AWTI e-mail alert 28 november 2019

Bericht van de AWTI


Tweede Kamer verzoekt om advies over start-ups

De Tweede Kamer heeft de AWTI verzocht advies uit te brengen over de doorgroei van start-ups. Dit gebeurde bij de bespreking van het werkprogramma 2020-2021 van de AWTI. De Kamer wil onder andere weten hoe de overheid hindernissen kan wegnemen voor de doorgroei van start-ups naar levensvatbare bedrijven die ook voor meer werkgelegenheid gaan zorgen.
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Invest-NL kan van start

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL. Dit fonds zal zich richten op de financiering en ontwikkeling van risicovolle activiteiten van ondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie of het meer circulair maken van de Nederlandse economie. Ook zal het fonds investeren in de digitalisering van maatschappelijke domeinen, de doorgroei van start-ups en bedrijven die hun producten internationaal willen vermarkten. In totaal krijgt Invest-NL 2,5 miljard euro te besteden, waarvan 800 miljoen euro wordt ondergebracht bij ontwikkelingsbank FMO. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het fonds nu van start gaat. Volgens hen kan het een serieuze financieringspartner voor bedrijven worden.
Nieuwsbericht Eerste Kamer
Wetsvoorstel
Nieuwsbericht MKB-Nederland


Innovatieprincipe kan EU-wetgeving slimmer en toekomstgericht maken

Het innovatieprincipe is een instrument om EU-wetgeving zo te ontwerpen dat het de best mogelijke voorwaarden voor innovatie schept. Het kan bijdragen aan de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de EU-wetgeving, aldus een rapport voor de Europese commissie van een groep onafhankelijke deskundigen. Er zijn wel aanzienlijke inspanningen nodig om dit potentieel volledig te verwezenlijken. Op 3 december vindt in Helsinki een high-level conferentie over het onderwerp plaats.
Nieuwsbericht EC
Rapport
Webpagina Innovation Principle – EC
Conferentie


Steeds meer onderzoeksfinanciers verkiezen loten boven selectie van voorstellen

Veel onderzoeksfinanciers, zoals in Europa het ERC of in Nederland de NWO, laten commissies van deskundigen bepalen wie onderzoeksgeld krijgt. Dat kost veel inspanningen en er wordt getwijfeld aan de eerlijkheid van dit systeem. Daarom kiezen financiers wereldwijd steeds vaker voor het willekeurig toekennen van gelden, aldus een artikel van Nature. Volgens een artikel van HOP / Univers staat het onderwerp nu ook weer in Nederland weer op de agenda. NWO wil er voorlopig echter nog niet aan.
Artikel Nature
Artikel HOP / Univers
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

 
“Universiteiten mogen hun rol in de samenleving niet uitbesteden”

Als de universiteiten ingaan op een recent voorstel van Elsevier ten aanzien van ‘open access’ gaan ze een deel van hun maatschappelijke opdracht om kennis te verspreiden uitbesteden aan het bedrijf. In een opiniebijdrage voor ScienceGuide betoogt Egon Willighagen (Maastricht University) dat dit niet zou stroken met de huidige ambities van de universiteiten. “De universiteit verdient een open onderzoeksinfrastructuur. Een deal met Elsevier past daar niet bij.”
Artikel ScienceGuide


Integere wetenschap

Waar ligt precies de grens tussen wetenschap en activisme, en mag je die wel of niet overschrijden? Bestaan er onderwerpen die maatschappelijk zó omstreden zijn dat je ze eigenlijk niet mag onderzoeken? Of moet je ze dan júist onderzoeken? En als een onderzoek niet te repliceren valt, wat betekent dat dan voor de uitkomsten? Over deze en veel andere vragen rondom integere wetenschap gaat het nieuwste nummer van het NWO-magazine Onderzoek.
Onderzoek #2019-2 – NWO (pdf)


Overeenkomst over verdeling NWO-geld voor publiek-private projecten

Op 11 november is in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 vastgelegd waaraan het geld dat via NWO beschikbaar is voor publiek-privaat onderzoek wordt besteed. Vier thema’s staan daarin centraal, namelijk missiegedreven, vraaggedreven, strategiegedreven en praktijkgedreven onderzoek. Voor alle onderzoeken samen is jaarlijks 118 miljoen euro gereserveerd.
Nieuwsbericht NWO
KIC 2020-2023 (pdf)
NWO-bijdrage KIC 2020-2023
Nieuwsbericht HOP / DUB


Eerste nationale onderzoeksagenda voor Artificiële intelligentie

Nederland staat volgens NWO voor de keuze: laten we kunstmatige intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? Met de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL) geeft NWO aan te kiezen voor het tweede.
Nieuwsbericht NWO
Rapport AIREA-NL
Nieuwsbericht HOP / DUB


Mkb krijgt extra steun bij digitalisering

Tijdens de Tweede Kamervergadering van 19 november 2019 dienden CDA en D66 een amendement in gericht op betere ondersteuning van mkb-bedrijven, zodat die aan de slag kunnen met robotisering, automatisering en digitalisering. Concreet vragen de partijen om extra middelen voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die hiermee experimenten kunnen opzetten. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland is blij met deze politieke steun voor digitalisering.
Verslag Tweede Kamervergadering 19/11/2019
Nieuwsbericht MKB-Nederland


Hoe digitalisering ons kan helpen bij de energietransitie

Bij de overstap op duurzame energiebronnen moet het elektriciteitsnet betrouwbaar blijven. Het Rathenau Instituut constateert in een Bericht aan het Parlement dat kunstmatige intelligentie, sensoren en andere datatoepassingen hierbij bij helpen. Die moeten echter wel onder regie van de overheid staan, omdat die het algemeen belang kan garanderen.
Nieuwsbericht Rathenau
Publicatie Rathenau (pdf)


Vooroplopen met zelfrijdende auto’s kan samengaan met veiligheid

Nederland kan zich – ook zonder goed internationaal referentiekader voor het testen van zelfrijdende voertuigen – qua regelgeving en kennisopbouw blijven ontwikkelen en tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke belangen borgen. Dat constateert Twijnstra Gudde in een rapport gemaakt in opdracht van het ministerie van IenW. Het adviesbureau doet aanbevelingen voor het beoordelen en garanderen van de robuustheid van het systeem. In een brief aan de Tweede Kamer zet minister Cora van Nieuwenhuizen uiteen hoe ze de aanbevelingen wil opvolgen.
Rapport Twijnstra Gudde (pdf)
Kamerbrief (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Onderzoeksbudget 2020 hoger dan gepland, forse daling dreigt vanaf 2021

De Raad van de EU, het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie zijn het eens geworden over een budget van 13,5 miljard euro voor het laatste jaar van het onderzoeksprogramma Horizon 2020. De Commissie had een budget van 13,2 miljard euro gepland. Voor het daaropvolgende zevenjarenplan Horizon Europe zijn de onderhandelingen nog gaande, maar de vooruitzichten worden steeds somberder. In Brussel zou worden gesproken over 82 miljard euro, waar de Commissie eerder 94,1 miljard voor ogen had en het EP 120 miljard. Ook de Europese onderzoekswereld pleit al geruime tijd voor laatstgenoemd budget. Volgens een artikel zou het budget voor het onderzoeksbeleid niet alleen onder druk staan van brexit en het regionale beleid, maar ook van het onderwijsbeleid.
Nieuwsbericht Science|Business
Bericht Research Professional News


Horizon Europe zou wel eens 2,8 miljard kunnen inzetten voor open data

Het openbaar maken van data wordt een van de grootste uitdagingen voor onderzoekers die straks geld krijgen uit Horizon Europe, aldus een bericht van Research Professional News. Mogelijk wordt tot 3 procent van de totale begroting van dit programma hiervoor toegewezen. Bij een budget van 94,1 miljard euro gaat het dan om 2,8 miljard euro.
Bericht Research Professional News


Studie Plan S laat zien dat reikwijdte open access tijdschriften fors moet verbreden

cOAlition S heeft de uitkomsten bekendgemaakt van een ‘Gap-analysis’ naar de opties die verschillende vakgebieden hebben als het gaat om publiceren in open access, en de ‘gaten’ die daarin zitten. Het rapport laat zien dat er nu al veel opties zijn, maar dat volledige dekking nog lang niet is bereikt.
Nieuwsbericht cOAlition S
Rapport
Nieuwsbericht NWO


EUA: Zo bevorder je diversiteit, rechtvaardigheid en integratie aan universiteiten

Inclusiviteit is voor een aantal instellingen voor hoger onderwijs in Europa een strategische kwestie geworden, die van invloed is op het leren en onderwijzen, onderzoek en institutionele culturen, aldus een rapport van de European University Association (EUA). Het rapport brengt in beeld wat universiteiten doen om inclusiviteit te bevorderen en wat dit opbrengt. Nederland is een van de voorbeeldlanden.
Nieuwsbericht EUA
Rapport EUA (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Bericht Research Professional News


Nieuwe visies op een industriebeleid voor de EU

Europese instellingen roepen de laatste tijd op om na te denken over een nieuw industrieel beleid voor de EU. Een artikel van het Center for Data Innovation schetst de strategische doelstellingen die de EU zou moeten nastreven om concurrentievoordelen en meer kansen in de digitale economie te verwerven. Denk aan de eenmaking van de digitale markt, hervorming van het mededingingsbeleid, bredere toegang tot data, meer investeringen en meer inzet op opkomende technologieën. Een rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) voor de Europese Commissie geeft een visie op de vaardigheden die nodig zijn voor de industrie van de toekomst en wat Europa op dit vlak zou moeten doen.
Artikel Center for Data Innovation
Rapport PwC


2019 State of European Tech report

Europese start-ups hebben dit jaar al een recordbedrag aan financiering opgehaald. Het gaat steeds vaker om deals van 100 miljoen dollar of meer. Dat komt naar voren in het 2019 State of European Tech report van durfkapitaalinvesteerder Atomico. De Europese techstart-upsector doet het momenteel aanzienlijk beter dan die van de VS en van Azië. Het rapport van Atomico bevat meer dan 350 grafieken, variërend van diversiteit en inclusie tot de geestelijke gezondheid van oprichters, beleid en ‘deep tech’.
Nieuwsbericht CNBC
Nieuwsbericht Slush
Nieuwsbericht Sifted
Rapport Atomico


EU investeert komend jaar 100 miljoen euro in AI‑ en blockchainstart-ups

Eerder dit jaar kondigden de Europese Commissie (EC) en het Europees Investeringsfonds een plan aan om de komende jaren 2 miljard euro te steken in onderzoek naar en ontwikkeling van fundamentele technologieën. Als eerste uitwerking daarvan gaat de EU komend jaar 100 miljoen investeren in AI‑ en blockchainstart-ups. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat Europa goede vooruitzichten heeft op deze terreinen. Weliswaar is de arbeidspool van AI-talent relatief kleiner dan in de VS, maar Europa beschikt over sterke ecosystemen, aangedreven door grote, gevestigde bedrijven in de lidstaten. Met de juiste investeringen in opleiding, de uitbreiding van de AI-centra en de diversificatie van het personeelsbestand kunnen beleidsmakers en bedrijven ertoe bijdragen dat dat talent zich over meer sectoren en landen verspreidt, aldus het rapport.
Nieuwsbericht EC
Artikel LinkedIn
Rapport LinkedIn


Frankrijk en Canada gaan verder met plannen wereldwijde raad AI-deskundigen

Hoe moet de wereld de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) beheersen? Frankrijk en Canada streven sinds enkele maanden naar de oprichting van een “mondiaal partnerschap” dat hieraan richting kan geven. Een artikel van Science|Business vertelt er meer over. Het meldt ook dat er meer initiatieven op dit vlak zijn.
Artikel Science|Business


JRC: Grote toeleveringsrisico’s voor ‘dual use’-technologieën

Een rapport van het Joint Research Centre (JRC) roept de Europese Commissie op tot een breed scala aan maatregelen om de knelpunten aan te pakken rondom de levering van materialen voor ‘dual use’-technologieën. Dat zijn technologieën die belangrijk zijn voor zowel de Europese defensie- als civiele industrie, zoals geavanceerde batterijen, brandstofcellen, robotica en onbemande voertuigen. Uit de studie blijkt dat Europa zeer sterk afhankelijk is van de invoer van kritieke grondstoffen voor deze technologieën.
Nieuwsbericht JRC
Rapport JRC
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO: Fiscale steun is effectief om r&d te bevorderen

Een paper van de OESO geeft met nieuwe data aan dat fiscale stimulansen werken om r&d te steunen. Thema’s die in het paper aan bod komen zijn de variatie in belastingsubsidies voor r&d in de wereld, de kosten van belastingverlichting voor overheden, en de doeltreffendheid van directe en fiscale steunmaatregelen om bedrijfsinvesteringen in r&d te stimuleren. Belastingverlaging blijkt ongeveer net zo effectief als directe overheidsinvesteringen in r&d.
Artikel OESO
Rapport OESO
Rapportage Nederland (pdf)


AI zal in 2020 verder doorbreken; ten koste van hoogbetaalden

De internationale onderzoeks‑ en adviesbureaus IDC en Forrester voorspellen dat 2020 een belangrijk jaar wordt voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt een artikel van Forbes. Uit een studie van Stanford University, gepubliceerd door de Amerikaanse denktank Brookings Institution, komt naar voren dat de ontwikkeling van AI vanaf nu ook banen zal kosten in de hogere regionen van bedrijven. Niet langer zijn voornamelijk werknemers met lage inkomens de klos, maar steeds vaker ook beter betaalde mensen. Een belangrijke oplossing voor beide categorieën werknemers is het ontwikkelen van banen waarin medewerkers worden bijgestaan door AI. Daarover gaat een tweede artikel van Brookings.
Artikel Forbes
Video IDC
Artikel Brookings – 1
Artikel Brookings – 2
Rapport Brookings (pdf)


Online marktplaatsen moeten winst gaan maken, focus op groei is voorbij

Online marktplaatsen zullen zich de komende jaren sneller moeten bewijzen, omdat investeerders niet langer ellenlange verliezen accepteren. Dat komt naar voren uit het verslag van The Marketplace Conference, op 19 november in Berlijn, opgesteld door Sprout.
Artikel Sprout


Aansturing van de deeleconomie

Hoe gaan stadsbesturen om met de deeleconomie? Welke ‘governance’-mechanismen hanteren ze en welke rol spelen ze? Een internationaal consortium van onderzoekers bestudeerde dit in Amsterdam, Berlijn, Göteborg, Londen, Malmö en San Francisco. Van de resultaten maakten ze een serie korte video’s. Er is nu alleen nog een introductiefilmpje, maar binnenkort worden de vijf afleveringen op Shareable gezet. Meer over de ontwikkelingen in de platformeconomie en de vragen die deze oproepen bij overheden, bedrijven en burgers leest u in de wekelijkse nieuwbrief van de Nederlandse platformdeskundige Martijn Arets.
Artikel Cordis
Introductievideo Shareable
Nieuwsbrief De Platformrevolutie


Stockholm is slimste stad van de wereld

Van 19 tot 21 november vond in Barcelona het 2019 Smart City Expo World Congress plaats. Hier werd uitgebreid gesproken over alle facetten van slimme steden, zoals de digitale transformatie, duurzame mobiliteit, bestuur en financiën, en inclusiviteit. Er werden ook winnaars aangewezen van de World Smart City Awards 2019. Hoofdwinnaar was Stockholm. Smart Cities World gaf afgelopen week het Smart Cities World Trend Report uit. Dit onderzoekt hoe slimme steden sociale, economische en ecologische voordelen kunnen opleveren.
Verslag 2019 Smart City Expo World Congress
Nieuwsbericht Government Europa
World Smart City Awards Winners 2019
Artikel Smart Cities World
Smart Cities World Trend Report (pdf; registratie verplicht)


China - VS: “China steelt systematisch Amerikaans onderzoek”

China gebruikt illegale en semilegale methoden om intellectueel eigendom, resultaten van onderzoek en gevoelige technologieën uit de VS te verwerven. Federale instanties zouden met de Amerikaanse onderzoeksgemeenschap moeten samenwerken om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak van internationale samenwerking en het veiligstellen van door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek, aldus een rapport van the US Senate Permanent Subcommittee on Investigations.
Bericht University World News
Rapport Senaatscommissie (pdf)