Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 6 juni 2024

Uit analyse in ESB blijkt dat publieke middelen effectief de private R&D stimuleren en er daarom meer publieke middelen nodig zijn om de R&D-doelen te halen. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de afschaffing van de kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs. De Europese Commissie presenteert een plan voor een nieuw AI-bureau dat de AI-act gaat uitvoeren. Japan zet stappen om publiek gefinancierd onderzoek open acces te maken. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

Nieuws vanuit de AWTI

Europese WTI-raden brengen gezamenlijke STE(A)M verklaring uit

De Europese adviesraden op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie (STI Policy Councils) hebben een gezamenlijke verklaring over het aantrekken van talent van buiten Europa uitgebracht en aangeboden aan onder meer de European Commission, het European Parliament en de Council of the European Union. De verklaring gaat over het aantrekken van STE(A)M-talent van buiten Europa en is een initiatief van VARIO Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen en de AWTI.

Verklaring Europese WTI-raden

De opvallendste berichten van afgelopen week

Europese Rekenkamer: EU moet tempo AI-investeringen opvoeren

De EU is er tot nu toe nauwelijks in geslaagd om een Europees AI-ecosysteem te ontwikkelen en heeft zijn investeringen in AI nog niet kunnen versnellen om de wereldleiders op dit gebied bij te benen. Dat concludeert de Europese Rekenkamer (ERK) in een rapport over AI. Sinds 2018 heeft de Europese Commissie meerdere acties genomen om het AI-ecosysteem te stimuleren, bijvoorbeeld via regelgeving, infrastructuur, onderzoek en investeringen. Volgens de Rekenkamer zijn deze maatregelen echter onvoldoende afgestemd op die van lidstaten. Ook worden investeringen niet systematisch gemonitord. “Grote en gerichte investeringen gaan de komende jaren het verschil maken in het tempo van de economische groei in de EU”, zegt ERK-lid Mihails Kozlovs. “In de AI-race bestaat het risico dat de winnaar alles krijgt. Als de EU haar ambitie wil waarmaken, moeten de Europese Commissie en de lidstaten hun krachten meer gaan bundelen. Zij moeten het tempo opvoeren en het potentieel van de EU benutten om in deze grote technologische revolutie succes te boeken.” Euractiv en Science Business hebben over het rapport geschreven.
Persbericht Europese Rekenkamer
Artikel Euractiv
Artikel Science Business


VS: Biden wil wetenschap beschermen tegen mogelijke politieke inmenging Trump

President Biden werkt aan maatregelen om de National Institutes of Health (NIH) te beschermen tegen politieke inmenging als Trump de verkiezingen in november wint, schrijft Politico. De regering van Biden vreest dat Trump mogelijk een ideologische agenda zou willen opdringen. Binnen de NIH is een functionaris aangewezen om politieke inmenging in het werk van het agentschap te identificeren. Verder komt er binnenkort een plan voor de oprichting van een raad voor wetenschappelijke integriteit om deze gevallen te beoordelen. De NIH is de grootste financier van gezondheidsonderzoek en investeert jaarlijks meer dan 40 miljard dollar.
Artikel Politico

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Extra publieke middelen nodig om R&D-doelen te behalen

Er is extra publieke financiering nodig voor R&D, ook als bedrijven daarmee deels onderzoek financieren dat ze anders ook zouden hebben gedaan. Dat stelt econoom Marcel de Heide in een analyse in ESB. Hij waarschuwt dat de uitgaven aan onderzoek in Nederland achterblijven bij die van de ons omringende landen en lager zijn dan de Lissabon-norm van 3 procent. Volgens De Heide zal publieke financiering van private R&D nooit volledig efficiënt zal zijn, omdat er altijd zogenaamde verdringingseffecten zijn. Deze inefficiënties moeten echter gezien worden als ‘noodzakelijke innovatiepremie’. De Heide stelt dat publieke financiering van private R&D effectief is en leidt tot aanvullende private investeringen in onderzoek. “Wat telt, is dat publieke middelen effectief de private R&D stimuleren.”
Analyse ESB


CBS: Meeste EU-gelden voor Nederland gaan naar onderzoek en innovatie

In 2022 ontving Nederland ruim 1,1 miljard euro aan EU-gelden voor onderzoek en innovatie. Dat concludeert het CBS in een analyse. Dit is 38 procent van de 2,9 miljard euro die Nederland in totaal aan subsidies vanuit de Europese Commissie ontving. O&I is hiermee verreweg de grootste ontvanger. De tweede post is landbouw en maritiem beleid, met 847 miljoen euro (29 procent).
Publicatie CBS


WRR waarschuwt politiek: waak voor politieke grilligheid in investeringsbeleid

Er bestaat een reëel risico dat de deskundigheid die de overheid recent heeft opgebouwd op het gebied van investeringen in verdienvermogen weer verloren gaat. Dat waarschuwen WRR-onderzoekers Bart Stellinga en Michel van Duijnen in een Working Paper over het Nationaal Groeifonds. Volgens de onderzoekers is het bewonderingswaardig hoe in een zeer korte tijd een behoorlijk goed functionerende en lerende organisatie tot stand is gekomen. Ze kijken wel kritisch naar de politieke haast waarmee het fonds werd opgezet. Dit zou niet stroken met de tijd die nodig is om relevante deskundigheid op te bouwen. Ook zou de complexiteit van het starten, monitoren en evalueren van groeifondsprojecten zijn onderschat. Tot slot waarschuwen de onderzoekers voor politieke grilligheid in het investeringsbeleid. De politiek zou, ongeacht de toekomst van het Groeifonds, moeten nadenken over hoe een stabielere investeringsagenda kan worden vormgegeven en welke politieke inbedding daarbij past.
Publicatie WRR


Dijkgraaf: Instellingen moeten zelf beslissen over academische samenwerkingen met Israël

Minister Dijkgraaf vindt het niet wenselijk om op voorhand alle (institutionele of persoonlijke) samenwerkingen met een bepaald land uit te sluiten of op te schorten. Dat schrijft de minister in een uitgebreide Kamerbrief over de Gaza-protesten en de situatie op hogescholen en universiteiten. “De eis die door de demonstranten in de verschillende protesten wordt neergelegd is dat de betreffende instelling alle (wetenschappelijke) banden met Israëlische instellingen, zoals academische samenwerking bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zonder meer verbreekt”, schrijft Dijkgraaf. “Deze eis gaat voorbij aan de wijze waarop instellingen tot beslissingen over internationale samenwerking komen op basis van zorgvuldige, inhoudelijke en democratische processen, vrij van intimidatie, druk of dreiging met geweld. Het is namelijk een academische kernwaarde dat wetenschappers in vrijheid mogen bepalen met wie en naar welke vragen zij onderzoek doen.”
Kamerbrief minister Dijkgraaf


Kamer wil Chinese beurspromovendi weren uit gevoelige vakgebieden

De Tweede Kamer roept het kabinet op om in overleg met kennisinstellingen te treden zodat er geen nieuwe PhD-studenten met een China Scholarship Council (CSC)-beurs worden toegelaten tot gevoelige onderzoeksgebieden. Vorige week nam de Kamer een VVD/NSC-motie aan die hiertoe opriep. HOP heeft geschreven over de motie. Verder heeft de Kamer onder andere moties aangenomen waarin wordt opgeroepen om de aandachtspunten van de universiteiten en de KNAW te betrekken bij de uitwerking van het wetsvoorstel screening kennisveiligheid én om samen met kennisinstellingen een landelijke set uniforme criteria te ontwikkelen op grond waarvan zij inschattingen kunnen maken van de risico's bij het aangaan van internationale samenwerkingen.
Ingediende moties bij tweeminutendebat Kennisveiligheid
Artikel HOP/U-Today


Tweede Kamer akkoord met afschaffen afspraken voor kwaliteitsbekostiging

Het wetsvoorstel om de afspraken voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs af te schaffen is door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Vorige week debatteerde de Kamer met minister Dijkgraaf over het voorstel. Het voorstel regelt dat de kwaliteitsmiddelen, structureel zo’n 659 miljoen per jaar, worden toegevoegd aan de vaste voet van instellingen. Dit moet de regeldruk voor instellingen verlagen en bijdragen aan de stabiliteit en voorspelbaarheid van de bekostiging. De meeste Kamerleden waren overwegend positief en spreken over een belangrijke wijziging van de bekostigingssystematiek. Alleen VVD-Kamerlid Martens was overwegend kritisch op het voorstel. “Wat ons betreft zou er hiervoor een extra moment van controle door Kamerleden moeten zijn. Dat wordt hun nu ontnomen en de minister wordt een sturingsinstrument afgenomen”, betoogde Martens. Ondanks de kritiek heeft ook de VVD ingestemd. HOP en ScienceGuide hebben geschreven over het debat.
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/U-Today


Sector kritisch op Nederlandse uitwerking NIS2-richtlijn

Er is veel kritiek op het wetsvoorstel voor de Nederlandse implementatie van de Europese NIS2-richtlijn ter versterking van de digitale weerbaarheid. Dat schrijft Computable op basis van reacties op de internetconsultatie van het voorstel. Zo zou de wet op belangrijke punten vaag en weinig concreet zijn. Computable heeft een aantal reacties van belanghebbenden uitgelicht.
Artikel Computable


Helft van de Nederlanders heeft meer dan digitale basisvaardigheden

De helft van de Nederlanders heeft meer dan alleen maar basisvaardigheden op het gebied van digitalisering. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS over de digitale vaardigheden van Nederlanders in 2023. iBestuur heeft geschreven over het onderzoek. Op provinciaal niveau scoort Utrecht het beste, met het hoogste aantal inwoners dat bovengemiddeld digitaal vaardig is (58 procent) en het minste aantal mensen met geringe of geen digitale vaardigheden (14 procent). Zeeland en Limburg scoren het slechtst. Nederland heeft de EU-doelstelling dat in 2030 80 procent van de EU-bevolking ten minste over digitale basisvaardigheden moet beschikken al gehaald. In 2023 voldeed 83 procent van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar hieraan.
Artikel iBestuur

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Succesvolle start voor Unitair Octrooisysteem

Eén jaar na de lancering van het Unitair Octrooisysteem heeft het European Patent Office (EPO) al ruim 27.500 unitaire octrooien geregistreerd. Volgens het EPO betekent dit dat bijna één op de vier toegekende Europese octrooien is omgezet in een unitair octrooi. “Octrooien zijn essentieel voor Europese innovatie en concurrentievermogen. Het nieuwe Unitair Octrooisysteem biedt één loket voor de registratie van octrooien in Europa, waardoor octrooibescherming sterker, eenvoudiger en goedkoper wordt — ten voordele van alle bedrijven, met name mkb’s”, zegt Eurocommissaris Breton. Momenteel nemen 17 lidstaten deel aan het stelsel. Binnenkort wordt Roemenië het 18e deelnemende lid. Breton roept de andere lidstaten op om zich ook aan te sluiten bij het stelsel.
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht EPO


Definitief akkoord voor Net-Zero Industry Act

De Europese Commissie is blij met het eindresultaat van de Net-Zero Industry Act (NZIA). Vorige week ging de Europese Raad definitief akkoord met de wet. De NZIA moet de Europese productie van groene technologieën stimuleren. “Met de Net-Zero Industry Act beschikt de EU nu over een regelgevingsklimaat dat ons in staat stelt de productie van schone technologieën snel op te schalen”, zegt voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen. De wet stelt dat de productiecapaciteit voor nettonul-technologieën tegen 2030 ten minste 40 procent van de jaarlijkse behoeften van de EU moet afdekken. Tegen 2040 moet de EU een aandeel van 15 procent van de wereldwijde productie hebben bereikt. Daarnaast stelt de NZIA een doelstelling van 50 miljoen ton jaarlijkse injectiecapaciteit in geologische CO2-opslaglocaties in de EU in 2030.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Raad


Europese Commissie presenteert plan voor nieuw AI-bureau

De Europese Commissie heeft de details voor de oprichting van het AI Office bekendgemaakt. Het AI-bureau gaat zich richten op de uitvoering van de AI Act, met name op het gebied van general purpose AI. Verder moet het bureau onderzoek en innovatie op het gebied van betrouwbare AI stimuleren en de EU vertegenwoordigen op het wereldtoneel. Het bureau wordt formeel op 16 juni gelanceerd.
Persbericht Europese Commissie


Verkiezingsoproep van Europese startup-koepels: "een unieke kans voor een open en technologisch Europa"

Een aantal startupkoepels, waaronder de Dutch Startup Association, heeft een gezamenlijk statement gepubliceerd in aanloop naar de Europese verkiezingen. “Europa moet zich veranderen van een regelgevende macht in een moedige innovatiesupermacht, die vertrouwt op een open samenleving voor mensen over de hele wereld”, stellen de koepels. De startups pleiten dat de EU startups niet alleen moet ondersteunen met regelgeving, maar ook met ‘concrete private en publieke investeringen’ en ‘proactieve strategieën voor technologieontwikkeling en -overdracht die verder gaat dan de nationale belangen’. Euractiv heeft geschreven over de verklaring.
Statement Open and Tech Europe
Artikel Euractiv


ERC start pilot-call voor Advanced Grants met lumpsumfinanciering

Met de nieuwe oproep voor 2024 zal  de European Research Council (ERC) de Advanced Grants voor het eerst toekennen als lumpsum. Met deze pilot wil de ERC de administratieve werklast voor ontvangers en hun instellingen verminderen. “Kortom, er zal geen financiële boekhouding zijn, geen kostendeclaraties, geen urenstaten (althans niet voor de ERC – instellingen kunnen hun eigen interne eisen stellen aan urenstaten) en geen financiële audits”, zo valt te lezen. Tachtig procent van het toegekende subsidiebedrag wordt verstrekt bij aanvang van het project, de overige twintig procent volgt na voltooiing.
Nieuwsbericht ERC


Publiek-private gezondheidspartnerschappen zoeken manieren voor betere samenwerking

De negen Horizon Europe partnerschappen voor gezondheidsonderzoek willen hun activiteiten beter op elkaar afstemmen, maar zullen waarschijnlijk nog geen gezamenlijke oproepen lanceren. Dat zeiden vertegenwoordigers van de partnerschappen op de ‘Towards Healthcare of the Future’ conferentie in Brussel. Science Business heeft hierover geschreven. “Er zijn zoveel organisaties in onze landen, en het op één lijn brengen daarvan is al een hele inspanning. Het combineren van verschillende partnerschappen kan overweldigend zijn”, zegt Gerda Geyer van het Transforming Health and Care Systems (THCS) partnerschap tegen Science Business. In plaats daarvan zouden partnerschappen zich bijvoorbeeld kunnen concentreren op verschillende delen van de innovatiecyclus: waarbij één de oproep voor fundamenteel onderzoek beheert, terwijl een ander de implementatie verzorgt. Ook capaciteitsopbouw, het delen van informatie, en het organiseren van training en workshops over specifieke onderwerpen worden genoemd als ‘realistischere mogelijkheden’ voor samenwerking. ERA4Health-coördinator María Cristina Nieto García onderstreept dat gezamenlijke oproepen ‘moeilijk uitvoerbaar’ zouden zijn, maar benadrukt dat het belangrijk is om te voorkomen dat dezelfde zaken worden behandeld in verschillende oproepen.
Artikel Science Business


France Stratégie over ontwikkeling zelfrijdende auto: Enorme kloof tussen EU en China/VS

De Europese lidstaten zullen onderling meer samenwerking moeten zoeken in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's, maar komen er waarschijnlijk ook niet onderuit om samen te werken met China en de VS. Dat valt op te maken uit een publicatie van France Stratégie. De EU moet daarbij voorzichtig zijn met te strikte regulering, aangezien dit Europese bedrijven kan beperken. Volgens France Stratégie lopen China en de VS ver voor op het terrein van zelfrijdende auto's. De kloof is zo groot dat de EU commercieel dreigt te worden overvleugeld als deze vorm van vervoer breed wordt uitgerold. France Stratégie verwacht dat deze ontwikkeling snel zal gaan, tenzij er grote ongelukken gebeuren. De EU kan het gat met China en de VS alleen dichten als er grote publiek en private investeringen worden gedaan in een volledig ecosysteem. In het stuk wordt verder toegelicht wat de voordelen van autonome voertuigen zouden zijn, waarbij de auto als privébezit feitelijk overbodig wordt. Zo beschouwen investeerders en overheden zelfrijdende auto's onder andere veiliger, maar ook toegankelijker en goed voor het milieu. Sinds 2012 is er al ongeveer 100 miljard aan onderzoek en ontwikkeling uitgegeven, vrijwel uitsluitend door China en de VS.
Publicatie France Stratégie


Denktank: Onderlinge concurrentie tussen big tech bevordert competitieve AI-markt

Mededingingsautoriteiten moeten zich richten op het waarborgen van sterke concurrentie tussen big tech-bedrijven, in plaats van te proberen om simpelweg hun macht te minimaliseren. Dat stelt denktank Centre for European Reform (CER) in een analyse over de AI-sector. Volgens CER heeft AI ‘het potentieel om de concurrentie te stimuleren door bedrijven in veel sectoren te helpen nieuwe inhoud te creëren, te innoveren, onderzoek te doen, reclame te maken en hun activiteiten te optimaliseren’.  “Maar om de voordelen van AI te maximaliseren, zullen ontwikkelaars van funderingsmodellen (FM’s) – AI-modellen die voor veel verschillende taken kunnen worden gebruikt – concurrentiedruk nodig hebben om hun modellen zo breed beschikbaar en toegankelijk mogelijk te maken”, zo valt te lezen. “De onzekerheid van grote technologiebedrijven over welke bedrijfsmodellen zullen slagen, lijkt een belangrijke motor te zijn voor de pogingen van spelers om klanten te winnen en vrijuit te innoveren.”
Analyse CER


Denktank: Hoe moet de EU omgaan met afhankelijkheden van Chinese groene technologie?

Lidstaten moeten zich afvragen of zij erop vertrouwen dat Chinese bedrijven de ruggengraat van de groene transitie van de EU zullen vormen. Dat stelt denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) in een analyse. De denktank heeft de zogenaamde ‘China-factor’ in drie groene industrieën geïdentificeerd. Hierbij zijn scenario’s uitgewerkt waarin Europese leiders besluiten ‘alles te doen’, ‘iets te doen’ of ‘niets te doen’ tegen (potentiële) dominante Chinese bedrijven in deze sectoren. “Omdat de economische groei, de klimaatdoelstellingen en de nationale veiligheid in deze sectoren niet allemaal samen maximaal verwezenlijkt kunnen worden, moeten de Europese beleidsmakers deze tegen elkaar afwegen en beslissen welke prioriteit krijgt, wanneer en hoe.”
Publicatie ECFR

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO: Beleidsoverwegingen voor de terugkeer van industriebeleid

Er zijn goed gefundeerde economische, sociale en ecologische rechtvaardigingen voor sommige industriële beleidsmaatregelen. Tegelijkertijd zijn er legitieme zorgen dat de voordelen van dergelijk beleid beperkt zijn en de kosten hoog. Dat stelt de OESO in een paper over de voor- en nadelen van industriebeleid. “Dus hoewel regeringen misschien willen experimenteren met toekomstig en op welvaart gericht industriebeleid, moeten ze gematigdheid in de reikwijdte betrachten, voorzichtigheid betrachten bij het ontwerp en de implementatie, en zich bewust zijn van mogelijke negatieve internationale implicaties”, zo valt te lezen.
Publicatie OESO


ERC zet routes innovatiesteun voor productiviteitsgroei uiteen

Volgens het Enterprise Research Centre (ERC) leveren recente onderzoeken overtuigend bewijs over de manier waarop publieke steun voor onderzoek en ontwikkeling een positief effect heeft op innovatie, productiviteit en groei. In een analyse zet ERC uiteen hoe verschillende trajecten hieraan bijdragen. Zo wordt erop gewezen dat publieke steun ervoor zorgt dat bedrijven sneller innovatierisico durven te nemen. Ook wordt econome Mariana Mazzucato aangehaald die er eerder al op wees dat publieke steun kan helpen om maatschappelijke of economische uitdagingen aan te pakken als de markt daar niet uit zichzelf in slaagt. Daarnaast kan publieke steun een faciliterende rol hebben, bijvoorbeeld door de toegang tot bestaande kennis te vergroten. Ook wordt ingegaan op het effect van 'spillovers', dus waarbij innovatie weer nieuwe innovatie of productiviteitsgroei oplevert. In het stuk wordt verwezen naar het Belgische INNOVIRIS-programma dat gericht is op organisatorische innovatie.
Publicatie ERC


Onderzoek naar effectieve aansturing onderzoeksagenda's

Een team van onderzoekers uit Nieuw Zeeland en Frankrijk betogen in een publicatie in Research Policy dat onderzoeksagenda's van fundamenteel belang zijn voor het genereren van kennis en innovatie, maar dat het niet altijd goed gaat met de manier waarop onderzoeksteams die agenda ter hand nemen. In het onderzoek wordt specifiek gekeken naar twee manieren waarop onderzoeksagenda's worden vastgesteld: Centraal via een duidelijke teamleider, of decentraal via het onderzoeksteam. "Alles bij elkaar laten we zien dat het formuleren van de onderzoeksagenda wordt beïnvloed door de mate waarin wetenschappelijke teamleiders de organisatie van onderzoeksagenda’s centraliseren en doorgeven of decentraliseren voor overleg. Uit het onderzoek komen meerdere bevindingen naar voren, bijvoorbeeld met betrekking tot het herzien van de onderzoeksagenda. "Het herformuleren en transformeren van een onderzoeksagenda is efficiënter wanneer de controle over de onderzoeksagenda gecentraliseerd is door een visionaire wetenschapsteamleider dan wanneer de controle over de onderzoeksagenda gedecentraliseerd is en binnen het team wordt betwist", zo valt te lezen.
Publicatie Research Policy


Japan zet stappen om publiek gefinancierd onderzoek open acces te maken

Het plan van de Japanse regering om alle door de overheid gefinancierde onderzoeksresultaten uit het land open acces te maken begint vorm te krijgen, schrijft Nature. Afgelopen februari kondigde het Japanse ministerie van Wetenschap aan dat onderzoekers die financiering vanuit de overheid krijgen, vanaf april 2025 verplicht zijn om hun onderzoek gratis ter beschikking te stellen in de institutionele repositories. In juni gaat het ministerie de eerste middelen aan universiteiten toekennen om te werken aan de benodigde infrastructuur. Volgens Nature treedt het Japanse plan in de voetsporen van het zogenaamde Plan S van cOAlition S: het plan van een groep Europese en Amerikaanse onderzoeksfinanciers om de transitie naar open acces te versnellen.
Artikel Nature


Hoe een nieuwe Britse regering kan omschakelen richting missiegedreven innovatiebeleid

“2024 biedt een zeldzame kans voor het Verenigd Koninkrijk: een mogelijke verandering van het Britse bestuur zou een radicale verandering teweeg kunnen brengen in de manier waarop de overheid wordt gestructureerd en uitgevoerd, en tot betere resultaten voor iedereen.” Dat stelt econome Mariana Mazzucato in een blauwdruk voor de Britse overheid, in aanloop naar de aankomende verkiezingen in het land. In de blauwdruk schetst Mazzucato hoe een nieuwe regering binnen de eerste honderd dagen kan heroriënteren richting een missiegedreven aanpak.
Publicatie Future Governance Forum


VS: NIST lanceert programma om maatschappelijke impact van AI te beoordelen

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft een nieuw test-, evaluatie-, validatie- en verificatieprogramma (TEVV) gelanceerd om inzicht te krijgen in de maatschappelijke impact van AI. ARIA (Assessing Risks and Impacts of AI) moet de maatschappelijke risico’s en impact van AI-systemen beoordelen. De resultaten moeten het Amerikaanse AI Safety Institute helpen om de basis te leggen voor betrouwbare AI-systemen.  “Om de impact die AI heeft en zal hebben op onze samenleving volledig te begrijpen, moeten we testen hoe AI functioneert in realistische scenario’s – en dat is precies wat we doen met dit programma”, zegt de Amerikaanse minister van Handel Raimondo. Het programma is onderdeel van het uitvoerend bevel over betrouwbare AI van president Biden.
Nieuwsbericht NIST


Brookings: VS moet China-beleid herzien

De VS zou de agressieve houding tegenover China moeten laten varen om de droom van een open internet te kunnen herstellen. Dat stelt denktank Brookings in een opiniestuk. Afgelopen tijd worden steeds meer Chinese bedrijven door de VS van het internet verbannen vanwege vermeende zorgen om inmenging en diefstal van data. In het stuk wordt de ratio achter de argumentatie onderuitgehaald, maar aangezien de VS China als aartsvijand ziet lijkt het aannemelijk dat er in de nabije toekomst steeds meer bedrijven in de ban worden gedaan. Brookings wijst daarbij op de experts op het gebied van buitenlandbeleid van het Quincy Institute die ook oproepen om het China-beleid te herzien. Technologie-experts worden opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten. "Voorstanders van technologiebeleid en internetvrijheid die de traditionele Amerikaanse houding van openheid, innovatie en vrije uitwisseling van ideeën naar China willen herstellen, moeten het onderliggende buitenlands beleid en de nationale veiligheidshouding die het TikTok-verbod rechtvaardigt, ter discussie stellen", zo valt te lezen.
Analyse Brookings


VS: DHS presenteert strategische routekaart voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) heeft acht strategische onderzoeksgebieden vastgesteld waarin het de komende jaren extra gaat investeren. Dat valt te lezen in het eerste strategisch plan op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling (IRD) van het ministerie. “Deze visionaire routekaart, gebaseerd op wetenschappelijke inspanningen, zal het DHS en zijn componenten in staat stellen de risico’s voor de binnenlandse veiligheid te verminderen door middel van geoptimaliseerde investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling”, schrijft Dimitri Kusnezov, onderminister van Wetenschap en Technologie van het DHS. “De technologieën die voortkomen uit onze IRD-investeringen spelen een cruciale rol bij het uitrusten van de frontlinie-operatoren van het ministerie met de nodige hulpmiddelen om onze tegenstanders te slim af te zijn en onze paraatheid en responsvermogens te verbeteren.” Het plan richt zich onder andere op klimaatverandering, AI en autonome systemen, biotech en cybersecurity. NextGov heeft geschreven over het plan.
Publicatie Amerikaans ministerie van Binnenlandse Veiligheid
Artikel NextGov


ITIF ontwikkelt index om impact van beleid op energie-innovatie ecosystemen te meten

De Amerikaanse denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) heeft een index gepubliceerd om de toekomstige impact te meten van federaal beleid op het stimuleren van staats- en regionale energie-innovatie ecosystemen. Het Witte Huis heeft verschillende initiatieven gelanceerd om deze ecosystemen te versterken. Momenteel werken veel staten en regio’s aan plannen om op schone energie gebaseerde economische ontwikkelingsstrategieën te creëren. In de ‘State and Regional Innovation Index’ worden 9 categorieën van innovatiesysteemfuncties en 14 gebieden van technologische specialisaties in kaart gebracht, die als basislijn moeten dienen om de toekomstige impact van de maatregelen in kaart te brengen.
Publicatie ITIF


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn
Onze nieuwste adviezen direct in uw mailbox? Stuur een mailtje naar communicatie@awti.nl