Achtergrondanalyse: drie denksessies over hoe SGW-onderzoek beter te benutten

Bij dit adviestraject heeft de AWTI ervoor gekozen een aantal rondetafelgesprekken te organiseren. Het doel ervan was om de kennis en ervaring van een uiteenlopende groep betrokkenen en experts te benutten. De resultaten hiervan zijn in een ‘informatiekaart’ samengevat. Deze gesprekken en de kaart hebben, naast de andere input die is verzameld, het advies geïnformeerd.

De Argumentenfabriek, een ‘denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie’, is gevraagd om drie rondetafelgesprekken (‘denksessies’) te helpen organiseren, te modereren en de ophaalde inzichten samen te vatten. Aan die gesprekken namen (SGW-)onderzoekers en praktijkpartners of potentiële ‘afnemers’ van kennis deel. De vraag die centraal stond in de rondetafelgesprekken was: hoe kunnen we SGW-onderzoek beter benutten voor innovatie, in het licht van de complexe maatschappelijke vraagstukken? In overleg met de AWTI is gekozen om drie bijeenkomsten te organiseren: een algemene bijeenkomst, een bijeenkomst over zorg en welzijn en een bijeenkomst over artificiële intelligentie. In de bijeenkomsten werd de kennis benut van zowel het individu als het collectief.

De antwoorden en gesprekken waren zeer divers en zijn samengevat en gecategoriseerd onder de thema’s ‘Relevantie vergroten’, ‘Beleid voeren’, ‘SGW waarderen’, ‘Onderzoek financieren’ en ‘Toepassing faciliteren’. Elk thema bevat verschillende antwoorden van deelnemers op de centrale vraag. De inzichten zijn door de AWTI gewogen en benut als input voor dit advies. Bij de verwerking van de antwoorden heeft de AWTI rekening gehouden met of iets al (voldoende) gebeurt, het verwachtte positieve en eventueel negatieve (neven)effect, en de haalbaarheid, om zo weging en prioritering aan te brengen.

Informatiekaart “Wat zijn manieren om inzichten uit de sociale en geesteswetenschappen (SGW) beter te benutten?”

Beeld: ©AWTI