AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 19 september 2019

Bericht van de AWTI


Sterker profileren, beter samenwerken en meer regie zijn nodig voor een toekomstbestendig hogeronderwijsstelsel

Het Nederlandse hogeronderwijsstelsel is onvoldoende voorbereid op de toekomst. Dat schrijven twee raadsleden en twee raadsmedewerkers van de AWTI in een artikel in het september-nummer van Th&ma (tijdschrift voor hoger onderwijs). Om het stelsel toekomstbestendig te maken, moeten universiteiten en hogescholen zich scherper profileren en diepgaander samenwerken en zal de overheid meer regie moeten voeren. In het artikel lichten de auteurs toe hoe dit moet gebeuren.
Th&ma-artikel
AWTI-Advies Het stelsel op scherp gezet


Incubatoren dragen bij aan prestaties startups

Nederland telt ruim 65 bedrijfsincubatoren. Dat is een goede zaak, blijkt uit onderzoek van de nieuwe AWTI-raadsadviseur Chris Eveleens. Hij promoveerde afgelopen week aan de Universiteit Utrecht op de bijdrage die incubatoren leveren aan de prestaties van start-ups. Incubatoren blijken vooral succesvol als ze niet alleen faciliteiten bieden die start-ups nodig hebben, zoals kantoorruimte en juridisch advies, maar de jonge ondernemers tegelijkertijd ook spiegels voorhouden, bijvoorbeeld als ze een verkeerd businessmodel hanteren.
Nieuwsbericht Universiteit Utrecht
 

Meld u nog aan: debat ‘wetenschap met impact’

Op maandag 30 september organiseert de AWTI samen met het Rathenau Instituut en de Onderwijsraad een debat over ‘wetenschap met impact’. Hoe kan wetenschap het verschil maken en wat komt daarbij kijken? Welke lessen kunnen we leren uit de casus van de kringlooplandbouw? AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara is één van de sprekers.  Dit debat is het tweede in een reeks over de toekomst van de wetenschap. Deelname is gratis.
Aanmelden

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kabinet kondigt investeringsfonds r&d aan, maar bezuinigt op hoger onderwijs

Het kabinet wil investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Dit moet het fundament onder de Nederlandse economie sterker maken. Op de rijksbegroting is echter nog niets van dit voornemen te merken, ziet HOP / DUB. Dat klopt, omdat plannen zoals die voor een investeringsfonds voor ‘kennisontwikkeling, research & development, innovatie en infrastructuur’ nog moet worden uitgewerkt. Eerder aangekondigde efficiencykortingen c.q. bezuinigingen op het hoger onderwijs gaan gewoon door. Er komt zelfs een extra korting van 226 miljoen, met als aanleiding dat de renteverhoging op het studievoorschot niet doorgaat. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg noemt deze maatregel “onbegrijpelijk”. Ook de Vereniging Hogescholen is niet te spreken over “de harde bezuiniging” op het hoger onderwijs.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Troonrede
Miljoenennota en Rijksbegroting
Nieuwsbericht HOP / UToday
Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht ScienceGuide
Reactie VSNU
Reactie Vereniging Hogescholen
 

Grote bedrijven in Europa willen hoge prioriteit voor onderzoek en innovatie

In de nieuwe Europese beleidscyclus moeten onderzoek en innovatie hoge prioriteit krijgen, meent Business Europe, de belangenorganisatie van grote bedrijven in Europa. Daarbij zou de EU vier prioriteiten moeten stellen: meer en slimme publieke investeringen, regulering die past bij innovatie, vaardige mensen opleiden en meer en betere onderzoeksinfrastructuren voor samenwerking binnen de EU. In een ander rapport stelt Business Europa dat de dat EU hoge prioriteit zou moeten geven aan een solide systeem van intellectueel eigendom. In Londen kwamen de hoofden van de Europese en Amerikaanse organisaties voor intellectueel eigendom bijeen om te praten over het wereldwijde IP-systeem. Het Britse Intellectual Property Office (IPO) doet verslag.
Nieuwsbericht Business Europe – 1
Rapport Business Europe – 1 (pdf)
Nieuwsbericht Business Europe – 2
Rapport Business Europe – 2 (pdf)
Artikel IPO
 

“Werknemers bijscholen duurt tien keer langer dan vier jaar geleden”

De komende drie jaar moeten, door het toenemend belang van kunstmatige intelligentie en automatisering, wereldwijd tot wel 120 miljoen werknemers om‑ en bijgeschoold worden, laat onderzoek van het IBM Institute of Business Value zien. Iemand bijscholen kost, door de toenemende vaardighedenkloof, bovendien steeds meer tijd. In 2014 duurde en training gemiddeld drie dagen, in 2018 was dat 36 dagen.
Nieuwsbericht IBM
Artikel IBM
Rapport IBM
Artikel Bloovi

Nieuws en achtergronden uit Nederland

VSNU publiceert agenda ‘kennis voor onze toekomst’

De Nederlandse universiteiten hebben in VSNU-verband een agenda ‘kennis voor de toekomst’ gepresenteerd. Ze willen een nog grotere rol spelen in het zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast formuleren ze ambities en acties gericht op, onder meer, leven lang ontwikkelen, het terugdringen van tekorten op de arbeidsmarkt, het toegankelijk houden van het onderwijs en het vergroten van de impact van wetenschappelijke kennis.
Nieuwsbericht VSNU
Publicatie VSNU (pdf)


Nationale agenda quantumtechnologie: van academische kennis naar toepassingen

Als Nederland voorop wil lopen in de race naar de quantumcomputer, moet er 34 miljoen euro extra per jaar worden geïnvesteerd door overheid en bedrijven. Dat stellen samenwerkende universiteiten, instituten en bedrijven in de Nationale Agenda Quantum Technologie. In totaal is volgens de agenda 102 miljoen euro per jaar nodig, waarvan 69 miljoen euro al via bestaande programma’s beschikbaar is. Het extra geld is nodig om van academische kennis naar concrete toepassingen te komen.
Nieuwsbericht UvA
Nieuwsbericht De Ingenieur
Nationale Agenda Quantumtechnologie (pdf)


Kamerbrief hoofdlijnen nieuwe Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de komende Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In deze agenda wil ze, samen met het veld, vier ambities uitwerken naar concrete acties: toegankelijk hoger onderwijs, waarin studentsucces centraal staat (1), ruimte voor hoger onderwijs dat voldoende flexibel is om op de behoeften van de student in te spelen (2), hoger onderwijs dat flexibel inspeelt op de snel veranderende behoeften van de samenleving en arbeidsmarkt (3), en hoger onderwijs dat internationaal gepositioneerd én regionaal verankerd is (4). De inhoud van de brief is onder andere een reactie op het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van juni 2019. Dat noemde het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek “niet toekomstbestendig”. Op basis van de Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 2018-2019 meent minister Van Engelshoven verder dat het afschaffen van de basisbeurs weinig problemen heeft veroorzaakt in het hoger onderwijs. Daar denken de studentenorganisaties anders over, meldt een bericht van HOP / Erasmus Magazine.
Kamerbrief (pdf)
AWTI-advies (juni 2019)
Monitorrapport (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Erasmus Magazine


Nederlandse industrie scoort goed op digitalisering, maar uitdagingen blijven

Nederland presteert goed op het gebied van de digitalisering van de industrie. Dit blijkt uit een tussenrapport over digitalisering van de industrie in de EU, uitgevoerd door VVA Economics & Policy en WIK-Consult. Sterke punten zijn de veelvoud aan publiek-private partnerschappen, de digitale infrastructuur en de ondernemingscultuur. Een groot probleem is het opleiden en behouden van ict-vaardig personeel. Verder is de regelgeving in ons land toe aan aanpassingen in lijn met de huidige technologische ontwikkelingen. Volgens een artikel van RaboResearch zou het bedrijfsleven in ons land ook meer (financiële) impulsen moeten krijgen om AI-technologie te adopteren en ermee te experimenteren. De adoptie van ‘big data’ en daarmee van AI lijkt momenteel namelijk te stagneren doordat bedrijven te weinig mogelijkheden zien er bedrijfseconomisch van te profiteren.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport (pdf)
Themabericht RaboResearch
Artikel RaboResearch


Harvard-topman McCullough bezorgd over wetenschap in Nederland

Harvard-topman Richard McCullough toont zich in een podcast van Betrouwbare Bronnen bezorgd over het politieke klimaat in Nederland rondom wetenschap. Dan heeft hij het over de veranderde kijk op de verhouding tussen bètawetenschap en andere wetenschappen en over de achterblijvende investeringen. In het VK speelde, volgens hem, 15 jaar geleden dezelfde discussie. “Later werden ze wakker en gingen ze veel meer investeren. Duitsland, de Scandinavische landen en de Baltische staten doen dat ook. Je moet investeren, anders raak je achterop.”
Podcast Betrouwbare Bronnen (v.a. 01:15:42 tot 02:03:35)


Werkgevers presenteren visie op platformeconomie

“De platformeconomie heeft schaduwkanten, maar biedt vooral ook grote kansen.” Dat is de kern van de visie die de Taskforce Platformeconomie van MKB-Nederland en VNO-NCW ontwikkelde, samen met techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers. “Concrete platform-experimenten moeten helpen snel positie op te bouwen op terreinen waar Nederland sterk is. Ook moeten we spelregels en toezicht rond bijvoorbeeld mededinging, arbeidsmarkt en het delen van data op orde brengen voor een beter en eerlijker speelveld.”
Nieuwsbericht MKB-Nederland
Publicatie Taskforce Platformeconomie (pdf)


Zuid-Holland: Kabinet moet investeren in excellente randvoorwaarden voor innovatie

Zuid-Holland roept het kabinet op om vol te investeren in innovatie en om excellente randvoorwaarden te bieden aan onderzoekers en ondernemers. De regio ziet dit als een modern Nederlands antwoord op de industriepolitiek van omliggende landen. Samen met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) presenteerde de provincie afgelopen week de visie ‘Van investeren in Zuid-Holland plukt Nederland de vruchten’.
Nieuwsbericht Innovation Quarter
Publicatie Provincie Zuid-Holland / EBZ


E-zine Opening Academisch Jaar 2019-2020

Bij de opening van het nieuwe academisch jaar 2019-2020 kwamen veel verschillende onderwerpen aan de orde, variërend van de bijdrage die studenten leveren aan de maatschappij tot de hoge werkdruk van universiteitsmedewerkers. De VSNU maakte er een e-zine over.
E-zine VSNU

Nieuws en achtergronden uit Europa

 “Geef EU meer bevoegdheden om het op te nemen tegen academische uitgevers”

In een toespraak op een conferentie van Science|Business in Brussel sprak Carlos Moedas, de huidige eurocommissaris voor Onderzoek. Hij riep de EU-lidstaten op om zijn opvolger meer bevoegdheden te geven om met grote wetenschappelijke uitgevers te onderhandelen over lagere prijzen. Hij zou zelf te weinig mandaat hebben gehad om voldoende druk te kunnen uitoefenen.
Nieuwsbericht Science|Business
 

Adviezen voor Horizon Europe: meer geld, meer samenwerking en meer impact

De Europese Commissie (EC) werkt aan een strategisch plan voor de eerste vier jaar van Horizon Europe, het volgende onderzoeksprogramma van de EU. Momenteel loopt een consultatie over dit onderwerp. Science|Business heeft hierop gereageerd met een rapport dat dieper ingaat op de manier waarop het programma meer impact zou kunnen bewerkstelligen. Een groep van 93 organisaties uit de onderzoeks- en innovatiesector, waaronder EARTO, heeft ook een reactie gegeven, met standpunten als: vasthouden aan excellentie, meer geld voor het programma en meer ruimte voor grensoverschrijdende samenwerking. De deadline van de consultatie werd vorige week verlengd van 15 september tot 4 oktober 2019.
Nieuwsbericht en rapport Science|Business (e-mailadres verplicht)
Nieuwsbericht EARTO
Joint Statement (pdf)
Consultatie EC
 

Innovatiedossier verdeeld over zeker acht eurocommissarissen

Zoals gemeld wordt de Bulgaarse Mariya Gabriel de nieuwe Europese commissaris voor Jeugd en Innovatie. Dat laatste onderwerp zit echter ook in takenpakketten van tal van andere eurocommissarissen, meldt een artikel van Science|Business. Denk aan die van Frans Timmermans (NL, Circulaire Economie), Sylvie Goulard (F, Interne Markt), Stella Kyriakides (CY, Gezondheid) en Margrethe Vestager (DK, Mededinging en Digitale Strategie). Een opiniërend artikel van Science|Business vindt dit een goede ontwikkeling, omdat innovatie eigenlijk thuishoort in álle portefeuilles. Science Insider maakt zich er zorgen over dat het woord Onderzoek niet in de naam zit van het beleidsveld van Mariya Gabriel. Een artikel van NewEurope geeft een overzicht van alle voorgestelde nieuwe eurocommissarissen en hun beleidsterreinen.
Artikel Science|Business 
Opinie Science|Business
Artikel Science Insider
Artikel NewEurope


Samenwerking met universiteiten kan mkb-bedrijven stimuleren tot innovatie

In principe kan samenwerking met een universiteit gunstig zijn voor elk type klein of middelgroot bedrijf, ongeacht de sector en ongeacht hun productiviteit voorafgaand aan de samenwerking. Dat laat onderzoek van het Britse Enterprise Research Centre (ERC) zien. Beleidsmakers die samenwerking tussen mkb-bedrijven en universiteiten willen bevorderen, zouden zich vooral moeten richten op familiebedrijven, bedrijven met weinig personeel en bedrijven met een ‘gesloten’ bedrijfscultuur.
Rapport ERC (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Beleidsbrief ERC (pdf)


“Innovatiekloof tussen Oost en West moet nu snel worden aangepakt”

Slecht presterende landen in de EU hebben nog vijf tot tien jaar de tijd om hun innovatie-ecosystemen te verbeteren. Doen ze dat niet, dan zullen ze de grote mondiale maatschappelijke en technologische uitdagingen niet kunnen volgen, stelt aftredend directeur van het Joint Research Centre (JRC) Vladimir Šucha in gesprek met Science|Business. Daar ligt ook een taak voor wetenschappelijke instellingen uit West-Europa, komt naar voren uit een tweede bericht van Science|Business. Samenwerking met instellingen uit het Oosten blijft al vele jaren ver achter op de samenwerking binnen de “oude” EU (de EU-15). Dit bericht is gebaseerd op een wetenschappelijk artikel uit het Journal for European Planning Studies.
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Artikel Journal for European Planning Studies


Banden met China maken Europese financiers niet bang

De evolutie van China tot een wetenschappelijke supermacht leidt, met name in de VS en Australië, tot angst over de gevolgen van de komst van buitenlandse wetenschappers voor het binnenlandse onderzoek. Dat leidt bij Amerikaanse problemen al tot problemen met het werven van buitenlandse studenten en wetenschappers, laat een artikel van AIP zien. Een artikel van Science Magazine onderzoekt hoe Europa hier tegenaan kijkt. De financiers in ons werelddeel blijken zich er weinig zorgen over te maken. Een tweede artikel van hetzelfde medium onderzoekt de ervaringen van verschillende Europese onderzoekers die in China hebben gewerkt. (Zie ook ‘VK: Regering schrapt beperkingen op werkvisa voor afgestudeerden’).
Artikel AIP
Artikel Science Insider – 1
Artikel Science Insider – 2


Veel interesse voor nieuw industriebeleid maar weinig vernieuwende plannen

We schreven het al eerder: industriebeleid is overal op de wereld terug op de politieke agenda. Nu zou het vooral een antwoord moeten formuleren op de uitdagingen van mondialisering en digitalisering van de economie. Volgens een kritisch artikel van Research Europe lijkt het beleid zich echter vooral te richten op het handhaven van bestaande belangen van Europese bedrijven. Een speciaal rapport van EurActiv onderzoekt hoe de EU een leidende rol kan gaan spelen in de technologieën van morgen, waaronder 5G- en cloudinfrastructuur. In het VK wordt momenteel een nieuwe, missiegestuurde industriële strategie ontwikkeld. Het Department for Business, Energy & Industrial Strategy publiceerde er een beleidsbrief over. Het VK heeft gekozen voor vier missies: AI & data, de verouderende samenleving, groene groei en de toekomst van mobiliteit.
Artikel Research Europe
Rapport EurActiv
Beleidsbrief Britse overheid


Een visie op AI als een positieve kracht voor de wereld

University College London (UCL) heeft een innovatieve strategie gelanceerd over hoe kunstmatige intelligentie (AI) kan worden benut als een transformatieve technologie met een positieve impact op de mensheid en de planeet. De strategie werd gepresenteerd bij de opening van het UCL Centre for Artificial Intelligence.
Nieuwsbericht UCL
Website AI for People and Planet – UCL


Raad van Europa gaat aan de slag met AI

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft een Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI) opgericht. Dit moet de haalbaarheid en mogelijke invulling onderzoeken van een juridisch kader voor de ontwikkeling, het ontwerp en de toepassing van kunstmatige intelligentie, gebaseerd op de normen van de Raad van Europa inzake mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.
Nieuwsbericht Raad van Europa
Webpagina Council of Europe and Artificial Intelligence


VK: Regering schrapt beperkingen op werkvisa voor afgestudeerden

Internationale studenten mogen na het afstuderen weer twee jaar blijven om een baan te vinden in het VK. De vorige regering onder leiding van Theresa May had de speciale visa voor deze groep afgeschaft, maar de nieuwe premier Boris Johnson heeft die maatregel teruggedraaid. Universities UK is er blij mee.
Bericht University World News
Nieuwsbericht Universities UK


VK: Drie notities over ethische kwesties rondom AI

Het Britse Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) heeft drie notities gepubliceerd over ethische kwesties op het gebied van AI-ethiek. De eerste gaat over ‘deepfake’-technologie en audiovisuele desinformatie, de tweede over AI in persoonlijke verzekeringen en de derde over spraakbesturing (voice assistant technology).
Nieuwsbericht Britse overheid
Publicatie Deepfakes and Audiovisual disinformation (pdf)
Publicatie AI and personal insurance (pdf)
Publicatie Smart Speakers and Voice assistants (pdf)


VK: Roadmap voor de elektronica‑ en fotonicasector

Innovate UK heeft een rapport uitgegeven over de kansen en uitdagingen voor een innovatieve Britse elektrotechnische sector, inclusief de opkomende fotonica-industrie.
Rapport Innovate UK (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

China verhoogt druk op Europa en VS in wereldranglijst universiteiten

China in het bijzonder, en Azië in het algemeen, zorgen voor steeds meer concurrentie voor Europa en de VS op de Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020. Ook de BRICS-landen - Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika - hebben allemaal hun positie op deze ranglijst versterkt. Wageningen University is, voor het eerst, de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit. In het algemeen hebben de Nederlandse universiteiten wat ingeleverd op de ranglijst. Samensteller van de lijst Phil Baty noemt die ontwikkeling “zorgwekkend”. Ons land heeft volgens hem serieuze hindernissen te overwinnen, met name op het gebied van toegankelijkheid voor buitenlandse studenten en academici.
World University Rankings 2020
Bericht University World News
Nieuwsbericht WUR
Nieuwsbericht HOP / DUB


OESO: Deelname aan  hoger onderwijs gegroeid

Het aantal jongvolwassenen dat tertiair onderwijs heeft gevolgd, is in de OESO-landen toegenomen in de afgelopen tien jaar. Dat laat het OESO-rapport Education at a Glance 2019 zien. In 2018 had gemiddeld 44% van de 25- tot 34-jarigen tertiair onderwijs genoten, vergeleken met 35% in 2008. In Nederland ging het om een toename van 40 tot 48%. De voordelen die afgestudeerden op de arbeidsmarkt hebben (minder werkloosheid en hogere salaris) in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder tertiair onderwijs, zijn betrekkelijk constant gebleven. De vraag naar hoger onderwijs is nog steeds groot. Deelname door vrouwen en in engineering en technische studies blijft wel achter bij wat nodig en wenselijk is, aldus de OESO.
Rapport OESO
Landrapportage Nederland (pdf)
Bericht University World News


“Als de AI-professor vertrekt lijden de studenten”, zegt een studie

De braindrain van AI-professoren van universiteiten naar het bedrijfsleven heeft geleid tot een verstoring van de kennisoverdracht, wat zich uit in een afname van het aantal studenten dat een eigen onderneming start. Dat laat onderzoek zien van twee medewerkers van de Amerikaanse denktank van de Ewing Marion Kauffman Foundation, dat wordt beschreven in een artikel van The New York Times.
Artikel The New York Times
Artikel Ewing Marion Kauffman Foundation (pdf)


Waarom kunstmatige intelligentie nog niet tot productiviteitsgroei heeft geleid

De effecten van de opkomst van kunstmatige intelligentie botsen met de verwachtingen. Je ziet geen enkel effect de economische statistieken, constateert een artikel van TechPolicy. De meest voor de hand liggende verklaring is, volgens het artikel: er treedt altijd vertraging op voordat nieuwe technologieën effect hebben, zeker als het om algemene technologieën gaat. Het artikel baseert zich op een working paper van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER).
Artikel TechPolicy
Working Paper NBER


Behoud van werk bij robotisering vereist gerichte maatregelen

Als de industrie robots gaat inzetten om mensen te vervangen en verder alleen maar blijft doen wat ze deed, gaat dat veel banen kosten. Dat is alleen maar te voorkomen als bedrijven robots tegelijkertijd introduceren voor het verbeteren van de kwaliteit, consistentie en schaalbaarheid van hun productie, het maken van nieuwe producten en/of het uitvoeren van nieuwe diensten. De houding van het bedrijfsleven, het overheidsbeleid en de wetenschappelijke prioriteiten zijn helaas meer gericht op het vervangen van werknemers dan op het aanvullen en verbeteren van hun vaardigheden. Een rapport van het MIT, dat we eerder bespraken, noemt oplossingen voor dit vraagstuk waarbij al deze partijen een rol moeten spelen.
Artikel Bloomberg
Artikel VOX – CEPR
Bericht MIT 
Rapport MIT (pdf)


VS: Oproep voor meer federaal onderzoek ten behoeve van productiviteitsverhoging

De Amerikaanse denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) heeft, met steun van de Concord Coalition, een rapport uitgebracht. Dit adviseert het Congres en de regering Trump om aanzienlijk meer directe en indirecte financiering te besteden aan r&d voor technologieën die de productiviteit kunnen stimuleren. Dit zou wel eens de laatste remedie kunnen zijn om de verhouding tussen staatsschuld en bbp van de VS te verbeteren.
Nieuwsbericht ITIF
Rapport ITIF (pdf)


VS: Volgens Forbes zijn de 100 grootste innovators allemaal man, op 1 na

Op 3 september publiceerde Forbes een lijst van Amerika’s Meest Invloedrijke Leiders, een rangschikking van “de meest creatieve en succesvolle zakengeesten van vandaag de dag”. Op 1 en 2: Jeff Bezos (Amazon) en Elon Musk (Tesla). En van de overige 98 zijn er 97 ook man. Dat wekte een storm aan verontwaardiging op, bijvoorbeeld van Boss Betty. Forbes zelf meldt dat er inderdaad wat aan te merken is op de criteria die voor de rangschikking werden gehanteerd.
Artikel Forbes
Artikel Boss Betty


VS: Houdt prijsbeheersing geneesmiddelen innovatie tegen?

Terwijl het Amerikaanse Congres en de regering beleidsvoorstellen overwegen om de prijs van geneesmiddelen te verlagen, ziet een rapport van de denktank ITIF een sterk oorzakelijk verband tussen enerzijds de huidige geneesmiddelenprijzen en -inkomsten en anderzijds toekomstig geneesmiddelenonderzoek en behandelingen. “De huidige daling van de geneesmiddeleninkomsten zal leiden tot een daling van het toekomstige onderzoek en tot een daling van het aantal nieuwe ontdekkingen van geneesmiddelen.” Er is veel discussie over dit “oorzakelijk verband”. Een artikel van The Atlantic van maart 2019 vertelt daar meer over. In een artikel van Innovation Quarter windt Bart van Zijll Langhout zich “heel erg op” over het “farmadebat”. Van Zijll Langhout is Lead van Janssen Campus Nederland en Vice-President Strategic Alliances EMEA bij Janssen. “Het beeld van de farmaceutische industrie strookt niet met de feiten.”
Nieuwsbericht ITIF
Rapport ITIF (pdf)
Artikel The Atlantic (maart 2019)
Artikel Innovation Quarter


VS: Universiteitssteden worden economische grootmachten

Steden in de VS met veel of grote instellingen voor hoger onderwijs zouden de komende tien jaar een werkgelegenheidsgroei van 11 procent kunnen bereiken door gebruik te maken van hun goed opgeleide arbeidspotentieel in de bèta/techniek, de gezondheidszorg en creatieve banen. Dat laat onderzoek van McKinsey zien. Het gaat bovendien om een arbeidspotentieel dat voortdurend in omvang groeit.
Artikel Axios
Rapport McKinsey


VS: Hoe grote steden innoveren door buitenlandse investeringen aan te trekken

Steeds meer grootstedelijke gebieden in de VS ontwikkelen strategieën voor het aantrekken van buitenlandse investeringen (foreign direct investments, FDI). Op die manier halen ze praktijkkennis uit het buitenland, nieuwe technologieën en ideeën van buitenlandse bedrijven binnen. Het blijkt een effectieve manier om het eigen innovatie-ecosysteem te versterken.
Artikel Brookings