Kabinetsreactie AWTI-advies Kennis in conflict – veiligheid en vrijheid in balans

De AWTI bracht in december 2022 het advies ‘Kennis in conflict – veiligheid en vrijheid in balans’ uit. Daarin beantwoordt de AWTI de vraag hoe we in Nederland om moeten gaan met de risico’s van internationale samenwerking bij kennisontwikkeling aan Nederlandse kennisinstellingen, inclusief het hoger onderwijs. 
 
Minister Dijkgraaf stuurde op 23 december 2022 de voortgangsbrief kennisveiligheid naar de Kamer, inclusief een beleidsreactie op het AWTI-advies. In deze brief schrijft de minister van OCW dat hij de in het advies geschetste ontwikkelingen en de aanbevolen aandachtspunten herkent. Hij onderschrijft de noodzaak van differentiatie en nuance. Hij benoemt het belang van een learning community en  bewustwording. In de afsluitende alinea van de brief stelt de minister: “Ik kies voor de lerende aanpak die de AWTI mij aanbeveelt en zet alle zeilen bij om het kennis- en vaardighedenniveau binnen kennisinstellingen te verhogen via de learning community van het netwerk kennisveiligheid.”

Beeld: ©iStock