verkennen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

EU overweegt strengere regels om gendergelijkheid in Horizon Europe te bevorderen

Excellentie en impact zullen de belangrijkste criteria zijn bij de beoordeling van voorstellen in het kader van Horizon Europe. Maar als dat geen doorslag geeft, geeft het genderevenwicht in onderzoeksgroepen de doorslag. Alle instellingen die voor subsidie in aanmerking willen komen, moeten plannen voor gendergelijkheid publiceren en aantonen dat ze die uitvoeren.
Nieuwsbericht Science|Business


Science|Business publiceert vertrouwelijke rapporten over Horizon Europe

De website Science|Business heeft in de afgelopen weken tal van (nu nog) geheime stukken over het nieuwe programma Horizon Europe gepubliceerd. Het vorige bericht was hier een voorbeeld van. Naar eigen zeggen doet het dit om ‘fair play’ in de Europese wetenschap te bevorderen, aldus Editor-in-Chief Richard L. Hudson. “Het gaat hier niet om een beetje ophef over een paar onleesbare wetteksten. Het gaat over de eerlijkheid en efficiëntie van het publieke onderzoek en de innovatie in de EU.”
Artikel Science Science|Business
The Horizon Papers – Science|Business


EC publiceert informatiebladen over Europese universitaire allianties

De Europese Commissie heeft factsheets gepubliceerd over de 41 Europese allianties van universiteiten. De informatiebladen geven een samenvatting van informatie over de partners en geassocieerde leden van de initiatieven, hun visies en de wijze waarop zij van plan zijn deze uit te voeren. Europese universiteiten zijn transnationale allianties van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU die die samenwerken ten behoeve van studenten, docenten en de samenleving. Ze krijgen financiële steun van de EU.
Factsheets – EC


Open source kan grote rol spelen in ontwikkeling digitaal Europa

De Verklaring van Berlijn en de nieuwe Open Source Software Strategie van de Europese Commissie bewijzen dat open source aan het winnen is bij de overheid. Op 5 februari vond de European Public Sector Innovation and Open Source Summit 2021 plaats. Europese overheidsfunctionarissen en deskundigen spraken over de huidige en toekomstige uitdagingen van open source voor overheden en hoe open source kan helpen het volgende Digitale Decennium voor de EU in te leiden.
Verslag Beleidstop


Discussie over de inzichten innovatierapport OESO voor EU

Een maand geleden publiceerde de OESO de Science, Technology and Innovation Outlook 2021. De Europese Commissie (EC) organiseerde op 12 februari een online panelbijeenkomst over wat het rapport betekent voor de EU. De discussies gingen onder meer over hoe je bedrijven stimuleert tot innovatie in een periode, zoals nu, waarin veel bedrijven juist moeten bezuinigen. De keynote werd gehouden door Dirk Pilat, adjunct-directeur van het directoraat voor Wetenschap, Technologie en Innovatie van de OESO.
Webcast EC
Presentatie Pilat (pdf)
Rapport OESO (januari 2021)
Highlights Rapport (pdf)


De economische kansen van milieu, maatschappij en governance voor Europa

De beoordeling van niet-financiële prestaties van bedrijven is geen louter technische aangelegenheid, maar ook een politieke kwestie. Het inclusieve governancemodel kan Europa een concurrentievoordeel geven bij het vormgeven van wereldwijde regelgeving op het gebied van milieu, maatschappij en governance voor bedrijven en beleggers, aldus een artikel van Project Syndicate.
Artikel Project Syndicate


Extra geld in sommige landen voor r&d dankzij goedkeuring coronaherstelfonds

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben de regels goedgekeurd voor het coronaherstelplan van de EU en daarmee ook voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit van 672,5 miljard euro. De nationale regeringen hebben aanzienlijke zeggenschap over de manier waarop de middelen in hun land worden besteed. Sommige hebben al aangegeven dat zij een deel van hun middelen in r&d willen investeren.
Nieuwsbericht Europees Parlement
Persbericht Europees Raad
Nieuwsbericht EU Observer
Nieuwsbericht Research Professional News


Debat: Naar een Europese industriële renaissance?

Beleidsmakers debatteren intensief over de contouren van een nieuw industriebeleid voor de EU. Hoe moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met megatrends als digitalisering en klimaatverandering? Of: Hoe om te gaan met de concurrentie van nieuwe actoren en landen? De Brusselse denktank Bruegel organiseerde een debat over deze en andere vragen met topmensen van Accenture, ENGIE en Vodafone.
Podcast Bruegel (SoundCloud)


Europese Raad presenteert voorstel ePrivacy

De Raad van de Europese Unie is het eens geworden over een voorstel op het gebied van ePrivacy. Na jaren van praten, kunnen de onderhandelingen starten met het Europees Parlement, in het kader van het ‘trialoog’-proces. De organisatie voor de digitale sector Digital Europe hoopt dat het Parlement niet te veel aan het voorstel wil veranderen, omdat er een goede balans zou zijn gevonden tussen privacybescherming en het ruimte laten voor innovatie.
Nieuwsbericht Europese Raad
Voorstel Europese Raad (pdf)
Nieuwsbericht IAPP
Nieuwsbericht Digital Europe


Politico: EU geen goed voorbeeld voor handhaving gegevensbescherming

Europa prijst zijn gegevensbeschermingsregels aan als de “gouden standaard” voor de wereld. Maar als het gaat om handhaving ervan, zet de EU bepaalt niet de toon. Sinds mei 2018, toen GDPR (AVG) van kracht werd, heeft de VS bijna 6 miljard dollar aan privacyboetes geheven, waaronder forse boetes voor enkele grote bedrijven uit de techwereld. De EU heeft ondertussen slechts 329,8 miljoen dollar aan boetes opgelegd. Voor wie geïnteresseerd is in meer kritische geluiden over gegevensbescherming in Nederland, de EU en de rest van de wereld, verwijzen wij naar een nieuwe wekelijkse podcast, Dasprive.
Artikel Politico
Website Dasprive


Europees Parlement: Stel regels op voor sociale-mediaplatforms

Bijna alle leden van het Europees Parlement (EP) hebben opgeroepen tot meer democratisch toezicht op online techgiganten, om vrijheid van meningsuiting te waarborgen. De parlementsleden spoorden de Europese Commissie aan om de kwestie aan te pakken in het nieuwe wetgevingspakket inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten, en als onderdeel van het Actieplan voor Democratie.
Persbericht EP


ECB waarschuwt voor negatieve gevolgen private cryptocurrency-projecten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een krachtige waarschuwing doen uitgaan over de betrokkenheid van grote technologiebedrijven bij cryptocurrency-projecten. Ze waarschuwt dat dergelijke stappen de privacy in gevaar kunnen brengen, verdere risico's voor de concurrentie kunnen creëren en zelfs “de monetaire soevereiniteit in gevaar kunnen brengen”. Fabio Panetta, lid van de raad van bestuur van de ECB en voorzitter van de taskforce voor een digitale euro, deelde woensdag (10 februari) zijn bezorgdheid tijdens een online-evenement van de Brusselse denktank Bruegel. De ECB moet, volgens hem, haar eigen digitale munt lanceren. De nieuwe Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde deze week, op een online rondetafelbijeenkomst van haar ministerie, voor het groeiende gevaar van het gebruik van cryptocurrencies voor de financiering van terrorisme.
Nieuwsbericht EurActiv
Webcast webinar Bruegel
Nieuwsbericht CoInnounce
Persbericht Amerikaans ministerie van Financiën


Intellectueel eigendom in het digitale tijdperk

Het Portugees voorzitterschap van de Europese Raad organiseerde op 11 februari een online conferentie over ‘intellectuele eigendom in het digitale tijdperk’. Doel van de conferentie was meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden en voordelen van de bescherming van industriële-eigendomsrechten, en om te bespreken hoe IP-rechten innovatieve oplossingen kunnen bevorderen, met bijzondere aandacht voor groene technologieën en kunstmatige intelligentie.
Nieuwsbericht Portugees voorzitterschap
Nieuwsbericht EPO
Verslag Conferentie


Podcastserie ‘Wetenschap, beleid en genetische technologieën’

Het Centre for Science & Policy van Cambridge University (CSaP) is een vierdelige podcastserie gestart over genetische technologieën. In de eerste aflevering leggen deskundigen uit wat genetische technologieën inhouden en welke beleidsvragen deze opleveren. Deel 2 gaat specifiek over genetische technologieën in de agrarische sector.
Podcastserie CSaP


Programma Urban Innovative Actions werkt nog niet goed

Het Europese Urban Innovative Actions-initiatief (UIA) zou een aanjager van stedelijke ontwikkeling moeten worden. Maar dat is het nog niet, constateert een tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie. De eerste fase van het initiatief heeft een breed scala aan projecten opgeleverd, maar veel daarvan blijven hangen in de implementatiefase, waardoor onduidelijkheid ontstaat over de output en het tijdspad van het project. Het Urban Development Network organiseert een webinarserie over het UIA, waarvan het eerste inmiddels is geweest.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC
Website UIA
Webinars UIA
Nieuwsbericht Neth-ER


Besprekingen over wetenschappelijk partnerschap met China verlopen moeizaam

De EU wil betere toegangsvoorwaarden voor haar onderzoekers in China, maar het toegenomen toezicht op de relatie met Beijing maakt de uitkomst onzeker, vertelt hoofdonderhandelaar van de EU, Maria-Cristina Russo, in een artikel van Science|Business.
Artikel Science|Business


Duitsland: Kennis- en technologieoverdracht versterken met ‘Clusters4Future’

De Duitse overheid gaat via het programma ‘Clusters4Future’ regionale innovatienetwerken versterken. Begin februari zijn de eerste zeven ‘Zukunftscluster’ geselecteerd. Ze moeten vooral de kennis- en technologieoverdracht tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven verbeteren, om zo innovatie te bevorderen. Het initiatief ‘Clusters4Future’ maakt onderdeel uit van de Duitse Hightech-Strategie 2025.
Nieuwsbericht Nederlands Innovatie Attaché Netwerk


Duitsland: Toekomstlabs voor groene waterstof

Duitsland heeft een miljoenenfonds in het leven geroepen voor de ontwikkeling van klimaatvriendelijke waterstofenergie. Dit moet gaan plaatsvinden in ‘Internationale Zukunftslabore Grüner Wasserstoff’, waarvoor de overheid wetenschappers van wereldklasse uit de hele wereld wil aantrekken. Het onderzoek moet zich richten op alle facetten van de waterstofwaardeketen, van productie, via afwerking en vervoer tot gebruik.
Nieuwsbericht Science|Business
Persbericht Duitse overheid (D)
Nationale Wasserstoffstrategie (pdf; D)


Frankrijk: Groot programma voor kwantumonderzoek

Na Duitsland heeft ook Frankrijk een groot programma voor kwantumonderzoek gepresenteerd. Hiervoor heeft de Franse overheid 1,8 miljard euro gereserveerd (Duistland: 2 miljard euro). Met de twee programma’s kunnen Duitsland en Frankrijk aansluiting krijgen bij de kwantumontwikkelingen in China en de VS.
Nieuwsbericht Science|Business


VK: Hogerhuiscommissie bepleit uitbreiding Catapults Network

De Britse overheid zou het Catapult Network moeten uitbreiden om de kennis- en technologieoverdracht tussen universiteiten en bedrijven verder te verbeteren. Dat stelt een commissie van het Britse Hogerhuis. Die ziet uitbreiding van het aantal Catapults als dé manier om het percentage van het bbp dat het land besteedt aan r&d omhoog te brengen van 2,4 procent nu naar 2,7 procent in 2027.
Nieuwsbericht Britse Hogerhuis
Rapport Britse Hogerhuis (pdf)
Website Catapult Network
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Hebben universiteiten geleerd hoe ze klaar moeten zijn voor een crisis?

Universiteiten hebben op verschillende manieren gereageerd op de verstoring van de “normale gang van zaken” door de coronapandemie. Sommige treuzelden, andere gingen overhaast te werk met de introductie van nieuwe werkwijzen en weer andere liepen op tegen het ontbreken van nationale strategieën. Artikelen van University World News pleiten voor het tonen van meer leiderschap, het streven naar meer flexibiliteit in onderwijs en onderzoek, maatregelen om de ongelijke gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, en voorbereidingen op mogelijk nieuwe crises.
Artikel University World News – 1
Artikel University World News – 2


Reviewproces AI-onderzoek zou gebruik kunnen maken van AI

Het aantal AI-gerelateerde onderzoekpapers is de afgelopen jaren explosief gestegen, wat een grote druk legt op reviewers van grote academische tijdschriften. Drie onderzoekers van de Amerikaanse Carnegie Mellon University (CMU) vroegen zich af of het mogelijk is AI te gebruiken om AI-papers te beoordelen. Het antwoord is bevestigend, maar meer als startpunt dan als vervanging van een volwaardig reviewproces.
Nieuwsbericht Synced (Medium@)
Wetenschappelijk artikel


OESO: Analyses en beleidsaanbevelingen digitale veiligheid

Nu Internet of Things (IoT)-apparaten en andere slimme producten een grotere rol spelen in onze economieën en samenlevingen, vraagt de digitale beveiliging ervan om meer aandacht. In een reeks nieuwe documenten neemt de OESO de digitale beveiliging van slimme producten en de behandeling van kwetsbaarheden onder de loep en geeft ze aan hoe beleidsmakers en andere belanghebbenden zich kunnen wapenen tegen toenemende en steeds complexere bedreigingen.
Rapporten en beleidsnota’s


PwC: Groen herstel bereiken met innovatieve partnerschappen

Enkele regeringen in de wereld hebben substantiële toezeggingen gedaan voor een groen herstel uit de coronacrisis, maar de meeste blijven zich richten op traditionele sectoren zonder milieubeschermende maatregelen of stimulansen in te voeren, stelt een rapport van PwC. Het noemt vijf maatregelen die overheden, in samenwerking met het bedrijfsleven, kunnen nemen om via infrastructuur een groen herstel op gang te brengen.
Rapport PwC


China: Duaal innovatiebeleid moet van land technologisch wereldleider maken

In maart stelt het Chinese Volkscongres het Vijfjarenplan 2021-2025 vast en een visie op de periode tot 2035. Het is niet de verwachting dat er nog wordt gesleuteld aan de huidige plannen, die van China een wereldleider willen maken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en bepaalde ‘kerntechnologieën’. Een artikel van University World News zet de duale aanpak uiteen die China wil hanteren: binnenlands de innovatiecapaciteit vergroten, internationaal de meest geavanceerde technologie van het buitenland verwerven en (mee)werken aan de verdere ontwikkeling daarvan. Een artikel van The Wall Street Journal zet uiteen hoe China nu al, via vitale technologiestandaarden, een leidend land op het gebied van geavanceerde technologie tracht te worden.
Artikel University World News
Artikel The Wall Street Journal


Japan: Robots zijn goed voor werkgelegenheid en salarissen

Een artikel van VOX-CEPR bespreekt een onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van robots in de industrie. Het is gebaseerd op gegevens van de periode 1978-2017. De studie concludeert dat industriële robots positieve gevolgen hebben gehad voor zowel de werkgelegenheid als de lonen. De opkomst van nieuwe arbeidsvervangende technologie, zoals kunstmatige intelligentie, zou net zo goed kunnen samengaan met het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, aldus de onderzoekers.
Artikel VOX-CEPR


Singapore: Versteviging fundamenteel onderzoek en innovatiecapaciteit

De Singaporese overheid kondigde eind 2020 een nieuw innovatiebeleid aan, waarin ze de komende vijf jaar ongeveer 15 miljard euro gaat investeren. Het plan Research Innovation and Enterprise 2025 (RIE2025) wordt in maart 2021 officieel gelanceerd. De hoofdthema’s van het beleid blijven gezondheidszorg, duurzaamheid, maakindustrie & logistiek en digitalisering. Wat opvalt is de toename in budget voor fundamenteel onderzoek. Ook komt meer geld beschikbaar voor technologietransferplatforms en groei van het innovatieve mkb.
Artikel Nederlandse Innovatie Attaché in Singapore (pfd)


VS: Maryland is eerste staat die belasting invoert voor online bedrijven

Maryland voert, als eerste staat in de VS, een belasting in op digitale reclame. Het voornemen om een heffing van 10 procent op te leggen op inkomsten uit online advertenties werd vorig jaar nog getroffen door een veto van de gouverneur. De Senaat van de staat stemde het veto echter vorige week weg. De denktank ITIF, spreekt van “ontwrichtende discriminatie (‘distortionary discrimination’) die lokale bedrijven en consumenten zal schaden”.
Nieuwsbericht CNN Business
Nieuwsbericht ITIF


De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 4 maart 2021