Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 11 april 2024

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zoekt een nieuw raadslid. Bijna vier op de tien Nederlanders vreest dat AI banen gaat kosten. Een aantal grote technologiebedrijven en adviesbureaus onderzoeken de invloed van AI op de ICT-arbeidsmarkt. Het kabinet wil op korte termijn inzicht in betalingen van het bedrijfsleven aan hoogleraren en artsen. Het Taiwanese TSMC krijgt een miljardensubsidie van de Amerikaanse overheid voor de bouw van een derde chipfabriek in de VS. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

Nieuws vanuit de AWTI

AWTI zoekt nieuw raadslid

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zoekt een nieuw raadslid. De AWTI brengt ongeveer drie tot vijf keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement. De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht: ze kijken naar fundamentele vraagstukken met impact voor wetenschap en maatschappij, richten zich op de langere termijn en nemen vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen mee. De AWTI gaat hierbij systematisch en ‘evidence-based’ te werk. Wetenschap, technologie en innovatie worden in samenhang bekeken.
Rekening houdend met de huidige samenstelling van de raad wordt voor de vacature in het bijzonder gezocht naar personen met (internationale) ervaring, een breed netwerk én ervaring met het kennisintensieve bedrijfsleven.
Vacature raadslid

De opvallendste berichten van de afgelopen week

VVD wil onderzoek naar nieuw systeem van innovatiekredieten

De VVD wil een onderzoek naar een nieuw systeem van innovatiekredieten. Dat opperde Van Eijk (VVD) tijdens het commissiedebat over internationale fiscaliteit. Van Eijk wil dat het kabinet in kaart brengt welke landen al een systeem van zogenoemde ‘qualified refundable taks credits’ hebben of overwegen, hoe deze eruit zien en of dit ook in Nederland mogelijk is. Een dergelijk systeem zou goed zijn voor het Nederlandse investeringsklimaat en met name startups en scale-ups ondersteunen in de toegang tot financiering. Na afloop van het debat vroeg Van Eijk een tweeminutendebat aan, zodat de partij een motie kan indienen met oproep tot een onderzoek. Maatough (GL-PvdA) en Sneller (D66) plaatsten vraagtekens bij het voorstel. Volgens hen zouden er al vergelijkbare instrumenten bestaan in Nederland. Ook vrezen zij dat de regeling gebruikt kan worden om internationale afspraken over de minimumwinstbelasting van 15 procent voor grote multinationals te omzeilen. Deze afspraken zijn bedoeld om een race naar de bodem met belastingtarieven te stoppen. Dergelijke belastingkredieten zouden de effectieve belasting alsnog verlagen.
Commissiedebat Internationale fiscaliteit
Artikel Taxlive


Science Europe publiceert leidraad voor Science for Policy-activiteiten

Science Europe heeft een nieuwe leidraad over ‘Science for Policy’ gepubliceerd. De leidraad moet de lidorganisaties van de vereniging van Europese onderzoeksfinanciers - waaronder NWO – ondersteunen bij het ontwikkelen van hun activiteiten op het gebied van wetenschap voor beleid. Science Europe President Mari Sundli Tveit schrijft dat het de rol van wetenschappelijk onderzoek bij het informeren van beleidsmakers essentieel is in een tijdperk van ongekende mondiale maatschappelijke uitdagingen. “In de kern is deze Leidraad gebaseerd op de overtuiging dat effectieve beleidsvorming profiteert van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen.”
Publicatie Science Europe


EU en VS intensiveren samenwerking rond opkomende technologieën

De EU en Verenigde Staten willen de Trans-Atlantische samenwerking op het gebied van opkomende technologieën en in de digitale omgeving intensiveren. Dat werd aangekondigd bij de zesde EU-VS Handels- en Technologieraad in Leuven. De partijen maakten onder andere afspraken over AI, kwantumtechnologie, 6G en halfgeleiders. Ook werd er gesproken over interoperabiliteit van opkomende technologieën en het stimuleren van digitale vaardigheden en talent. Euractiv en Science Business hebben geschreven over de opvallendste uitkomsten van de raad.
Persbericht Europese Commissie
Gezamenlijke verklaring EU-VS
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business
Artikel Euractiv

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Dijkgraaf positief over zelfregie-aanpak internationalisering hogescholen en universiteiten

Minister Dijkgraaf heeft de definitieve zelfregieplannen van de hogescholen en universiteiten om het aandeel Engelstalige opleidingen stevig terug te dringen met de Kamer gedeeld. Eind januari nam de Kamer een NSC-motie aan, waarin werd gevraagd om binnen acht weken een dergelijk plan te presenteren. In de aanbiedingsbrief reageert Dijkgraaf positief. “De hogescholen en de universiteiten kijken met deze plannen over de grenzen van hun eigen instelling heen en nemen collectief verantwoordelijkheid ten behoeve van de balans in het stelsel als geheel. Hierbij hebben zij oog voor alle onderwerpen die ik adresseerde in mijn verzoek tot zelfregie, waaronder bredere maatschappelijke effecten van internationalisering op onder meer huisvesting, werving en de blijfkans van internationale studenten. Ik ben mij daarbij bewust van de verschillen tussen de instellingen als het gaat om aangrijpingspunten voor en mogelijkheden tot regievoering”, aldus Dijkgraaf. De hogescholen beloven onder andere om minder te gaan werven in het buitenland en om een harde bovengrens te stellen aan de internationale instroom bij economische opleidingen. Universiteiten kondigden aan om bij 35 Engelstalige bacheloropleidingen een Nederlandstalige variant toe te voegen. Daarnaast zeggen zij toe geen nieuwe anderstalige opleidingen te zullen starten totdat de Wet Internationalisering in Balans in werking treedt.
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Persbericht UNL
Persbericht VH
Artikel HOP/EM
Artikel HOP/EM


Dijkgraaf op kennismissie naar Aruba en Curaçao

Minister Dijkgraaf leidt deze week een kennismissie op Aruba en Curaçao. Samen met onderwijsinstellingen wil Dijkgraaf de samenwerking op het gebied van onderwijs én onderzoek tussen Nederland, de landen in het Koninkrijk en Caribisch Nederland versterken. Verder staat de missie in het teken van een grotere bewustwording van de doorwerking van het slavernijverleden. De kennismissie bestaat uit bestuurders van tien mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten en vertegenwoordigers van NWO, KNAW en De Jonge Akademie.
Persbericht Rijksoverheid


Adriaansens stuurt Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening naar de Kamer

Minister Adriaansens heeft het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening naar de Kamer gestuurd. De Uitvoeringswet regelt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden aangewezen als bevoegde autoriteiten van de Digital Services Act in Nederland, inclusief benodigde toezichts- en handhavingsbevoegdheden. De Kamer uitte eerder kritiek op het kabinet, omdat Nederland te laat is met het invoeren van de wet. Ook de Europese Commissie dringt aan op een zo snel mogelijke behandeling van het voorstel. Adriaansens spreekt daarom de hoop uit dat de Kamer het wetsvoorstel met voortvarendheid in behandeling zal nemen.
Kamerbrief minister Adriaansens


AP waarschuwt politieke partijen op risico’s persoonsgegevens rondom verkiezingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Nederlandse politieke partijen die deelnemen aan de aankomende Europese verkiezingen een brief gestuurd over de omgang met privacywetgeving. De AP ziet dat politieke partijen steeds vaker persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om (gericht) campagne te voeren of om leden te werven. In de brief worden partijen gewezen op enkele regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op risico’s. Zo wordt benadrukt dat er strengere regels gelden voor ‘bijzondere persoonsgegevens’, zoals politieke voorkeur. Ook benadrukt de AP dat het gebruik van online tracking door politieke partijen verboden is en wordt er aandacht gevraagd voor de risico’s rondom het gebruik van (generatieve) AI.
Nieuwsbericht AP


Kabinet wil op korte termijn inzicht in betalingen bedrijfsleven aan hoogleraren en artsen

Minister Dijkstra heeft wetgeving aangekondigd die artsen en onderzoekers in de zorg verplicht om vooraf toestemming te vragen aan hun bestuur als ze willen bijklussen voor de medische industrie. Dat schrijft HOP, naar aanleiding van een Kamerbrief van Dijkstra. De minister wil deelname aan het Transparantieregister van de ziekenhuizen en de medische industrie verplicht stellen. Minister Dijkgraaf verwacht ook op korte termijn meer transparantie van hoogleraren. Eerder gaf de minister aan dat hij afspraken heeft gemaakt met universiteitenkoepel UNL. In een schriftelijk overleg met de Eerste Kamer schrijft Dijkgraaf dat hij deze maand de openbaarmaking van de externe financiering van gewone leerstoelen verwacht.
Artikel HOP/U-Today
Kamerbrief minister Dijkstra
Antwoorden vragen over vaststelling begroting OCW 2024 (Eerste Kamer)


ING: Bijna vier op de tien Nederlanders vreest dat AI banen gaat kosten

Ruim veertig procent van de Nederlanders heeft recent ervaring met het gebruik van generatieve AI. De ervaringen met AI van consumenten zijn veelal positief, maar 38 procent vreest dat er per saldo banen zullen verdwijnen vanwege AI. Dat blijkt uit onderzoek van ING Research. Vrijwel niemand vreest voor het volledig verdwijnen van zijn eigen baan, maar men verwacht wel dat hun baan zal veranderen. Volgens ING Research lijkt het onvermijdelijk dat op veel plekken werk zal veranderen door AI, maar is een eventuele vrees voor massaal baanverlies ongegrond. De onderzoekers verwachten dat de verdere opmars van AI tijd zal kosten en dat de impact stapsgewijs voelbaar wordt, waardoor de arbeidsmarkt de tijd heeft om zich hieraan aan te passen. Daarnaast wijst ING erop dat AI, zowel direct als indirect, ook banen zal opleveren.
Publicatie ING


Nederland doet het goed in Europese Onderzoeksruimte

De Nederlandse scores in het ERA Scoreboard 2023 zijn over het algemeen positief, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat schrijft Neth-ER over de uitkomsten van het eerste monitoringsrapport voor de implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). In het rapport wordt de voortgang van de totstandkoming van de ERA op basis van achttien verschillende indicatoren getoetst. Nederland staat op de eerste plaats op het gebied van open access publicaties. Daarnaast scoort Nederland hoog op het aantal voltijdsonderzoekers per miljoen inwoners. Nederland scoort slechter op het gebied van het aantal vrouwelijke toponderzoekers en investeringen in O&O.
Artikel Neth-ER
ERA Scoreboard 2023


Digitale thema’s in Europese verkiezingsprogramma’s

De Stichting Digitaal burgerschap Nederland (DBN) heeft de digitale onderwerpen in de (concept)verkiezingsprogramma’s voor de aankomende Europese verkiezingen geanalyseerd. DBN analyseert wat de partijen schrijven over technologische ontwikkelingen en democratie, digitale economie, digitale identiteit, AI en cyberveiligheid.
Analyse Stichting DBN


Adriaansens presenteert geactualiseerde campusinventarisatie

Minister Adriaansens heeft een geactualiseerde versie van de campusinventarisatie met de Kamer gedeeld. De laatste inventarisatie dateert van 2018. In de brief onderstreept Adriaansens het belang van campussen voor onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Voor de grotere campussen van deze inventarisatie wordt in 2024 via vervolgonderzoek preciezer in kaart gebracht wat hun ruimtelijke opgaven zijn. De minister gaat hierover in gesprek met de grotere campussen die verenigd zijn in het Nationaal Campussen Overleg.
Kamerbrief minister Adriaansens
Geactualiseerde Inventarisatie Campussen 2023

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese Commissie presenteert raadsaanbeveling over aantrekkelijke en duurzame academische carrières

De Europese Commissie heeft drie initiatieven gepresenteerd om de transnationale samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen te bevorderen. Eén van de initiatieven is een eerste blauwdruk voor een Europees diploma. Daarnaast heeft de Commissie raadsaanbevelingen gepubliceerd over een Europees systeem voor kwaliteitsborging en erkenning in het hoger onderwijs én over aantrekkelijke en duurzame carrières in het hoger onderwijs. “Onze visie is om het Europese hoger onderwijs nog concurrerender en meer onderling verbonden te maken. En de positie van Europa in de wereldwijde wedloop om talent veilig te stellen”, zegt Eurocommissaris Ivanova. Science Business schrijft dat universiteiten blij zijn met de aankondiging, maar dat er ook kritiek is op het gebrek aan financiering.
Persbericht Europese Commissie
Artikel University World News
Artikel Science Business


Eurocommissaris Ivanova bepleit sterk en strategisch Europees onderzoeksbudget

Eurocommissaris Ivanova heeft EU-leiders opgeroepen tot eerlijke en openhartige discussies over de strategische prioriteiten van de EU en de noodzaak om verdere investeringen in O&I te ondersteunen. Dat stelt Ivanova in een interview met Science Business. “We moeten praten over waar we in de nabije  en verdere toekomst willen staan, en onszelf strategisch positioneren om ons vervolgens te beseffen dat we die toekomstige positie niet behalen als we niet nu direct, goed en adequaat investeren in onderzoek en innovatie”, aldus Ivanova. In het interview gaat Ivanova in op haar doelen voor de rest van haar termijn, waar de EU staat in de mondiale technologierace en de noodzaak om te bespreken of dual use-onderzoek opgenomen zou moeten worden in de opvolger van Horizon Europe (KP10).
Interview Science Business


Frankrijk, Duitsland en Italië pleiten voor Europese industriële strategie

De EU heeft een gemeenschappelijke strategie nodig om te kunnen reageren op het Chinese interventionisme en het Amerikaanse protectionisme. Dat betoogden de ministers van Economische Zaken van Frankrijk, Duitsland en Italië na een bijeenkomst over Europees industriebeleid. Science Business heeft hierover geschreven. “Wat mij opvalt is dat iedereen in de wereld een economische strategie heeft, behalve Europa”, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. “Het is onze plicht als ministers van de drie machtigste economieën van Europa, die meer dan zestig procent van de Europese welvaart vertegenwoordigen, om deze economische strategie voor de 21e eeuw te bepalen.” De ministers stonden ook stil bij de Verklaring van Antwerpen: een recente oproep vanuit de industrie voor een European Industrial Deal.
Artikel Science Business
Verklaring van Antwerpen


European Standardisation Panel Survey onderstreept rol van O&I in standaardisatie

De industrie moet haar bewustzijn van het belang van standaardisatie als kennisvalorisatiekanaal vergroten. Dat schrijft Neth-ER over de uitkomsten van de European Standardisation Panel Survey. De enquête is ingevuld door belanghebbenden uit de industrie, publieke onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen. De resultaten onderstrepen de cruciale rol van standaarden bij het stimuleren van innovatie door samenwerking tussen de industrie en de academische wereld, en het bevorderen van vooruitgang op de interne markt.
Artikel Neth-ER
European standardisation panel survey


European University Alliance schetst visie voor opvolger Horizon Europe

De European University Alliance (EUA) heeft haar strategische visie op het volgende Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (KP10) gepubliceerd. In het visiedocument worden eerst de huidige stand van zaken en uitdagingen van het huidige Kaderprogramma (Horizon Europe) en het Europese O&I-landschap onderzocht. Vervolgens doet de koepel aanbevelingen voor het volgende programma. De EUA pleit onder andere voor een verhoging van het budget tot 200 miljard euro, bescherming van het budget én een goede mix van steun voor fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie.
Publicatie EUA
Artikel Science Business


LERU-rapport laat zien hoe universiteiten werk maken van education for sustainable development

De League of European Research Universities (LERU) heeft een rapport gepubliceerd over education for sustainable development (ESD) aan universiteiten. Het rapport laat zien hoe de LERU-universiteiten ESD toepassen op strategische, programmatische en operationele wijze. Het rapport is bedoeld om beleidsmakers en kennisinstellingen te inspireren. “Het is de plicht van ons allemaal om deze kennis te gebruiken om onderwijsprogramma’s voor duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en in onze onderwijsprogramma’s te verankeren”, zegt LERU-voorzitter Linda Doyle.
Persbericht LERU
Publicatie LERU


EU laat soevereiniteitseisen vallen in cybersecurityplannen

Het wordt waarschijnlijk toch makkelijker voor cloudbedrijven van buiten de EU om diensten te leveren aan Europese klanten. Volgens persbureau Reuters schrapt de Europese Commissie de zogenaamde soevereiniteitseisen in het aankomende Europese Cybersecurity Certification Scheme (EUCS). Dat schrijft het persbureau na inzage in de nieuwe conceptversie van het voorstel. Ook Computable heeft hierover geschreven. Niet-Europese cloudaanbieders worden in het aangepaste voorstel niet meer verplicht om samen te werken met een Europees bedrijf en hun data in de EU te bewaren en verwerken. Zij worden alleen nog verplicht om informatie te verstrekken over de locatie van de opslag en verwerking van de data van hun klanten en over toepasselijke wetgeving. Uit een eerdere analyse van het European Centre for International Political Economy (Ecipe) bleek dat Nederland en België relatief het zwaarst getroffen zouden worden door de strengere eisen.
Artikel Reuters
Artikel Computable
Artikel Computable


EU lanceert Minerals Security Partnership Forum met internationale partners

De EU en haar andere partners uit het Minerals Security Partnership (MSP) hebben aangekondigd een Minerals Security Partnership Forum op te zetten. Het Minerals Security Partnership is een samenwerkingsverband rond kritieke grondstoffen, bestaande uit onder andere de EU, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Naast de MSP-landen sluiten ook Kazachstan, Namibië, Oekraïne en Oezbekistan zich aan bij het forum. Het forum moet dienen als een nieuw platform voor samenwerking op het gebied van kritieke grondstoffen die van cruciaal belang zijn voor de mondiale groene en digitale transities. “Met dit mondiale initiatief willen we ervoor zorgen dat de internationale samenwerking de taak aankan om de investeringen te vergroten, de toeleveringsketens te diversifiëren en alle partijen duurzame voordelen te bieden”, zegt Eurocommissaris Dombrovskis.
Persbericht Europese Commissie

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Nature: Onwaarschijnlijk dat grotere of langdurigere subsidies leiden tot high-risk, high-reward onderzoek

Het aanbieden van meer geld of tijd aan professoren zal de manier waarop zij onderzoek doen waarschijnlijk niet dramatisch veranderen. Dat schrijft Nature naar aanleiding van een onderzoek onder Amerikaanse professoren. De onderzoekers wilden weten of senior wetenschappers hun onderzoek anders zouden uitvoeren als ze meer geld maar minder tijd hadden, of omgekeerd. De respondenten werden gevraagd welke onderzoeksstrategieën ze zouden volgen als ze voor een bepaalde periode een bepaald bedrag aan subsidies zouden krijgen. Veranderingen in de onderzoeksstrategie als gevolg van aangepaste subsidies waren niet substantieel. Uit het onderzoek blijkt dat langere subsidies de bereidheid om risicovollere projecten na te streven vergroten, maar dat dit voornamelijk het geval was bij professoren met een vaste aanstelling. Professoren zonder vaste aanstelling lieten zich minder snel verleiden tot het nemen van risico’s in het geval van langer lopende subsidies.
Artikel Nature
Publicatie Cornell University


Big Tech onderzoekt impact AI op arbeidsmarkt

Een aantal grote technologiebedrijven en adviesbureaus onderzoeken de invloed van AI op de ICT-arbeidsmarkt. Daarover schrijven TechCrunch en Computable. Cisco, Google, Microsoft, IBM, Intel, SAP en Accenture werken samen in het zogenaamde AI-Enabled ICT Workforce Consortium (ITC). ITC zegt zich ook te gaan richten op AI-gerelateerde trainingsprogramma’s. “De unieke aanpak van het ITC zal de impact van AI op specifieke functies onderzoeken en evalueren, inclusief vaardigheden en taken, en training aanbevelen voor een door AI ondersteund ICT-personeel”, zegt een woordvoerder tegen TechCrunch. “Consortiumleden en adviseurs delen het gemeenschappelijke perspectief dat er een groter gevoel van urgentie nodig is om de impact van AI op belangrijke functies binnen de ICT-industrie te begrijpen.” In de eerste fase gaat ITC de impact van AI op 56 ICT-functies evalueren en in kaart brengen waar om- en bijscholing nodig is.
Artikel TechCrunch
Artikel Computable


EU en Japan versterken onderzoekssamenwerking rond geavanceerde materialen

De EU en Japan hebben aangekondigd een versterkte dialoog over geavanceerde materialen te starten. De nieuwe dialoog moet de samenwerking tussen de partijen op het gebied van onderzoek en innovatie versterken. “De nieuwe dialoog over geavanceerde materialen versterkt onze samenwerking met Japan op het gebied van onderzoek en innovatie. Deze materialen zijn van cruciaal belang voor onze transitie naar een groene toekomst, en door onze krachten te bundelen kunnen we daar sneller komen”, zegt Eurocommissaris Ivanova.
Persbericht Europese Commissie


EU en Australië naderen akkoord over strategische samenwerking rond kritieke grondstoffen

De Europese Commissie en Australië gaan een strategisch partnerschap rond kritieke grondstoffen ondertekenen. Dat schrijft Euractiv op basis van gesprekken met ingewijden. De samenwerking moet bijdragen aan de ambitie van de EU om de toegang tot deze materialen uit andere landen dan China veilig te stellen.
Artikel Euractiv


Australië investeert één miljard dollar in productiecapaciteiten zonnepanelen

De Australische regering investeert één miljard dollar in het Solar SunShot-programma. Het programma is onderdeel van de ambities van het land om supermacht op het gebied van hernieuwbare energie te worden. De investeringen zijn gericht op het verhogen van de Australische productie van zonnepanelen. “Australisch onderzoek heeft geholpen bij het uitvinden van het moderne zonnepaneel – de aankondiging van vandaag gaat over het creëren van Australische banen om ze te helpen produceren”, zegt minister voor Klimaatverandering en Energie Bowen.
Persbericht Australische regering


Japan kent miljardensubsidies toe aan chipmaker Rapidus

Het Japanse ministerie van Industrie heeft subsidies ter waarde van maximaal 590 miljard yen (ongeveer 3,9 miljard dollar) goedgekeurd voor chipmaker Rapidus. Dat meldt persbureau Reuters. De subsidies zijn onderdeel van de ambities om de Japanse chipindustrie te versterken.
Artikel Reuters


VS en VK gaan samenwerken aan veiligheidstests voor geavanceerde AI-systemen

De VS en het Verenigd Koninkrijk gaan samenwerken aan de ontwikkeling van tests voor de meest geavanceerde AI-modellen. Dat staat in een Memorandum of Understanding, dat afgelopen week werd ondertekend door de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo en de Britse minister van Technologie Michelle Donelan. De landen spreken ook af om hun wetenschappelijke benaderingen op elkaar af te stemmen en om de samenwerking tussen de Britse en Amerikaanse AI-veiligheidsinstituten te intensiveren.
Persbericht Amerikaans Ministerie van Handel
Artikel Science Business


VS: Witte Huis introduceert voor AI-gebruik door overheidsinstanties

De Amerikaanse Vicepresident Harris heeft richtlijnen voor het gebruik van AI door Amerikaanse overheidsinstanties aangekondigd. Het Bureau of Management and Budget (OMB) heeft de lijst met maatregelen opgesteld, met als doel om waarborgen in te stellen om burgers te beschermen tegen het gebruik van AI door de overheid. Daarnaast moeten ze agentschappen ertoe zetten om de technologie in hun voordeel te gebruiken. “Het publiek verdient het vertrouwen dat de federale overheid de technologie op verantwoorde wijze zal gebruiken. Het vandaag vrijgegeven beleid is het eerste dat federale agentschappen verplicht om concrete waarborgen te nemen bij het gebruik van AI op manieren die de rechten of veiligheid van het publiek kunnen beïnvloeden”, aldus OMB-directeur Shalanda Young. Vanaf 1 december worden federale agentschappen verplicht om concrete waarborgen voor het gebruik van AI te implementeren. Het gebruik van het AI-systeem wordt verboden als een agentschap deze waarborgen niet kan toepassen.
Persbericht Witte Huis
Artikel NextGov/FCW


VS: TSMC krijgt miljardensubsidie voor derde chipfabriek in VS

Het Amerikaanse ministerie van Handel kent een subsidie van 6,6 miljard dollar toe voor de bouw van een chipfabriek van het Taiwanese TSMC in Arizona. Daarnaast kan het bedrijf aanspraak maken op 5 miljard dollar aan goedkope staatsleningen. De investeringen worden gedaan vanuit de Amerikaanse CHIPS and Science Act. Het wordt de derde chipfabriek van TSMC in de VS. In ruil voor de steun heeft TSMC aangekondigd om zijn investeringsplannen te verhogen. Het bedrijf investeert 65 miljard dollar tegen 2030 in de VS.
Persbericht Witte Huis
Persbericht TSMC
Artikel Reuters


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn