koffer ministeries
Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 26 januari 2023

AI-chatbot ChatGPT heeft met ten minste vier vermeldingen als
co-auteur officieel zijn wetenschappelijke debuut gemaakt.
EC-voorzitter Von der Leyen heeft tijdens het World Economic Forum in Davos een wetsvoorstel aangekondigd dat de groene technologie-industrie in Europa moet stimuleren. Partijen in de Tweede Kamer willen weten hoe het zit met de implementatie bij de onderwijsinstellingen van de afspraken rondom kennisveiligheid. De Jonge Akademie wil dat het ministerie van OCW in actie komt om fiscale barrières voor de financiële ondersteuning van gevluchte wetenschappers op te heffen.
Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Oproep jonge wetenschappers om universiteiten duurzaam te laten bankieren

Na eerdere protesten van studenten riepen afgelopen week jonge wetenschappers (Scientists4Future NL, Studenten voor Morgen en universitaire Young Academies) in een gezamenlijke brief de Nederlandse universiteiten op om klimaatbewuster te bankieren en verzekeren. Volgens de ondertekenaars zijn de banken waarmee de academische instituten werken nog altijd grote kredietverleners aan de fossiele energiesector. "Financiering van fossiele brandstoffen hoort niet thuis in een duurzame wereld en past niet bij een instituut dat kennisontwikkeling en kennisimplementatie met betrekking tot de grote maatschappelijke uitdagingen als primair doel heeft", schrijven zij. Volgens de initiatiefnemers moeten onderwijsinstellingen hierover het gesprek aan met de banken en verzekeraars, richtlijnen opstellen en overwegen over te stappen op een duurzame bank.
Brief jonge wetenschappers
 

Grensverleggend onderzoek als aanjager van technologische ontwikkeling

Grensverleggend onderzoek stimuleert gepatenteerde uitvindingen, concludeert nieuw onderzoek van de European Research Council (ERC). Meer dan 40% van de door ERC gefinancierde projecten heeft onderzoek opgeleverd dat op een later moment in patenten werd vermeld, blijkt uit een analyse op basis van 6.671 ERC-projecten. “Beleidsmakers moeten het belang van grensverleggend onderzoek voor innovatie begrijpen. Onderzoekers die gefinancierd worden door de European Research Council zijn geen ivoren torenacademici. Ze hebben honderden bedrijven opgericht en een indrukwekkend aantal patenten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten aangevraagd”, aldus professor Maria Leptin, voorzitter van de ERC. In het artikel van de ERC wordt verder ingegaan op de andere uitkomsten van de analyse.
Nieuwsbericht ERC
 

Nieuw mondiaal orgaan voor de versterking van bioveiligheid

Het nieuwe International Biosecurity and Biosafety Initiative for Science (IBBIS) pleit voor strengere screening van biotechnologie. IBBIS waarschuwt dat wetenschappers het DNA van gevaarlijke ziekteverwekkers (zoals pokken) op dit moment te makkelijk kunnen bestellen bij niet-gereguleerde bedrijven. "Dit wordt de eeuw van de biologie. Naarmate we in staat zijn om het doel in biologische systemen op welke schaal dan ook te verstoren, neemt ook de kans toe dat er iets fout gaat”, aldus Piers Millett, uitvoerend directeur van IBBIS in een artikel op Science Business. Het initiatief is voortgekomen uit het Nuclear Threat Initiative en gaat zich richten op veilige en verantwoorde vooruitgang in de biowetenschap.
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Opinie: Overheid moet sturen op duurzame en concurrerende industrie

De overheid moet gericht beleid maken om de economie duurzaam te ondersteunen in een tijdperk waarbij Nederland niet meer kan leunen op goedkoop gas. Dat schrijft Gerdine Keijzer-Baldé, secretaris-generaal van Economische Zaken, in de jaarlijkse nieuwjaarsrede. De traditioneel sterke afhankelijkheid van gas zal ervoor zorgen dat Nederland sneller dan andere landen moet verduurzamen, maar kan er ook voor zorgen dat bedrijven zullen verdwijnen. Het beleid moet erop gericht zijn de industrie te ondersteunen die duurzaam kan overleven en moderne bedrijvigheid kan aanjagen. "Waar Brabant in de negentiende eeuw bekend stond om zijn textielindustrie, is nu Brainport gezichtsbepalend. Dit voorbeeld laat zien dat het niet logisch is om direct te sturen op het behoud van een specifieke sectorstructuur, maar dat de overheid zich in eerste instantie moet richten op het creëren van randvoorwaarden voor een duurzame en concurrerende industrie", aldus Keijzer-Baldé, die in het artikel ingaat op drie randvoorwaarden voor dergelijk beleid.
Artikel ESB

De Jonge Akademie: Verbeter mogelijkheden ondersteuning gevluchte wetenschappers

De Jonge Akademie wil dat het ministerie van OCW in actie komt om fiscale barrières voor de financiële ondersteuning van gevluchte wetenschappers op te heffen. Dat schrijven zij in een deze week gepresenteerd rapport. "Kennisinstellingen zijn ernstig beperkt in de financiële ondersteuning die zij kunnen bieden, onder meer door fiscale regels die het onmogelijk maken tijdelijke beurzen te verstrekken. Ook is er behoefte aan een landelijke structuur voor de opvang en ondersteuning en een centraal platform voor informatieverstrekking", zo valt te lezen.
Nieuwsbericht KNAW

Kamer wil inzicht in implementatie maatregelen kennisveiligheid

Partijen in de Tweede Kamer willen weten hoe het zit met de implementatie bij de onderwijsinstellingen van de afspraken rondom kennisveiligheid. Dat valt te lezen in de inbreng van een schriftelijk overleg over het bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap. Verder worden er vragen gesteld over de naleving van de wervingsstop internationale studenten, toekenning van starters- en stimuleringsbeurzen en hoe de middelen van de sectorplannen verdeeld gaan worden. Minister Dijkgraaf reageert binnenkort op de gestelde vragen.
Verslag schriftelijk overleg

Innovatiegericht inkopen in de publieke sector

Minister Adriaansens heeft het eindrapport van de Werkgroep Innovatiegericht Inkopen aan de Kamer gepresenteerd. In het rapport ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’ zijn de knelpunten op het gebied van innovatiegericht inkopen in kaart gebracht en zijn er aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren. De werkgroep noemt onvoldoende erkenning van de potentie, een te abstracte innovatieagenda en het mijden van risico’s en kosten als belangrijkste aandachtspunten. Adriaansens schrijft in reactie op het rapport in gesprek te willen gaan met de betrokken partijen rond de ontwikkeling van de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) in het Missiegedreven Innovatiebeleid en hen aan te moedigen om innovatiegericht inkopen als integraal onderdeel op te nemen. Daarnaast gaat de minister in gesprek met PIANOo en de RVO over verdere invulling van de aanbevelingen.
Kamerbrief Innovatiebeleid (inclusief rapport)
Artikel PIANOo

CPB: zowel afname als toename in banen door technologische ontwikkeling

Technologische verandering heeft in Nederland gezorgd voor zowel een afname als toename van banen en taken voor werkenden, concludeert het CPB in een nieuw rapport. In het rapport worden de ontwikkelingen van technologische verandering op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Hierbij is er gekeken naar het effect voor verschillende groepen. Daarnaast wordt ook de rol van beleid onderzocht. Volgens het CPB heeft de overheid een rol bij het stimuleren van nieuwe technologie die leidt tot nieuwe banen, het versterken van de samenwerking tussen mens en machine via het onderwijs en leven lang ontwikkelen én het voorkomen van excessieve automatisering.
Artikel CPB

Kamer houdt rondetafelgesprek over Artificiële Intelligentie

Op woensdag 18 januari heeft de commissie voor Digitale Zaken diverse experts omtrent artificiële intelligentie (AI) uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Linda Kool (Rathenau Instituut) moedigde de commissie aan om een ‘linking pin’ te zijn voor andere commissies en het overzicht te behouden op sectoroverstijgende ontwikkelingen, zoals de gevolgen van AI op de zorg, het onderwijs of bij de overheid. Quirine Eijkman (College voor de Rechten van de Mens) en Nadia Benaisse (Bits of Freedom) riepen op om de discussie rondom AI te voeren vanuit een breder mensenrechtenperspectief. Eijkman waarschuwde de commissie voor de risico’s van discriminatie door algoritmen, voornamelijk omdat er een groot gebrek aan bewustzijn van de risico’s is bij werkgevers en de overheid. Eijkman en Benaisse pleitten onder andere voor een verplichte mensenrechtentoets, periodieke controles op de effecten van AI, het versterken van rechtsbescherming en aanvullende transparantie. Verder heeft Catelijne Muller (voorzitter van ALLAI) de commissie bijgepraat over de onderhandelingen van de Europese AI Act en het AI Verdrag van de Raad van Europa. Muller benadrukte onder andere het belang van goede implementatie van deze wetgeving en pleitte hierbij voor een coördinatie- of expertisecentrum om dit te ondersteunen (naar aanleiding van recent advies van de WRR). Tot slot spraken Arjan Widlak (Kafka Brigade) over de rol van data en AI in besluitvorming en Kees van der Klauw (Nederlandse AI Coalitie) over de kansen van het stimuleren van (mensgerichte) AI. 
Videoregistratie rondetafelgesprek

Plannen voor UT-klimaatcentrum

Hoogleraar Albert van den Berg, universitair docent Cheryl de Boer en oud-directeur MESA+ Miriam Luizink hebben de ambitie om binnen afzienbare tijd een klimaatcentrum binnen de Universiteit Twente (UT) te realiseren. Dit schrijft U-Today in een artikel. Volgens Van den Berg zou er momenteel te weinig samenhang zijn binnen het klimaatonderzoek en -onderwijs van de universiteit. Een dergelijk centrum zou de samenhang verbeteren en de zichtbaarheid van de UT in ‘de grootste uitdaging van de maatschappij’ versterken. Van den Berg, De Boer en Luizink bereiden op dit moment een collegevoorstel voor en zijn optimistisch dat er mogelijk dit jaar nog begonnen kan worden met een project.
Nieuwsbericht U-Today

Kamervragen over AI in het onderwijs

D66 en de VVD hebben vragen gesteld over de impact van ChatGPT in het onderwijs. Er wordt door D66 onder andere gevraagd om te reageren op de recente ontwikkelingen rond AI en ChatGPT, welke mogelijke positieve en negatieve effecten het kabinet verwacht voor de kwaliteit van het onderwijs en welke kansen en bedreigingen er ontstaan voor bedrijven. De VVD vraagt of en hoe onderwijsinstellingen zich aanpassen aan de ontwikkelingen, op welke manier het kabinet ondersteuning kan bieden en of er in het onderwijs meer aandacht voor AI moet komen.
Kamervragen D66
Kamervragen VVD

Dijkgraaf kijkt naar selectie na kritisch rapport inspectie

Minister Dijkgraaf ziet in het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over selectie in het hoger onderwijs aanleiding om het stelsel van decentrale selectie tegen het licht te houden. Dat laat hij weten bij de presentatie van het onderzoek in een Kamerbrief. De inspectie concludeert dat opleidingen worstelen met kansengelijkheid door onduidelijkheid over controle, de focus op effectiviteit en het ontbreken van een overheidsvisie. Volgens de inspectie wordt door de opleidingen een veelvoud aan criteria en instrumenten ingezet. Daarbij wordt vaak gekeken naar de prestaties uit het verleden waardoor laatbloeiers op achterstand staan. Volgens de inspectie zijn de toelatingscriteria over het algemeen goed te verdedigen, maar ontbreekt het aan monitoring en evaluatie van de instrumenten. Alleen als dat op orde is kan aan kansengelijkheid worden gewerkt. Naar aanleiding van het onderzoek beveelt de inspectie aan om selectieprocedures "op een systematische wijze te ontwerpen en onderbouwen en onnodige selectiecriteria of -instrumenten te voorkomen". Deze procedures zouden getoetst moeten worden door een externe partij. Dijkgraaf verwacht voor de zomer een uitgebreide reactie op het rapport te kunnen geven. Hij zal dan tevens ingaan op de uitwerking van het regeerakkoord. Daarin is afgesproken dat opleidingen die selecteren moeten onderbouwen "hoe de selectieprocedure past bij de inhoud van de opleiding, effectief is en gelijke kansen borgt".
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Rapport Inspectie

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europese Universiteiten Initiatief dreigt ongelijkheid te vergroten

Het Europese Universiteiten Initiatief (EUI) lijkt ongelijkheid in het Europese hoger onderwijslandschap te vergroten, waarschuwen Lee Rensimer van het University College London en Rachel Brooks, hoogleraar aan de University of Surrey. De onderzoekers hebben deelnemers aan het EUI uit heel Europa geïnterviewd. Rensimer en Brooks zetten vraagtekens bij de ambitie van de commissie om zowel excellentie en inclusie na te streven met het initiatief. Bestaande asymmetrie zou juist versterkt worden door de dominantie van West-Europese universiteiten in allianties. Daarnaast zouden armere deelnemende universiteiten nadelen ervaren bij de financieringsarchitectuur. In een artikel van ScienceGuide worden de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek verder uiteengezet.
Artikel ScienceGuide
Publicatie International Higher Education

Opinie: Erkennen en Waarderen maakt het ingewikkeld om prestaties objectief te evalueren

Het onderwijsveld moet initiatieven zoals ‘Erkennen en Waarderen’ toejuichen, maar kwantitatieve indicatoren moeten ook behouden blijven, schrijft Wil van der Aalst (Aachen University). Van der Aalst waarschuwt dat evaluaties zeer subjectief kunnen worden wanneer er niet meer naar objectieve resultaten worden gekeken. Daarnaast zouden kwantitatieve gegevens in de praktijk nog steeds vaak geraadpleegd worden, maar op een impliciete en inconsistente manier. In een artikel op ScienceGuide wordt een samenvatting gegeven van de opvattingen en aanbevelingen van Van der Aalst.
Artikel ScienceGuide
Publicatie Aachen University

106 miljoen euro voor New European Bauhaus 2023-2024

De Europese Commissie verhoogt de financiering voor het New European Bauhaus (NEB) voor de periode 2023-2024 tot 106 miljoen, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van de periode 2021-2022. Dat blijkt uit het eerste voortgangsrapport van de Commissie, waarin ook de nieuwe plannen worden aangekondigd. Het is opvallend dat de meeste Europese programma’s, zoals Digital Europe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), hun bijdragen echter niet verhogen. Onderzoeksprogramma Horizon Europe financiert de komende jaren daardoor bijna driekwart van het totale project, onder andere door nieuwe initiatieven die gericht zijn op kennis, onderwijs en vaardigheden die nodig zijn voor de Green Deal. In een artikel op Neth-ER worden de belangrijkste projecten van de afgelopen twee jaar en toekomstplannen uiteengezet.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER

Von der Leyen kondigt Net-Zero Industry Act aan

Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen heeft tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos een wetsvoorstel aangekondigd dat de groene technologie-industrie in Europa moet stimuleren. In de ‘Net-Zero Industry Act’ zal een reeks maatregelen en doelstellingen op het gebied van schone technologie voor 2030 worden vastgesteld om te kunnen concurreren met het gigantische groene subsidiepakketten van de VS en China. "Het doel zal zijn om investeringen te concentreren op strategische projecten in de hele toeleveringsketen”, aldus Von der Leyen. Hoewel er nog weinig details bekend zijn over de invulling van het pakket, moet het plan onder andere de wettelijke goedkeuring voor groene industriële projecten vereenvoudigen en versnellen en de EU-staatssteunvereisten voor IPCEIs gericht op schone technologie versoepelen.
Artikel Science Business
Artikel Politico
Artikel EURACTIV

Europese Commissie definieert hoogwaardige datasets voor gratis hergebruik

De Europese Commissie heeft een lijst van hoogwaardige datasets gepubliceerd die overheidsinstanties binnen 16 maanden beschikbaar moeten stellen voor gratis hergebruik. De lijst is een onderdeel van de Europese Open Data-richtlijn. “Het beschikbaar stellen van hoogwaardige datasets zal zowel de economie als de samenleving ten goede komen, bijvoorbeeld door klimaatverandering tegen te gaan, luchtverontreiniging in steden te verminderen en de vervoersinfrastructuur te verbeteren. Dit is een praktische stap op weg naar een succesvol digitaal decennium en het bouwen aan een meer welvarende digitale toekomst”, aldus Eurocommissaris Vestager. De datasets moeten onder andere startups en het mkb stimuleren in de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten.
Persbericht Europese Commissie

Europese Innovation Radar bereikt 10.000 innovaties met marktpotentieel

De Europese Innovation Radar heeft een mijlpaal van 10.000 innovaties bereikt, valt te lezen in een persbericht van de Europese Commissie. Het platform is in 2015 gelanceerd en moet zichtbaarheid creëren voor (door de EU gefinancierde) innovaties met marktpotentieel om gemakkelijker investeerders aan te trekken. “Als leidende kracht op het gebied van onderzoek en innovatie heeft de EU een schat aan baanbrekende projecten voortgebracht uit haar financiering. De innovatieradar is een krachtig instrument waarmee we deze baanbrekende ontwikkelingen kunnen volgen en de volgende generatie industriële leiders van de EU kunnen identificeren, waardoor we ons concurrentievermogen op de wereldmarkt kunnen waarborgen”, aldus Eurocommissaris Breton.
Persbericht Europese Commissie

Commissie investeert 220 miljoen in vier AI-TEFs

De Europese Commissie heeft een investering van 220 miljoen euro aangekondigd in Testing and Experimentation Facilities (TEFs) voor kunstmatige intelligentie en robotica. In totaal zijn er 4 projecten geselecteerd die zijn gestart per 1 januari 2023 en zich richten op de sectoren Agrifood, gezondheidszorg, productie en Smart Cities & Communities. De TEFs moeten een bijdrage leveren aan de implementatie van de AI Act en aan de Europese strategische ambities rond AI.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Analyse van digitale pijler in nationale plannen voor herstel en veerkracht

De denktank van het Europees Parlement heeft de digitale pijler uit de nationale Recovery and Resilience Plans (RRF) van een aantal lidstaten geanalyseerd. In de analyse is gekeken naar de investeringen, ambities en de huidige stand van uitvoering op het gebied van connectiviteit, digitalisering van het openbaar bestuur, kunstmatige intelligentie en industrie, digitale vaardigheden en cybersecurity. Verder doet de denktank enkele beleidsaanbevelingen over de informatievoorziening en uitvoering van de RRF.
Publicatie Denktank Europees Parlement

EAU beleidsbriefing over erkenning van professionele en academische kwalificaties

De European University Association (EUA) heeft een beleidsbriefing gepubliceerd over de recente ontwikkelingen die impact hebben op de Europese academische en professionele erkenningsregimes. De EUA heeft de uitdagingen waarmee belanghebbenden in het hoger onderwijs worden geconfronteerd op het gebied van de Europese arbeidsmarkt, Oekraïne, ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de erfenis van de Brexit in kaart gebracht. De EUA waarschuwt dat het op gang brengen van de herziening van de regelgevingspraktijk en EU-wetgeving veel langer dreigt te duren door deze ontwikkelingen, ondanks dat diverse sectoren (zoals de gezondheidszorg) dringende behoefte hebben aan vooruitgang.
Publicatie EUA

Denktank: Frans hoger onderwijs sluit niet aan op innovatie-ecosysteem

Het Franse hoger onderwijssysteem is relatief ongeschikt als drijvende kracht achter de nieuwste bedrijven van morgen, schrijft denktank Institut Montaigne in een analyse. De analyse is onderdeel van de reeks ‘When Will Europe Wake Up’ over techbeleid en -ontwikkelingen in de EU en Frankrijk. De denktank is kritisch op het Franse beleid: ondanks gigantische investeringen en verbeteringen in regelgeving voor bedrijven staat het land nog steeds achter het VK en Duitsland op het gebied van investeringen en de oprichting van startups en scoort het land onder het Europese gemiddelde in het oprichten van unicorns. In de analyse worden de oorzaken van deze achterstand onderzocht, waarbij de onderzoekers voornamelijk wijzen naar het Franse hoger onderwijs dat ondanks de oprichting van Tech Transfer Acceleration Companies geen enkele unicorn oprichtte en de ontwikkeling van een startup-ecosysteem onvoldoende zou stimuleren.
Analyse Institut Montaigne

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO: Aanbevelingen om talent te behouden in veranderende arbeidsmarkt

De OESO heeft afgelopen week een rapport (Retaining Talent at All Ages) gepubliceerd met aanbevelingen hoe talent behouden kan blijven in een veranderende arbeidsmarkt, zeker in het licht van het herstel na corona. "Dit rapport identificeert de manier waarop overheidsbeleid kan zorgen voor behoud van werkgelegenheid door een betere kwaliteit van werk, gezondheid op het werk, training en vaardigheden", zo valt te lezen.
Rapport OESO

Wetenschappers keuren vermelding ChatGPT als co-auteur af

AI-chatbot ChatGPT heeft met ten minste vier vermeldingen als co-auteur in gepubliceerde artikelen en preprints officieel zijn wetenschappelijke debuut gemaakt. Nature onderzoekt in een artikel de discussie die dit heeft losgemaakt onder tijdschriftredacteuren, onderzoekers en uitgevers. In het artikel wordt aangegeven dat veel uitgevers vinden dat ChatGPT en vergelijkbare programma’s niet aan de criteria voor een auteur zouden voldoen, omdat er geen verantwoordelijkheid genomen kan worden voor de inhoud en wetenschappelijke integriteit. Echter zijn er ook uitgevers die vinden dat een bijdrage van AI vastgelegd zou kunnen worden in andere secties dan de auteurslijst. Diverse experts lichten hun standpunt in het artikel toe.
Artikel Nature

Opinie: onvoldoende regie op digitale infrastructuur

Beleidsmakers moeten werk maken van stabiele en effectief gereguleerde digitale infrastructuur, aldus onderzoeker Natasha Tusikov in een opiniestuk van de denktank CIGI. Volgens Tusikov groeit de rol van digitale diensten en platforms op economisch, politiek en sociaal gebied. Tegelijkertijd zou digitale infrastructuur, in tegenstelling tot traditionele infrastructuur, niet duurzaam en betrouwbaar zijn. Tusikov waarschuwt dat er door monopolisering en gebrek aan beleid grote technische en commerciële kwetsbaarheden kunnen ontstaan. Hierbij worden de recente ontwikkelingen rond Twitter als voorbeeld genoemd.
Opiniestuk CIGI

Opinie: overheid moet een einde maken aan AI-zelfregulering

Er moet een einde komen aan het tijdperk van zelfregulering voor AI en andere technologieën, bepleiten Gabriela Ramos en Mariana Mazzucato in een opiniestuk bij Project Syndicate. Ramos en Mazzucato maken zich zorgen over de vele ontwikkelingen die de techwereld in 2022 heeft doorgemaakt, terwijl er een gebrek lijkt te zijn aan beleid en leiding. “We hebben inclusieve, missiegerichte bestuursstructuren nodig die zijn gecentreerd rond een echt algemeen belang. Bekwame regeringen kunnen deze technologische revolutie vormgeven om het algemeen belang te dienen”, aldus Ramos en Mazzucato.
Opiniestuk Project Syndicate

Opinie: hoger onderwijs is essentieel in bescherming democratieën en SDGs

Hoger onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van democratie en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN, bepleiten diverse vertegenwoordigers van universiteiten wereldwijd in een opiniestuk op University World News. De schrijvers benadrukken dat het bereiken van de SDGs in grote mate zal afhangen van het behoud en de versterking van democratieën, waarbij het hoger onderwijs de verantwoordelijkheid moet pakken om het algemeen belang te bevorderen.
Opiniestuk University World News

Whitepaper over AI-verantwoording in de Amerikaanse federale overheid

De American Council for Technology and Industry Advisory Council (ACT IAC) heeft een whitepaper gepubliceerd met aanbevelingen voor AI-verantwoording door de Amerikaanse federale overheid. ACT IAC waarschuwt dat er op dit moment geen duidelijke definitie van kunstmatige intelligentie bestaat in federale richtlijnen, waardoor zowel kansen als risico’s van AI gemist kunnen worden. In het document worden aanbevelingen en concrete acties geschetst voor agentschappen.
Publicatie ACT IAC

Denktank: democratische landen moeten AI-onderzoeksbanden met China verbreken

Westerse universiteiten zouden moeten overwegen om leden van de Chinese Communistische Partij (CCP) uit te sluiten van deelname aan gezamenlijke AI-programma’s, schrijft de Amerikaanse denktank Brookings in een rapport. De denktank waarschuwt dat de bestaande onderzoeksbanden op het gebied van AI tussen China en democratische landen ‘onhoudbaar’ zijn en dat westerse landen gezamenlijk zouden moeten overwegen om deze banden te verbreken. "De conventionele wijsheid binnen delen van de technische gemeenschap dat wetenschappelijk AI-onderzoek geen grenzen mag hebben, moet opnieuw worden onderzocht", aldus het rapport. Science Business gaat in een artikel verder in op de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Artikel Science Business
Publicatie Brookings

China opent grenzen na 3 jaar; wat zijn de gevolgen voor de wetenschap?

China heeft na drie jaar afscheid genomen afscheid genomen van het ‘zero-COVID’ beleid, maar in dezelfde periode is er op geopolitiek niveau veel veranderd in de wereld. In een artikel in Nature wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn voor de wetenschap. In het artikel lichten diverse wetenschappers toe op welke manier hun onderzoek weer mogelijk wordt gemaakt en wat de verwachtingen zijn voor de komende tijd. 
Artikel Nature

Denktank: Chinese innovatiecapaciteit dreigt VS in te halen

Op basis van de belangrijkste prestatie-indicatoren op het gebied van innovatie en geavanceerde industrie dreigt de totale Chinese innovatie-output die van de VS in te halen, waarschuwt denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) in een publicatie. In het rapport is de Chinese vooruitgang van de afgelopen decennia aan de hand van een aantal innovatie-indicatoren geanalyseerd en vergeleken met de VS. Volgens de denktank blijft China op dit moment nog steeds achter, maar is er opmerkelijke vooruitgang geboekt ten opzichte van de VS in alle drie de geanalyseerde innovatietypen. De denktank pleit voor een krachtige en strategische Amerikaanse reactie om het tij te keren.
Publicatie ITIF