Bijdrage AWTI ten behoeve van commissiedebat: Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Op 17 juni 2021 houdt de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) een commissiedebat over ‘bedrijfslevenbeleid en innovatie’.

De commissie bespreekt dan onder andere de kabinetsreactie op het door de Kamer zelf verzochte AWTI-advies Beter van start over de doorgroei van kennisintensieve start-ups. Dit advies is in oktober 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden en in december in een technische briefing toegelicht

In deze notitie geeft de AWTI  een kort overzicht van dit advies en een aantal aandachtspunten voor de Tweede Kamer in het licht van de nu voorliggende kabinetsreactie.