Kabinetsreactie ‘Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’

In september 2022 bracht de AWTI, samen met andere adviserende organisaties en onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’ uit. Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen van het coronavirus, zijn in het rapport verschillende scenario's nader uitgewerkt en de opgaven voor de verschillende maatschappelijke sectoren verder in kaart gebracht. Vanuit de AWTI hebben we samen met De Jonge Akademie de scenario’s doordacht voor het domein wetenschap, technologie en innovatie.

Op 13 januari 2023 stuurde het kabinet een reactie op het rapport aan de Tweede Kamer. Het kabinet onderstreept het belang van denken in scenario’s als een belangrijk hulpmiddel in de strategische beleidsvorming en bij crisisbeheersing.  In de kabinetsreactie gaat het kabinet in op de overkoepelende lessen en aanbevelingen van het rapport, maar niet op de specifieke uitwerking voor de verschillende beleidsdomeinen, waaronder wetenschap, technologie en innovatie. Het kabinet wil meer en breder het perspectief van verschillende partijen in de samenleving ophalen bij maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s. Ook wil het kabinet meer aandacht hebben voor verschillende kwetsbare groepen. Daarnaast onderschrijft het kabinet de aanbeveling om de goede tijden te benutten om de slechte tijden te doordenken. Daarom zal voor verschillende zwaardere scenario’s gesimuleerd worden hoe in crisistijd tot effectieve en onderbouwde besluitvorming kan worden gekomen. Op deze manier zijn we beter voorbereid op toekomstige besluitvorming in tijden van crisis. Het kabinet vindt dat de uitwerking van de scenario’s die zijn gedaan door de verschillende adviesraden, hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/13/kamerbrief-over-kabinetsreactie-op-het-rapport-coronascenarios-doordacht-handreiking-voor-noodzakelijke-keuzes-en-het-mit-advies-fit-voor-het-najaar

Beeld: ©AWTI