Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 18 april 2024

Geopolitieke spanningen hebben veel meer impact gehad op onderzoekssamenwerkingen in Europa en Noord-Amerika dan andere delen van de wereld. De trends in kunstmatige intelligentie zijn te vinden in de laatste versie van de Stanford AI Index Report. Eurocommissaris Ivanova is van mening dat de EU meer private middelen nodig heeft om O&I adequaat te financieren. Algoritmeregisters kunnen een vorm van schijnveiligheid creëren, aldus De Toekomst Kamer. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

NWO en ZonMw ondertekenen verklaring ter bevordering van open onderzoeksinformatie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland, Medische Wetenschappen) hebben de op 16 april gepubliceerde Barcelona Decleration on Open Research Information ondertekend. De internationale verklaring roept instellingen op om samen te werken bij het openbaar beschikbaar maken van onderzoeksinformatie. De verklaring richt zich specifiek op het toegankelijk maken van bibliografische metadata, de informatie over de data. “Open science is eigenlijk niet goed denkbaar zonder open metadata. We willen onderzoek beoordelen op een transparante en verantwoorde manier, in lijn met openscience-principes”, zegt directeur van Open Science NL Hans de Jonge. “Dan moeten ook dit soort bibliografische metadata open beschikbaar zijn. Van publicaties vinden we al lang dat ze open access moeten zijn; waarom dan niet van de informatie (metadata) over deze publicaties?”
Nieuwsbericht NWO
 

Eurocommissaris Ivanova: EU heeft private middelen nodig om O&I adequaat te financieren

De EU moet naar private middelen kijken om het gat in de financiering van onderzoek en innovatie, dat momenteel wordt geschat op 100 miljard euro per jaar, te dichten. Dat zegt Eurocommissaris Ivanova in een interview met Euractiv. “Het is duidelijk dat Horizon Europa, met €100 miljard voor zeven jaar, geen manier heeft om een ​​tekort van €100 miljard per jaar op te vullen”, aldus Ivanova. De Eurocommissaris verwijst hierbij naar de Verenigde Staten, waar de markt op het gebied van risicofinanciering zes tot zeven keer groter is dan in de EU. Ook zegt Ivanova ‘teleurgesteld’ te zijn op het besluit van de lidstaten om 2,1 miljard euro te bezuinigen op Horizon Europe. “Ik heb vaak gezegd dat ik hier niet bijzonder blij mee ben, maar ik begrijp dat het grote geheel beslissingen vereiste waarbij we urgente kwesties moesten financieren.”
Interview Euractiv

Beperken van internationaal onderzoek is voornamelijk een Europese en Noord-Amerikaanse trend

Geopolitieke spanningen hebben veel meer impact gehad op onderzoekssamenwerkingen in Europa en Noord-Amerika dan andere delen van de wereld. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 700 universiteiten over de hele wereld. Science Business heeft over het onderzoek geschreven. Meer dan de helft van de universiteiten in Europa en Noord-Amerika zegt partnerschappen te hebben beperkt, via nieuwe overheidsregels of op eigen initiatief. De EU en VS werken beide aan maatregelen op het gebied van kennisregels, grotendeels uit angst voor het lekken van gevoelige kennis naar China. De overgrote meerderheid van de universiteiten in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Afrika en het Midden-Oosten zeggen dat hun partnerschappen niet zijn beïnvloed door geopolitieke spanningen. Het rapport bevat weinig reacties uit Oost-Azië, waardoor het niet te beoordelen is of Chinese, Japanse en Zuid-Koreaanse universiteiten vergelijkbare maatregelen hebben genomen.
Artikel Science Business
Publicatie International Association of Universities

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Raad van State vindt ook dat hoger onderwijs tegen grenzen aanloopt door instroom internationale studenten

De Afdeling advisering van de Raad van State deelt de opvatting van de regering dat het hoger onderwijs tegen zijn grenzen aanloopt door de sterke en blijvende instroom van internationale studenten in sommige delen van het land en bepaalde sectoren. Dat stelt de Raad van State in het advies op het voorstel van de Wet Internationalisering in Balans (WIB). “In dat opzicht vindt zij het positief dat het voorstel maatregelen bevat om het aantal studenten dat wordt toegelaten tot een Engelstalig traject te kunnen beperken. Deze maatregelen zijn ook in lijn met een eerdere voorlichting van de Afdeling advisering hierover. Verder heeft de Afdeling advisering begrip voor de voorgestelde doelmatigheidstoetsing voor bestaande en nieuwe anderstalige bacheloropleidingen”, zo valt te lezen. Tegelijkertijd wordt geadviseerd om meer aandacht te besteden aan de samenhang van het wetsvoorstel met onder andere het economisch beleid. “Bij de uitwerking en uitvoering van dit wetsvoorstel, en de visie op internationalisering van hoger onderwijs in het algemeen, moet rekening gehouden worden met de toekomstige behoeften van maatschappij en arbeidsmarkt.”
Advies Raad van State
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide

Van Huffelen praat Kamer bij over voortgang Werkagenda Waardengedreven Digitalisering

Afgelopen week heeft staatssecretaris Van Huffelen de Kamer een zeer uitgebreide voortgangsbrief over de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering gestuurd. Bij de brief zijn ook diverse rapporten aangeboden, waaronder een onderzoek naar digitale competenties, de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid en een voortgangsoverzicht van moties. In een artikel van iBestuur worden per pijler van de Werkagenda de opvallendste zaken uitgelicht. 
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen
Verzamelbrief (inclusief bijlagen)
Artikel iBestuur

De Toekomst Kamer: Algoritmeregisters kunnen een vorm van schijnveiligheid creëren

Algoritmeregisters kunnen zowel bijdragen aan meer transparantie, als aan meer complexiteit. Dat stelt denktank De Toekomst Kamer in een handreiking voor de Tweede Kamer. De denktank heeft in aanloop naar het commissiedebat over de inzet algoritmes en data-ethiek de Kamer geïnformeerd over de langetermijnimplicaties van de verdere inzet op algoritmeregisters en de alternatieve scenario's die denkbaar zijn. “Zelfs met de beste intenties kan het instrument een vorm van schijnveiligheid creëren. De aanname is dat meer transparantie tot meer inzicht leidt en daarmee tot meer autonomie, maar de informatie is lang niet altijd volledig en is niet door iedereen te begrijpen. Dit kan onbedoeld de bestaande digitale kloof versterken”, aldus de denktank.
Publicatie De Toekomst Kamer

Adriaansens akkoord met eerste financieringsronde Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek
 

Minister Adriaansens heeft besloten het advies van de commissie Jonkman voor de eerste financieringsronde van de Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO) integraal over te nemen. Dat schrijft Adriaansens aan de Kamer. “Op basis van de kwaliteit van de voorstellen, de noodzaak en de urgentie daarvan adviseert de commissie om voor 14 van de voorstellen direct budget te reserveren. Dit gaat om een totaalbudget van ongeveer € 185 miljoen, min of meer gelijk verdeeld tussen TO2 en RKI’s (zie bijlage)”, zo valt te lezen. Verder heeft Adriaansens de commissie gevraagd om, zodra zij de nader uit te werken voorstellen over Digitalisering en Duurzaamheid ontvangt, ook hierop het kabinet te adviseren. “Mijn streven is dat deze voorstellen, bij voldoende kwaliteit, dit jaar kunnen worden toegekend.”Kamerbrief minister Adriaansens

Lancering Nationale Quantumcursus

Deze week is de gratis Nationale Quantum Cursus gepubliceerd. De cursus moet laagdrempelig toegang geven tot een gesprek over de technologie. “Na het internet, de smartphone en AI is quantum de volgende revolutie. Ik denk dat mensen onderschatten welke impact het gaat hebben”, zegt techexpert Jim Stolze, die de cursus heeft ontwikkeld. De cursus is geschikt voor iedereen vanaf ongeveer twaalf jaar en wordt gefinancierd door Quantum Delta NL. Eerder ontwikkelde Stolze al de Nationale AI-Cursus en de Nationale Blockchain Cursus.
Nationale Quantumcursus

Rathenau Instituut: Startende onderzoekers hebben baat bij meer duidelijkheid

Startende onderzoekers aan universiteiten, umc’s en hogescholen worstelen soms met grote onzekerheid. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport ‘Een onzekere start’. Voor dit rapport ging het Rathenau Instituut in gesprek met 42 wetenschappers aan het begin van hun carrière. De onderzoekers noemen onder andere onduidelijke eisen voor de kwaliteit van hun werk, een werkomgeving die informeel oogt maar toch een sterke hiërarchie kent en veel tijdelijke aanstellingen als belemmeringen. Duidelijker afspraken en een minder op competitie gerichte cultuur, kunnen bijdragen om die belemmeringen te verminderen.
Publicatie Rathenau Instituut

Internationalisering domineert debat over Toekomstverkenning Vervolgonderwijs

Op maandag debatteerde de Kamer urenlang met minister Dijkgraaf in het notaoverleg over de Toekomstverkenning van het vervolgonderwijs. Het debat ging voornamelijk over het thema internationalisering. Onder andere RTL Nieuws, HOP en ScienceGuide hebben geschreven over enkele opvallende discussies en moties uit het debat. Het valt op dat de PVV overwegend positief is over de plannen voor zelfregie van universiteiten. De PVV pleitte voorheen voor het afschaffen van alle Engelstalige bachelors. In aanloop naar het debat publiceerde de Vereniging Hogescholen een oproep met een aantal aandachtspunten, waaronder de roep om structurele financiering van het praktijkgericht onderzoek en de ruimte voor het hbo om het masteraanbod uit te breiden.
Notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs
Artikel ScienceGuide
Artikel RTL Nieuws
Artikel HOP/U-Today
Persbericht VH

Dijkgraaf start internationaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma slavernijverleden

Minister Dijkgraaf heeft een wereldwijd onderzoeksprogramma naar het slavernijverleden aangekondigd. Dat kondigde de minister aan tijdens de kennismissie naar Aruba en Curaçao. Momenteel wordt uitgewerkt hoe het programma eruit komt te zien. Eerste gedachten zijn het opzetten van een onderzoeksnetwerk, reizende tentoonstellingen, een boek of een start- en slotconferentie. Ook Nederlandse wetenschappers krijgen daarbij een rol. Het kabinet trekt de komende jaren geld uit zodat lokale wetenschappers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten onderzoek kunnen doen naar het slavernijverleden. Er komt eveneens een mogelijkheid voor onderzoek naar dit thema in Caribisch Nederland, inclusief budget. “Ik vind het heel waardevol om tijdens dit Herdenkingsjaar Slavernijverleden dit onderzoeksprogramma te kunnen starten”, zegt Dijkgraaf.
Persbericht Rijksoverheid

E-Healthmonitor 2023: Zorgverleners iets positiever over digitale zorg

De inzet van digitale zorg wordt steeds normaler in zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de e-healthmonitor 2023. Tegelijkertijd laat de monitor zien dat het gebruik nog verder vergroot kan worden zodat ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ ook echt bereikt wordt. Dat schrijft minister Helder in de begeleidende brief. De monitor brengt de beschikbaarheid van toepassingen voor zorgverleners en zorggebruikers in beeld, hoe ze worden gebruikt en hoe het gebruik en het nut ervaren worden. De monitor 2023 bestaat uit een kwantitatief (panel)onderzoek onder zorgverleners en gebruikers van zorg naar het huidige digitale zorggebruik, de ontwikkelingen over de tijd en de rol van digitale zorg in relatie tot een aantal relevante maatschappelijke uitdagingen in de zorg.
Kamerbrief minister Helder
E-Healthmonitor 2023

Nederland gaat twaalf nieuwe MSCA doctoral programmes coördineren
De Europese Commissie heeft twaalf nieuwe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) projecten toegewezen aan Nederlandse instellingen. Dat schrijft Neth-ER naar aanleiding van de resultaten voor de 2023 MSCA call voor doctoral programmes. Nederland staat op de vierde plaats qua toekenningen. Spanje en Duitsland haalden dit jaar de meeste projecten binnen (beiden 19), gevolgd door Frankrijk (17). De programma’s zijn gericht op verdiepende training voor Europese promovendi.
Artikel Neth-ER
Toekenningen MSCA doctoral programmes

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

VARIO ontwikkelt participatief bestuurskader voor Transformatiegericht Innovatiebeleid

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen heeft een participatief bestuurskader voor Transformatiegericht Innovatiebeleid voor de Vlaamse Overheid ontwikkeld. Het kader steunt op een afzonderlijk achtergrondrapport en de landenreview van de AWTI en VARIO. De adviesraad formuleert een aantal aanbevelingen in het advies. Zo zou de Vlaamse Overheid werk moeten maken van een sterkere link tussen het innovatie- en transitiebeleid en moet er een geactualiseerd, richtinggevend kompas voor transities ontwikkeld worden.
Publicatie VARIO
Gezamenlijke landenstudie AWTI en VARIO

Europese Commissie ontvangt advies over implementatie AI in onderzoek en innovatie

Het Scientific Advice Mechanism (SAM) van de Europese Unie heeft beleidsaanbevelingen gepubliceerd over de manier waarop de toepassing van AI in onderzoek en innovatie in de EU. Het advies is niet-bindend, maar kan een bijdrage leveren aan de algemene strategie van de Commissie voor AI in onderzoek en innovatie. “Deze aanbevelingen zijn niet alleen concreet. Ze kijken ook naar meerdere aspecten die AI en de wetenschap nodig hebben om ons het beste van dienst te zijn: aanzienlijke financiering, vaardigheden, gegevens van hoge kwaliteit, rekenkracht en natuurlijk vangrails om ervoor te zorgen dat we vasthouden aan de waarden waarin we geloven”, zegt Eurocommissaris Vestager.
Nieuwsbericht Europese Commissie

EIC-voorzitter: EU kan wereldleider in kwantum worden

De opstartproblemen van het investeringsfonds van de European Innovation Council (EIC) zijn inmiddels opgelost. Dat zegt EIC-voorzitter Michiel Scheffer in een interview met Sifted. In een periode van zeven jaar moet het fonds 3,5 miljard euro financieren. In het interview weidt Scheffer uit over de voortgang en plannen van het fonds. Volgens Scheffer moeten kwantum, energie en (biobased) materialen de drie kernprioriteiten voor Europa worden.
Interview Sifted

Europese Commissie keurt 350 miljoen aan Duitse staatssteun goed voor hernieuwbare waterstof

De Europese Commissie heeft een Duits plan goedgekeurd om 350 miljoen euro om de productie van hernieuwbare waterstof te ondersteunen. Het goedgekeurde plan moet de bouw van maximaal 90 MW aan elektrolysecapaciteit en de productie van maximaal 75.000 ton hernieuwbare waterstof ondersteunen. De ondersteuning wordt toegekend via de zogenaamde ‘Auctions-as-a-Service’ tool van de Europese Waterstofbank. Hiermee kunnen lidstaten een nationaal stimuleringsprogramma opzetten dat goed aansluit op de Europese regeling. “Deze regeling van € 350 miljoen is een belangrijke stap in het stimuleren van de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof. De regeling zal de meest kosteneffectieve projecten in Duitsland ondersteunen, waardoor de kosten voor de belastingbetaler worden verlaagd en mogelijke concurrentieverstoringen worden geminimaliseerd. Duitsland is de eerste lidstaat die gebruik maakt van deze veiling, die een versnelde oplossing biedt voor het verlenen van publieke steun in deze belangrijke sector”, zegt Eurocommissaris Vestager. Duitsland heeft de ambitie om tegen 2030 ten minste 10 GW aan binnenlandse elektrolysecapaciteit te hebben.
Persbericht Europese Commissie

Europese Commissie publiceert aanbeveling over post-kwantumcryptografie

De Europese Commissie heeft een aanbeveling over post-kwantumcryptografie voor lidstaten gepubliceerd. Hiermee wil de Commissie lidstaten aanmoedigen om een geharmoniseerde aanpak te ontwikkelen en implementeren. “Dit zal de interoperabiliteit tussen landen bevorderen, waardoor systemen en diensten naadloos over de grenzen heen kunnen functioneren”, aldus de Commissie.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Nieuwe testfaciliteiten voor Europese halfgeleiderinnovatie

De Europese Chips Joint Undertaking (Chips JU) heeft de voorstellen van vier consortia voor de pilotlijnen op het gebied halfgeleiderinnovatie positief beoordeeld. De pilotlijnen moeten de procesontwikkeling, het testen en experimenteren en de validatie van ontwerpconcepten versnellen. Ook moeten zij bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen laboratorium en fabriek en worden beschikbaar gesteld voor een breed scala aan gebruikers, waaronder de academische wereld, de industrie en onderzoeksinstellingen. De projecten ontvangen maximaal 1,67 miljard euro aan EU-financiering vanuit Digital Europe en Horizon Europe, wat met de investeringen van lidstaten wordt aangevuld tot 3,3 miljard. De komende tijd starten de onderhandelingen met de consortia, met als doel om later dit jaar overeenkomsten te ondertekenen.
Persbericht Chips JU
Nieuwsbericht Europese Commissie

ERC kent 255 ERC Advanced Grants toe

De European Research Council (ERC) heeft 255 ERC Advanced Grants toegekend voor een totaalbedrag van bijna 652 miljoen euro. De beurzen bieden vooraanstaande senior onderzoekers de mogelijkheid om ambitieuze, door nieuwsgierigheid gedreven projecten na te streven die tot grote wetenschappelijke doorbraken kunnen leiden. Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra doen het goed met 23 toegekende beurzen. Alleen Duitsland (50) en Frankrijk (37) scoorden beter.
Persbericht ERC
Overzicht toekenningen

EUA en swissuniversities pleiten voor snelle associatie Zwitserland met Horizon Europe

De European University Alliance (EUA) en de Zwitserse universiteitenkoepel swissuniversities roepen op tot een snelle associatie van Zwitserland met Horizon Europe. “Met het huidige geopolitieke klimaat en de groeiende zorgen rond kennisveiligheid is het belangrijker dan ooit om ons te concentreren op wat we gemeen hebben in plaats van op wat verdeelt ons”, aldus de koepels in een gezamenlijke verklaring. “EUA en swissuniversities onderstrepen hun gemeenschappelijk streven naar volledige associatie van Zwitserland met Horizon Europa en Erasmus+, wat de broodnodige duidelijkheid zou bieden aan de Europese O&I- en hoge onderwijssector”, zo valt te lezen.
Nieuwsbericht EUA
Verklaring EUA/swissuniversities

Europese staatssteunuitgaven gedaald in 2022

Lidstaten gaven in 2022 fors minder uit aan staatssteun ten opzichte van 2021, maar bleven bedrijven die getroffen waren door de crises veroorzaakt door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne steunen. Dat blijkt uit Dat blijkt uit het Staatssteun Scorebord 2023 van de Europese Commissie. Het rapport bevat zes speciale aandachtspunten, waaronder staatssteun om industriële innovatie en mondiaal technologisch leiderschap te stimuleren. “Naast crisishulp, dat nog steeds de helft van de verleende steun vertegenwoordigt, tonen gegevens aan dat de staatssteunregels ook een antwoord bieden op mondiale concurrentieproblemen en de groene transitie ondersteunen”, zegt Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie

EU-cohesiebeleid is goed voor de economie en verkleint regionale verschillen

Het Europese cohesiebeleid komt de economie van de EU ten goede en verkleint regionale verschillen. Dat blijkt uit het negende cohesierapport van het Joint Research Centre (JRC). In de analyse is gekeken naar het cohesiebeleid voor de periode 2014-2027. Het rapport stelt dat elke geïnvesteerde euro tegen 2030 1,3 euro aan bbp in de EU zal genereren , oplopend tot bijna 3 euro in 2043. In het rapport is onder andere gekeken naar de impact van slimme specialisatiestrategieën. Dit was een voorwaarde voor toegang tot financiering uit het cohesiebeleid voor onderzoek en innovatie in de periode 2014-2020. De analyse toont aan dat het verbeteren van zwak of onderontwikkelde governance van slimme specialisatiestrategieën de investeringsgerelateerde impact van het beleid aanzienlijk vergroot.
Nieuwsbericht JRC

Europese Commissie verdedigt voorstel genetisch gemodificeerde planten
Tijdens een hoorzitting met de milieucommissie van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie de wetenschappelijke robuustheid van de nieuwe wetgeving over nieuwe genomische technieken (NGT) voor het kweken van planten bevestigd. Daarover schrijft Euractiv. De Commissie reageerde hiermee op stevige kritiek van het Franse voedselagentschap Anses. De Commissie verwees onder andere naar een brief van Nobelprijswinnaars, waarin de veiligheid van NGT’s wordt verdedigd. Ook werden de standpunten van de Duitse, Nederlandse en Belgische tegenhangers van Anses aangehaald, die positiever zijn over het voorstel van de Commissie.
Artikel Euractiv

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Stanford AI Index Report brengt AI-trends in kaart

Het Institute for Human-Centered Artificial Intelligence van de Stanford University heeft de zevende editie van het AI Index Report gepubliceerd. Het rapport volgt, verzamelt, destilleert en visualiseert data met betrekking tot AI. “Onze missie is het leveren van onbevooroordeelde, zorgvuldig gecontroleerde en breed verzamelde gegevens, zodat beleidsmakers, onderzoekers, leidinggevenden, journalisten en het grote publiek een grondiger en genuanceerd begrip van het complexe veld van AI kunnen ontwikkelen”, aldus de onderzoekers. De reikwijdte van het rapport is dit jaar uitgebreid om een aantal trends uitgebreider te behandelen, zoals de technische vooruitgang, publieke perceptie en geopolitieke dynamiek rond de ontwikkeling van AI.
2024 AI Index Report

Nature: Analyse van wetenschappelijke artikelen die het meest worden geciteerd in beleidsdocumenten

De top tien van meest geciteerde wetenschappelijke artikelen in beleidsdocumenten wordt gedomineerd door economisch onderzoek. Dat schrijft Nature op basis van een analyse. Andere veel geciteerde niet-economische studies gaan onder andere over werken aan de grenzen van de planeet, duurzaam voedsel en de toekomst van werkgelegenheid. Verder valt op dat interdisciplinaire teams doorgaans meer aandacht trekken van beleidsmakers. Nature benadrukt dat de lijst niet alomvattend is. “Deze lijsten bieden inzicht in de soorten onderzoek waar politici aandacht aan besteden, maar beleidscitaten impliceren niet noodzakelijkerwijs impact of invloed, en de database van Overton heeft een voorkeur voor documenten die in het Engels zijn gepubliceerd.”
Artikel Nature

Analyse beleid voor missie-innovatiesystemen

Het Enterprise Research Centre kwam afgelopen week met een rapport over een raamwerk dat wordt ontwikkeld om missies en hun onderliggende missie-innovatiesystemen te kunnen begrijpen. Dit gebeurt aan de hand van drie casussen, waaronder de missie om te komen tot groene waterstof. Het onderzoek moet helpen om het raamwerk te valideren en verder te ontwikkelen. Volgens de onderzoekers onderscheiden missie-innovatiesystemen zich van reguliere beleidsmaatregelen door een grote betrokkenheid van belanghebbenden in alle fasen. "De noodzaak om bij elke episode diverse belanghebbenden te betrekken verschuift de focus van de publieke beleidsvorming naar een nadruk op het bijeenbrengen van belanghebbenden, het beheren van de beschikbaarheid van kennis, het zoeken naar consensus en het bouwen van regelgevings- en stimuleringsstructuren die innovatie mogelijk kunnen maken. Dit alles is echter niet eenvoudig", zo valt te lezen. In het rapport worden vier lessen geformuleerd om missie-innovatiesystemen beter te kunnen begrijpen.
Rapport Enterprise Research Centre

EU lanceert nieuwe onderzoeks- en onderwijsinitiatieven met Afrika

De Europese Commissie heeft een aantal nieuwe initiatieven aangekondigd tijdens het Global Gateway High-Level Event on Education. Eurocommissaris Urpilainen ondertekende diverse programma’s voor een totaalbedrag van 245 miljoen euro. Het gaat onder andere om nieuwe samenwerkingen op het gebied van onderwijs en onderzoek met Nigeria en Zambia én diverse regionale initiatieven.
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht Europese Commissie (samenwerking Zambia)
Nieuwsbericht Europese Commissie (samenwerking Nigeria)
Nieuwsbericht Europese Commissie (regionale initiatieven)

ITIF: China haalt westen in op innovatie chemicaliën

De Chinese macht op het gebied van chemicaliën is beperkt op het terrein van innovatie, maar dat zal de komende jaren gaan veranderen. Dat verwacht de Amerikaanse denktank ITIF. Volgens hen wijzen alle signalen erop dat het land de komende jaren de achterstand zal inlopen om minder afhankelijk te zijn van andere landen. Dit blijkt onder andere uit cijfers over uitgaven aan R&D en aangevraagde patenten. China is nu al marktleider met een enorme industrie die draait op chemicaliën, maar is kwetsbaar als de productie verschuift naar concurrerende landen. Aanvankelijk richtte China zich namelijk vooral op eenvoudige chemicaliën, maar dat lijkt dus te veranderen. ITIF verwacht dan ook dat westerse landen aanzienlijk aan marktaandeel zullen moeten inleveren als er geen effectieve beleidsreactie volgt. Extra investeringen in R&D is één van de aanbevelingen.
Analyse ITIF

De impact van de Chinese Communistische partij op het Chinese WTI-systeem

Denktank Merics en het Institute of Global Conflict and Cooperation van de University of California hebben een policy brief gepubliceerd over de sturing van de Chinese Communistische Partij op het Chinese wetenschaps-, technologie- en innovatiesysteem. De partij zet enerzijds in op het stimuleren van technologische zelfredzaamheid en binnenlandse innovatie, maar erkent nog steeds het belang van buitenlandse expertise en internationale samenwerking voor de binnenlandse wetenschappelijke inspanningen. De partij poogt om haar invloed in binnenlandse wetenschappelijke instellingen te vergroten, wat op lange termijn risico’s vormt voor de kwaliteit en wetenschappelijke output van het land.
Publicatie IGCC

EU en India bevorderen samenwerking tussen startups op het gebied van batterijen voor elektrische voertuigen

De Europese Unie en India hebben een matchmaking-initiatief aangekondigd rond startups die zich bezighouden met batterijrecycling van elektrische auto’s (EV’s). Het doel hiervan is om samenwerking en partnerschappen tussen aanbieders van oplossingen en gebruikers uit beide regio’s te vereenvoudigen. Het initiatief vindt plaats in het kader van de Indiea-EU Trade and Technology Council. "Het matchmaking-evenement is een stap vooruit om innovatieve mogelijkheden te ontsluiten die leiden tot een groene en circulaire economie. We moedigen vernieuwers uit de EU aan om deze kans te grijpen en potentiële samenwerkingen met hun Indiase tegenhangers te verkennen”, zegt Marc Lemaitre, Directeur-Generaal Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie.
Nieuwsbericht Europese Commissie

VS: Samsung ontvangt miljarden aan subsidies voor uitbreiding chipfabriek in Texas

Het Witte Huis en Samsung hebben een akkoord gesloten over een subsidiepakket van 6,4 miljard dollar voor investeringen in de chipsector in Texas. De subsidies worden toegekend vanuit de Amerikaanse CHIPS and Science Act, bedoeld om de Amerikaanse chipsector te versterken. Het bedrijf zal naar verwachting de komende jaren meer dan 40 miljard dollar in de regio investeren, waaronder in twee nieuwe fabrieken en een R&D-centrum.
Nieuwsbericht Amerikaans Ministerie van Handel