Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 26 oktober 2023

TNO heeft een Innovatiemotor gepubliceerd, waarin de plannen van politieke partijen op het gebied van innovatie in kaart worden gebracht. De Europese Rekenkamer constateert dat de controle op de besteding van de miljarden uit het EU-herstelfonds tekort schiet. De Europese Commissie heeft een studie gepubliceerd over de invloed van ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie (WTI) op de prestaties van ecosystemen in 2050. Het Amerikaans congres heeft een wetsvoorstel gedaan om onderzoek op het gebied van kwantumwetenschappen in de VS te moderniseren. Dit en meer in uw AWTI e-mail alert deze week. Op 2 november verschijnt er geen AWTI e-mail alert. De eerstvolgende editie verschijnt op 9 november.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Wetenschappers schrijven brandbrief aan kabinet over aanpak klimaatbeleid 
‘Ondanks het grote belang en de toenemende urgentie werden de afgelopen kabinetsperiodes gekenmerkt door een aarzelende houding ten aanzien van ingrijpende maatregelen die leiden tot de benodigde systeemverandering’. Dat schrijven de Nederlandse auteurs van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-rapporten in een open brief aan het kabinet. “Effectief klimaatbeleid maken is een ingewikkelde zaak: er zijn vele inzichten, belangen en doelen die moeten worden afgewogen. Maar één ding is zeker: het uitstellen van maatregelen vermindert het aantal beschikbare opties en brengt meer schade en hogere kosten met zich mee. En daar is niemand bij gebaat”, zo valt te lezen. In de brief worden vijf inzichten uit het recent verschenen IPCC Syntheserapport uitgelicht die voor Nederland relevant zijn. Ook wordt de politiek opgeroepen om wetenschappers beter te betrekken bij de voorbereiding en afweging van verschillende beleidsopties en om de uitvoering in de praktijk (adaptief) bij te sturen. 
Brief IPCC-auteurs
Artikel NOS
Artikel H2O/Waternetwerk
Artikel HOP/U-Today 


Europese Rekenkamer: onvoldoende zicht op uitgaven uit EU-herstelfonds 
De controle op de besteding van de miljarden uit het EU-herstelfonds schiet tekort, schrijft de Europese Rekenkamer. Het herstelfonds van meer dan 700 miljard euro is opgezet als reactie op de coronapandemie. Lidstaten gebruiken de middelen voor hervormingen en investeringen in onderwerpen die tot de doelstellingen van het fonds horen, waaronder het groener en veerkrachtiger maken van de Europese economie. De Europese Rekenkamer constateert nu dat het monitoringssysteem van de Europese Commissie tekortkomingen vertoont, waardoor de prestaties niet behoorlijk kunnen worden gemeten. “Via het EU-herstelfonds ontvangen de lidstaten meer geld dan ooit tevoren, maar de burgers moeten weten of de basisdoelstellingen worden gehaald en hoe het geld wordt besteed,” aldus Ivana Maletić, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. “We hebben te maken met een paradoxale situatie waarin we voor het grootste fonds van de EU, dat prestatiegericht zou zijn, wel de voortgang kunnen meten maar niet de eigenlijke prestaties.” 
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer 


Brookings: Westen kan leren van AI-regulering door China 
Westerse beleidsmakers kunnen veel leren van de manier waarop in China AI-regelgeving is vormgegeven, het eerst land dat hierin echte stappen zet. Dat schrijft denktank Brookings in een analyse. Zo heeft China een licentiesysteem ingevoerd waarbij vijf bedrijven, drie gevestigd en twee startups, toestemming hebben om AI modellen en AI-dienstverlening te ontwikkelen. Bredere R&D AI-ontwikkeling valt hier niet onder, daar zijn andere regels voor. Dit kan de risico’s van willekeurige AI-ontwikkeling beheersen en ruimte bieden voor gecontroleerde experimenten. Tegelijkertijd is er minder ruimte bij andere bedrijven om te experimenteren. In de V.S. en Europa is de kans volgens Brookings bovendien groot dat licenties alleen naar grote gevestigde bedrijven zouden gaan, die eerder een gesprekspartner zijn van machthebbers. China heeft er verder voor gekozen om met één centrale toezichthouder te werken. In de VS is AI-regelgeving bewust ondergebracht bij verschillende toezichthouders vanwege het brede bereik ervan. In de EU wordt overwogen elke lidstaat een centrale toezichthouder te laten aanwijzen. Maar is het realistisch te verwachten dat één toezichthouder op alle AI-toepassingen kan toezien? Verder zou het westen kunnen leren van de manier waarop China transparantie-eisen aan bedrijven heeft gesteld over over de wijze waarop zij generatieve AI-systemen trainen, en geven ze duidelijkheid over de aansprakelijkheid bij illegale content. Tegelijkertijd waarschuwt Brookings dat we er natuurlijk voor moeten waken om China’s ideologische controle over het publieke debat, censuur en propaganda, als voorbeeld te nemen. 
Artikel Brookings

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kabinet zet volgende stap op weg naar Einsteintelescoop 
Sinds deze week kunnen bedrijven zich inschrijven voor een subsidie om de benodigde innovatieve technologieën voor de bouw van de Einstein Telescoop te ontwikkelen en testen. Dat heeft minister Dijkgraaf bekend gemaakt. Dijkgraaf zegt dat het kabinet hiermee een nieuwe stap zet om de telescoop naar Nederland te halen. “Door nu vast te investeren in de kennis en techniek die we nodig hebben wordt ons plan sterker, en vergroten we de kans de telescoop hier te kunnen bouwen. Ook jagen we innovaties aan, dat is goed voor de economie, werkgelegenheid en kennispositie”, aldus de minister. Er wordt er 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidie. In totaal heeft het kabinet 870 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds gereserveerd voor de telescoop, om een deel van de bouw te bekostigen. Nederland, België en Duitsland werken samen aan een aanvraag om de telescoop naar de grensregio Zuid-Nederland te halen. Daarnaast werkt Italië aan een eigen voorstel. Naar verwachting wordt in 2026 een besluit genomen over het project. 
Persbericht Rijksoverheid  


TNO Innovatiemotor analyseert innovatieplannen van politieke partijen 
TNO heeft een Innovatiemotor gepubliceerd, waarin de plannen van politieke partijen op het gebied van innovatie in kaart worden gebracht. De monitor analyseert onder andere of partijen plannen hebben om innovatie te bevorderen, te streven naar het Lissabon-doel om 3% van het BBP te investeren in R&D en of de partij een langetermijnvisie en -strategie op innovatie heeft. De monitor is vastgesteld op 19 oktober. NSC en DENK ontbreken in de monitor, omdat hun programma’s op dat moment nog niet bekend waren. 
Publicatie TNO 


Nederlandse kennismissie naar Zuid-Afrika
Vorige week zijn 21 organisaties met minister Dijkgraaf en het Koninklijk Paar naar Zuid-Afrika afgereisd voor een Nederlandse kennismissie. Het doel van de missie was om op het gebied van onderwijs en onderzoek gelijkwaardige samenwerkingen tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderwijsinstellingen te bekrachtigen, nieuwe samenwerkingen te starten en de relaties tussen de landen te versterken. Onder andere de NWO en KNAW reisden mee en hebben geschreven over de missie. 
Nieuwsbericht NWO 
Nieuwsbericht KNAW 


Universiteit Twente en topsectoren lanceren negen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
De Universiteit Twente (UT) en Holland High Tech hebben negen publiek-private onderzoeksprojecten gelanceerd. De partijen investeren 11,7 miljoen euro in onderzoeken op onder andere het gebied van innovaties voor de energietransitie, halfgeleiderapparatuur en verbeterde cybersecurity-technologieën. Op de website van de UT staat een overzicht van de projecten. 
Nieuwsbericht UTwente 


Tweede Kamer wil meer duidelijkheid over ‘rapid response team’ van ICT-experts 
D66 en VVD willen dat het kabinet haast maakt met het instellen van een ‘rapid response team’ op digitaal vlak, schrijft iBestuur. Dat opperen de partijen in een motie. Daarnaast hebben de partijen een motie ingediend waarin de regering wordt aangespoord om te onderzoeken of een Nederlands adviesorgaan van toegevoegde waarde kan zijn bij ontwikkelingen rondom AI die impact hebben op de samenleving. Staatssecretaris Van Huffelen heeft aangegeven dat het kabinet in de visie op generatieve AI inzicht biedt over de opzet van een expertteam. De kabinetsvisie wordt nog dit jaar verwacht. “Dus wij zullen daar inderdaad uiterlijk in het eerste kwartaal volgend jaar een antwoord op geven, maar kiezen er nog wel voor om even de ruimte te nemen om goed te kijken naar hoe we dit inrichten”, aldus Van Huffelen. 
Artikel iBestuur


RDI lanceert zelf-evaluatie NIS2 
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft de zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd. De evaluatie is bedoeld voor ondernemers en ontwikkeld in afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders. Via de evaluatie kunnen organisaties inschatten of zij straks ook aan de wet moeten voldoen. Eind 2024 moet de richtlijn vertaald zijn naar nationale wetgeving, die zal gelden voor alle organisaties die worden aangemerkt als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie. 
Nieuwsbericht RDI


WTI-onderwerpen in verkiezingsprogramma NSC 
Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd. De partij vindt dat de overheid via het Groeifonds miljarden aan innovatiesubsidies verstrekt, zonder de noodzaak en het doel van een bijdrage uit de belastingmiddelen scherp af te wegen. Daarom wordt voorgesteld om het Groeifonds en onderdelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen te voegen met InvestNL tot een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij die ‘risicovolle private investeringen kan uitlokken op het gebied van onder meer verduurzaming, digitalisering en strategische infrastructuur’. Ook pleit de partij om zowel op nationaal niveau als in Europees verband een strategisch industriebeleid te ontwikkelen op het gebied van schaarse grondstoffen, energie en sleuteltechnologieën. Verder pleit de partij voor ‘een substantieel budget’ voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en kennisvalorisatie om de positie van Nederland als kennisland te behouden. Ook is NSC kritisch op internationalisering in het hoger onderwijs en wil de fiscale voordelen voor expats afbouwen. ScienceGuide heeft een artikel geschreven over de plannen van NSC voor hoger onderwijs en wetenschap. 
Verkiezingsprogramma NSC: ‘Tijd voor herstel’
Artikel ScienceGuide

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Jaarlijks Europees cyberrapport waarschuwt voor impact van krachtige nieuwe AI-modellen 
Het Europees Agentschap voor Cybersecurity (ENISA) heeft het jaarlijkse ENISA Threat Landscape (ETL)-rapport gepubliceerd. Het rapport schetst de belangrijkste dreigingen en trends die zijn waargenomen met betrekking tot dreigingen, dreigingsactoren en aanvalstechnieken. Ook worden relevante mitigatiemaatregelen in kaart gebracht. Opvallend is dat ENISA waarschuwt dat krachtige nieuwe AI-modellen een ontwrichtende factor kunnen worden bij de aankomende EU-verkiezingen, bijvoorbeeld door het gebruik van grootschalige informatiemanipulatie-campagnes. EURACTIV heeft hier een artikel over geschreven.  
Publicatie ENISA 
Artikel EURACTIV 


Europarlementariërs willen duidelijker onderscheid startups en andere mkb-bedrijven
Huidige EU-regelgeving maakt geen onderscheid tussen startups en het mkb in het algemeen. Daarom pleit de commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees Parlement voor een specifieke definitie – en een bijbehorende strategie – om startups te steunen en helpen groeien. Dat schrijft Science Business. In het conceptrapport van ITRE wordt gepleit voor geharmoniseerde definities van startups en scaleups die weerspiegelen hoe zij verschillen van het overige mkb én om de bestaande mkb-regelgeving te evalueren. “Start-ups zijn de drijvende kracht achter innovatie en zijn in Europa ongeveer € 2 biljoen waard”, aldus rapporteur Tsvetelina Penkova tegen Science Business. “Ze moeten goed worden gedefinieerd als een actieve speler in de economie.” 
Artikel Science Business 


Europese Commissie positief over aanvragen Regional Innovation Valleys 
De Europese Commissie is blij met de grote belangstelling voor de calls in het kader van de Regional Innovation Valley initiatief. Zo leidde de eerste oproep tot 57 voorstellen met bijna 1000 deelnemers uit 25 lidstaten en 6 geassocieerde landen. Het nieuwe initiatief combineert bestaande Europees beleidsinstrumenten voor cohesie en innovatie. Het doel ervan is om Europese interregionale innovatieprojecten aan te jagen om zich te richten op maatschappelijke uitdagingen, en zo ook de innovatiekloof tussen regio’s te dichten. Het initiatief wil uiteindelijk maximaal 100 regio’s identificeren die zich inzetten om de coördinatie van hun investeringen en beleid in onderzoek en innovatie te versterken. De voorstellen worden de komende maanden beoordeeld, in maart 2024 worden de resultaten bekend gemaakt.  
Nieuwsbericht Europese commissie 


EUIPO: Europese patenten en handelsmerken vergroten kans op durfkapitaalfinanciering 
Het indienen van patenten en handelsmerken in de start- of vroege groeifase van een onderneming gaat gepaard met een grotere kans op financiering uit durfkapitaal. Dat concludeert het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) in een onderzoek naar de rol van intellectuele eigendomsrechten (IE) bij het vergemakkelijken van de toegang tot financiering. Verder constateert het EUPIO dat het indienen van Europese patenten en handelsmerken de kans op financiering verder vergroot en dat biotechnologie veruit de meest IE-intensieve sector is. 
Publicatie EUIPO 


EAU publiceert overwegingen voor het gebruik van universitaire rankings 
De European University Association (EAU) heeft een lijst overwegingen gepubliceerd om universiteiten te ondersteunen bij het verantwoord gebruik van rankings. De koepel wil hiermee het bewustzijn over de potentiële valkuilen van de rankings vergroten en universiteiten aanmoedigen om hierop te reflecteren. De discussie over het gebruik van de ranglijsten groeit. In Nederland besloot de Universiteit Utrecht (UU) onlangs zelfs om geen gegevens aan te leveren voor de World University Rankings, waardoor geen score werd vastgesteld. 
Publicatie EUA 


Rapport EC: De impact van WTI ontwikkelingen op prestaties van ecosystemen in 2050 
De Europese Commissie heeft een studie gepubliceerd over de invloed van ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie (WTI) op de prestaties van ecosystemen in 2050. De studie identificeert en beoordeelt toekomstige wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die de prestaties van ecosystemen radicaal kunnen verbeteren of bedreigen. Deze ontwikkelingen worden getoetst op een aantal toekomstscenario’s. 
Nieuwsbericht Europese Commissie 


Universiteitenallianties verstevigen inzet op duurzaamheid 
De Algemene Vergadering van universiteitenkoepel CESAER heeft een gezamenlijke ‘verklaring over de bijdragen van universiteiten voor wetenschap en technologie aan duurzaamheid’ aangenomen. Hierin onderstrepen de 58 deelnemende universiteiten hun verantwoordelijkheid en bereidheid om hun bijdragen aan duurzaamheid te vergroten. In de verklaring staan zes sleutelprincipes en negentien acties om toe te werken naar duurzaamheid die ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en economisch eerlijk is. Ook de European University Association (EUA) heeft onlangs een Green Deal-routekaart voor universiteiten gepubliceerd. 
Nieuwsbericht CESAER
Publicatie EUA 


Gesteggel over toewijzing EU-subsidies aan onderzeese kabelprojecten 
Het gebrek aan duidelijkheid bij de verdeling van de EU-middelen voor onderzeese kabelprojecten leidt tot vragen van lidstaten. Dat schrijft EURACTIV over de bijeenkomst van het Connecting Europe Facility (CEF) comité, dat bij elkaar kwam om de toewijzing van EU-middelen voor onderzeese kabelprojecten goed te keuren. Het CEF investeert in particuliere projecten met een Europese dimensie, waaronder offshore windparken en digitale infrastructuur. Sinds de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding is de aandacht voor de diversificatie en veiligheid van onderzeese kabels toegenomen. EURACTIV schrijft – na inzage in de evaluatie van de aanvragen – dat er frustraties zijn over de ‘onduidelijke’ toekenning van middelen. Zo blijkt dat projecten met de hoogste beoordelingen slechts gedeeltelijke financiering ontvangen, terwijl projecten met een veel lagere score alle gevraagde middelen ontvangen. Een anonieme EU-functionaris zegt tegen EURACTIV dat de toewijzing ‘in wezen een politieke’ beslissing was en dat het ‘proces niet zo transparant was als het zou moeten zijn’. 
Artikel EURACTIV 


ECFR: Wat de EU-lijst van kritieke technologieën zegt over het Europese China-beleid 
De onlangs gepubliceerde EU-lijst van kritieke technologieën biedt concrete inzichten in de manier waarop de EU denkt over de risico’s van samenwerking met China, schrijft denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) in een analyse. De denktank vindt het opvallend dat de lijst ‘verrassend kort’ is en zich alleen richt op halfgeleiders, AI, kwantumcomputing en biotechnologie. Andere belangrijke technologieën, waaronder schone technologie, ontbreken. Ook op dit vlak ervaart de EU uitdagingen, terwijl China juist wereldleider is. “Dit wijst erop dat het terugdringen van risico's binnen de Unie een onderwerp blijft dat verdeeldheid zaait, bij gebrek aan een Europese consensus over China”, zo valt te lezen. Volgens ECFR komt dit ook voort uit angst voor de reactie van China en zorgen van ondernemingen. De denktank betoogt dat de EU moet erkennen dat de plannen voor vermindering van risico’s bij kritieke technologieën expliciet over de positie van China gaan. Ook zou de EU bedrijven aan boord moeten krijgen door ze gerust te stellen dat de EU niet van plan is het proces van risicovermindering uit te breiden naar andere landen. 
Artikel ECFR 


Science Business: lot van de New Europese Bauhaus-missie hangt aan een zijden draadje 
EU-lidstaten zijn niet overtuigd van het idee van de Europese Commissie om van het New European Bauhaus een Horizon Europe-missie te maken. Dat schrijft Science Business op basis van gesprekken met verschillende diplomaten. Het Bauhaus is een project dat een culturele en esthetische draai wil geven aan de Europese netto-nul ambities. Tot nu toe ontvangt het programma financiering vanuit negen afzonderlijke EU-programma’s, maar in juli stelde de Europese Commissie voor om het programma een speciale missie binnen Horizon Europe te maken. Vorig jaar publiceerden de EU-ministers al gezamenlijke conclusies waarin de Commissie werd opgeroepen om geen nieuwe missies voor te stellen ‘totdat de huidige missies positief zijn beoordeeld’. Volgens Science Business zien veel lidstaten de lancering van deze missie niet zitten en verwacht daarom dat het voorstel in de huidige vorm zal worden weggestemd in december. 
Artikel Science Business 


Rapport ESIR: Openheid wetenschap nodig, maar in gevaar door geopolitieke concurrentie 
De Europese Expert Group on the Economic and Societal Impact of Research and Innovation (ESIR) waarschuwt dat het gevestigde Europese model van openheid van wetenschap wordt uitgedaagd. Dat blijkt uit haar nieuwste analyse van onderzoek-, innovatie- en technologiebeleid in Europa te midden van geopolitieke concurrentie. De expertgroep pleit voor WTI-beleid, dat moet zorgen dat digitalisering en opkomende technologieën de maatschappij ten goede komen en tegelijkertijd het Europees concurrentievermogen behoudt. Ook moet dit beleid in lijn met de Europese Green Deal mondiale kaders scheppen voor een duurzame toekomst en protectionisme vermijden. 
Nieuwsbericht Europese Commissie 


CESAER: De uitdagingen van open science op het gebied van kennisveiligheid 
Universiteitenkoepel CESAER heeft een whitepaper gepubliceerd over de uitdagingen van universiteiten die opereren op het snijvlak van open science en kennisveiligheid. Het paper ‘Keeping science open?’ is bedoeld om meer achtergrond te geven aan het discours ‘zo open als mogelijk en zo beperkt als nodig’, te onderzoeken wat dit betekent voor de dagelijkse gang van zaken op universiteiten én om aanbevelingen te doen om de wetenschap open te houden in deze snel evoluerende context. Hoofdschrijver Irna van der Molen (UTwente) heeft enkele punten uit het paper uitgewerkt in een opiniestuk op Science Business. 
Nieuwsbericht CESAER
Opiniestuk Science Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

VS en Singapore halen banden aan op gebied van technologie 
De VS en Singapore hebben afgesproken hun partnerschap op het terrein van technologie te verdiepen. Dat blijkt uit een bericht van het Witte Huis. De samenwerking heeft onder andere betrekking op kunstmatige intelligentie, digitale economie, biotechnologie, klimaat, kritieke infrastructuur, kwantumtechnologie en Defensie-innovatie. In de factsheet op de site van het Witte Huis wordt toegelicht dat onder andere universiteiten en onderzoeksinstellingen uit de twee landen bij elkaar worden gebracht om onderzoek en innovatie op deze terreinen aan te jagen. 
Persbericht Witte Huis 


OII: Zorgen om generatieve AI en desinformatie onbewezen 
Het Oxford Internet Institute spreekt tegen dat generatieve AI tot een nieuwe hausse van desinformatie zal leiden en roept op tot een genuanceerder debat. Volgens het artikel zijn er aanwijzingen dat desinformatie mensen helemaal niet bereikt of dat mensen er geen aandacht aan besteden. Dat zal met content via generatieve AI niet anders zijn, stellen de auteurs. Volgens het artikel zal het met generatieve AI wel makkelijker worden om realistische, valse en misleidende inhoud op grote schaal te creëren, maar zij gaan niet mee in de overtuiging van andere AI-onderzoekers dat dit catastrofale democratieondermijnende gevolgen zal hebben. "Overmatige en speculatieve waarschuwingen over de nadelige gevolgen van AI kunnen ook negatieve gevolgen hebben, zoals het verminderen van het vertrouwen in feitelijk accuraat nieuws", aldus Simon. "De tijd zal leren of alarmistische krantenkoppen over generatieve AI terecht zijn of niet, maar ongeacht de uitkomst zouden ze er baat bij hebben als deze genuanceerder en op feiten gebaseerd zou worden gevoerd". 
Persbericht Oxford Internet Institute 


Issues: Congresleden VS reflecteren op wetenschap in relatie tot beleid 
Op het platform Issues worden vier leden van het Amerikaanse huis van afgevaardigden met een achtergrond in Science, Technology, Engineering or Medicine (STEM) geïnterviewd over het onderwerp wetenschap in relatie tot beleid. Zij benoemen daarbij op welke manier ze hun STEM-achtergrond inzetten om op relevante thema’s zoals AI en klimaat tot beleid te komen. "Wetenschap en technologie zijn krachtige instrumenten die onze natie in veel aspecten van ons leven kan gebruiken", aldus congreslid Eric Sorensen. "Maar naarmate we nieuwe technologieën adopteren, ontstaan er nieuwe vragen waarvoor nieuwe wetenschap nodig is." 
Artikel Issues 


‘Laat academici beslissen over onderzoeksamenwerkingen met China’ 
Beslissingen over onderzoekssamenwerkingen dienen uiteindelijk door academici genomen te worden, en niet door de politiek. Dat stelt Walter Rosenthal, de nieuwe voorzitter van de Duitse Rectorenconferentie (HRK), in een interview met Science Business. Rosenthal vindt dat hierbij ook dat een belangrijke rol is weggelegd voor universiteiten om informatie en advies over mogelijke risico’s te verstrekken. Hoewel er in Duitsland nog geen directe plannen zijn voor een screeningsmechanisme voor onderzoekssamenwerkingen zoals in Canada, groeit de druk vanuit de politiek op universiteiten om kritischer te zijn op samenwerkingen met China. Andere thema’s die aan bod komen zijn Horizon Europe en de gevolgen voor de wetenschap van de groei van de Duitse partij AfD. 
Artikel Science Business 


Amerikaans congres wil onderzoeksfaciliteiten voor kwantumwetenschappen moderniseren 
Amerikaanse congresleden uit beide partijen hebben een wetsvoorstel gedaan om onderzoek op het gebied van kwantumwetenschappen in de VS te bevorderen, schrijft NextGov. De zogenaamde ‘Quantum Instrumentation for Science and Engineering Act’ is een aanvulling op de National Quantum Initiative Act (NQIA), met als doel om binnenlandse onderzoeksfaciliteiten en de ondersteuning voor kwantumcomputingprojecten te verbeteren. “Kwantumwetenschap heeft het potentieel om de computersnelheid en -prestaties, de detectiemogelijkheden en de veilige communicatie enorm te verbeteren”, aldus mede-indiener Andrea Salinas in een verklaring. “Toch is er nog veel meer onderzoek nodig voordat we de voordelen van deze technologieën volledig kunnen realiseren.” 
Artikel NextGov 


Amerikaans ministerie van Energie presenteert plan voor High Performance Data Facility Hub 
Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft een nieuwe stap gezet om zijn computerinfrastructuur voor geavanceerde O&O-initiatieven te bevorderen, schrijft NextGov. Het ministerie heeft aangekondigd dat de Thomas Jefferson National Accelerator Facility en het Lawrence Berkeley National Laboratory een High Performance Data Facility Hub (HDF Hub) gaan bouwen. Deze hub gaat zich richten op het bevorderen van het Integrated Research Infrastructure programma van het ministerie, dat geavanceerde computing wil combineren met databeheer om onderzoek naar opkomende technologieën te ondersteunen. “Onderzoeksgegevens van hoge kwaliteit zijn de raketbrandstof van het AI-tijdperk en alle andere vormen van opkomende technologieën”, zegt Geraldine Richmond, onderminister van Wetenschap en Innovatie van het ministerie. De kosten van het programma worden geschat tussen de 300 en 500 miljoen dollar. 
Artikel NextGov 


Interview met presidentieel wetenschaps- en technologieadviseur over Amerikaans innovatie-ecosysteem 
De actievere rol van de Amerikaanse overheid in het innovatie-ecosysteem, onder andere via de CHIPS and Science Act en de Inflation Reduction Act, zorgt dat de Amerikaanse industrieën weer op het goede spoor zitten en versterkt de O&O-capaciteiten van het land. Dat stelt Arati Prabhakar in een interview met Issues. Prabhakaar is directeur van het White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) en assistent van president Biden op het gebied van wetenschap en technologie. In het interview wordt onder andere gesproken over de ontwikkelingen in het halfgeleiderbeleid van de afgelopen 40 jaar, de rol van het OSTP in het Amerikaanse innovatie-ecosysteem én het WTI-beleid van de toekomst. 
Artikel Issues