AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 9 november 2023

Wereldleiders ondertekenen tijdens de eerste mondiale AI-top in het VK, een gezamenlijke verklaring waarin de noodzaak dat risico gebaseerd beleid en AI-regulering nodig zijn. De Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers, is bezorgd over het gemak waarmee politieke partijen plannen maken die de kenniseconomie raken. Honderden wetenschappers roepen de KNAW en NWO op om de samenwerking tussen onderzoekers in Nederland en de fossiele energiesector kritisch te evalueren. De Europese Raad vindt dat de EU moet inzetten op onderzoek, innovatie, onderwijs en vaardigheden om haar concurrentiepositie op het gebied van digitale en groene technologieën te versterken. De EU en Japan willen het eenvoudiger, goedkoper en efficiënter maken om digitaal zaken te kunnen doen. Dit en meer in uw AWTI e-mail alert deze week. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Jaarlijks 5,7 miljard voor Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 
Op 2 november is het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 (KIC) getekend. Het Convenant is opgesteld door meer dan 30 partners uit het bedrijfsleven, de kennissector, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties. Hierin worden de samenwerkingsafspraken, de inzet en de middelen rond het missiegedreven innovatiebeleid beschreven. De gezamenlijke inzet wordt jaarlijks 5,7 miljard euro. De concrete programma’s die moeten bijdragen aan het realiseren van de vijf missies staan beschreven in acht Kennis- en Innovatieagenda’s. Voor het eerst is er ook een aparte KIA voor digitalisering en informatietechnologieën (DIT’s) opgenomen, schrijft iBestuur. In 2026 wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het missiegedreven innovatiebeleid geëvalueerd. 
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht Holland High Tech
Artikel iBestuur 


Science Business: Wat willen lidstaten met de opvolger van Horizon Europe? 
Lidstaten willen in de opvolger van Horizon Europe een ander evenwicht tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, meer strategische internationale samenwerking en een betere synergie met andere financieringsstromen. Dat schrijft Science Business op basis van inzage in het conceptadvies van een speciale taskforce van lidstaten over het tiende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (FP10). In het advies worden in grote lijnen de ideeën van lidstaten uiteen gezet. De lidstaten doen hierin onder andere de oproep dat de EU tegen 2034 een ‘mondiaal onderzoeks- en innovatie powerhouse’ moet zijn. “Om deze visie voor 2034 te verwezenlijken is een nog ambitieuzer programma dan Horizon Europe nodig, gericht op de meest complexe uitdagingen en hand in hand samenwerkend met andere sectorale programma’s om deze aan te pakken”, zo valt te lezen. Het definitieve advies wordt verwacht in juni 2024. 
Artikel Science Business 


Wereldleiders ondertekenen verklaring over gevaren van AI 
Tijdens de eerste mondiale AI-top in het Verenigd Koninkrijk hebben de 28 deelnemende landen de Bletchley-verklaring ondertekend. In de verklaring onderstrepen de landen de noodzaak dat risico gebaseerd beleid en AI-regulering nodig zijn. De verklaring is onder andere ondertekend door de EU, China, de VS en Nederland. RTL Nieuws meldt dat de verklaring tot nu toe nog bij algemene uitspraken blijft. Het meest concrete voorstel is om een netwerk van wetenschappers te ondersteunen om onderzoek te doen. Naast regeringsleiders namen vertegenwoordigers van techbedrijven deel aan de top, zoals ondernemer Elon Musk en de baas van OpenAI Sam Altman. Business Insider schreef kritisch over de deelname van deze invloedrijke techbedrijven, o.a. omdat startups werden uitgesloten. De mondiale AI-top wordt een terugkerend fenomeen. Over 6 maanden wordt er een nieuwe AI-top georganiseerd in Zuid-Korea en over ongeveer een jaar in Frankrijk. Science Business heeft een apart artikel geschreven over de gevolgen voor onderzoekers van verschillende aankondigingen op het gebied van AI. 
Publicatie Britse overheid
Persbericht Europese Commissie
Artikel RTL Nieuws
Artikel Reuters
Artikel Business Insider
Artikel Science Business (gevolgen voor onderzoekers)

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kenniscoalitie kritisch op politieke partijen: ‘Nederland raakt achterop’ 
Bij de meeste politieke partijen ontbreekt de urgentie om onze kenniseconomie gezond te houden. De Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers, vreest dat Nederland achterop raakt, omdat andere landen hun budgetten voor onderzoek en ontwikkeling opschroeven. “In Duitsland en Spanje steekt de politiek wel de vlag uit voor kennis en innovatie; hier is het geen issue. Een gezonde kenniseconomie is niet vanzelfsprekend”, aldus Marcel Levi, voorzitter van NWO en de Kenniscoalitie. Ook Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW en partner in de Kenniscoalitie, mist stappen om de kenniseconomie gezond te houden. “Niemand heeft het over de vraag hoe zij ervoor gaan zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor investeringen of hoe we het nodige talent hier krijgen en behouden”, aldus Thijssen. De Kenniscoalitie is bezorgd over het gemak waarmee partijen plannen maken die de kenniseconomie raken. Zo nam de Kamer bij de behandeling van het Belastingplan 2024 voorstellen aan om geld uit het Nationaal Groeifonds te halen om de accijns op benzine laag te houden en om de fiscale voordelen voor expats te versoberen. Ook Universiteiten van Nederland (UNL) roept in zijn verkiezingsmanifest ‘Waarde van Wetenschap’ volgende kabinetten op om te blijven investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. 
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht NWO (over voorstellen Belastingplan 2024)
Nieuwsbericht UNL 
Verkiezingsmanifest UNL 
 

Gezondheidsraad adviseert om onderzoeksgrens in Embryowet te verruimen 
De Gezondheidsraad adviseert om de veertiendagengrens in de Embryowet aan te passen naar 28 dagen. Dat valt te lezen in een advies, dat tot stand is gekomen op verzoek van minister Kuipers. Volgens de Gezondheidsraad kan onderzoek met embryo’s tot 28 dagen na de bevruchting waardevolle kennis opleveren die nu buiten bereik is en die niet op een andere manier te verkrijgen is. Verder adviseert de Gezondheidsraad dat de grens van 28 dagen ook zou moeten gelden voor embryoachtige structuren (ELS) die lijken op menselijke embryo’s. 
Publicatie Gezondheidsraad 
 

Eerste voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie 
De vijf kabinetsdoelen voor de digitale economie zijn het afgelopen jaar dichterbij gekomen. Dat schrijft minister Adriaansens in de eerste voortgangsrapportage van de Strategie Digitale Economie. De strategie werd in 2022 gepubliceerd en bevat ambities en acties die moeten zorgen dat Nederland in 2030 de kansen van de digitale economie optimaal weet te benutten. In het afgelopen jaar is onder andere de toegang tot gigabitinternet verbeterd en past een groter deel van het mkb een basisniveau van digitalisering toe. Tegelijkertijd ziet Adriaansens ook aandachtspunten. Zo vraagt Adriaansens zich af of het doel om in 2030 één miljoen digitaal geschoolden te hebben haalbaar is en blijft het mkb achter in het toepassen van geavanceerde digitale technologie. Computable heeft een artikel geschreven over de belangrijkste punten uit de rapportage. 
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief over voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie
Artikel Computable 
 

Nederland gaat een eigen AI-taalmodel bouwen 
TNO, NFI en SURF gaan samen een eigen open taalmodel ontwikkelen: GPT-NL. Dat meldt TNO in een nieuwsbericht. Dit model moet bijdragen aan de Nederlandse digitale soevereiniteit. De partijen willen hiermee een belangrijke stap zetten richting transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI naar Nederlandse en Europese waarden en richtlijnen en met het respect voor het eigenaarschap van data. Voor de realisatie van het project is door het ministerie van EZK 13,5 miljoen euro toegezegd. 
Nieuwsbericht TNO 
 

Politieke partijen ondertekenen stembusakkoord over digitalisering 
Zeven politieke partijen hebben in aanloop naar de verkiezingen een stembusakkoord over digitalisering ondertekend, schrijft Binnenlands Bestuur. Het stembusakkoord is een initiatief van Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, PublicSpaces, SETUP en Waag Futurelab. In het akkoord staan negen punten waar op de politiek volgens de organisaties in de komende kabinetsperiode actie moet ondernemen. Enkele punten zijn het bevorderen van effectief digitaal toezicht, transparante en uitlegbare algoritmes én digitale mensenrechten. Het akkoord is ondertekend door D66, GroenLinks/PvdA, SP, PvdD, Volt, CU en Bij1. 
Artikel Binnenlands Bestuur 
Het Digitale Stembusakkoord 


Neth-ER: Politieke partijen hebben veel meer aandacht voor kennis in Europa 
Vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben Nederlandse politieke partijen nu veel meer aandacht voor Europees WTI-beleid. Dat schrijft Neth-ER in een analyse van de meest opvallende punten over kennis in Europa in de huidige verkiezingsprogramma’s. Neth-ER constateert bijvoorbeeld dat meer partijen streven naar het Lissabon-streefdoel om 3% van het bbp te investeren in onderzoek en innovatie. Verder wordt er in de analyse gekeken naar de plannen van partijen rond Europese samenwerking in O&I, internationalisering en de bijdrage van Europese kennis aan digitalisering, gezondheid en de klimaatdoelstellingen. 
Artikel Neth-ER 


Open brief wetenschappers: ‘NWO en KNAW moeten kritischer zijn over fossiele industrie’ 
Honderden wetenschappers roepen de KNAW en NWO op om de samenwerking tussen onderzoekers in Nederland en de fossiele energiesector kritisch te evalueren. Dat valt te lezen in een open brief van Scientists for Future NL. “De wanpraktijken van en schade door de fossielebrandstofbedrijven zijn publiek bekend. Deze ontwikkelingen maken het onmogelijk voor veel onderzoekers om samen te werken met fossielebrandstofbedrijven, zelfs bij projecten die ogenschijnlijk de energietransitie en/of het milieu dienen”, zo valt te lezen. De schrijvers roepen NWO en KNAW op om ‘deze realiteit te verwoorden in niet mis te verstaan beleid’. HOP/U-Today heeft een artikel geschreven over de brief. 
Open brief Scientists for Future NL
Artikel HOP/U-Today 


Netherlands Reproducibility Network gaat aan de slag met ‘reproductiecrisis’ in wetenschap
Vorige week is het Netherlands ‘Reproducibility Network’ gelanceerd, schrijft HOP. Het netwerk is opgericht om aandacht te vragen voor de herhaalbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. In verschillende landen bestaan dergelijke netwerken al langer. Het netwerk wordt de komende jaren ondersteunt door NWO. In het artikel van HOP licht epidemioloog en oprichter Michiel de Boer de noodzaak en de plannen van het netwerk toe. 
Artikel HOP/Erasmus Magazine 

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese Raad: EU moet meer inzetten op O&I om concurrentiepositie te versterken 
De Europese Raad vindt dat de EU moet inzetten op onderzoek, innovatie, onderwijs en vaardigheden om haar concurrentiepositie op het gebied van digitale en groene technologieën te versterken. Dat schrijft Neth-ER over de conclusies van de Europese Raad op 26-27 oktober. Hierin worden ook andere voorstellen voor het versterken van de concurrentiepositie toegelicht. Verder steunen de lidstaten de oproep van de Europese Commissie om te starten met gezamenlijke risicoanalyses van cruciale technologieën. De Raad roept het Europees Parlement op om snel tot een akkoord te komen over de Critical Raw Materials Act en de Net-Zero Industry Act.  
Artikel Neth-ER 


AI Act loopt mogelijk vertraging op: nog geen akkoord over regulering op AI-modellen 
De onderhandelingen over de Europese AI Act verlopen moeizaam. Daarover schrijven diverse media. Eind oktober onderhandelden vertegenwoordigers van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie opnieuw tot diep in de nacht, zonder dat er een akkoord werd gesloten. Hoewel er overeenstemming zou zijn over onder andere de bepalingen met betrekking tot de classificatie hoog risico AI-toepassingen en de omgang met krachtige basismodellen, zou er nauwelijks zijn gesproken over verboden en de regulering. De ambitie van het Spaans voorzitterschap was om dit jaar nog een akkoord te bereiken. Begin december staan er nog nieuwe onderhandelingen gepland. Indien er dan geen akkoord wordt bereikt, dan is het mogelijk dat de AI Act pas volgend jaar wordt afgerond. EURACTIV heeft een artikel geschreven over de nieuwe uitdagingen die de wet meebrengt voor Europese toezichthouders. 
Artikel Reuters
Artikel EURACTIV
Artikel Computable
Artikel EURACTIV​ 


Industrie pleit voor meer slagkracht bij herziening Europees Strategic Energy Technology Plan 
Het Europese Strategic Energy Technology (SET) Plan heeft meer politieke zichtbaarheid en slagkracht nodig. Dat betoogt Ivan Matejak van de European Energy Research Alliance (EERA) – dat fungeert als de onderzoekspijler van het SET Plan – in een gesprek met Science Business. Het SET moet landen en bedrijven samenbrengen om technologieën te ontwikkelen die de transitie naar schone energie zullen stimuleren. De Europese Commissie heeft vorige week aangekondigd het 15 jaar oude plan te herzien, met als doel om het plan nieuw leven in te blazen en in lijn te brengen met de huidige energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Matejak is blij met de aankondiging, maar betoogt dat het SET Plan prominenter aanwezig moet zijn in nationale en Europese discussies over het energiebeleid. 
Artikel Science Business 


Universiteiten zijn klaar voor het gebruik van generatieve AI, maar wachten op Europese richtlijnen 
Hoewel een aantal universiteiten zelf richtlijnen voor het gebruik van generatieve AI opstellen, wachten veel instellingen op richtlijnen van de Europese Commissie. Dat schrijft Science Business. Uit een in juni gepubliceerd UNESCO-onderzoek blijkt dat slechts 13% van 450 onderzochte instellingen hun studenten en personeel formeel begeleidt op het gebied van generatieve AI. Ook valt op dat de er grote inhoudelijke verschillen zijn tussen de universiteiten met richtlijnen. “Zonder enige vorm van institutionele begeleiding zullen deze technologieën waarschijnlijk op ongeplande wijze in onderwijssystemen worden ingebed, met onzekere implicaties en mogelijk onbedoelde gevolgen”, aldus Sobhi Tawil, directeur voor de Future of Learning and Innovation bij UNESCO. Een speciale nieuwe eenheid binnen het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie gaat de komende maanden aan de slag met het voorbereiden van een debat over hoe om te gaan met het gebruik van AI in de wetenschap, als onderdeel van de beleidsagenda voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA). 
Artikel Science Business 


Universiteitenallianties reageren op EU-voorstel over het verbeteren van onderzoeksloopbanen 
Een groep Europese Universiteitenallianties verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie over het verbeteren van onderzoeksloopbanen, maar vindt dat verdere stappen nodig zijn. Dat valt te lezen in een gezamenlijke reactie van diverse allianties. Het voorstel bevat onder andere een Europees competentiekader voor onderzoekers (ResearchComp) en een observatorium voor onderzoeksloopbanen (ReICO). “Hoewel we erkennen dat dit voorstel de zaken vooruit helpt, willen we benadrukken dat de goedkeuring van de aanbevelingen van de Raad een eerste stap zal zijn in een reeks actievere verplichtingen die de lidstaten zouden moeten aangaan om de doelstelling van het verbeteren van onderzoeksloopbanen te verwezenlijken in Europa”, zo valt te lezen. De universiteiten waarschuwen dat het vrijwillige karakter van de aanbeveling kan leiden tot verdere verschillen in loopbaantrajecten en strategieën voor talentbehoud tussen lidstaten. 
Nieuwsbericht The Guild 


EIT Food pleit voor meer financiering voor O&I naar vleesalternatieven 
De ontwikkeling van bronnen van niet-vleeseiwitten moet versneld worden als de EU serieuze voortuitgang wil boeken bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die voortkomt uit zijn voedselsysteem. Dat stelt de voedselinnovatiegroep van het European Institute of Innovation and Technology (EIT Food) in een rapport, waar Science Business een artikel over heeft geschreven. De denktank noemt het ‘onwaarschijnlijk dat de EU zijn klimaatdoelstellingen kan halen zonder de vleesconsumptie terug te dringen’. Zij pleiten voor aanvullende financiering en nieuwe onderzoekssamenwerkingen voor het onderzoeken en ontwikkelen van alternatieve eiwitbronnen, waaronder hoogtechnologische benaderingen zoals kweekvlees en alternatieve bronnen op basis van algen en insecten. 
Publicatie EIT Food
Artikel Science Business 


Bruegel: EU kan innovatiesystemen verbeteren, maar moet Amerikaanse aanpak niet kopiëren 
Veel Europese leiders uiten hun bezorgdheid dat de EU niet in staat is zijn eigen technologiereuzen zoals die in de Verenigde Staten te lanceren en te laten groeien. Maar de EU moet de Amerikaanse stijl van innovatie niet kopiëren, stelt denktank Bruegel in een analyse. De denktank erkent dat grote innovatieve bedrijven voordelen creëren voor hun thuiseconomie, zoals hooggekwalificeerde werkgelegenheid, belastinginkomsten en vroege adoptie van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd waarschuwt Bruegel Europese beleidsmakers de aanzienlijke kosten van de Amerikaanse stijl van innovatie niet te onderschatten. “De zeer snel bewegende en licht gereguleerde Amerikaanse durfkapitaalmarkten zorgen voor veel fraude en mislukkingen”, zo valt te lezen. Ook wordt gewaarschuwd dat veel van het ‘startup-gedrag van Amerikanen’ – dat noodzakelijk kan zijn om te slagen – niet verenigbaar is met de Europese normen of wetten. “Dit suggereert dat elke poging om de VS in Europa te kopiëren niet zal werken.”
Analyse Bruegel 


Coalitie van onderzoeksfinanciers wil systeemhervorming voor wetenschappelijk publicatiesysteem 
cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers (waaronder NWO), wil de druk opvoeren voor een opener, rechtvaardiger en sneller wetenschappelijk publicatiesysteem, omdat het huidige systeem de voortschrijdende ontwikkelingen in wetenschapsbeoefening onvoldoende bij kan benen. De coalitie pleit voor een door wetenschappers geleid systeem waarin elke auteur beslist waar en wanneer werk gepubliceerd wordt. De coalitie roept auteurs ook op om alle onderzoeksresultaten vrij beschikbaar te maken, inclusief eerdere versies van artikelen en bijbehorende peer review rapporten. Science Business heeft geschreven over het voorstel van de coalitie. “We willen dat die resultaten eerder beschikbaar zijn en dat de evaluerende discussie voor iedereen zichtbaar is”, zegt Johan Rooryck, uitvoerend directeur van cOAlition S. “In het huidige systeem verdoezelen we het proces dat achter één enkel onderzoeksresultaat schuilgaat.” 
Voorstel cOAlition S
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

G7-leiders presenteren gedragscode voor AI-ontwikkelaars 
In aanloop naar de AI-top in het Verenigd Koninkrijk hebben de G7-leiders een gedragscode opgesteld voor AI-ontwikkelaars. De (vrijwillige) gedragscode bestaat uit richtlijnen die moeten bijdragen aan de ethische en verantwoorde ontwikkeling en inzet van AI-technologieën. Daarnaast heeft de G7 een reeks met internationale leidende principes voor AI gepresenteerd. In mei dit jaar kondigde de G7 aan dat zij gingen werken aan deze initiatieven. De Europese Commissie heeft sinds de aankondiging meegewerkt aan het voorstel en reageert positief op het eindresultaat. “Ik ben ingenomen met de internationale leidende beginselen en de vrijwillige gedragscode van de G7, die de waarden van de EU weerspiegelen en betrouwbare AI bevorderen. Ik roep AI-ontwikkelaars op deze gedragscode zo snel mogelijk te ondertekenen en toe te passen”, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen. 
Publicatie Japans ministerie van buitenlandse zaken
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht Europese Commissie 


IMF: Groene innovatie aanjagen door gecoördineerde aanpak klimaatbeleid 
In een blog bepleit het IMF een gecoördineerde aanpak van klimaatbeleid, zodat innovatie kan worden aangejaagd en de verspreiding naar opkomende markten en ontwikkelingslanden kan worden versneld. Volgens het IMF is eerder veel geïnvesteerd in groene innovatie, maar is het momentum afgelopen tijd afgenomen. Het aanjagen is echter juist nodig om te komen tot economische groei, zo blijkt uit hun berekeningen. "Uit ons onderzoek blijkt dat een verdubbeling van het aantal groene patentaanvragen het bruto binnenlands product na vijf jaar met 1,7 procent kan verhogen vergeleken met een basisscenario", zo valt te lezen. Effectieve beleidsmaatregelen zijn volgens het IMF het beperken van de uitstoot door de handel in emissierechten en subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. 
Artikel IMF 


Nieuwe doorbraak in kernfusie gemeld 
Japan meldde afgelopen week een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van kernfusie als energiebron. De JT-60SA, het kleine broertje van de Europese ITER-reactor, werd namelijk opgestart en produceerde daarmee de eerste plasma. Het zal echter nog twee jaar duren voordat er voldoende plasma is geproduceerd voor bruikbare natuurkundige experimenten. Kernfusie wordt tegenwoordig vooral in theoretische zin genoemd als oplossing in het energievraagstuk voor de toekomst. De ontwikkeling ervan is zeer complex. Eerder dit jaar werd voor het eerst op kleine schaal meer energie opgewekt dan dat het kostte om te produceren. Ook dit was een mijlpaal. Het gebruik van deze schone en veilige energiebron op grote schaal zal echter zeker nog vele decennia duren.
Artikel Change.inc 
Artikel Science
Artikel Singularity Hub 


Aanvallen op de academische vrijheid opnieuw toegenomen 
Scholars at Risk telde het afgelopen jaar in 66 landen 409 aanvallen op de academische vrijheid. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van mensenrechtenorganisatie Scholars at Risk. Volgens het rapport is de academische vrijheid vorig jaar in 22 landen afgenomen. HOP heeft een artikel geschreven over de opvallendste punten uit het rapport. Scholars at Risk roept overheden en andere relevante partijen op om de academische vrijheid te beschermen en zich solidair te verklaren met academici die in het nauw gedreven worden. Ook zorgen over een ontslag aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt uitgelicht in het rapport.  
Publicatie Scholars at Risk
Artikel HOP/U-Today 


EU en Japan bereiken akkoord over grensoverschrijdende gegevensstromen 
De EU en Japan willen het eenvoudiger, goedkoper en efficiënter maken om digitaal zaken te kunnen doen. Tijdens de economische dialoog op hoog niveau tussen de EU en Japan (HLED) hebben de betrokken ministers een overeenkomst over grensoverschrijdende gegevensstromen ondertekend. “Deze deal markeert een grote stap voorwaarts in termen van het stimuleren van de groei van de digitale economie. Data zijn een essentieel onderdeel van de hedendaagse bedrijven en toeleveringsketens. Het is de levensader van veel sectoren, waardoor ze kunnen floreren en onze economieën het digitale tijdperk kunnen binnengaan”, aldus Eurocommissaris Dombrovskis. 
Persbericht Europese Commissie 


Europese en Amerikaanse onderzoekers werken samen aan integratie AI in 6G-netwerken 
De EU en de VS intensiveren de samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van draadloze 6G-communicatiesystemen, schrijft Science Business. Het 6G-XCEL project richt zich op het inbedden van kunstmatige intelligentie om de mogelijkheden van 6G-netwerken te verbeteren. Het is één van de 27 6G-projecten die wordt gefinancierd vanuit de tweede call van het Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU). In totaal wordt er 130 miljoen euro onder de projecten verdeeld. Verder wordt het project medegefinancierd door Horizon Europe en de Amerikaanse National Science Foundation. Science Business schrijft dat het onderzoek onderdeel is van de bredere trans-Atlantische samenwerking op het gebied van sleuteltechnologieën, die bedoeld is om de afhankelijkheid van China te verminderen. China is momenteel goed op weg om wereldleider te worden op het gebied van 6G. 
Artikel Science Business 


VS: Witte Huis presenteert langverwacht uitvoerend bevel over AI 
Het Witte Huis heeft een uitvoerend bevel uitgevaardigd met een reeks nieuwe regels en maatregelen rond AI. President Biden wil dat de VS het voortouw neemt bij het grijpen van de kansen en het beheersen van de risico’s van kunstmatige intelligentie. Het uitvoerend bevel moet onder andere nieuwe normen vaststellen voor de veiligheid en beveiliging van AI, de privacy van Amerikanen beschermen, gelijkheid en burgerrechten bevorderen én innovatie en de Amerikaanse concurrentiepositie verbeteren. Verder heeft Biden aangekondigd om de Defense Production Act te benutten om te eisen dat commerciële ontwikkelaars die potentieel risicovolle AI-modellen maken details over testen en training met de overheid moeten delen. Het Witte Huis wil ook werk maken de ontwikkeling van een geavanceerd federaal cyberbeveiligingsprogramma. Tijdens de AI-top kondigde vicepresident Harris aanvullende initiatieven aan, waaronder de oprichting van een Amerikaans AI Safety Institute. Onder andere Politico, Nextgov en Science Business hebben geschreven over de plannen. 
Persbericht Witte Huis
Publicatie Witte Huis
Atikel Nextgov/Fcw
Artikel Politico​
Artikel Nextgov/Fcw
​​​​​​Artikel Science Business
Commentaar Brookings
Persbericht Witte Huis  


VS: Witte Huis lanceert 31 regionale Tech Hubs 
Het Witte Huis heeft 31 regionale innovatie- en technologiehubs gelanceerd. “Deze Tech Hubs zullen investeringen katalyseren in technologieën die cruciaal zijn voor de economische groei, de nationale veiligheid en het scheppen van banen, en zullen gemeenschappen in het hele land helpen centra van innovatie te worden die cruciaal zijn voor het Amerikaanse concurrentievermogen”, zo valt te lezen. Het programma richt zich op de ontwikkeling en groei van verschillende innovatieve industrieën, waaronder halfgeleiders, schone energie en biotechnologie. De oproep voor het programma ontving 379 aanvragen uit 48 staten. Denktank Brookings heeft een artikel geschreven over de mogelijke effecten van het programma. 
Persbericht Witte Huis
Commentaar Brookings 


VK: Investeringen in AI 
De Britse overheid investeert 118 miljoen pond om de vaardigheden op het gebied van kunstmatige intelligentie te verstreken. Het geld zal onder andere worden gestoken in onderzoekscentra en beurzen. Verder moet met een nieuwe visumregeling AI-talent van buiten worden gehaald, zodat talentvolle onderzoekers die aan de start van hun carrière staan gestimuleerd worden om hun loopbanen, ideeën en bedrijven in het VK te ontwikkelen. Met de impuls wil de Britse overheid zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten om het volle potentieel van AI te kunnen benutten en 'elk element van het leven van Britten' hiermee te verbeteren. Technologie waar aan gedacht wordt is bijvoorbeeld de inzet van AI om longkankerscreening te verbeteren of het verlagen van de werkdruk voor leraren. Verder kondigde UK Research and Innovation (UKRI) aan dat er door de Britse overheid een investering van 300 miljoen pond is gedaan voor AIRR, een cluster van geavanceerde computers voor AI-onderzoek. 
Persbericht Britse overheid
Persbericht UKRI
Nieuwsbericht UKRI
Persbericht Britse overheid