Werkprogramma AWTI 2021

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid ten aanzien van wetenschap, technologie en innovatie (WTI), met aandacht voor de verbinding daartussen, en voor de inzet van wetenschap, technologie en innovatie voor economische en maatschappelijke doelen. De adviezen zijn gericht op de langere termijn en opgesteld vanuit een onafhankelijke positie. Ze dragen beleidsperspectieven aan waarmee de regering en het parlement hun beleid kunnen versterken.

De AWTI adviseert steeds vanuit een internationaal perspectief. Nederland is voor zijn welvaren immers sterk afhankelijk van de internationale context en maakt onderdeel van een internationale gemeenschap. Wetenschap, technologie en innovatie vragen om internationale afstemming en samenwerking.

De AWTI werkt nu aan de hand van een tweejarig werkprogramma 2020-2021. Om er zeker van te zijn dat we komend jaar urgente en relevante onderwerpen adresseren, heeft de raad zijn werkprogramma voor 2021 herzien. Concrete aanleidingen hiervoor waren de coronacrisis en een nieuwe adviesaanvraag vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over interdisciplinaire onderzoekssamenwerking.

In 2021 zal de AWTI zich derhalve bezighouden met drie grote thema’s: WTI in ‘het nieuwe normaal’ na de corona uitbraak; onderzoekssamenwerking over disciplinegrenzen heen en tussen verschillende typen onderzoek; en de rol van Nederland in het EU-beleid op WTI-gebied. Hiermee houdt de raad net als in voorgaande jaren ruimte voor een tussentijds opkomend adviesvraag vanuit de regering of het parlement.

De precieze adviesvragen komen tot stand in de beginfase van elk adviestraject, in samenspraak met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en met de kenniscoördinatoren van de betreffende Vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer.