Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 29 juni 2023

Het kabinet wil fors investeren om de Nederlandse waterstofmarkt op te schalen. In het Klimaatfonds is in totaal 9 miljard euro gereserveerd voor deze ambities. Nederland moet de transitie van de veehouderij versnellen en de milieu-impact van de sector snel verlagen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat afgelopen maandag verscheen. Wetenschappers zouden een grotere rol moeten krijgen in de toekomstige manier waarop onderzoeksresultaten worden gepubliceerd, vinden diverse experts van de International Science Council. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

De Jonge Akademie pleit voor transparantere onderzoeksfinanciering

Door het huidige financieringsmodel gaat er steeds meer geld naar het oplossen van urgente vraagstukken, maar dit gaat ten koste van breder langetermijnonderzoek en uiteindelijk van de structuur van de Nederlandse wetenschap, aldus De Jonge Akademie. Daarom pleit De Jonge Akademie voor meer transparantie in de onderzoeksfinanciering door ‘intellectuele audits’ en voor het opstellen van richtlijnen voor verantwoorde onderzoeksfinanciering. Daarnaast zou meer aandacht voor de taak van de wetenschap om nieuwe vragen te genereren en te anticiperen op de vraagstukken van de toekomst de academische vrijheid vergroten, omdat wetenschappers meer vrijheid krijgen om te kiezen welk onderzoek ze uitvoeren en met welk doel.
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
Publicatie De Jonge Akademie
 

Commissie lanceert Strategic Technologies for Europe Platform, critici hebben twijfels

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de EU-langetermijn-begroting te versterken. De Commissie heeft plannen gepresenteerd voor een aantal prioritaire domeinen. Eén van de voorstellen is om het Europees leiderschap op het gebied van kritieke technologieën aan te jagen met het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP). Dit platform moet bestaande EU-instrumenten versterken en inzetten om snel financiële steun vrij te maken voor investeringen op het gebied van digitalisering, deep tech, schone technologie en biotechnologie. “De toekomst van de strategische industrieën moet “made in Europe” zijn. Met het STEP scheppen we vandaag de voorwaarden om de financiering te benutten die in diverse EU-programma's beschikbaar is om investeringen in kritieke technologieën te stimuleren en ervoor te zorgen dat bedrijven in de EU groeien en tot bloei komen.”, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen. Diverse media hebben geschreven over de voorstellen van de Commissie. In artikelen van Science Business en Euractiv valt te lezen dat veel Europarlementariërs kritisch zijn. Er wordt onder andere gevreesd dat het voorstel niet ver genoeg gaat om te kunnen concurreren met de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) en dat het onderzoeksprogramma Horizon Europe zich te veel gaat richten op innovatie.
Persbericht Europese Commissie (langetermijnbegroting)
Persbericht Europese Commissie (STEP)
Artikel Euractiv
Artikel Neth-ER
Artikel EURACTIV
Artikel Science Business
Artikel Science Business
 

VS staat verkoop kweekvlees toe

In de VS zijn aanvragen goedgekeurd om kweekvlees op de markt te kunnen brengen. Het is een van de eerste landen dat deze innovatieve voedselproductie toestaat. Kweekvlees wordt gezien als belangrijke oplossing voor de problemen die samenkomen bij de vleesindustrie, zoals dierenleed en co2-uitstoot. Volgens Business Insider is echter wel veel energie nodig bij de productie van kweekvlees. Het is onbekend wanneer kweekvlees ook in de EU verkrijgbaar zal zijn. Volgens de branche zijn de Brusselse toelatingsprocedures stroperig.
Artikel Business Insider
Artikel Singularity Hub
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Dijkgraaf stelt dat andere EU-lidstaten meer internationale studenten moeten aantrekken

Andere Europese lidstaten moeten meer actie ondernemen om internationale studenten aan te trekken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van Engelstalige programma’s. Dit is nodig om de balans op het gebied van leermobiliteit in de EU te herstellen. Dat stelt minister Dijkgraaf in een position paper over de inrichting van het EU Leermobiliteitskader. Dijkgraaf benadrukt dat Nederland succesvol is geweest in het stimuleren van leermobiliteit, maar dat Nederland als gevolg hiervan een ‘onevenredig groot’ aantal inkomende diplomazoekende studenten aan universiteiten ervaart. “Terwijl we erkennen dat internationale studenten een positieve invloed hebben op leren, interculturele uitwisseling en resultaten, worden we nu ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van deze onevenwichtige mobiliteitsstromen over het continent, zoals verhoogde (financiële) druk op de (kwaliteit van) nationale onderwijssystemen, toegankelijkheidsproblemen voor binnenlandse studenten en een tekort aan geschikte studentenhuisvesting”, aldus Dijkgraaf. De minister pleit dat alle lidstaten een eigen plan van aanpak ontwikkelen. Daarnaast zou de Europese Commissie moeten werken aan concrete maatregelen en activiteiten om te zorgen voor de effectieve uitvoering van het kader (en de voorgestelde actieplannen van de lidstaten). HOP/U-Today heeft uitgebreider geschreven over de paper.
The Netherlands’ position paper on the European Learning Mobility Framework
HOP/Utoday: Dijkgraaf: Andere EU-lidstaten moeten meer internationale studenten trekken
 

Kabinet investeert fors in opschaling waterstof

Het kabinet wil fors investeren om de Nederlandse waterstofmarkt op te schalen. In het Klimaatfonds is in totaal 9 miljard euro gereserveerd voor deze ambities. Om het aanbod van hernieuwbare waterstof te vergroten stelt het kabinet in 2024 1 miljard extra beschikbaar voor elektrolyse. Voor de jaren daarna wordt 3,9 miljard gereserveerd voor de opschaling van hernieuwbare waterstof. Daarnaast wil het kabinet het gebruik van waterstof in de industrie en in het vervoer stimuleren met zowel subsidies als verplichtingen. Zo wordt er vooruitlopend op een Europees Akkoord gewerkt aan bindende waterstofdoelen voor de industrie. “We versterken onze energierelaties voor de import van waterstof, maar we willen ook de waterstofproductie bínnen Nederland flink vergroten. Daar trekken we een fors bedrag voor uit, dat past bij de grote ambities die we als land hebben voor de ontwikkeling van waterstof. Het halen van onze CO2-doelen staat voorop, en daar is waterstof onmisbaar bij”, aldus minister Jetten.
Persbericht Rijksoverheid
 

OESO: duidelijke actie nodig om Nederlandse landbouw te verduurzamen

Nederland moet de transitie van de veehouderij versnellen en de milieu-impact van de sector snel verlagen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in het rapport Policies for the Future of Farming and Food in the Netherlands. De OESO stelt in de evaluatie van het Nederlandse landbouwbeleid dat de Nederlandse landbouw zeer productief en concurrerend is, mede gebaseerd op een sterk innovatiesysteem. Toch lukt het innovatiesysteem onvoldoende om de landbouw op een toekomstbestendig pad te krijgen. De Nederlandse overheid moet meer doen om de sector aan te sporen te verduurzamen. Daarvoor is een heldere overheidsvisie op toekomstperspectief voor de sector nodig, met regels om milieugrenzen duidelijk te af te bakenen en stimuleringsmaatregelen om die na te leven. Daarnaast adviseert de OESO een ambitieuze datastrategie te ontwikkelen die de sector moet helpen de economische en milieuprestaties beter te kunnen volgen om op basis daarvan betere besluiten te nemen. Bovendien moeten boeren beter geadviseerd en geholpen worden met de implementatie van duurzame landbouwinnovaties.
Rapport OESO
Artikel Boerderij.nl
Artikel Agraaf
 

Erasmus MC en TU Delft openen AI-ethieklab voor de zorg

Het Erasmus MC en de TU Delft hebben gezamenlijk het eerste AI-ethieklab voor de zorg geopend. In het Responsible and Ethical AI in Healthcare Lab (REAiHL) gaan onderzoekers, verpleegkundigen, artsen, datascientists, dataengineers en ethici werken aan richtlijnen voor het ontwikkelen en implementeren van ethisch verantwoorde en klinisch relevante AI in de zorg. Het lab is ontstaan op initiatief van internist-intensivist Michel van Genderen van het Erasmus MC. Ook Diederik Gommers, hoogleraar Intensive Care Medicine bij het Erasmus MC, is nauw betrokken. “De initiële focus van het nieuwe AI-ethieklab is dan ook dat het best practices voor de Intensive Care moet opleveren. Maar het uiteindelijke doel is dat we een generalistisch framework ontwikkelen voor hoe AI ziekenhuisbreed veilig en ethisch toegepast kan worden. We verwachten dan ook al snel met use cases van andere klinische afdelingen aan de slag te gaan”, aldus Stefan Buijsman, universitair docent Ethiek aan de TU Delft.
Nieuwsbericht TU Delft
Nieuwsbericht Amazing Erasmus MC
 

Digital learning als versneller van innovatie

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) heeft de rol van digital learning als versneller van kennisbenutting in de energietransitie onderzocht. De onderzoekers zien verschillende redenen om te kiezen voor digitaal ondersteund leren. Efficiëntie is hiervan de belangrijkste. “Met digitaal ondersteund leren bouw je flexibiliteit in je leren in. Flexibiliteit voor de lerende om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren, flexibiliteit om te experimenteren met vorm en inhoud, en flexibiliteit om op te schalen. Een leermodule die je ontwikkelt voor je klas van 20 loodgieters kun je bijvoorbeeld tegen geringe kosten digitaliseren en toegankelijk maken voor 20.000 potentiële loodgieters”, aldus onderzoeker Bart Kleine Deters. De onderzoekers zien kansen, maar ook een uitdaging voor beleidsmakers in het ondersteunen van de opschaling van innovatieve digitale leermiddelen en -methoden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Topsector Energie.
Publicatie Topsector Energie
 

PNN en YoungSiT: ‘Erken en waardeer promovendi en postdocs voor hun werk’

De focus van het Erkennen en Waarderen-programma is te veel gericht op UD’s, UHD’s en hoogleraren. Dat stellen het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en Young Science in Transition (YoungSiT) in een artikel op ScienceGuide. PNN en YoungSiT juichen de huidige ontwikkeling in het programma toe, maar vinden dat het programma op dit moment tekort schiet voor junior wetenschappers. Daarom doen de partijen vijf concrete aanbevelingen om het programma beter af te stemmen op promovendi en postdocs, waaronder een oproep tot betere ondersteuning in de professionele ontwikkeling en bij het publicatieproces.
Artikel ScienceGuide
Nieuwsbericht PNN
 

PNN doet aanbevelingen voor promovendibeleid

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft een rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor het promovendibeleid. “PNN is van mening dat deze aanbevelingen een integraal onderdeel zouden moeten vormen van het promovendibeleid van elke onderwijsinstelling. Op dit moment is dat echter niet het geval: hoewel alle Nederlandse onderzoeksinstellingen beleidsmaatregelen hebben met betrekking tot promovendi, verschillen deze beleidsmaatregelen per instelling en behandelen ze vaak niet alle (volgens PNN) essentiële punten”, aldus het PNN. In het rapport wordt ook een overzicht van goede voorbeelden geschetst. Hoewel het rapport zich alleen richt op promovendi, wil het PNN ook benadrukken dat de situatie voor postdocs over het algemeen nog slechter is. Dit zou komen omdat veel Nederlandse onderzoeksinstellingen geen beleid of visie voor postdocs hebben. Het PNN is van mening dat instellingen een beleid voor postdocs moeten overwegen dat in lijn is met het bestaande beleid voor promovendi.
Nieuwsbericht PNN
Publicatie PNN
 

Nederlandse bedrijven ontvangen de meeste financiering uit EIC Accelerator

Nederland ontvangt de meeste financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator, schrijft Neth-ER. Het Accelerator-programma biedt financiering in de vorm van subsidies en/of aandelen voor hightechbedrijven, met als doel om technologieën te helpen commercialiseren. In de nieuwste investeringsronde zijn acht Nederlandse bedrijven geselecteerd, onder andere op het gebied van chips in de zorgsector en efficiënte koel- en verwarmingstechnologie. In totaal zijn er 51 bedrijven uit zeventien landen geselecteerd. In de vorige ronde van het programma ontving Nederland ook de meeste financiering.
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht EIC
 

Onderzoek naar zelfcensuur in het hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf wil voor het einde van 2023 duidelijkheid verschaffen over of en hoe er opgetreden kan worden tegen zelfcensuur in het hoger onderwijs, schrijft ScienceGuide. Onderzoeksbureau Technopolis voert momenteel een open consultatie uit als onderdeel van een verkennend onderzoek in opdracht van OCW. In deze consultatie krijgen studenten, docenten en onderzoekers de mogelijkheid om hun ervaringen met zelfcensuur in het hoger onderwijs te delen. Het onderzoek volgt op een aangenomen VVD-motie. Het onderzoek moet onder andere inzicht geven in de oorzaken, vormen en gevolgen van academische zelfcensuur in de wetenschap en het hoger onderwijs én hoe wijdverspreid dit is.
Artikel ScienceGuide
Open Consultatie Academische zelfcensuur in het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek

 

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese Commissie presenteert strategie om economische veiligheid te versterken

De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hebben een voorstel voor een nieuwe strategie gepresenteerd om de economische veiligheid van de EU te verbeteren. De Commissie wil een grondige beoordeling van de risico’s voor de economische veiligheid op het gebied van de veerkracht van toeleveringsketens (waaronder energievoorzieningszekerheid), fysieke en cyberveiligheid van infrastructuur, de veiligheid van technologie en technologielekkage én het als wapen gebruiken van economische afhankelijkheid of economische dwang. Ook wil de Commissie een lijst van technologieën die van cruciaal belang zijn voor de economische veiligheid opstellen en maatregelen nemen om kennisveiligheid te verbeteren. Diverse media hebben geschreven over de aankondiging en de implicaties voor wetenschap, technologie en innovatie. Er worden geen specifieke landen genoemd, maar volgens Politico is het duidelijk dat de strategie voornamelijk gericht is op risico’s uit China en Rusland. De Europese ministers gaan de strategie bespreken tijdens de top van 29 en 30 juni.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
Artikel Politico
 

Herziening Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit

All European Academies (ALLEA), een samenwerkingsverband van Europese onderzoeksacademies, heeft een herziene editie van de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit gepubliceerd. De herziening moet zorgen dat de gedragscode geschikt en relevant blijft voor alle disciplines, opkomende onderzoeksgebieden en nieuwe onderzoekspraktijken. De herziening houdt onder andere rekening met veranderingen in gegevensbeheerpraktijken, de AVG én recente ontwikkelingen op het gebied van open science en onderzoeksbeoordeling. De Europese Commissie erkent de gedragscode als het referentiedocument voor onderzoeksintegriteit voor alle door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.
Persbericht ALLEA
Publicatie ALLEA
 

Innovatieve schone technologieën hebben groot potentieel, maar vereisen meer investeringen

Innovatieve schone technologieën hebben de potentie om energie-intensieve industrieën klimaatneutraal te maken. Dat stelt een nieuw rapport van de Europese Commissie. In het rapport zijn 184 demonstratieprojecten geanalyseerd, onder andere op het gebied van elektrificatie, de integratie van waterstof, circulariteit en energie-efficiëntie. Het rapport onderstreept de rol van de verschillende financiële instrumenten van de EU, omdat ze technologieën op verschillende maturiteitsniveaus ondersteunen. Ook wordt benadrukt dat overheidsuitgaven een hefboom kunnen vormen voor relatief hoge particuliere investeringen en dat diverse technologieën groot potentieel hebben in verschillende sectoren. Volgens de onderzoekers zijn vervolginvesteringen noodzakelijk om te zorgen dat deze schone technologieën tegen 2030 op de markt komen en een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de EU-klimaatdoelstellingen van 2050.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie
 

Europese Rekenkamer: EU dreigt concurrentiestrijd om batterijen te verliezen

De EU dreigt de wereldwijde race op het gebied van batterijtechnologie te verliezen, stelt de Europese Rekenkamer in een rapport. De Rekenkamer erkent dat de EU het industriebeleid op het gebied van batterijen de afgelopen jaren effectief heeft gestimuleerd, maar waarschuwt dat de toegang tot grondstoffen een groot obstakel blijft, samen met stijgende kosten en hevige wereldwijde concurrentie. De inspanningen om de Europese productiecapaciteit te vergroten zijn daarom mogelijk niet voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen en om de klimaatdoelstelling voor nul-emissie in 2035 te behalen. “De EU mag bij batterijen niet in dezelfde afhankelijke positie terechtkomen als bij aardgas; haar economische soevereiniteit staat op het spel”, aldus Annemie Turtelboom, het ERK-lid dat de controle leidde. De Rekenkamer adviseert onder andere dat de Commissie het strategisch actieplan voor batterijen moet actualiseren – met bijzondere aandacht voor het veiligstellen van de toegang tot grondstoffen – en om de coördinatie en doelgerichtheid van EU-financiering te verbeteren.
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
 

Zweeds voorzitterschap onderstreept de rol van onderzoeksgegevens bij het stimuleren van O&O

De EU moet beter hergebruik maken van data om haar onderzoeks- en innovatieprestaties te verbeteren. Dat verklaarde de Zweedse regering als onderdeel van haar voorzitterschap van de EU-Raad, schrijft Science Business. De Zweedse onderwijsminister Mats Persson presenteerde op een conferentie in Lund een ondertekende verklaring over het maximaliseren van het hergebruik van onderzoeksdata. De verklaring stelt dat de Europese implementatie en harmonisatie van FAIR-principes (wat betekent dat gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar moeten zijn) en open onderzoeksdata-beleid traag en ongelijk verloopt. "Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn onderzoeksoutputs nog steeds niet in voldoende mate herbruikbaar via vertrouwde repositories, wat een minder efficiënt gebruik van middelen veroorzaakt en het risico op dubbel werk vergroot", zo valt te lezen.
Lund Declaration on Maximising the Benefits of Research Data
Artikel Science Business
 

ERC: Grensverleggend onderzoek is een belangrijk ingrediënt voor het bereiken van duurzame voedselsystemen

De European Research Council (ERC) heeft de impact van ERC-onderzoek voor het Europese Food 2030 (het onderzoeks- en innovatiebeleid om voedselsystemen te transformeren) in kaart gebracht. Het gaat om onderzoeken die zijn gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Uit de analyse blijkt dat 102 door de ERC gefinancierde projecten - met een gecombineerde financiering van 228 miljoen euro uit de twee voorlopers van Horizon Europe (2007-2013 en 2014-2020) – relevant zijn voor één of meer van de tien sleutelgebieden in het Food-2030-beleid. Het rapport is opgesteld op verzoek van de Europese Commissie en moet de impact laten zien van ERC-projecten buiten de wetenschap. Het is een zogenaamd ‘feedback-to-policy’-rapport: hierin worden geen beleidsaanbevelingen gedaan, maar zijn bedoeld om wetenschappelijk bewijs te leveren voor besluitvormers. “Het rapport geeft voorbeelden van hoe nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, zonder enige opgelegde beleidsprioriteiten, positieve verandering kan stimuleren en dringende maatschappelijke uitdagingen kan aanpakken”, aldus ERC-voorzitter Maria Leptin.
Nieuwsbericht European Research Council
Publicatie European Research Council
 

Denktank Europees Parlement: nieuwe toepassingen metaverse bieden kansen en grote risico’s

Commerciële, industriële en militaire toepassingen van de metaverse brengen zowel kansen als grote zorgen met zich mee voor het dagelijks leven, gezondheid, werk en veiligheid. Dat stelt de denktank van het Europees Parlement in een rapport. Volgens de denktank zijn wetgevingsinitiatieven ter bevordering van fundamentele rechtsbeginselen en toezicht nodig om ervoor te zorgen dat de metaverse een positieve rol zal spelen. Hierbij is het van belang dat dit wordt toegepast op een breed scala van beleidsterreinen.
Publicatie Denktank Europees Parlement
 

The Guild: Transnationale samenwerking en mobiliteit in het hoger onderwijs

Transnationale samenwerking in het hoger onderwijs wordt zowel op nationaal als internationaal niveau door beleidsmakers gezien als een manier om kennis te produceren om maatschappelijke problemen aan te pakken, infrastructurele mogelijkheden te creëren en het onderwijsaanbod te diversifiëren. De exacte manieren en de toegevoegde waarde van internationale samenwerking bij het verwezenlijken van deze ambities worden echter vaak als vanzelfsprekend beschouwd in plaats van duidelijk geformuleerd. Dat schrijft universiteitenkoepel The Guild in een paper, waarin het drieluik van transnationale samenwerking, innovatie en beleidsimplicaties worden onderzocht.  In de paper wordt inzicht gegeven in het huidige discours over transnationale samenwerking zoals vastgelegd in beleidsdocumenten, nagedacht over de huidige mobiliteitsprogramma’s met betrekking tot studeren in het buitenland én een kader geschetst met verbeterpunten.

Nieuwsbericht The Guild
Publicatie The Guild
 

Is het huidige intellectuele eigendomssysteem geschikt om innovatie te ondersteunen?

Innovatieagentschappen spelen een belangrijke rol bij het opleiden van bedrijven, ondernemers en andere innovators op het gebied van intellectueel eigendom. Dat schrijft het Innovation Growth Lab (IGL) over een recent rapport dat is opgesteld voor Taftie (een EU-netwerk van innovatieagentschappen) over de rol van innovatieagentschappen op het gebied van intellectueel eigendom (IE). IGL benadrukt dat het huidige IE-systeem steeds complexer en moeilijker te navigeren wordt voor mkb’s en ondernemers. Het gebrek aan ‘basis IE-geletterdheid’ zou hierbij zorgen voor een enorme belemmering. Volgens IGL kunnen innovatieagentschappen hier een belangrijke ondersteunende rol kunnen bieden, door te dienen als eerste aanspreekpunt voor innovatieve bedrijven en een rol als adviseur en doorverwijzer aan te nemen. Ook zouden agentschappen hun beleidsinstrumenten beter moeten testen op effectiviteit.
Artikel Innovation Growth Lab
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Verklaring privacytoezichthouders G7 over regulering AI

De privacyautoriteiten van de G7-landen werken aan een gemeenschappelijke visie over de privacyuitdagingen die voortkomen uit generatieve AI. Dat is vorige week bekendgemaakt in een communiqué. "We erkennen dat er groeiende bezorgdheid bestaat dat generatieve AI risico's en potentiële schade kan opleveren voor de privacy, gegevensbescherming en andere fundamentele mensenrechten als deze niet goed wordt ontwikkeld en gereguleerd", zo valt te lezen. De gezamenlijke visie moet input leveren voor de gedragscode die momenteel wordt opgesteld door de G7-landen. Hierin moeten regels worden opgenomen om gegevens te beschermen, maar de toezichthouders dringen ook aan op transparantie van systemen en het duidelijk vastleggen van verantwoordelijkheden. Ook moeten bijvoorbeeld discriminerende uitkomsten worden voorkomen.
Communiqué
Artikel Euractiv
 

Opinie: Geef wetenschappers rol in toekomst van publicatiesysteem

Wetenschappers zouden een grotere rol moeten krijgen in de toekomstige manier waarop onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. Dat zeggen diverse experts van de International Science Council in een opiniestuk op University World News. Zij betogen dat de coronacrisis het belang heeft laten zien van snelle publicatie van onderzoeken, maar tegelijkertijd tot bezorgdheid heeft geleid over de integriteit en kwaliteit van onderzoek. Hierbij is het volgens hen van belang dat de wetenschapscommunicatie op orde is, zodat journalisten en burgers de resultaten ook juist kunnen interpreteren voor een goeie dialoog, evaluatie en communicatie. "Een publicatiesysteem dat het delen van bevindingen bevordert op een manier die openstaat voor onderzoek en uitdaging door zowel wetenschappers als het grote publiek, is essentieel voor het vervullen van de rol van de wetenschap als mondiaal publiek goed", schrijven de onderzoekers.
Artikel University World News
 

OESO: Meer onderzoek nodig naar kwetsbaarheden consument in digitale tijdperk

Het digitale tijdperk zorgt ervoor dat steeds meer consumenten beschermd dienen te worden om hen te beschermen tegen kwetsbaarheden. Dat schrijft de OESO in een afgelopen week gepubliceerd rapport. Dit gaat dan om online misleiding, fraude en oneerlijke praktijken, maar bijvoorbeeld ook om uitbuiting, discriminatie en privacy. Volgens de OESO zijn er weliswaar in veel landen extra maatregelen genomen, maar zijn er weinig handhavingsmaatregelen die bewezen toereikend zijn. De OESO wil daarom nader onderzoek naar de achtergronden van deze kwetsbaarheden.
Rapport OESO
 

VK: 72 miljoen voor wetenschappelijke infrastructuur

Het Verenigd Koninkrijk investeert 72 miljoen pond in nieuwe wetenschappelijke infrastructuurprojecten. Dat heeft UK Research and Innovation (UKRI) bekendgemaakt. "De financiering zal faciliteiten en apparatuur van wereldklasse bieden om de positie van het VK als wetenschappelijke supermacht te helpen behouden, in overeenstemming met de ambities die zijn uiteengezet in het Science and Technology Framework van de regering", valt te lezen in het persbericht. Het geld zal onder andere worden besteed aan windtunnels en een digitale infrastructuur voor het delen en hergebruiken van biologische en biomedische wetenschappelijke gegevens.
Nieuwsbericht UKRI
 

ITIF: Maak werk van regelgeving voor opkomende technologieën

De Amerikaanse denktank ITIF verwijst naar een rapport van Deloitte en Meta om te beargumenteren dat beleidsmakers aan de slag moeten met alomvattende regelgeving voor opkomende technologieën. "Zoals met elke opkomende technologie, is het onmogelijk om precies te voorspellen hoe of wanneer een product populair gaat worden. Maar beleidsmakers moeten het juiste regelgevingskader voorbereiden om een eventuele groei in het gebruik van opkomende technologieën soepel te laten verlopen, zodat de overheid, gebruikers en bedrijven de vruchten kunnen plukken van de potentiële economische en sociale impact ervan", aldus ITIF.
Publicatie ITIF
 

NAIAC adviseert opzetten AI research and innovation observatory

De National Artificial Intelligence Advisory Committee (NAIAC) heeft het eerste advies uitgebracht aan de Amerikaanse president Biden. Daarover schrijft het National Institute for Standards and Technology (NIST). In het rapport worden aanbevelingen gedaan op de terreinen: 1) het leiderschap van de VS in  betrouwbare AI, 2) onderzoek en ontwikkeling naar AI, 3) internationale samenwerking in AI, 4) ondersteuning van personeel. Op alle thema's worden aanbevelingen gedaan, zoals het opzetten van AI research and innovation observatory. In dezelfde week kondigde de regering-Biden aan om een werkgroep voor generatieve AI in te stellen. "De werkgroep voor generatieve AI zal helpen bij het aanpakken van de kansen en uitdagingen in verband met AI die inhoud kan genereren, zoals code, tekst, afbeeldingen, video's en muziek. De werkgroep zal NIST ook helpen bij het ontwikkelen van richtlijnen om organisaties te helpen de risico's van generatieve AI aan te pakken", schrijft NIST.
Artikel NIST (Advies NAIAC)
Artikel NIST (Werkgroep)
Rapport NAIAC
Artikel Nextgov