AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 23 november 2023

De EU loopt wereldwijd gezien voorop op het gebied van klimaatneutrale technologische innovaties, maar er zijn meer inspanningen nodig om deze groene innovaties te commercialiseren en de bijbehorende opschaling te financieren. Internationale studenten vertrekken na het afstuderen sneller uit Nederland dan uit andere landen. China en de VS zijn tot nieuwe afspraken gekomen over onderzoek naar duurzame energie en het beperken van de risico's van kunstmatige intelligentie. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Critical Raw Materials Act. Dit en meer in uw AWTI e-mail alert deze week. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederlandse UNESCO-resolutie over veiligheid van wetenschappers unaniem aangenomen 
De 194 lidstaten van UNESCO hebben een resolutie over de veiligheid van wetenschappers unaniem aangenomen. De resolutie is op voorspraak van minister Dijkgraaf ingediend. In de resolutie staat onder andere dat elk land zich dient in te spannen om de wetenschappelijke vrijheid van wetenschappers te versterken. Ook zal UNESCO een programma starten om meer en structureler kennis uit te wisselen, beter samen te werken en goede voorbeelden te delen. “We zien over heel de wereld een alarmerende toename van bedreigingen en intimidatie van wetenschappers. Terwijl hun werk juist zorgt dat we in de politiek de juiste besluiten kunnen nemen, gebaseerd op de feiten. De wetenschap is cruciaal in de strijd tegen misinformatie. Ik zie het als een stap in de goede richting dat zoveel landen hier mee aan de slag willen. Dat is hard nodig”, aldus Dijkgraaf. 
Persbericht Rijksoverheid  


Klimaatneutrale technologie: EU doet het goed rond innovatie, maar blijft achter op gebied van commercialisering 
De EU loopt wereldwijd gezien voorop op het gebied van klimaatneutrale technologische innovaties, maar er zijn meer inspanningen nodig om deze groene innovaties te commercialiseren en de bijbehorende opschaling te financieren. Dat blijkt uit de jaarlijkse beoordeling van belangrijke klimaatneutrale energietechnologieën van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. De productie in de EU heeft zich hersteld na de pandemie, maar lost de groeiende vraag voornamelijk op met import. Daarom is de handelsbalans van de EU op het gebied van veel strategische netto nul-technologieën verslechterd. 
Nieuwsbericht Europese Commissie
Publicatie JRC  


VK keurt eerste behandeling met CRISPR goed
In het VK is voor het eerst een behandeling goedgekeurd die gebruik maakt van CRISPR. Daarover schreef Nature afgelopen week. De gentherapie kan daarmee worden toegepast op de behandeling van sikkelcelziekte, een erfelijke vorm van bloedarmoede. Kay Davies van de Universiteit van Oxford spreekt van een mijlpaal die de deur opent voor verdere toepassing van CRISPR-therapieën en daarmee de genezing van veel genetische ziekten. In het artikel wordt de werking van de baanbrekende therapie nader toegelicht.
Artikel Nature

Nieuws en achtergronden uit Nederland

STT: Politieke partijen kritischer over digitale thema’s
Politieke partijen zijn in hun huidige verkiezingsprogramma’s kritischer geworden over digitale thema’s ten opzichte van 2021. Dat schrijft de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) op basis van de Technologie Kieswijzer. Partijen willen onder andere strengere regulering van AI en zijn kritisch op de inzet van digitale technologie in het onderwijs en tijdens demonstraties. “Een interessante verschuiving is dat partijen meer dan in 2021 los willen komen uit de greep van Big Tech. Zowel partijen als burgers vinden dat we moeten investeren in Europese alternatieven en een betere infrastructuur, zodat Europa minder afhankelijk wordt van Big Tech”, aldus Rudy Van Belkom, directeur van STT en initiatiefnemer van de Technologie Kieswijzer. Verder valt op dat het merendeel van de invullers van de kieswijzer wil dat de verantwoordelijkheid voor digitalisering bij een aparte minister voor Digitale Zaken komt te liggen. 
Nieuwsbericht STT 


Nieuwe subsidie voor meer duurzame waterstofproductie
Vanaf 30 november lanceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een nieuwe subsidie voor bedrijven die een grote installatie bouwen en gebruiken voor de productie van hernieuwbare (duurzame) waterstof. Met de zogenaamde subsidie Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) wil het kabinet de productie van hernieuwbare waterstof aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen. In totaal is er ruim 245 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie. 
Nieuwsbericht RVO 


TNO en Airbus werken samen aan grondstation voor uitwisseling kwantumsleutels in de ruimte
Een consortium onder leiding van TNO en Airbus Netherlands start met het ontwerp en de bouw van een optisch grondstation voor de EAGLE-1 missie. Hiermee sluiten ze zich aan bij een consortium van Europese bedrijven, die samen het EAGLE-1 systeem ontwikkelen. Het doel van EAGLE-1 is om de haalbaarheid van QKD-technologie (quantum key distribution) via satellieten binnen de EU en daarbuiten aan te tonen. Dit moet de volgende generatie van cyberbeveiliging mogelijk maken voor lidstaten. “Deze ontwikkeling versterkt de positie van Europa, Nederland en onze partners in een wereldwijde opkomende waardeketen”, aldus Kees Buijsrogge, directeur TNO Space.
Nieuwsbericht TNO 


De Jonge Akademie: Discussie over internationalisering is sterk gepolitiseerd en gepolariseerd
Kwalitatief hoogstaande wetenschap kan niet bestaan zonder internationale uitwisseling van kennis, wetenschappers en studenten. Dat stelt De Jonge Akademie in een reactie op het wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’ van minister Dijkgraaf. De Jonge Akademie vindt dat internationalisering vaak wordt neergezet als een ‘zero-sum game’ die ten koste zou gaan van de positie van Nederlandse studenten en voor het maatschappelijk welzijn in Nederland. “De Jonge Akademie vindt dat bij de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’ moet worden erkend dat internationalisering een essentiële rol speelt in de Nederlandse wetenschap en de maatschappij.”
Artikel De Jonge Akademie 


Buitenlandse afgestudeerden vertrekken relatief vaak uit Nederland
Internationale studenten vertrekken na het afstuderen sneller uit Nederland dan uit andere landen. Dat schrijft HOP naar aanleiding van een recent onderzoek van de Duitse internationaliseringsorganisatie voor onderwijs DAAD. Van de studenten die in 2010 van buiten Europa naar Nederland kwamen voor hun studie, woonde tien jaar later slechts 12 procent nog in Nederland. Duitsland haalt wereldwijd het hoogste percentage met 45 procent. Nuffic, de Nederlandse tegenhanger van DAAD, noemt onder andere de kortere zoektijd voor passend werk als belangrijke oorzaak. In Nederland krijgen afgestudeerden een jaar de tijd om een baan te vinden voordat hun verblijfsvergunning verloopt, terwijl dit in Duitsland twee jaar is. Verder noemt Nuffic onder andere de werkcultuur en de woningcrisis als redenen voor vertrek.  
Artikel HOP/U-Today
Publicatie DAAD 


Verkiezingsdebatten: hoe kijken de partijen naar digitalisering en hoger onderwijs? 
Ten tijde van publicatie van deze email-alert liggen de verkiezingen achter ons. Twee debatten die voorafgaand aan de verkiezingen plaatsvonden hebben we wel opgenomen, omdat ze interessant zijn in aanloop naar de formatie. Een aantal brancheorganisaties organiseerden vorige week het eerste Nationale Debat over Digitalisering plaats bij Nieuwspoort. Zeven partijen debatteerden onder andere over cybersecurity, een mogelijke minister van Digitale Zaken en kunstmatige intelligentie. In een artikel van iPoort worden de belangrijkste discussies toegelicht. Het debat is hier ook volledig terug te kijken. Verder namen zeven partijen deel aan het Hoger Onderwijs Debat van de studenten- en onderwijskoepels. De kandidaten debatteerden onder andere over de basisbeurs en internationalisering en beantwoordden vragen van studenten. Dit debat is terug te kijken via de website van UNL. HOP en ScienceGuide hebben geschreven over de opvallendste discussies. Daarnaast heeft HOP de plannen uit de verkiezingsprogramma’s op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk vergeleken. 
Nieuwsbericht iPoort
UNL: Het Hoger Onderwijs Debat: de student kiest
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide​
Artikel HOP/U-Today​ 

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese Commissie presenteert reeks initiatieven rond vaardigheden en mobiliteit van talenten
De Europese Commissie heeft het pakket ‘Mobiliteit van vaardigheden en talent’ aangekondigd. Dit pakket bevat een reeks initiatieven en maatregelen die de EU aantrekkelijker moeten maken voor talent van buiten de EU en om mobiliteit binnen de EU te bevorderen. De Commissie doet onder andere een reeks aanbevelingen om de erkenning van vaardigheden en kwalificaties uit niet-EU-landen te vereenvoudigen en versnellen. De aanbeveling wordt binnenkort voorgelegd aan de lidstaten. Ook wil de Commissie dat in 2030 ten minste 25 procent van de ho-studenten en ten minste 15 procent van de mbo-studenten een onderwijservaring in het buitenland heeft opgedaan. “We geloven in een toekomst waarin de kans om in het buitenland te leren geen voorrecht is, maar een standaardoptie voor iedereen”, aldus Eurocommissaris Ivanova. Neth-ER heeft een artikel geschreven over de aankondiging. In een gemeenschappelijke reactie reageren verschillende universiteitenkoepels positief op het voorstel van de Commissie. Ook de werkgeverskoepelorganisatie Business Europe is blij met de aankondiging. 
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht EUA
Artikel Neth-ER 


Politiek akkoord over Interoperable Europe Act
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een politiek akkoord bereikt over de Interoperable Europe Act. De verordening creëert een samenwerkingskader voor digitale overheidsdiensten om de digitale transformatie en interoperabiliteit van de Europese overheidssector te versnellen. “Het vandaag bereikte akkoord is een essentiële stap in de richting van betere digitale overheidsdiensten, minder administratieve lasten en kostenbesparingen voor alle betrokkenen”, aldus Eurocommissaris Hahn. 
Persbericht Europese Commissie 


Europese Universiteiten en Kennisallianties versterken de regionale impact van hoger onderwijsinstellingen
Europese Universiteiten en Kennisallianties kunnen hoger onderwijsinstellingen helpen om bij te dragen en mee te doen aan innovatie binnen de regio. Dat blijkt uit een rapport van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. De allianties zorgen onder andere voor een betere aansluiting van instellingen op regionale innovatie-ecosystemen van de industrie, overheids- en kennisinstellingen. Neth-ER heeft een artikel geschreven over het rapport, waarbij ook wordt gekeken naar de betrokkenheid en ervaringen van Nederlandse instellingen. Hier valt te lezen dat Nederlandse instellingen vinden dat hun deelname aan een alliantie bijdraagt aan regionale behoeften en strategieën. 
Artikel Neth-ER
Publicatie JRC 


Politiek akkoord over Critical Raw Materials Act
De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Critical Raw Materials Act. De verordening moet een kader creëren om een veilige en duurzame aanvoer van cruciale grondstoffen te garanderen. In het akkoord zijn een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Zo wordt bijvoorbeeld aluminium opgenomen in de lijst van strategische materialen, wordt de benchmark voor recycling aangescherpt en is de vergunningsprocedure voor strategische projecten verduidelijkt. De instellingen moeten het akkoord nu alleen nog formeel goedkeuren. 
Persbericht Europese Raad 


EIC-fonds bereikt mijlpaal van 1 miljard euro aan investeringen in deep tech
Sinds de oprichting van het Fonds van de Europese Innovatieraad (EIC) in september 2022 zijn er al bijna 1 miljard euro aan investeringen in deep tech-bedrijven goedgekeurd. Dat meldt de Europese Commissie. Het fonds is gelanceerd als onderdeel van Horizon Europe en is gericht op het aanjagen van baanbrekende technologieën en innovaties. Afgelopen jaar zijn aanvragen van 159 startups en mkb-bedrijven goedgekeurd. “We geven de slimste startups van Europa de mogelijkheid om te groeien, investeringen veilig te stellen en naar voren te komen als mondiale koplopers op het gebied van technologieën die cruciaal zijn voor de reis van Europa naar een groenere, digitaal geavanceerde toekomst”, aldus Eurocommissaris Ivanova. 
Persbericht Europese Commissie 


Denktank Europees Parlement: Uitdagingen rond academische vrijheid moeten worden aangepakt
Ondanks dat EU-lidstaten wereldwijd goed scoren als het gaat om de bescherming van de academische vrijheid, is er de facto sprake van erosie van de academische vrijheid in de EU. Dat stelt de denktank van het Europees Parlement in een rapport. De belangrijkste uitdagingen zouden voortkomen uit het gebrek aan gemeenschappelijk begrip en systematische monitoring op EU-niveau. “Als deze uitdagingen niet worden aangepakt, wordt academische vrijheid kwetsbaarder voor bedreigingen”, aldus de denktank. In het rapport zijn drie mogelijke beleidsopties onderzocht die het potentieel hebben om deze uitdagingen aan te pakken. Ook wijst de denktank op de noodzaak om de randvoorwaarden voor academische vrijheid te versterken, zoals ambitieuzere onderzoeksfinanciering en het verbeteren van onderzoeksloopbanen. 
Publicatie Denktank Europees Parlement 


EU-lidstaten akkoord met Europese ruimtevaartstrategie voor veiligheid en defensie
De Europese Raad heeft conclusies aangenomen over de EU-ruimtevaartstrategie voor veiligheid en defensie. De Raad wil het inzicht in ruimtebedreigingen vergroten via een (geheime) jaarlijkse analyse en door militaire en civiele inlichtingendiensten op dit vlak te versterken. Verder wil de Raad onder andere de veerkracht en bescherming van ruimtesystemen en -diensten vergroten, een toolbox ontwikkelen voor gezamenlijke EU-reacties op dreigingen en het gebruik van de ruimte voor veiligheids- en defensiedoeleinden verbeteren. 
Persbericht Europese Raad 


Europese Commissie stelt supercomputers beschikbaar om ontwikkeling van AI te versnellen
De Europese Commissie en de European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) hebben aangekondigd om de toegang tot Europese supercomputers open te stellen en te verbreden voor Europese start-ups en mkb’ers op het gebied van AI. De supercomputers worden ook beschikbaar gesteld voor de bredere AI-gemeenschap. De aankondiging is onderdeel van het EU AI Start-Up Initiative. “De toegang tot de Europese supercomputerinfrastructuur die we vandaag aankondigen zal start-ups helpen de ontwikkeling en opschaling van kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier en in lijn met de Europese waarden te leiden”, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen. 
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Commissie 


ITIF: Hoe de EU zijn defensie-industrie concurrerender kan maken
Het is niet de hoeveelheid geld die de Europese defensie-industrie tegenhoudt, maar op systemisch niveau is het grootste obstakel hoe en waar dat geld wordt uitgegeven. Dat stelt denktank ITIF in een analyse. De denktank schrijft dat de Europese defensie-industrie ‘verdeeld en zeer politiek’ is. Dit zou vooral komen omdat defensievraagstukken nog steeds grotendeels op nationaal niveau worden afgehandeld. “De fragmentatie van de industrie en haar beperkte productiecapaciteiten hebben ertoe geleid dat de Europese defensie-industrie niet alleen niet in staat is om ten volle te concurreren, maar ook niet in staat is om snel en effectief te reageren op veiligheidscrises”, zo valt te lezen. Volgens de denktank zou de EU een interne markt voor de Europese defensie-industrie tot stand moeten brengen met gezamenlijke aanbestedingen en coöperatieve ontwikkeling, in plaats van te werken met 27 nationale markten. 
Publicatie ITIF 


EIT ziet stijging in deelname van opkomende regio’s aan Regionaal Innovatieprogramma
Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft het activiteitenrapport van het Regional Innovation Scheme (RIS) van 2022 gepubliceerd. Het EIT schrijft afgelopen jaar ‘ongelooflijke vooruitgang’ te hebben geboekt om de geografische ongelijkheid in Europese innovatie te dichten. Het RIS is in 2014 gelanceerd om alle landen en regio’s die volgens het Europees Innovatiescorebord als ‘opkomend’ of ‘gematigd’ worden aangemerkt te ondersteunen. Bij aanvang van het programma waren er vrijwel geen EIT-activiteiten in de zogenaamde RIS-landen, maar momenteel vertegenwoordigen de RIS-landen 56% van de deelname aan EIT-activiteiten. 
Publicatie EIT 


Europese Raad stemt in met Britse associatie met Horizon Europe
De Europese Raad heeft de associatie van het Verenigd Koninkrijk met Horizon Europe en Copernicus goedgekeurd, schrijft Neth-ER. De Europese Commissie sloot eerder al een akkoord met de Britse regering. De afspraken treden per 1 januari 2024 in werking, waarmee de Britten dezelfde toegang tot Horizon Europe krijgen als onderzoekers en organisaties uit EU-lidstaten. De financiële bijdrage van het VK wordt geschat op 2,6 miljard euro per jaar. 
Artikel Neth-ER

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Biden en Xi maken afspraken over hernieuwde onderzoekssamenwerking
China en de VS zijn tot nieuwe afspraken gekomen over onderzoek naar duurzame energie en het beperken van de risico's van kunstmatige intelligentie. De overeenkomst die afgelopen week door de presidenten Biden en Xi werd gesloten moet hernieuwde mogelijkheden bieden voor Chinese en Amerikaanse universiteiten om specifieke onderwerpen samen te werken, met name op het terrein van klimaat en duurzaamheid. Ook zou China bereid zijn om Amerikaanse studenten te verwelkomen in het kader van een uitwisselingsprogramma. De afspraken worden gezien als een signaal van toenadering en verbeterde verhoudingen tussen de twee grootmachten. Eerder werd in diverse media, waaronder SCMP, melding gedaan van een mogelijke overeenkomst tussen de landen over een verbod op het gebruik van kunstmatige intelligentie in autonome wapens en kernkoppen, maar na de ontmoeting is daar in ieder geval niet officieel iets over naar buiten gekomen.
Artikel Science Business
Artikel Politico
Nieuwsbericht Witte Huis
Statement VS
Speech Xi Jinping
Artikel SCMP 


Aanbevelingen voor AI-samenwerking met China
Denktank Merics doet in een rapport diverse aanbevelingen hoe Europa met China zou kunnen samenwerken op het gebied van AI. Een belangrijke conclusie is dat Europa moet samenwerken met China, omdat het land nu eenmaal in rap tempo marktleider lijkt te worden op het gebied van AI-innovatie en AI-onderzoek. "Inkomende investeringen kunnen Europese AI-startups voorzien van cruciale toegang tot kapitaal, terwijl uitgaande investeringen toegang kunnen bieden tot technologie, expertise en markten in China", zo valt te lezen. Europese beleidsmakers zouden daarom hun O&O-aanpak en technologische samenwerking met het land moeten herijken. "Daarom hebben Europese regeringen een belangrijke rol te spelen bij het mogelijk maken en behouden van veilige, ethische en nuttige samenwerking", aldus Merics. Wel wordt benadrukt dat zowel onderzoekers als startups bewust moeten zijn van de mogelijke risico's met betrekking tot de nationale veiligheid.
Publicatie Merics 


OESO presenteert raamwerk voor meten overheidssteun aan innovatie
De OESO heeft een raamwerk ontworpen voor overheidssteun aan bedrijfsinnovatie. Hierbij is onder andere gekeken naar welke innovatieactiviteiten worden ondersteund, wie in aanmerking komt, welke beleidsdoelstellingen er achter zitten en wat de overheid er voor terugkrijgt. Het raamwerk is als pilot inmiddels toegepast in vijf landen en hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn in de manieren waarop de steun wordt gemeten. Hieruit wordt geconcludeerd dat brede toepassing ervan veel aanpassingsvermogen en maatwerk zal vragen. "Nu overheidsbrede benaderingen van innovatiebeleid steeds gebruikelijker worden, is het belangrijk om coördinatiemechanismen te hebben om de steun voor innovatie te monitoren", zo valt te lezen. De pilots laten volgens de OESO zien dat er ruimte is voor meer internationale coördinatie.
Publicatie OESO 


IMF: Japan kan profiteren van vrouwen in STEM-sectoren
Japan zou kunnen profiteren door meer vrouwen toegang te bieden tot STEM-vakken (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Dat schrijft de IMF in een blog. De arbeidsparticipatie onder vrouwen is afgelopen jaren toegenomen, maar dreigt nu te stagneren. In plaats van mensen van buiten te halen zou Japan moeten inzetten op het activeren van vrouwen in de belangrijke STEM-sectoren, omdat juist daar een tekort is. "In plaats van goedkope arbeidskrachten aan te bieden, moeten meer vrouwen worden aangemoedigd een loopbaan in STEM-gebieden na te streven. In Japan studeert slechts 7 procent van de vrouwelijke universiteitsstudenten STEM, vergeleken met 36 procent van de mannelijke studenten; dat is ook minder dan in vergelijkbare landen", aldus het IMF.
Artikel IMF 


Evaluatie LIRA 2030 positief
De evaluatiecommissie van het LIRA 2030-programma stelt dat de doelstellingen zijn bereikt. Met het programma werden vanuit de International Science Council onderzoeken gefinancierd met als doel om de wetenschappelijke capaciteit van het Afrikaanse continent te versterken. Bijvoorbeeld via de ondersteuning van beginnende onderzoekers. "LIRA 2030 heeft een aanzienlijk verschil gemaakt bij het vergroten van de capaciteit voor transdisciplinair duurzaamheidsonderzoek en bij het verbeteren van niet-duurzame situaties in stedelijk Afrika", zo valt te lezen in de evaluatie. LIRA 2030 is volgens de evaluatiecommissie een waardevolle bron gebleken waar anderen van kunnen leren.
Publicatie ISC 


Alarmerende rapporten over klimaat in aanloop naar top
In aanloop naar de volgende klimaattop verschijnen alarmerende berichten over klimaatopwarming. Uit de State of Climate Action van het World Resources Institute (WRI) blijkt dat de vooruitgang in klimaatactie ontoereikend blijft. Ook het Emissions Gap Report 2023 van de Verenigde Naties is niet optimistisch. "De wereld stevent af op een temperatuurstijging die ver boven de doelstellingen van het Akkoord van Parijs ligt, tenzij landen meer leveren dan ze hebben beloofd", aldus de VN. Volgens de WRI zijn er wel lichtpuntjes te ontdekken, zoals de enorme toename van de verkoop van elektrische auto's. Een drietal wetenschappers van de TU/e stelt in aanloop naar de top dat het nog steeds mogelijk is om de klimaatdoelen te halen, maar dat dit wel vraagt om een ‘complete systeemverandering’. De klimaattop (COP28) begint volgende week donderdag in Dubai.
Publicatie WRI
Publicatie VN
Nieuwsbericht TU/e 


VS en VK willen verdrievoudiging capaciteit kernenergie
Tijdens de COP28 willen de VS en het VK het voorstel presenteren om de kernenergiecapaciteit tot 2050 te verdrievoudigen. Daarover schreef Bloomberg. De landen willen daarbij onder andere de Wereldbank inzetten om middelen beschikbaar te kunnen stellen. Onder andere Frankrijk, Zweden, Finland en Zuid-Korea zouden het voorstel omarmen.
Artikel Yahoo! Finance 


VS: Suggestie voor overkoepelend orgaan voor wetenschap- en technologiebeleid
In de VS groeit de roep om een meer gecoördineerde aanpak van wetenschap- en technologiebeleid. Daarover schreef ScienceBusiness. Experts stellen dat beleidsmakers op de tast opereren om op alle terreinen bij te blijven in de concurrentie met China. Zo wordt geopperd om te komen tot een overkoepelende instantie die zou moeten komen tot coherent beleid. Die zou vervolgens ook kunnen inschatten waar er knelpunten liggen die aangepakt moeten worden. "Heeft de overheid vandaag de dag de data en analytische capaciteit in handen om haar nationale technologiestrategie te vormen? Het antwoord is nee, dat is niet zo”, aldus Erica Fuchs, directeur van het National Network for Critical Technology Assessment (NNCTA). Uit een rapport van de NNCTA blijkt dat beleidsmakers veel te weinig kennis in huis hebben over de zwakke punten in het technologische beleid. De kennis is nu vaak versnipperd en wordt ook niet altijd gedeeld. Zo'n overkoepelende organisatie zou dat kunnen aanpakken.
Artikel Science Business 


Japan trekt miljarden dollars uit voor ondersteuning chipindustrie
De Japanse regering wil de chipsector een boost geven met een impuls van 2 biljoen yen, oftewel 13 miljard dollar. Dat schrijft Reuters. Het Aziatische land was vroeger toonaangevend op dit vlak, maar verloor afgelopen jaren terrein. Deze achterstand hoopt het land met deze injectie weer in te halen. Vooral chipfabrikanten TSMC en Rapidus zullen hiermee worden ondersteund.
Artikel Reuters