AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 23 februari 2023

De VS en Nederland hebben afgelopen week een gezamenlijke verklaring ondertekend om samen te werken op het gebied van quantumonderzoek. In het commissiedebat Inzet Algoritmes en data-ethiek binnen de Rijksoverheid is afgelopen week uitgebreid gesproken over mensenrechten en algoritmes. De denktank van het Europees Parlement heeft zes beleidsopties gepresenteerd om te komen tot een inclusieve transitie naar smart cities binnen de EU. Het programma Horizon Europe moet meer worden ingericht om het verschil te kunnen maken in de grote mondiale uitdagingen. Ook moet het budget minstens worden verdubbeld. Dat zeggen UNL, KNAW en NFU in hun inbreng voor de consultatie die is uitgezet door de Europese Commissie. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. Vanwege de voorjaarsvakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief 9 maart. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Adriaansens wil kijken naar meer experimenteerruimte voor innovatie

Minister Adriaansens wil bezien of er meer mogelijkheden in de regelgeving moeten worden gecreëerd voor experimenten om daarmee innovatie te stimuleren. Dat liet ze weten tijdens het debat over het vestigingsklimaat, na vragen van de VVD. De ingediende motie verzoekt het kabinet "om de mogelijkheden voor experimenteerruimte beter te benutten en meer onder de aandacht te brengen, en te onderzoeken waar meer ruimte in regelgeving voor maatschappelijk relevante innovaties nodig is, zodat vergunningen eerder kunnen worden verleend, bijvoorbeeld via een experimenteerwet". Daarnaast zegde Adriaansens toe te willen kijken naar hoe Nederlandse regelgeving ons innovatieve verdienvermogen hindert, bijvoorbeeld omdat deze regels verder gaan dan EU-regels voorschrijven. Tijdens het debat kwamen verder diverse relevante discussies op tafel, bijvoorbeeld rond innovatiegericht inkopen en de doelmatigheid van innovatieregelingen als de innovatiebox.
Verslag debat


CEPA: De EU zou de Inflation Reduction Act moeten omarmen

Europa zou de Amerikaanse inzet om via de Inflation Reduction Act (IRA) de groene economie te stimuleren niet moeten bestrijden, maar juist omarmen. Dat schrijft denktank CEPA. Uit genoemde voorbeelden blijkt dat ook de EU van de IRA kan profiteren. Europa zou volgens hen niet moeten reageren met eigen protectionistische middelen, maar juist een investeringsklimaat moeten creëren waarbij zowel EU-bedrijven als bedrijven uit landen buiten de EU gestimuleerd worden. Binnen de EU zijn momenteel belastingen en subsidieregelingen vooral nationale bevoegdheden en dat zorgt ervoor dat Europa, ondanks de interne markt, niet kan concurreren. De IRA zou daarom volgens CEPA een voorbeeld moeten zijn. "Het biedt een eenvoudige manier om belastingverminderingen, subsidies of zachte leningen voor groene energieprojecten te verkrijgen", zo valt te lezen.
Analyse CEPA
 

OPSI: Innovatie steeds meer geïntegreerd onderdeel overheid

Innovatie in de publieke sector wordt steeds meer een geïntegreerd onderdeel van de overheid en blijkt cruciaal om zowel nieuwe uitdagingen als bestaande problemen aan te pakken. Dat concludeert de Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) van de OESO na een analyse van meer dan duizend innovaties in bijna honderd landen. "Deze rijkdom aan innovatieve activiteiten van regeringen en hun partners in de industrie en het maatschappelijk middenveld overtreft veruit het niveau van innovatie dat in voorgaande jaren werd waargenomen", schrijven de onderzoekers. Innovatie is volgens hen naar voren gekomen als aanjager 'die publieke waarde kan genereren waar traditionele benaderingen geen oplossingen boden'. In de voorpublicatie worden vier waargenomen trends uitgewerkt.
Publicatie OPSI

Nieuws en achtergronden uit Nederland

140 miljoen voor projecten grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

In het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur zijn in de eerste financieringsronde negen projecten goedgekeurd. In totaal gaat het om een bedrag van 140 miljoen euro voor de komende tien jaar. Minister Dijkgraaf reageert enthousiast. "State-of-the-art wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten hebben een enorme aantrekkingskracht op (jong) talent en zijn een impuls voor de sterke positie in Europa en in de rest van de wereld,” aldus de minister. NWO-voorzitter Marcel Levi noemt wetenschappelijke infrastructuur "een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen en een sleutel tot innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken". Op de site van de NWO worden diverse toegewezen projecten uitgelicht, waaronder NL-ELT dat de Nederlandse instrumentatie moet leveren voor de grootste telescoop ter wereld. Ook wordt in nieuwsberichten op de sites van de WUR, EUR en UvA de specifiek aandacht gegeven aan de projecten.
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht WUR
Nieuwsbericht UvA
Nieuwsbericht EUR
 

Tevredenheid bij RVO over resultaten CES 2023

Op de site van de RVO wordt met tevredenheid teruggeblikt op de afgelopen technologiebeurs CES 2023 in Las Vegas. Hier waren ongeveer 70 Nederlandse bedrijven met innovatieve producten aanwezig. Tjerk Opmeer van RVO: "Fascinerend en mooi om te zien hoe we als Nederland met onze aanpak en paviljoens zo veel teweeg kunnen brengen."
Nieuwsbericht RVO
 

Wetenschappers UvA keren zich tegen moratorium fossiele bedrijven

In de wetenschap is voor het eerst tegengeluid hoorbaar met betrekking tot het categorisch verzet tegen de fossiele industrie. In een artikel van HOP/Utoday wordt melding gedaan van een door dertig UvA-wetenschappers ondertekende open brief. De wetenschappers zijn het niet eens met het besluit van de UvA om nieuwe samenwerkingsprojecten met fossiele bedrijven af te houden. "Samenwerking met een breed spectrum van private partijen is juist hard nodig om de energietransitie te realiseren en de klimaatdoelen te halen", zegt een van de wetenschappers volgens Folia. Volgens de ondertekenaars zou juist gebruik moeten worden gemaakt van de kennis bij bedrijven als Shell. Ook Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, erkent de toegevoegde waarde van deze bedrijven.
Artikel HOP/Utoday
Artikel Folia
 

TNO: Meer kennis nodig over weerbaarheid tegen AI-gestuurde cyberaanvallen

Er is snel meer kennis nodig om aanvallen via zogeheten 'Adversarial AI' te kunnen tegengaan. Dat zegt TNO in een afgelopen week gepubliceerd paper. Volgens TNO gaan de ontwikkelingen binnen kunstmatige intelligentie snel en worden deze systemen nu al ingezet om cyberaanvallen uit te voeren. Daarom is kennis nodig om deze te herkennen en systemen te kunnen beschermen.
Nieuwsbericht en paper TNO
 

UNL: Stelselwijziging nodig voor toekomstbestendige wetenschap

Een stelselwijziging is nodig voor een toekomstbestendig systeem van hoger onderwijs en wetenschap. Dat zegt UNL in haar input op de door het kabinet aangekondigde toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: "We hopen dat de toekomstverkenning kan leiden tot een stelsel dat beter past bij wat nodig is aan kennis en talent in deze tijd van grote maatschappelijke uitdagingen, in de regio, nationaal en internationaal. Een stelsel waarin researchuniversiteiten van hoge kwaliteit vanuit hun unieke positie in samenwerking met het beroepsonderwijs kunnen bijdragen aan een betere positie van Nederland." In het bericht op de site van UNL worden de diverse aanbevelingen toegelicht. Zo wordt aangedrongen op het creëren van mogelijkheden voor 'gerichte gedifferentieerde groei' om aan de grote transities te kunnen voldoen, een open onderwijsruimte waarbinnen studenten zich in een waaier kunnen ontwikkelen en gerichte sturing op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Ook moet het bekostigingsmodel op de schop en moet valorisatie een bekostigde derde kerntaak worden.
Nieuwsbericht UNL
 

Aanbevelingen UNL, KNAW en NFU voor optimalisatie Horizon Europe

Het programma Horizon Europe moet meer worden ingericht om het verschil te kunnen maken in de grote mondiale uitdagingen. Ook moet het budget minstens worden verdubbeld. Dat zeggen UNL, KNAW en NFU in hun inbreng voor de consultatie die is uitgezet door de Europese Commissie. De drie organisaties roepen op om van wetenschap en innovatie strategische prioriteit binnen de EU te maken. "Op alle beleidsterreinen zijn wetenschappelijke kennis en innovatieve oplossingen een basisbehoefte. Andere grootmachten investeren inmiddels al meer in hun kennisbasis. Europa kan het zich niet veroorloven achter te blijven bij de Verenigde Staten en China qua investeringen in onderzoek en innovatie", zo valt te lezen. Ook willen zij dat excellentie en impact leidend zijn bij toekenningen, dat al het Europees talent wordt betrokken, aanvragen simpeler worden en dat wordt ingezet op goed functionerende onderzoeksprogramma's als de European Research Council. 
Nieuwsbericht UNL
Paper UNL (pdf)
 

Mensenrechten op vizier Kamer bij debat algoritmes

In het commissiedebat Inzet Algoritmes en data-ethiek binnen de Rijksoverheid is afgelopen week uitgebreid gesproken over mensenrechten en algoritmes. Van Huffelen zegde toe in juni het implementatiekader voor het gebruik van algoritmes naar de Kamer te sturen. In aanloop naar het debat deed het Rathenau Instituut nog de oproep om met een realistische bril naar algoritmes te kijken. Volgens het onderzoeksinstituut is een garantie op onbevooroordeelde algoritmes immers niet te geven en zou daarom vooral de vraag op tafel moeten liggen welk niveau van profilering aanvaardbaar is.  
Videoregistratie debat
Opiniestuk Rathenau Instituut
 

Top over AI in het militaire domein

Bij de REAIM-summit over het verantwoord gebruik van AI in het militaire domein is besloten dat er een ‘global commission AI’ komt. De commissie moet wereldwijd bewustzijn bevorderen, verduidelijken wat er wordt verstaan onder AI in het militaire domein en bepalen hoe te komen tot verantwoorde ontwikkeling, productie en toepassing hiervan. De top vond op 15 en 16 februari plaats in Den Haag en werd georganiseerd door Nederland en Zuid-Korea. “We hebben met deze REAIM-summit de urgentie van dit onderwerp duidelijk op de kaart gezet. Het is nu zaak om verdere stappen te nemen. Ik ben verheugd dat we daarover overeenstemming hebben bereikt. Nederland zal een drijvende factor blijven, om over dit onderwerp tot internationale afspraken te komen”, aldus minister Hoekstra.
Persbericht Rijksoverheid
 

Kamer wil dat Rijk kiest voor Europees cloudinitiatief

Een meerderheid in de Kamer wil dat het Rijk kiest voor een Europese cloudaanbieder. Dat bleek afgelopen week bij het tweeminutendebat over het Rijksbreed cloudbeleid. Een VVD-motie (975) die hiertoe oproept werd door een meerderheid ondertekend en ook gesteund door staatssecretaris Van Huffelen. Bij de Kamer heerst de vrees dat persoonsgegevens buiten de EU onvoldoende zijn beschermd.
Verslag Tweeminutendebat
Motie VVD

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europees Parlement wil definitief naar schone auto in 2035

Het Europees Parlement heeft afgelopen week ingestemd met wetgeving om de verkoop van vervuilende auto's en bedrijfswagens per 2035 te verbieden. In 2030 moet de emissie voor personenauto al met 55 procent zijn teruggeschroefd ten opzichte van 2021. Verder wordt de Europese Commissie opgedragen uiterlijk in 2025 met een voorstel te komen hoe de voortgang gemonitord moet worden.
Nieuwsbericht Europees Parlement
 

Aanbevelingen voor inclusieve slimme stad

De denktank van het Europees Parlement heeft zes beleidsopties gepresenteerd om te komen tot een inclusieve transitie naar smart cities binnen de EU. Zij doen dit naar aanleiding van een studie naar de effecten van de transitie, met name op burgers en gebieden. In de studie worden een aantal uitdagingen geformuleerd en best practices om deze aan te pakken. De denktank stelt voor om bij beleid te kijken naar een toezichthouder om de digitale infrastructuur in steden in de gaten te houden. Ook moet de capaciteit en de digitale kennis bij overheidsdiensten worden versterkt. Verder wordt de aanbeveling gedaan om een kennisplatform op te zetten met best practices ter ondersteuning van repliceerbaarheid en opschaling van inclusieve slimme oplossingen.
Nieuwsbericht denktank Europees Parlement
Rapport denktank Europees Parlement
 

Kader Europese Octrooibescherming goedgekeurd

Met de ratificatie door Duitsland kan het Europese kader bescherming van intellectueel eigendom (IP) van start per 1 juni. Dat heeft het Europese patentbureau EPO laten weten. In eerste instantie doen 17 landen mee, maar EPO-voorzitter António Campinos verwacht dat meer lidstaten zullen aansluiten. "De goedkeuring door Duitsland opent de deur naar een nieuw tijdperk van IP-bescherming in Europa. Onder het eenheidsoctrooisysteem (Unitary patent system) zullen Europese bedrijven kunnen profiteren van bredere en effectievere octrooibescherming tegen lagere prijzen", aldus Campinos, die spreekt van 'een historisch moment voor innovators en de bescherming van uitvindingen in Europa'.
Nieuwsbericht EPO
 

EUA start onderzoek naar toekomstige samenwerking Europese universiteiten

De European University Association (EUA) is een project gestart om de toekomstige samenwerking van Europese universiteiten te onderzoeken. Het project Universities and the future of Europe (UniFE) richt zich op samenwerking in het kader van de fundamentele uitdagingen van deze tijd. "De huidige crises, en de geopolitieke, economische, sociale, ecologische en technologische veranderingen en onzekerheid die ze met zich meebrengen, hebben invloed op de manier waarop universiteiten werken, hun missies uitvoeren en samenwerken met Europese en mondiale partners. Om deze fundamentele uitdagingen het hoofd te bieden, speelt Europese samenwerking, zowel tussen universiteiten als op beleidsniveau, een cruciale rol", schrijft de EUA. Met het project moeten ideeën worden opgedaan over de vormgeving van de samenwerking en de bijbehorende politieke structuren en multilaterale kaders.
Nieuwsbericht EUA
 

EUA roept universiteiten op: Zet in op effectief gebruik AI-tools

De European University Association (EUA) sluit zich aan bij de opvatting van het deel van het wetenschapsveld dat stelt dat het verbieden van ChatGPT zinloos is. In plaats daarvan zou moeten worden ingezet op het effectief gebruiken van dergelijke tools. Universiteiten worden uitgedaagd om na te denken over de gevolgen voor leren en onderwijzen en de innovatieve elementen die daarbij een rol spelen. De EUA biedt aan universiteiten hierbij te ondersteunen.
Nieuwsbericht EUA
 

The Guild: Investeringen in fundamenteel onderzoek essentieel voor digitaal krachtige economie

Om de Europese Unie wereldwijd concurrerend te laten zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie en digitaal onderzoek moet worden geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek. Dat schrijft The Guild in een position paper in het kader van de consultatie Horizon Europe die door de Europese Commissie is uitgezet. "Dit zal de Europese Unie in staat stellen haar ambities voor strategische autonomie op het gebied van digitale technologieën waar te maken en tegelijk urgente maatschappelijke uitdagingen aan te gaan", zo valt te lezen. "Zonder de kennis die wordt voortgebracht door fundamenteel en grensverleggend onderzoek, zal de EU geen digitaal krachtige, concurrerende, veerkrachtige, circulaire en klimaatneutrale economie kunnen worden."
Nieuwsbericht The Guild
Position Paper The Guild
 

Europese Commissie komt met regels voor groene waterstof

De Europese Commissie heeft afgelopen week de kaders geschetst voor wat wordt gezien als groene of hernieuwbare waterstof. Op deze definitie werd al langer aangedrongen om duidelijkheid te creëren voor investeringen. Met de gepresenteerde kaders zullen investeerders volgens de Europese Commissie rechtszekerheid krijgen. "De kaders maken deel uit van een breed Europees regelgevingskader voor waterstof, met regels voor investeringen in energie-infrastructuur en voor staatssteun en met wettelijke doelstellingen voor hernieuwbare waterstof in de industrie en in het vervoer. Dat moet garanderen dat alle hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong worden geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit", zo valt te lezen in het persbericht. Volgens EURACTIV heeft Frankrijk in de onderhandelingen afgedwongen dat ook koolstofarme waterstof onder de definitie valt, waarmee groene waterstof ook afkomstig kan zijn van nucleaire elektriciteit.
Persbericht Europese Commissie
Artikel EURACTIV
 

Europese Commissie opent proefomgeving voor blockchaininnovaties

De Europese Commissie heeft afgelopen week een proefomgeving (regulatory sandbox) gecreëerd om innovatieve toepassingen voor Distributed Ledger Technologies (DLT) (waaronder blockchain) mogelijk te kunnen maken. Binnen deze omgeving moeten komende periode jaarlijks zo'n twintig projecten ondersteund worden waarbij veilig geëxperimenteerd kan worden en Europese beleidsmakers ervaring en kennis kunnen opdoen. Uiteindelijk moet dit input opleveren voor regelgeving. "Hoewel proefprojecten hebben aangetoond dat DLT een aanzienlijk potentieel heeft, heerst er rechtsonzekerheid omdat het beleid nog steeds wordt bepaald door veel actoren. Om de rechtszekerheid te vergroten is er behoefte aan een versterkte dialoog tussen regelgevers en innovators. De European Blockchain Regulatory Sandbox speelt in op deze behoefte door een vertrouwde omgeving te bieden voor regelgevers en aanbieders van DLT-technologieën", zo valt te lezen in de toelichting.
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Europees Parlement wil in 2025 automatische erkenning kwalificaties binnen EU

Tijdens het Europese Jaar van Vaardigheden moet ook aandacht zijn voor de wederzijdse erkenning van vaardigheden, competenties en kwalificaties binnen de EU. Dat wil het Europees Parlement, schrijft Neth-ER naar aanleiding van een debat hierover. In 2025 moet in ieder geval geregeld zijn dat kwalificaties wederzijds worden erkend. Ook moet er iets gedaan worden aan het verschil in vraag en aanbod van vaardigheden. Zo wil het EP dat er meer wordt ingezet op vaardigheden die samenhangen met de groene en digitale transitie.
Verslag Europees Parlement
Artikel Neth-ER
 

Lidstaten voor Europees hof om open overheidsdata

De Europese Commissie sleept diverse EU-landen, waaronder Nederland en België, voor het Europese Hof vanwege het niet implementeren van wetgeving om overheidsdata vrij beschikbaar te maken. Met de richtlijn inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie, die in 2019 van kracht werd, moet de ontwikkeling van innovatieve tools worden gestimuleerd. Denk hierbij aan mobiliteitsapps. Bovendien moet met de richtlijn de transparantie over publiek gefinancierde onderzoeken worden vergroot. In 2021 hadden de lidstaten de richtlijn al moeten hebben geïmplementeerd en volgens de Europese Commissie zijn hierover meerdere aanmaningen gestuurd.
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Duits grondwettelijk hof grijpt in om AI-surveillancesoftware

Het Duitse Constitutionele Hof deed een mogelijk verstrekkende uitspraak over het gebruik van AI-surveillancesoftware door de politie in sommige gemeenten. Daarover schreef EURACTIV afgelopen week. Burgerrechtenorganisaties hadden de zaak aangespannen, omdat de door Palantir ontwikkelde software gebruikt zou worden voor predictive policing (inzet van AI en data science voor wetshandhaving) met het risico op discriminatie. Volgens het Hof blijven de gronden voor inmenging ver achter bij de grondwettelijk vereiste drempel van een identificeerbaar gevaar. Het gebruik van AI-tools voor opsporing is een belangrijk discussiepunt bij de onderhandelingen over de Europese AI Act. Mensenrechtenorganisaties willen in ieder geval het risico uitsluiten op bevooroordeelde of discriminerende systemen.
Artikel EURACTIV
Verklaring Constitutioneel Hof

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OII: Beleidsmakers moeten aan de slag met raamwerk voor OSINT en AI

Beleidsmakers moeten aan de slag met het ontwikkelen van een raamwerk voor het gebruik van kunstmatige intelligentie bij Open Source Intelligence (OSINT). Daarvoor pleiten onderzoekers van het Oxford Internet Institute (OII). OSINT wordt steeds vaker gebruikt in conflicten (bijvoorbeeld in Oekraïne), maar wordt vanuit de andere kant ook steeds vaker gemanipuleerd. Ook wordt hierbij steeds vaker kunstmatige intelligentie ingezet om openbaar beschikbare data te kunnen koppelen. Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk te komen tot een kader om betrouwbaarheid, transparantie en toezicht vast te leggen. "Als dat niet gebeurt zal het moeilijk worden om feiten en verkeerde informatie te onderscheiden", aldus de onderzoekers, die benadrukken dat dit nodig is om de betrouwbaarheid van de inlichtingenpraktijk te waarborgen.
Artikel Oxford Internet Institute
Publicatie Springer
 

NAVO werkt aan norm voor kunstmatige intelligentie

De Data and Artificial Intelligence Review Board (DARB) van de NAVO is gestart met de ontwikkeling van een certificeringsnorm voor kunstmatige intelligentie. De norm moet ervoor zorgen dat bedrijven en instellingen binnen het bondgenootschap handelen overeenkomstig het internationaal recht en de normen en waarden van de NAVO. "Dit zal helpen om vertrouwen op te bouwen tussen de innovatiegemeenschap, operationele eindgebruikers en het grote publiek", zo valt te lezen in een persbericht. De NAVO verwacht dat het DARB zal bijdragen aan de digitale transformatie van de NAVO. "Op dit moment test de NAVO AI op gebieden als cyberdefensie, klimaatverandering en beeldanalyse".
Nieuwsbericht NAVO
 

Open Science Conference: Open wetenschap inzetten voor bereiken SDG's

Om de rol van open science bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bevorderen moet gewerkt worden aan inclusie en gelijkheid. Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van de derde Open Science Conference van de Verenigde Naties die eerder deze maand werd gehouden. Daarover schrijft University World News. "We moeten zorgen voor een systeembrede verschuiving naar bibliodiversiteit, inclusiviteit en meertaligheid, beter communiceren over wetenschap, partnerschappen opbouwen en een wetenschap nastreven die voor iedereen van maatschappelijk belang is", zo valt te lezen in de conceptnota. "De SDG's kunnen een multifunctioneel kader bieden dat open wetenschap leidt naar het dienen van het algemeen belang. [..] De wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap moet actief strategieën zoeken om inclusiviteit te bereiken en de kloof tussen hoge-, midden- en lage-inkomenslanden te overbruggen."
Nieuwsbericht University World News
 

Bescherming ontwerpen cruciaal voor ontsluiten innovatieve potentieel kleine bedrijven

Het Britse Enterprise Research Centre (ERC) analyseerde hoe de bescherming van intellectueel eigendom (IE) kleinere bedrijven helpt om te kunnen innoveren. Uit hun analyse blijkt dat geregistreerde ontwerpen 'een cruciale rol' spelen bij het ontsluiten van het IE-potentieel van bedrijven om bij te dragen aan innovatie en waardecreatie. Deze erkenning zou er volgens ERC voor moeten zorgen dat de overheidssteun voor ontwerp niet zo 'mager' blijft in vergelijking met de steun voor onderzoek en ontwikkeling.
Analyse ERC
 

ITIF: Stimuleer fiscale prikkels voor onderzoek en ontwikkeling

Het versterken van fiscale prikkels om te investeren in onderzoek en ontwikkeling zou in de VS veel extra goedbetaalde banen opleveren. Dat concludeert denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF). Volgens hen zijn de fiscale prikkels door recente regelgeving beperkt in vergelijking met vergelijkbare economieën en wordt hierdoor de volledige potentie van O&O niet behaald. "Het congres zou de federale fiscale prikkels voor O&O moeten versterken door bedrijven toe te staan de R&D-uitgaven volledig in het eerste jaar te besteden en door de R&D-krediettarieven te verdubbelen. Sommige staten zouden meer profiteren dan andere, maar ze zouden allemaal directe banencreatie zien", zo is de conclusie.
Publicatie ITIF
Nieuwsbericht ITIF
 

Samenwerking VS en Nederland om quantumonderzoek

De VS en Nederland hebben afgelopen week een gezamenlijke verklaring ondertekend om samen te werken op het gebied van quantumonderzoek. Daarover schreef Nextgov afgelopen week. In de verklaring zijn onder andere afspraken gemaakt over het creëren van O&O-kansen voor academische instellingen, industriële consortia en grote laboratoria. Ook wordt ingezet op de ondersteuning van de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs, "wat onder meer de uitwisseling van personeel kan omvatten".
Artikel Nextgov
Statement VS en Nederland
 

VS: Kritische rapporten over cyberveiligheid

Twee kritische rapporten over de staat van de cyberweerbaarheid in de VS afgelopen week. Zo zijn er volgens het Bipartisan Policy Center nog altijd kwetsbaarheden in de kritieke infrastructuur. Ook is er een tekort aan cyberprofessionals en is er sprake van onduidelijke regelgeving. In het rapport worden in totaal acht risico's geïdentificeerd. Uit een rapport van het Government Accountability Office blijkt daarnaast dat door de federale agentschappen veel van de aanbevelingen om gevoelige gegevens beter te beschermen niet zijn opgepakt. Van de 236 aanbevelingen uit 2010 zouden er slechts 96 zijn geïmplementeerd.
Rapport Bipartisan Policy Center
Rapport Government Accountability Office
Artikel Nextgov (rapport BPC)
Artikel Nextgov (rapport GAO)
 

Merics: Gezamenlijke aanpak westen om afhankelijkheid China te beperken

Het westen zou met een gezamenlijke aanpak de technologische afhankelijkheid en macht van China drastisch kunnen beperken. Dat stelt denktank Merics in een rapport over de prioriteiten in het transatlantische China-beleid. Zo wordt voorgesteld om gezamenlijk standaarden af te spreken om kwetsbaarheden te dichten. Ook zouden afspraken gemaakt kunnen worden over kennis- en onderzoeksbeveiliging en AI-governance. Met betrekking tot de klimaataanpak is samenwerking met China volgens Merics noodzakelijk, maar zou wel de leiding gepakt kunnen worden in de transformatie naar groene technologie en het verdiepen van partnerschappen met ontwikkelingslanden.
Nieuwsbericht Merics
Rapport Merics (pdf)
 

Canada zet stappen om kennisveiligheid

De Canadese regering neemt maatregelen om technologische spionage en diefstal van intellectueel eigendom tegen te gaan. Dat is afgelopen week bekendgemaakt. Deze stap is een reactie op de toenemende zorgen over buitenlandse dreigingen al worden geen specifieke landen genoemd. De regering heeft de Canadese  Foundation for Innovation en de Federal Research Funding Councils verzocht om "een versterkte houding ten aanzien van de nationale veiligheid" aan te nemen. Concreet betekent dit dat subsidieaanvragen met betrekking tot gevoelige technologieën of onderzoeksgebieden niet worden gehonoreerd als betrokken onderzoekers zijn aangesloten bij landen die een risico vormen voor de nationale veiligheid. "We hebben grote vooruitgang geboekt bij het beschermen van het Canadese onderzoeksecosysteem, maar met de huidige dreiging is verdere actie nodig", aldus de verklaring.
Artikel Science Business
Statement Canada
 

Nieuw Zeeland kan alvast meedoen met Horizon Europe

Na het eind vorig jaar gesloten associatieakkoord kan Nieuw Zeeland nu meedoen met pilaar 2 van Horizon Europe, ondanks dat het verdrag nog moet worden geratificeerd. Dat heeft de Europese Commissie laten weten.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Science Business