Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 16 mei 2024

De KNAW pleit in een statement voor behoud van de internationale mobiliteit en behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale wetenschappers en studenten. De Europese Commissie heeft bijna 720 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zeven projecten op het gebied van hernieuwbare waterstof, maar Nederland vist achter het net. Dit najaar start TNO met de eerste pilot voor het maken van groene waterstof op zee. De stijgende investeringen in de productie van schone energietechnologieën worden wereldwijd een krachtige economische motor en creëren nieuwe industriële en werkgelegenheidskansen, stelt het Internationaal Energie Agentschap. EU en Zwitserland hopen deze zomer op een akkoord over de associatie met Horizon Europe. Nieuw-Zeeland ligt op koers om zich in 2028 aan te sluiten bij de opvolger van Horizon Europe. Dit en meer in de email alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederlanders zetten aanpak van nepnieuws en nepbeelden bovenaan AI-onderzoeksagenda

Van de Nederlandse bevolking acht 58 procent het thema "Nepnieuws, nepfoto's en polarisatie" cruciaal als het gaat over de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) en het onderzoek hiernaar. Daarbij worden er zorgen geuit over de verspreiding van valse informatie en het mogelijke misbruik van deepfake-technologie. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Waag Futurelab in samenwerking met Ipsos I&O. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en moet de inhoudelijke koers van het programma Societal aanscherpen. “Dit is belangrijke input voor verantwoord en gefundeerd beleid binnen organisaties en bedrijven. En uiteindelijk een basis voor een mensgerichte digitale democratie” zegt Náhani Oosterwijk-Borking, co-lead van het programma Societal. Verder geeft het onderzoek inzicht in de bekendheid van AI onder de Nederlandse bevolking. Hieruit blijkt – anders dan in eerder onderzoek – dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking een goed tot redelijk beeld bij AI heeft en er een betekenisvolle associatie aan verbindt.
Nieuwsbericht Nederlandse AI Coalitie
Publicatie Waag Future LAB


Europese academies: De toekomst van Europa hangt af van robuuste, open en vrije wetenschap en onderwijs

In aanloop naar de Europese verkiezingen doen de presidenten van de academies van wetenschappen van alle EU-lidstaten een oproep om het open en vrije karakter van de wetenschap te koesteren en te versterken. De oproep is onder andere ondertekend door KNAW-president Marileen Dogterom. De academies roepen de Europese politiek op om te zorgen dat de EU haar leidende positie op het gebied van wetenschap en innovatie behoudt. Verder wordt opgeroepen om robuuste, open en vrijwel wetenschap te bevorderen, om te investeren in wetenschap en onderwijs én om voortdurend en op een wijze manier wetenschappelijk bewijs te gebruiken bij beleidsvorming.
Nieuwsbericht KNAW


OESO-landen willen gecoördineerde benaderingen tussen landen rond opkomende technologieën

De ministers van Wetenschap en Technologie van de OESO-landen vinden dat regeringen gecoördineerde benaderingen moeten ontwikkelen om de kansen van nieuwe en opkomende technologieën te benutten en tegelijkertijd toekomstige risico’s beter te beheren. Bij de ministeriële bijeenkomst in Parijs verwelkomden de ministers het nieuwe OESO Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies. Daarnaast verwelkomden de ministers een nieuwe agenda voor transformatief WTI-beleid. Deze agenda biedt richtlijnen voor beleidsmakers bij het formuleren en implementeren van hervormingen op het gebied van WTI. Science Business heeft over de uitkomsten van de bijeenkomst geschreven.
Nieuwsbericht OESO
Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies
OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit Nederland

KNAW roept op tot behoud van een open wetenschapssysteem

Met het oog  op de plannen van minister Dijkgraaf rond de internationalisering van het wetenschappelijke onderwijs (zie volgend bericht), pleit de KNAW voor behoud van internationale mobiliteit en behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale wetenschappers en studenten. Dat valt te lezen in een statement. “De voertaal van opleidingen speelt daarin een belangrijke rol en de discussie daarover moet weloverwogen en op inhoud worden gevoerd. De verantwoordelijkheid voor de taalkeuze en voor het borgen van de toegankelijkheid van het academisch onderwijs hoort bij de academische instellingen thuis. De KNAW roept universiteiten daarom op blijvend te werken aan regionale en landelijke afstemming rondom taalbeleid, waarbij zij passende instrumenten tot hun beschikking moeten krijgen om regie te kunnen voeren”, zo valt te lezen. De KNAW benadrukt dat internationale samenwerking en een open wetenschapssysteem belangrijk zijn voor de Nederlandse wetenschap, economie en maatschappij. Ook De Jonge Akademie onderschrijft het statement van de KNAW.
Nieuwsbericht KNAW
Statement KNAW
Nieuwsbericht De Jonge Akademie


Dijkgraaf stuurt Wet Internationalisering in Balans naar de Kamer

Minister Dijkgraaf heeft het wetsvoorstel Wet Internationalisering in Balans (WIB) naar de Kamer gestuurd. De wet regelt een pakket aan maatregelen en instrumenten om beter te kunnen sturen op internationalisering. In aanvulling op de wet wil de minister bestuurlijke afspraken maken met de instellingen.  In een persbericht benadrukt de minister dat ‘Nederland het moet hebben van kennis’. “We kunnen daarom niet zonder internationaal talent, of dat nu is voor de wetenschap, de arbeidsmarkt of de kwaliteit van de opleidingen zelf. Onze vooraanstaande positie als internationaal kennisknooppunt moeten we koesteren”, zegt Dijkgraaf. Tegelijkertijd vindt de minister dat we nu in een nieuwe fase van internationalisering komen. “Het is daarom zaak om actie te ondernemen, maar een duurzame balans vraagt wel om precisie-instrumenten en maatwerk. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om waar nodig zorgvuldig, gericht en gepast in te grijpen, waarbij de hogescholen en universiteiten in de eerste plaats zelf samen aan zet zijn.” HOP en ScienceGuide hebben analyses geschreven over enkele opvallende en nieuwe punten uit het wetsvoorstel.
Persbericht Rijksoverheid
Artikel HOP/U-Today
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide


Speciaal gezant Nationaal Versterkingsplan van microchip-talent aangesteld

Voormalig president van Philips Nederland Hans de Jong gaat aan de slag als speciaal gezant Nationaal Versterkingsplan van microchip-talent. Dat meldt het kabinet. Het versterkingsplan is één van de maatregelen uit ‘Project Beethoven’, gericht op het versterken van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. De speciaal gezant gaat met de ministeries van EZK en OCW en Brainport Development werken aan strategieën en actieplannen om de talentpool te vergroten, kennisuitwisseling te bevorderen en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en industrie te versterken. Het kabinet heeft als onderdeel van het Project Beethoven aangekondigd extra te investeren in talentontwikkeling: 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel  80 miljoen euro per jaar. Daarnaast gaat het plan uit van tenminste 225 miljoen euro cofinanciering door bedrijfsleven en regionale overheden. De Jong zal uiterlijk 1 juli 2024 een plan presenteren aan het kabinet.
Persbericht Rijksoverheid


Arbeidsinspectie waarschuwt voor hoge werkdruk en ongewenst gedrag op universiteiten

Een groot deel van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel van Nederlandse universiteiten heeft last van werkdruk en ongewenst gedrag. Dat concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie na een onderzoek op 14 universiteiten. De inspectie schrijft dat het probleem al langer bekend is, maar dat de universiteiten er nog niet in slagen om dit structureel aan te pakken. De conclusies van het rapport zijn stevig: zo werken werknemers gemiddeld 6 uur per week meer dan in het contract is afgesproken en ervaart ruim 70 procent van de werknemers meer dan incidenteel stress als gevolg van werkdruk. Bovendien ervaart 54 procent van de werknemers ongewenst gedrag zoals pesten en discriminatie en 69 procent ziet dat collega's last hebben van dit gedrag.
Publicatie Arbeidsinspectie


TNO werkt aan pilot om groene waterstof van zee naar land

Dit najaar start TNO met de eerste pilot voor het maken van groene waterstof op zee. Daarvoor verhuist een uitvoerig voor dit doel geteste elektrolyser van het pilotterrein bij Alkmaar naar platform Q13a, dertien kilometer uit de kust voor Den Haag. De daar geproduceerde groene waterstof wordt via bestaande pijpleidingen aan land gebracht, wat volgens TNO een wereldprimeur is. Het project ‘PosHYdon’ gaat om een schaal van slechts één megawatt, maar moet de basis vormen voor toekomstige plannen voor grootschalige productie van waterstof uit wind op zee. “Vanuit EZK worden nog twee grote demonstratieprojecten voorbereid om te laten zien dat de toekomstige windparken op de Noordzee geschikt zijn voor de productie van grote hoeveelheden waterstof. De kennis die in PosHYdon wordt opgedaan, is daarvoor van groot belang”, vertelt Laura Jansen, projectleider demonstratie waterstof op zee van het ministerie van EZK.
Artikel TNO


Universiteiten en hogescholen publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Universiteiten van Nederland (UNL) en de Vereniging Hogescholen (VH) hebben een gezamenlijke richtlijn voor protesten gepubliceerd. De richtlijn volgt op de protesten van de afgelopen weken. “Het is heel begrijpelijk dat onze studenten en medewerkers zich ernstig zorgen maken om de situatie in Gaza. Protesteren moet daarom ook mogelijk zijn. Tegelijkertijd zijn wij ook verantwoordelijk voor de veiligheid van onze mensen en willen daarom nog eens heel duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen”, zegt Jouke de Vries, interim-voorzitter van UNL. Onder andere ScienceGuide en HOP hebben geschreven over de protesten.
Nieuwsbericht UNL
Nieuwsbericht UNL
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/U-Today
Artikel HOP/U-Today


TNO en HCSS: Beperk afhankelijkheid Europa van Chinese windenergie en elektrolysers

Als het gaat om offshore windenergie en elektrolyse, nodig om groene waterstof te maken, moet Europa maatregelen nemen om strategische afhankelijkheden te voorkomen. Dat stellen onderzoekers van TNO en the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in een rapport. Hierin staat een analyse van de huidige en toekomstige rol van China in de toeleveringsketens voor windenergie en elektrolyse. “Stel, je investeert in goedkopere Chinese complexe componenten dan ben je voor onderhoud en vervanging van hen afhankelijk. Vanuit geopolitiek oogpunt is dat een extreem slecht idee, zeker nu windenergie een steeds belangrijker onderdeel van onze energiemix wordt”, zegt strategisch analist en China-specialist van het HCSS Joris Heer. “De oorlog in Oekraïne laat zien: binnen maanden kunnen economische betrekkingen tussen landen onhoudbaar worden. Als gevolg van een militaire crisis in Oost-Azië kunnen Europees-Chinese verhoudingen plotseling extreem verslechteren. Die risico’s afdekken door de markt te beschermen en Europese partijen te steunen kost geld maar maakt je veel minder afhankelijk.”
Publicatie TNO


Clingendael: Hoe balanceren we tussen openheid en veiligheid rond kritieke technologieën?

Het is te verwachten dat er wereldwijd exportbeperkingen zullen komen op het gebied van kritieke technologieën. Om te zorgen voor een goede balans tussen openheid en veiligheid moet Nederland zich hierop voorbereiden, idealiter in samenwerking met de EU en andere lidstaten. Dat stelt het Instituut Clingendael in een analyse over mogelijke exportcontroles voor kwantumtechnologieën. Zo zouden lidstaten moeten zorgen voor grotere harmonisatie op het gebied van exportcontroles, aanzienlijk investeren in capaciteitsopbouw en EU-brede samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven bevorderen.
Publicatie Clingendael


Opinie: Door kennisgebrek rond valorisatie lopen universiteiten geld mis

Er is nog veel voor verbetering vatbaar aan het werk van de KTO’s (knowledge transfer offices) en de sturing hieraan door de besturen van universiteiten. Dat schrijft emeritus hoogleraar Gerard van Beynum in een opiniestuk in het FD. “In de diverse raden van bestuur zitten nog altijd vrijwel geen valorisatie-deskundigen. En in Nederland zijn er te weinig van om tegen een ambtenarensalaris in een KTO aan de slag te gaan”, aldus Van Beynum. Hij oppert om het geringe aantal professionele valorisatie-deskundigen onder te brengen in een landelijk opererend privaat bedrijf, waarvan kennisinstellingen aandeelhouder zijn. “Dan is het mogelijk om een gezamenlijk portfolio te ontwikkelen, grote onderzoeksthema’s te bundelen en in één keer naar de markt te brengen – massa is kassa. Het Nederlandse Oncode Institute bewijst dat het werkt; daar wordt oncologische kennis in heel het land centraal verzameld en vermarkt.” Ook HOP heeft over het opiniestuk geschreven.
Opiniestuk FD (Paywall)
Artikel HOP/U-Today


Opinie: Om Nederland veilig te houden, moeten we met AI vooroplopen

Nederland is totaal niet voorbereid op de razendsnelle verandering die generatieve AI teweegbrengt. Dat schrijven onderzoekers Maaike Okano-Heijmans en Alexandre Gomes van Instituut Clingendael in een opiniestuk. “GenAI zal onze nationale veiligheid en innovatiekracht ondermijnen als we geen Nederlandse kennis en kunde hebben. Investeren in eigen kracht is nu nodig om zeggenschap te behouden”, zo valt te lezen. De onderzoekers betogen onder andere dat Nederland meer en sneller moet investeren in mensen, een cultuur van innovatie en commercialisatie, en vertrouwen tussen spelers in het systeem. Hierbij is het van belang om ook in de Europese markt te investeren, omdat bedrijven deze schaal nodig hebben om winst te maken. Daarnaast zou ook de overheid moeten veranderen, omdat bestaande wetgeving en financiën een doorlooptijd kennen die niet zou passen bij de razendsnelle ontwikkelingen van GenAI.
Opiniestuk Clingendael

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Veiling Europese waterstofbank levert 720 miljoen euro op voor zeven nieuwe projecten

De Europese Commissie heeft bijna 720 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zeven projecten op het gebied van hernieuwbare waterstof. De projecten zijn geselecteerd via de eerste aanbestedingsprocedure in het kader van de Europese waterstofbank. De middelen voor deze veiling zijn afkomstig uit de inkomsten van het Europese emissiehandelssysteem. De geselecteerde projecten hebben de ambitie om binnen tien jaar in totaal 1,58 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren, wat meer dan 10 miljoen ton CO2-uitstoot zou moeten vermeiden. “De resultaten van de eerste EU-brede veiling voor de productie van hernieuwbare waterstof zijn zeer bemoedigend. Deze innovatieve veilingen worden gefinancierd met inkomsten uit de handel in emissierechten. Zij vormen een keerpunt in de productie van hernieuwbare waterstof in Europa”, zegt Eurocommissaris Hoekstra. Daarnaast wil Hoekstra andere lidstaten aanmoedigen om het voorbeeld van Duitsland te volgen en om op nationaal niveau veilingen te organiseren om de productie van hernieuwbare waterstof te ondersteunen. Het FD meldt dat alle Nederlandse projecten achter het net visten, wat zou komen omdat de prijs voor het maken van groene waterstof in Nederland veel hoger is dan in andere lidstaten. BNR heeft hier ook over geschreven.
Persbericht Europese Commissie
Artikel FD (Paywall)
Artikel BNR


EU-studie presenteert methodologie om richtinggevendheid O&I-beleid te beoordelen

De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar een raamwerk om de richtinggevendheid (‘directionality’) van nationale O&I-beleid van de EU-lidstaten te beoordelen. De onderzoekers stellen dat EU-lidstaten hun eigen O&I-beleid moeten aanpassen om de huidige uitdagingen en ontwikkelingen op EU-niveau het hoofd te kunnen bieden, nu Horizon Europa een meer transformerende en richtinggevende benadering van O&I heeft gekozen, met name via de EU-missies. In het rapport wordt een methodologie gepresenteerd om de structuur en hefbomen van richtinggevendheid in nationaal en regionaal O&I-beleid te analyseren en begrijpen. De studie moet beleidsmakers helpen om te beoordelen of het O&I- en financieringsbeleid geschikt zijn voor de belangrijkste uitdagingen en ambities van de EU.
Publicatie Europese Commissie


Macron vindt dat EU meer moet uitgeven aan Horizon Europe

De EU moet fundamenteel veranderen, inclusief de manier waarop zij investeert in onderzoek en innovatie. Dat betoogde de Franse president Macron in een toespraak aan de Sorbonne Universiteit. Science Business heeft hierover geschreven. Macron pleitte voor een hervorming van de interne markt en de regels voor staatssteun, veel meer geld voor de EU-begroting én meer investeringen in onderzoek en innovatie. Volgens Macron zou Horizon Europe zich meer moeten concentreren op de meest effectieve programma’s, ‘zoals de European Research Council (ERC)’. Hij bepleitte ook dat lidstaten prioriteit moeten geven aan de Lissabon-doelstelling om 3% van het bbp in onderzoek en innovatie te investeren.
Artikel Science Business
Artikel Politico


Scholz pleit voor Europese kapitaalmarktunie om innovatiekloof met VS te overbruggen

De Duitse bondskanselier Scholz steunt het idee voor een Europese kapitaalmarktunie om de innovatiekloof met de VS te dichten. Dat schrijft Science Business naar aanleiding van een toespraak van Scholz op de jaarlijkse Duitse wetenschaps- en innovatietop in Hannover. Scholz gaf hier aan gefrustreerd te zijn door verhalen van Duitse ondernemers die een paar miljoen euro uit publieke Europese onderzoeksfondsen kregen, maar uiteindelijk door honderden miljoenen aan investeringen naar de VS werden verleid. “We hebben natuurlijk een echte Europese kapitaalmarkt nodig”, aldus Scholz. De Bondskanselier zegt dat hij samen met de Franse president Macron stappen wil zetten voor een echte Europese kapitaalmarkt. Ook vertrekkend Europarlementariër en rapporteur van de AI Act Dragos Tudorache pleitte in een interview met Science Business voor een kapitaalmarktenunie om Europese AI-bedrijven te stimuleren. Verder is opvallend dat Scholz de Duitse universiteiten opriep om meer onderwijs in het Engels toe te staan, om gemakkelijker academici van buiten de Duitstalige wereld te kunnen werven. Hij vindt dat de Duitse taal geen hindernis mag vormen voor onderzoekers en universitaire docenten in Duitsland.
Artikel Science Business
Artikel Science Business


Letland sluit zich aan bij Deens pleidooi om EIT te ontmantelen

Letland wil dat het European Institute of Innovation & Technology (EIT) wordt geschrapt in het volgende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (KP10). Dat staat in een position paper met aanbevelingen voor KP10 van de Letse regering. Science Business heeft hierover geschreven. De Letse regering wil dat het EIT ‘in zijn huidige vorm wordt stopgezet’. In plaats daarvan zouden de dat de innovatie gerelateerde activiteiten van het EIT moeten worden geïntegreerd in de European Innovation Council (EIC) en de onderwijsprogramma’s in Erasmus+. Letland is niet het eerste land dat met een dergelijk voorstel komt. In januari opperde de Deense regering om het EIT te ontmantelen en om in plaats daarvan de goed functionerende Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) financieel zelfvoorzienend te maken.
Artikel Science Business
Position Paper Letse regering


Kenniskoepels willen meer debat over dual-use in het volgende Europese kaderprogramma

Verschillende Europese kenniskoepels hebben gereageerd op de consultatie over dual-use in het volgende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Neth-ER heeft geschreven over de opvallendste overeenkomsten en verschillen van de koepels. De Europese Commissie heeft in een white paper drie opties voorgesteld om dual-use onderzoek te versterken. De European University Association (EUA), Science Europe en de European Association of Research and Technology organisations (EARTO) maken nog geen keuze, terwijl de League of European Research Universities (LERU) en CESAER wel een voorzichtige voorkeur uitspreken. Vrijwel alle koepels pleiten voor meer duidelijkheid over de definitie van dual-use. Neth-ER heeft zelf ook gereageerd op de consultatie.
Artikel Neth-ER
White paper Europese Commissie
Publicatie Neth-ER


Denktank: Hoe de EU moet reageren op de Amerikaanse pogingen tot technologische ontkoppeling van China

De EU moet erop aandringen dat de VS vasthoudt aan het verminderen van de risico’s van China, in plaats van sturen op technologische ontkoppeling. Daarnaast moet de EU meer trans-Atlantische economische samenwerking eisen. Dat stelt denktank Centre for European Reform (CER) in een analyse. De denktank waarschuwt dat de VS steeds meer van Europese bedrijven vraagt. “Om haar belangen te beschermen moet de EU de recente aanbevelingen van de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta overnemen om een gemeenschappelijke Europese aanpak van de economische veiligheid te ontwikkelen – en Washington onder druk zetten om zijn terrein klein te houden”, zo valt te lezen. In de analyse wordt uitgebreid ingegaan op ASML en Nederland.
Publicatie CER

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

IEA: Stijgende investeringen in schone energietechnologieën ondersteunen economische groei

De stijgende investeringen in de productie van schone energietechnologieën worden wereldwijd een krachtige economische motor en creëren nieuwe industriële en werkgelegenheidskansen. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. De analyse ‘Advancing Clean Technology Manufacturing’ constateert dat de mondiale investeringen in de productie van vijf belangrijke schone energietechnologieën zonne-energie, windenergie, batterijen, elektrolysers en warmtepompen – zijn gestegen tot 200 miljard dollar in 2023. Dit is een stijging van meer dan 70% ten opzichte van 2022, wat goed was voor ongeveer 4% van de mondiale bbp-groei. De analyse is gemaakt naar aanleiding van een verzoek van de G&-leiders in 2023.
Nieuwsbericht IEA
Publicatie IEA


Nature: Wat is de impact van de NAVO op de wetenschap

In een artikel van Nature worden de wetenschappelijke prioriteiten en ambities van de NAVO in kaart gebracht. Onderzoeker op het gebied van defensietechnologie aan de Lancaster University Simona Soar verwacht dat de rol van wetenschap en technologie voor de NAVO de komende twintig jaar waarschijnlijk zal groeien. Op de vraag hoe de NAVO wetenschap toepast antwoordt hoofdwetenschapper Bryan Wells dat hij er zeker van wil zijn dat “we wetenschappelijk advies kunnen geven aan de NAVO-landen, zodat ze een technisch en militair voordeel kunnen behouden”. Het wetenschappelijke werk van de organisatie richt zich grotendeels op defensie- en civiele veiligheidsprojecten, bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van klimaatverandering op defensie en veiligheid, hoe opkomende technologieën de prestaties van soldaten kunnen verbeteren en onderzoek naar ‘hybride dreigingen’ zoals inmenging in verkiezingen en desinformatie.
Artikel Nature


China lanceert raket naar achterkant maan

China heeft vorige week met succes de Chang’e-6 missie gelanceerd. Het is wereldwijd de eerste missie met als doel om een monster van het materiaal van de ‘andere kant’ van de maan terugbrengen. Nature schrijft dat wetenschappers hoge verwachtingen hebben van de missie. Onderzoeker Bradley Jollif verwacht dat het materiaal ‘als een schatkist zal zijn’. “De verzamelde monsters zullen de komende decennia worden geanalyseerd, en hopelijk met toegang tot de internationale onderzoeksgemeenschap.”
Artikel BNR
Artikel Nature


Nieuw-Zeeland verwacht aan te zullen sluiten bij KP10

Nieuw-Zeeland ligt op koers om zich in 2028 aan te sluiten bij de opvolger van Horizon Europe (KP10). Dat zegt minister van Wetenschap Judith Collins tegen Science Business. Nieuw-Zeeland was in december 2022 het eerste land buiten Europa dat een associatieovereenkomst met Horizon Europe sloot. Inmiddels hebben ook Canada en Zuid-Korea hebben sindsdien ook overeenkomsten getekend om toe te treden. Maar deze overeenkomsten bieden nog geen zekerheid dat de landen ook deelnemen aan de opvolger van Horizon (KP10) in 2028. “Tot nu toe zijn we erg blij met onze samenwerking met Horizon Europa”, zegt Collins. “Onze succespercentages zijn tot nu toe goed.”
Artikel Science Business 


VK presenteert plan voor nieuw agentschap voor defensie-innovatie

Het Verenigd Koninkrijk wil een nieuw Defense Innovation Agency oprichten om te zorgen dat het land voorop loopt op het gebied van moderne oorlogstechnologie. Dat heeft premier Sunak aangekondigd. De plannen zijn onderdeel van een groot investeringsplan in defensie. Het land is van plan de defensie-uitgaven tegen 2030 te verhogen tot 2,5% van het bbp. Sunak wil dat ten minste 5% van het defensiebudget wordt besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Het nieuwe agentschap moet de opgeschaalde investeringen in R&D beheren en het gefragmenteerde innovatielandschap samenbrengen in één enkele verantwoordelijke organisatie.
Persbericht Britse regering


AI Safety Institute lanceert nieuw open source platform voor AI-veiligheidsevaluaties

Het Britse AI Safety Institute heeft een nieuw testplatform gelanceerd om AI-veiligheidsevaluaties te versterken. ‘Inspect’ moet het voor een breed scala aan groepen eenvoudiger maken om AI-evaluaties te ontwikkelen en de samenwerking met onderzoekers en ontwikkelaars stimuleren. “Door Inspect beschikbaar te maken voor de wereldgemeenschap helpt het Instituut het werk aan AI-veiligheidsevaluaties die over de hele wereld worden uitgevoerd te versnellen, wat leidt tot betere veiligheidstests en de ontwikkeling van veiligere modellen. Dit zal een consistente aanpak van AI-veiligheidsevaluaties over de hele wereld mogelijk maken”, zo valt te lezen.
Persbericht Britse regering


Witte Huis presenteert nieuwe resultaten uitvoerend bevel over AI

Het Witte Huis is tevreden over de uitvoering van het uitvoerend bevel over het grijpen van de kansen en het beheersen van de risico’s van AI. President Biden presenteerde in oktober 2023 een uitgebreid pakket met acties om onder andere de veiligheids- en beveiligingsrisico’s van AI te beheersen, de privacy van Amerikanen te beschermen én innovatie en concurrentie te bevorderen. Het Witte Huis meldt dat er grote stappen zijn gezet en dat geplande acties zijn voltooid. Het Witte Huis licht een aantal resultaten uit, waaronder de ontwikkeling van AI-veiligheids- en beveiligingsrichtlijnen voor eigenaren en exploitanten van kritieke infrastructuur, de oprichting van de AI Safety and Security Board en de lancering van pilots, partnerschappen en AI-tools om uitdagingen op het gebied van schone energie aan te pakken.
Persbericht Witte Huis


Zuid-Korea werkt aan miljardeninvestering voor chipindustrie

Zuid-Korea wil omgerekend bijna 7 miljard euro investeren om de chipindustrie van het land te versterken. Dat kondigde de minister van Financiën Choi Sang-mok aan. Onder andere BNR en Reuters schrijven over de aankondiging. Eerder kondigde de president Yoon Suk-yeol al de ambitie aan dat het land wereldleider moet worden op het gebied van chips voor AI. De regering zegt binnenkort met details voor het plan te komen.
Artikel BNR
Artikel Reuters


EU en Zwitserland hopen deze zomer op een akkoord over associatie Horizon Europe

De onderhandelaars van Zwitserland en de EU hopen de gesprekken over de associatie met Horizon Europe in de zomer af te ronden, zodat het land kan meedoen aan de calls in 2025. Dat schrijft Science Business. Zwitserland heeft aangegeven zich voorlopig niet aan te zullen sluiten bij het Copernicus-programma, vanwege de hoge kosten. Zwitserland onderhandelt ook over toegang tot Erasmus+ en Euratom.
Artikel Science Business

Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn