AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 27 juni

Bericht van de AWTI


Welke lessen kunnen we leren uit Engeland of Zwitserland voor het hogeronderwijsstelsel?

Technopolis Group onderzocht dit voor de AWTI. Deze twee achtergrondstudies zijn nu gepubliceerd op de website van de AWTI. In Zwitserland valt bijvoorbeeld op dat het hoger beroepsonderwijs een hele sterke reputatie heeft. Engeland kent een grote spreiding aan kwaliteit (reputatie) van instellingen met een ‘toezichthouder’ in de vorm van de Office for students. Beide achtergrondstudies zijn gebruikt bij het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’
Achtergrondstudie Engeland
Achtergrondstudie Zwitserland
Advies Het stelsel op scherp gezet
Artikel Times Higher Education (registratie verplicht)

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Kabinet neemt aanbevelingen commissie Van Rijn over

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (OCW), ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging van hogeronderwijsinstellingen (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging. Daarmee beoogt het een belangrijke eerste stap te zetten naar “meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen en beheerste concurrentie”. De prikkel voor hogescholen en universiteiten om zoveel mogelijk studenten binnen te halen voor meer bekostiging zou hiermee worden beperkt. Meer vaste bekostiging zorgt ook voor meer zekerheid voor de instellingen, aldus de Rijksoverheid. Hogescholen hoeven niets in te leveren en de universiteiten hooguit twee procent vanaf 2022, meldt HOP / Cursor. De Vereniging Hogescholen noemt het besluit “een bemoedigende eerste stap”. De VSNU wijst de verschuivingen van geld en de herverdeling tussen en binnen instellingen af. Ze pleit voor extra investeringen in het hoger onderwijs. In een brandbrief aan minister Van Engelshoven noemen zes vertegenwoordigers van de alfa- en gammawetenschappen de voorgenomen verschuiving van uitgaven naar bèta-techniek “kortzichtig, onverstandig en unfair”. Het CvB van de Erasmus Universiteit (EUR) stelt dat het kabinet “de noodzaak van een breed en hoogopgeleide bevolking miskent”. Volgens een artikel van ScienceGuide praat de Tweede Kamer volgende week over de plannen van het kabinet, zonder precies te weten wat de effecten ervan zijn op de instellingen. Een tweede artikel van ScienceGuide gaat over de noodzaak van universiteiten om in te teren op hun vermogen. Dat zou de problemen in het wo eenmalig kunnen verminderen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
Overzicht Effecten reallocatie op instellingsniveau (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht HOP / Cursor
Reactie Vereniging Hogescholen
Reactie VSNU
Brandbrief
Nieuwsbericht EUR
Artikel ScienceGuide – 1
Artikel ScienceGuide – 2
 

Onderzoek, onderwijs en innovatie belangrijk in strategische agenda Europese Raad

De Europese Raad heeft zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. De vier hoofddoelen zijn: bescherming van burgers en vrijheden, de ontwikkeling van een sterke en bloeiende economie, het opbouwen van een klimaatneutraal, groen, eerlijk en sociaal Europa, en het bevorderen van Europese belangen en waarden op het wereldtoneel. Een belangrijke rol in de strategie is weggelegd voor onderzoek, onderwijs en innovatie. Wat dit betekent voor het meerjarig financieel kader van de EU zal in oktober worden vastgesteld. Voor de European University Association (EUA) is het in ieder geval duidelijk: Europa zal meer moeten gaan investeren in onderzoek en innovatie. Dat zegt de organisatie in een interview met het magazine van het Europees Parlement.
Nieuwsbericht Europese Raad
Artikel The Parliament Magazine
 

"Terughoudendheid richting Chinese studenten, onderzoekers en bedrijven groeit"

China kan militaire topwetenschappers in het westen laten opleiden zonder dat overheden daar tot voor kort iets aan deden. Maar dat begint te veranderen. De Amerikaanse regering nam al maatregelen. En nu komt ook Nederland in actie. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet actie onderneemt, meldt Nieuwsuur. De overheid zou voor een wettelijk toetsingskader moeten zorgen, zodat universiteiten daarmee risicovolle promovendi kunnen weren. “Wij zijn niet naïef en niet paranoïde over China”, zegt College van Bestuurslid Rob Mudde van de TU Delft in gesprek met Delta. “De uiteindelijke afweging ligt bij wetenschappers die dicht op risicovolle terreinen zitten. Maar de overheid moet kaders stellen, want die zijn nu niet helder genoeg.” Een artikel van de Brusselse denktank CEPS (Centre for European Policy Studies) legt uit welke gevaren er allemaal op de loer liggen bij een nauwe wetenschappelijke en economische samenwerking met China. Het Centre for European Reform (CER), nog een denktank, meent dat de Europese Unie zich (mede) dient te ontwikkelen als een Security Union. Naast vraagstukken als China en disruptieve technologieën zou deze zich ook moeten bezighouden met de veiligheidsvraagstukken rondom migratie.
Nieuwsbericht Nieuwsuur
Uitzending Nieuwsuur (vanaf 14.54 min.)
Artikel TU Delta
Artikel CEPS
Artikel CER
Rapport CER (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universitair en hbo-onderzoek kunnen prima samengaan, maar moeten verschillen

Twee weken geleden verscheen het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’. De Raad doet hierin aanbevelingen voor een sterker, toekomstbestendig stelsel van hoger onderwijs en onderzoek. Volgens AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara, in gesprek met ScienceGuide, moeten instellingen zich scherp positioneren om vervolgens, uitgaande van hun eigen kracht, te kunnen samenwerken. “Als je wil dat hogescholen en universiteiten dat meer gaan doen, dan moeten ze niet elkaars profiel proberen te benaderen. Dan gaan ze elkaar steeds meer beconcurreren en komt de samenwerking juist niet van de grond.” In een opiniebijdrage voor Trouw pleit ook Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool en docent aan de Universiteit Leiden, ervoor dat instellingen meer gaan samenwerken vanuit hun eigen kracht: universiteiten vanuit hun meer theoretische, hogescholen vanuit hun meer praktijkgerichte invalshoek.
Artikel ScienceGuide
Artikel Trouw
 

Onderzoeksgroepen aan hbo worden krachtiger en dat moet doorzetten

Regieorgaan SIA tracht via het SPRONG-programma het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen te versterken. Uit onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat dit lukt. Het programma draagt bij aan de versterking van lectoraten en stimuleert verdere samenwerking. Er zijn nog wel enkele verbeteringen mogelijk.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)
Artikel ScienceGuide


Chief Public Data Officer zou overheidsinformatie moeten ontsluiten voor onderzoek

De KNAW pleit voor de aanstelling van een Chief Public Data Officer, die het toegankelijk en herbruikbaar maken van data uit overheidsadministraties gaat regisseren. Data van overheidsadministraties en andere organisaties die publieke taken uitvoeren, leveren een schat aan kennis op voor wetenschap en overheidsbeleid. Ze worden daarvoor alleen nog niet ten volle benut. Met inachtneming van alle privacyregels zouden ze meer kunnen worden gebruikt en hergebruikt voor onderzoek, aldus de KNAW.
Nieuwsbericht KNAW
Rapport KNAW (pdf)


“Maak van goed onderwijs een academisch specialisme”

NRC heeft een opiniestuk gepubliceerd van De Jonge Akademie en het ComeniusNetwerk. Zij pleiten voor een grotere waardering van het docentschap op universiteiten. Daar is het nog gebruikelijk medewerkers meer te waarderen omwille van hun onderzoek. Er zouden functies moeten worden gecreëerd waarin het geven van onderwijs de hoofdzaak is.
Artikel NRC


SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

De SER onderschrijft de kabinetsambities om te werken naar een CO2-arme en circulaire economie, mits dit gebeurt tegen de achtergrond van het versterken van het arbeidsmarktbeleid. Dit vereist, volgens de SER, dat de Nederlandse industrie de komende jaren versneld innoveert, inspeelt op de toekomstkansen en de kans krijgt zich zo te ontwikkelen tot de wereldtop in de energietransitie. Dat biedt de beste garantie voor voldoende werkgelegenheid, aldus het SER-advies ‘Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers’.
Nieuwsbericht SER
Advies SER (pdf)


Kabinet voert minimumbeloning in voor ‘gig workers’

Het kabinet heeft besloten dat zzp’ers, onze vorm van ‘gig workers’, minimaal 16 euro per uur moeten gaan verdienen vanaf 1 januari aanstaande. Het is de eerste maatregel van een breder pakket van arbeidsvoorwaarden dat het kabinet wil ontwikkelen voor werkenden in de deeleconomie. Daar gebeurt ook elders in de wereld. Zo werd ook in de Nationale Assemblee van Californië afgelopen week een wetsvoorstel ingediend dat ‘gig workers’ meer arbeidsbescherming moet bieden. Artikelen van Vox en Wired maken duidelijk dat er veel weerstand is vanuit opdrachtgevers. Andere staten overwegen desondanks het Californische voorstel over te nemen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel Vox
Artikel Wired


Industrie moet kansen voor klimaattechnologie verzilveren

TNO heeft een ‘white paper’ uitgebracht over de rol die de industrie zou kunnen spelen in de energietransitie. Het paper maakt duidelijk dat de industrie niet alleen het voortouw kan nemen in het halen van de doelstellingen van Parijs, maar dat ze hiermee ook nieuwe, grote zakelijke kansen voor zichzelf creëert. (Zie ook: ‘Europese Commissie ontevreden over nationale energie- en klimaatplannen’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht TNO
White paper TNO (pdf)


Maatschappelijk belang voorop bij investeringen in ruimtevaart

Ruimtevaart draagt bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, klimaat, waterbeheer, landbouw en mobiliteit, aldus het Nederlandse kabinet. Dit zet daarom de komende jaren in op aardobservatie, satellietcommunicatie en het toepassen van satellietdata en -signalen vanwege hun maatschappelijke belang en de economische kansen. Dat staat in de Nota Ruimtevaartbeleid 2019 die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. (Zie ook ‘Voorstellen voor uitwerking digitale, industriële en ruimtevaartcluster Horizon Europe’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
Nota ruimtevaartbeleid 2019 (pdf)


Kerncijfers hbo gepresenteerd in sectordashboard

De Vereniging Hogescholen introduceert het sectordashboard, een webtool met kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan hiermee op verscheidene niveaus rapportages maken. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Sectordashboard Vereniging Hogescholen

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Commissie ontevreden over nationale energie- en klimaatplannen

De Europese Commissie (EC) heeft een analyse gepubliceerd van de ontwerp nationale energie- en klimaatplannen. Deze zijn onvoldoende om de EU energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, concludeert de Commissie. Voor Nederland richt de ontevredenheid zich vooral op de nationale onderzoeksdoelen uit het rapport ‘Innoveren met een missie’, van maart 2019. Deze zijn onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie, aldus de EC.
Nieuwsbericht Neth-ER
Aanbevelingen voor Nederland (pdf)
Rapport Innoveren met een missie (pdf; maart 2019)


VK: Hoe door te gaan met Internationale samenwerking in onderzoek en innovatie?

In een brief aan de Britse premier adviseert de Britse adviesraad voor WTI, de Council For Science and Technology (CST)) over maatregelen die het VK moeten helpen een van de beste plaatsen ter wereld voor onderzoek en innovatie te blijven. CST stelt vier actieterreinen voor: coördinatie tussen overheidsinstellingen, communicatie met internationale partners, praktische mechanismen ter ondersteuning van samenwerking en het immigratiebeleid. Nauwe samenwerking met de EU wordt als een van de hoekstenen van het beleid genoemd. De regering is positief over de aanbevelingen. Ze gaat ze meenemen in een strategie die van het VK de meest innovatieve economie ter wereld moet maken tegen 2030.
Brief met bijlage CST (pdf)
Reactie Britse overheid (pdf)


De efficiëntie, effectiviteit en prijs-kwaliteitverhouding van universiteiten verhogen

De afgelopen tien jaar hebben beleidsmakers en universiteiten in Europa meer aandacht besteed aan efficiëntie en effectiviteit in de nieuwe, veeleisende context van het hoger onderwijs. Een rapport van de European University Association (EUA) beschrijft de uitkomsten van een groot onderzoek hiernaar: Universities for Strategic, Efficient and Autonomous Management (USTREAM). Het rapport geeft ook voorbeelden van ‘good practices’ en doet aanbevelingen voor Europese en nationale beleidsmakers en institutionele leiders.
Aankondiging EUA
Rapport EUA (pdf)


EUA presenteert richtlijnen voor nationale uitwerkingen Europese copyrightregels

Na de goedkeuring van de ‘EU Directive on Copyright in the Digital Single Market’ door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad, zijn de EU-lidstaten begonnen met de implementatie ervan in hun eigen wet‑ en regelgeving. De European University Association (EUA) presenteert nu een set van richtlijnen voor haar leden, om erop toe te zien dat deze uitwerking goed uitpakt voor universiteiten.
Nieuwsbericht EUA
Richtlijnen (pdf)


Bolognaproces is een kwestie van vertrouwen en dat moet groeien

Afgelopen maandag 24 juni vierde de Bologna-verklaring haar twintigste verjaardag. Hiermee wilden de ondertekenaars een European Higher Education Area (EHEA) realiseren, een Europese ruimte waarin alle lidstaten elkaars diploma’s erkennen. Een artikel van University World News vertelt wat er tot nu toe is bereikt, welke obstakels het proces frustreren en hoe er oplossingen gevonden kunnen worden voor de toekomst. “Vertrouwen moet groeien.”
Artikel University World News


Voorstellen voor uitwerking digitale, industriële en ruimtevaartcluster Horizon Europe

The Guild, de organisatie van researchintensieve universiteiten in Europa, heeft een standpuntnota gepubliceerd over het digitale, industriële en ruimtevaartcluster van Horizon Europe. Het cluster moet bijdragen aan zowel de belangen van de industrie als die van de burger. De cluster moet ook sectoroverschrijdende en interdisciplinaire samenwerking bevorderen en voortbouwen op zowel fundamentele als toegepaste wetenschap. Een rapport van de OESO laat het groeiende belang zien van ruimtevaartactiviteiten voor de economie, voor ontwikkelingslandstrategieën, voor wetenschappelijke ontdekkingen, en voor de samenleving in het algemeen.
Nieuwsbericht The Guild
Position Paper The Guild (pdf)
Aankondiging OESO
Rapport OESO (online)


“Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid”

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Doelgroepen worden doorgaans beschouwd als man en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in innovatieteams. De ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation beveelt aan om gender in de toekomst wel te betrekken in het innovatiebeleid. Financiers zouden bijvoorbeeld projecten kunnen stimuleren van teams waarin de man/vrouw-verhouding evenwichtiger is.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie ERAC (pdf)


Vergelijking van Europese start-upcentra

In zijn eerste jaarlijkse European Start-up Survey geeft PwC inzicht in het Europese ecosysteem van ondernemerschap, gebaseerd op interviews met 540 startende bedrijven in 18 ‘ toonaangevende start-upcentra’ . Op de website met resultaten zijn steden met elkaar te vergelijken als het gaat om het gemak van zakendoen, toegang tot financiering, groeicijfers en de mate waarin wordt voldaan aan voorwaarden om starters te helpen bloeien.
PwC European Start-up Survey  


Veel ondernemers kennen ondersteuningsmogelijkheden voor opschaling niet

Slechts een fractie van de Europese ondernemers (2%) lukt het om na de opstartfase sterk door te groeien. Op dat punt vertoont Europa een grote kloof met de VS. Uit onderzoek van de Britse denktank Nesta blijkt dat Europese ondernemers veel obstakels zien voor groei, met name als het gaat om talent, markten en financiën. Nesta adviseert overheden die ‘scale-ups’ willen stimuleren om niet alleen goede financiële en andere arrangementen op te zetten, maar ook om te werken aan bewustwording van ondernemers over het bestaan daarvan.
Nieuwsbericht Nesta
Rapport Nesta (pdf)


Europese innovatieclusters voor het Internet of Things

Een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie (EC) geeft inzicht in de dynamiek, de drijvende krachten, de kenmerken en de succesfactoren van innovatieclusters voor het Internet of Things in de EU. Het rapport beschrijft ook wat de EC zou moeten doen om deze clusters verder te ontwikkelen. Van de 246 clusters in Europa bevinden zich er 8 in Nederland. Daarmee staat ons land op plaats 10 van de EU.
Rapport EC (pdf)


Voorstel voor Europees keurmerk veilige clouddiensten

Er komt een Europees keurmerk voor veilige clouddiensten. Dit is onderdeel van bredere Europese wetgeving voor cybersecurity-certificering van ict-producten en ‑diensten. Het keurmerk waarborgt dat aangesloten aanbieders aan de Europese digitale veiligheidseisen voldoen. Dit geeft gebruikers zekerheid over de veiligheid van de clouddienst en hun data.
Nieuwsbericht Nederlandse overheid
Voorstel (online)


Londen is Europese topstad voor sociale innovatie

Volgens de Britse denktank Nesta is Londen de beste stad in Europa als het gaat om de ontwikkeling van digitale technologie voor het oplossen van sociale en milieu-uitdagingen. De stad staat op plaat 1 van de nieuwe European Digital Social Innovation Index (EDSII). De één na beste stad van Europa is Amsterdam. Kopenhagen, Stockholm en Parijs maken de top vijf compleet.
Nieuwsbericht Nesta
EDSII – Nesta


Finland: Samenwerking beter afstemmen op competentieniveau deelnemers

Technopolis Group heeft drie programma’s voor co-creatie en innovatief aanbesteden van de Finse overheid geëvalueerd. Het adviesbureau constateert dat de programma’s hun doel hebben bewezen, maar ook beter hadden gekund. Er had met name meer rekening moeten worden gehouden met de ervaring die de doelgroepen vooraf reeds hadden met het gebruik van nieuwe methoden en processen en met het halen van doelstellingen op ecosysteemniveau. Dan zouden de projecten sneller en tot meer resultaat hebben geleid.
Nieuwsbericht Technopolis Group
Rapport Technopolis Group


Noorwegen: Advies voor ingrijpende vernieuwing innovatiebeleid

Technopolis en Samfunnsøkonomisk hebben een rapport uitgebracht aan de Noorse Onderzoeksraad over de behoeften en uitdagingen van het Noorse innovatiebeleid. Het rapport pleit voor een derdegeneratie-innovatiebeleid, dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen en bijdraagt tot de broodnodige transformatie van de samenleving.
Nieuwsbericht Forskningspolitikk
Rapport (pdf)


VK: Leidraad voor het bouwen en gebruiken van AI in de publieke sector

De Digitale Dienst van de overheid (GDS) en het Office for Artificial Intelligence (OAI) hebben een gezamenlijke leidraad gepubliceerd voor de opbouw en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de publieke sector. De leidraad legt uit hoe je moet vaststellen of en hoe het gebruik van AI helpt om te voldoen aan de behoeften van de gebruikers, hoe de publieke sector AI het beste kan inzetten, en hoe dat ethisch, eerlijk en veilig te doen.
Leidraad Britse overheid (in verschillende delen)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


VS en VK zakken terug op QS World University Rankings 2020

De VS lijdt het grootste verlies op de wereldwijde ranglijst van universiteiten van de afgelopen 16 jaar, kopt University World News. Cambridge daalt naar de laagste plaats ooit op de ranglijst, constateert The Guardian. Beide media denken dat de Angelsaksische overheersing van de QS World University Rankings voor altijd voorbij is. Toch bestaat de top 10 van de ranglijst nog bijna geheel uit universiteiten uit beide landen, met als enige uitzondering de ETH Zürich (op 6). De opkomst van Azië op de lijst zet onverminderd door. Ook de meeste Nederlandse universiteiten doen een stapje terug. Maar niet allemaal. Delft, bijvoorbeeld, stijgt van 52 naar 50. Ze is daarmee de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit op de lijst.
Bericht University World News
Nieuwsbericht The Guardian
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht HOP / UToday
QS World University Rankings 2020


ScienceGuide: Dreigt het einde voor de Learned societies?

Learned societies zijn wetenschappelijke genootschappen die regelmatig conferenties houden voor de presentatie en bespreking van nieuwe onderzoeksresultaten in hun vakgebied. Bovendien publiceren of sponsoren ze academische tijdschriften in hun vakgebied. Nu Plan S nadert, lijken deze tijdschriften – en daarmee de Learned societies – in zwaar weer terecht te komen. “Door het abonnementsmodel te verbieden, sluit Plan S de societies af van het grote deel van de financiering.”
Artikel ScienceGuide


Ideeën voor meer samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven

“Academisch onderzoek zou veel efficiënter kunnen zijn”, zegt Brian Armstrong, mede-oprichter en ceo van @Coinbase, in een artikel van Medium.com. “Het worstelt met de prioritering van waaraan gewerkt moet worden, de reproduceerbaarheid van de resultaten, de aanpassing aan marktprikkels, de toegang tot financiering en de kosten en vertragingen van academische tijdschriften.” In het artikel zet Armstrong een aantal ideeën uiteen over hoe het wetenschappelijk onderzoek kan verbeteren, inclusief hoe het meer als open-sourcesoftware zou kunnen werken.
Artikel Medium.com


Weer terug naar industriebeleid?

Bij het nastreven van duurzame economische groei zouden we veel beter moeten kijken naar de opkomst van de ‘Aziatische wonderen’ en het industriebeleid dat daaraan ten grondslag ligt. Dat stelt een artikel van de economenwebsite Voxeu. Succesvol beleid maakt gebruik van overheidsingrijpen voor een vroegtijdige toetreding van bedrijven uit een land tot geavanceerde sectoren, een sterke exportgerichtheid en hevige concurrentie met een strikte verantwoordingsplicht. Maar beleid voor de Vierde Industriële Revolutie omvat meer dan dat, bleek op de 2e GLORIA-workshop van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Dat ging over mondiale waardeketens en innovatienetwerken. Ook op dit gebied hebben overheden een rol te spelen. Deze week verscheen het verslag.
Artikel Voxeu
Verslag JRC


Expertise wordt minder belangrijk op veel werkplekken

Een beschouwend artikel van The Atlantic bespreekt de lessen die het Amerikaanse leger, een voorloper als het gaat om vernieuwende werkplekken, tot nu toe heeft geleerd. Wat voor mensen hebben we nodig op de arbeidsmarkt van de toekomst? Diepe specialisten of generalisten? Mensen met een groot aanpassingsvermogen of met een gewetensvol denken? De analyse gaat veel verder dan de gebruikelijke beschouwingen over werk in de toekomst.
Artikel The Atlantic


Innovatie-superclusters kun je bouwen, maar dat vergt wel een lange adem

Een rapport van Engage // Innovate legt uit hoe je, waar dan ook ter wereld, innovatie-superclusters bouwt. Het rapport laat zien dat superclusters vooral succesvol worden als ze verankerd zijn in economisch beleid, nationale transformatieplannen en decennialang visionair overheidsleiderschap. Landen, regio’s, ecosystemen en clusters zullen hierbij intensief moeten investeren in opleiding en capaciteitsopbouw en allerlei nationale kaders voor de ontwikkeling moeten realiseren.
Nieuwsbericht Cluster Collaboration
Rapport Engage // Innovate (pdf; registratie verplicht)


Canada: Nieuwe fonds voor internationale samenwerking wetenschap

De Canadese regering zet zich in om de internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied uit te breiden, inclusief de mogelijkheid om deel te nemen aan het grote O&O-programma van de Europese Unie Horizon Europe. Hiervoor zou een fonds worden opgericht van 17 miljoen euro.
Nieuwsbericht Science|Business


VS: Overheidsgefinancierd onderzoek bevordert innovatie

De regering Trump heeft voor het derde jaar op rij grote bezuinigingen voorgesteld op de financiering van wetenschap. Het Congres hield dergelijke voorstellen in de afgelopen twee jaar tegen, maar de toegenomen budgettaire druk zou de weerstand kunnen breken. Uit onderzoek blijkt dat dit zeer slecht zou zijn voor de Amerikaanse economie. Bijna een derde van de octrooien in de VS is afhankelijk van federale onderzoeksfinanciering. En deze octrooien leveren gemiddeld ook nog eens meer waarde op dan andere octrooien. Bovendien zijn de octrooien uit federaal gefinancierd onderzoek vernieuwender. Een paper hierover verscheen afgelopen week in Science, een artikel in economentijdschrift Vox.
Nieuwsbericht Berkeley Engineering
Artikel Phys.org
Paper Science
Artikel Vox


VS: Deel adviespanels van wetenschapsagentschappen moet weg

President Donald Trump van de VS heeft federale agentschappen bevolen minstens één derde van hun niet-statutaire wetenschappelijke adviescomités te elimineren. Veel van deze agentschappen gebruiken comités als een mechanisme voor contacten met de onderzoeksgemeenschap. Een van de betrokken organisaties noemt het besluit “teleurstellend voor iedereen die om ‘evidence based’-beleid, wetenschappelijk inzichten of de waarheid geeft.”
Presidentieel Besluit
Nieuwsbericht The Hill
Nieuwsbericht American Institute of Physics