Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 22 juni 2023

De internationaliseringsplannen van minister Dijkgraaf houden de gemoederen flink bezig. Deze zomer komt OCW met een wetsvoorstel. De OESO heeft een rapport gepubliceerd met aanbevelingen om burgers meer bij innovatiebeleid te betrekken. Afrikaanse en Europese onderzoeksinstellingen gaan samenwerken in zeventien onderzoeksclusters. In het Amerikaanse congres woedt een discussie of AI-systemen wettelijk patenten mogen verwerven. Afgelopen week reageerde het kabinet op het AWTI-advies Strategisch Samenspel over hoe de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie gebundeld kunnen worden.
Komende week spreekt AWTI-voorzitter Eppo Bruins met Onderwijsraad-voorzitter Edith Hooge over de verbinding van Nederlands en Europees kennisbeleid tijdens het Neth-ER evenement op 27 juni. Aanmelding is nog mogelijk tot en met 23 juni: 
Programma en registratie
 

Nieuws van de AWTI

Kabinetsreactie op AWTI-advies Strategisch Samenspel

Minister Adriaansens van EZK stuurde afgelopen maandag de kabinetsreactie op het AWTI-advies ‘Strategisch samenspel’ naar de Tweede Kamer. De minister gaat uitgebreid in op de aanbevelingen van de AWTI. Het kabinet is het met de AWTI eens dat gestreefd moet worden naar een zo goed mogelijke aansluiting van Nederlands en EU-WTI-beleid. Daarbij is een meer strategische inzet noodzakelijk en zullen er scherpere keuzes gemaakt moeten worden.

Kabinetsreactie AWTI-advies Strategisch Samenspel
Advies Strategisch Samenspel

 

De opvallendste berichten van afgelopen week

Inspectie kritisch op complexe organisatie van hogescholen en universiteiten

De ingewikkelde en onduidelijke juridische organisatie achter hogescholen en universiteiten zorgt voor onzekerheden bij studenten en medewerkers. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘Verwarring in Veelvoud’. Doordat er steeds een samenstelling is van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke entiteiten bij instellingen is het ook voor de inspectie vaak moeilijk vast te stellen wie waarop is aan te spreken. ScienceGuide en U-Today hebben naar aanleiding van het rapport een artikel geschreven. Bijna alle instellingen hebben een juridische organisatie met meerdere rechtspersonen met verschillende regels. “Wanneer er meerdere rechtspersonen in het spel zijn, is het voor studenten niet altijd duidelijk wie waarop is aan te spreken en wat hun eigen rechten zijn. Dit probleem speelt zowel in het bekostigde als het niet-bekostigde onderwijs”, aldus het rapport. De huidige situatie zou ‘belemmerend’ kunnen werken voor de eventuele komst van instellingsaccreditatie. De Inspectie concludeert dat de huidige praktijk vraagt om grondige doordenking van de wet- en regelgeving.
Kamerbrief bij rapport over de juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide
 

Franse president Macron wil zeven miljard euro investeren in deep tech en groene technologie

De Franse president Macron wil dat Frankrijk meer gaat investeren in kunstmatige intelligentie en groene technologieën als tegenwicht aan de dominantie van China en de VS. Dat schrijft Euractiv naar aanleiding van een toespraak van Macron op de Franse techbeurs VivaTechnology, waarin hij zijn strategische visie uiteenzette. Macron heeft aangekondigd meer dan 7 miljard euro te investeren in eersteklas Franse technologieën. Met steun van het bedrijfsleven hoopt Macron uiteindelijk 35 tot 40 miljard euro aan totale investeringen te bereiken.
Artikel Euractiv
 

Brookings: Nieuwe technologie hoeft geen bedreiging te zijn

In een publicatie op Brookings beargumenteren onderzoekers dat de opkomst van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie niet hoeft te betekenen dat banen verloren gaan en de sociale ongelijkheid toeneemt. In het artikel wordt verwezen naar anderen die oproepen om AI-onderzoek te richten op toepassingen die ondersteunend zijn voor medewerkers in plaats van op toepassingen die taken overnemen. De auteurs van het artikel noemen dit onderscheid tussen automatisering en verrijking (augmentation) misleidend en hebben een model uitgewerkt om aan te tonen dat ook automatisering positieve effecten kan hebben. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe toepassingen zorgen voor nieuw werk of ruimte biedt voor andere werkzaamheden. Volgens de auteurs zou deze benadering ook de inzet moeten zijn voor onderzoekers en beleidsmakers.
Analyse Brookings
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Dijkgraaf schetst plannen om grip te krijgen op internationalisering

Afgelopen week schetste minister Dijkgraaf tijdens een commissiedebat zijn plannen om meer grip te krijgen op internationalisering. Dijkgraaf wil onder meer een ‘numerus fixus’ en ‘noodcapaciteitsfixus’ mogelijk maken voor Engelstalige varianten van opleidingen, zodat het aantal internationale studenten beter beheerst kan worden. Ook wil Dijkgraaf het taalbeleid aan te scherpen: als het aan de minister ligt mag nog maar één derde van de bachelorvakken in het Engels worden aangeboden en komt er een nieuwe ‘toets voor anderstalig onderwijs’ voor volledig Engelstalige bacheloropleidingen. In de zomer komt OCW met een wetsvoorstel. Dijkgraaf hoopt dat deze wet in kan gaan vanaf het studiejaar 2024-2025. Verschillende partijen opperden om naar de bekostiging te kijken, aangezien instellingen nu financieel belang hebben bij het werven van meer buitenlandse studenten. Meerdere partijen denken dat een verhoging van de ‘vaste voet’ (basisbekostiging voor het onderwijs dat iedere instelling krijgt los van het aantal studenten) deze prikkel kan wegnemen. Dijkgraaf kan zich hier niet in vinden en waarschuwt voor mogelijke negatieve neveneffecten. “Ik snap de wens voor zekerheid, maar er zitten ook nadelen aan een hogere vaste voet. Je kan zelfs als instelling onder water komen te staan. We moeten op een holistische manier kijken naar bekostiging, want het raakt alles”, aldus de minister. Diverse media, waaronder HOP en ScienceGuide, hebben verslag uitgebracht over het debat.
Liveblog U-Today
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide
 

Universiteiten maken zich zorgen over internationaliseringsplannen

De Erasmus Universiteit maakt zich zorgen over de plannen van minister Dijkgraaf om het Engelstalig hoger onderwijs aan banden te leggen. De universiteit vreest dat de uitvoering van de plannen grote gevolgen zouden hebben voor internationale studenten en medewerkers. "Wij geloven dat een échte international classroom onze studenten ontzettend veel brengt, en dit mag niet verloren gaan. Onze internationals maken een integraal deel uit van onze gemeenschap. Wij zullen er alles aan doen om invloed uit te oefenen op de verdere uitwerking van de plannen van de minister”, aldus Ed Brinksma, voorzitter van het college van bestuur. Ook ScienceGuide schrijft dat het debat tot grote zorgen in de sector heeft geleid. In een artikel zijn de reacties van verschillende kritische hoogleraren gebundeld. Zo vindt hoogleraar Jochen Mireau dat universiteitenkoepel UNL ‘alles op alles’ moet zetten om dit plan tegen te houden. In aanloop naar het commissiedebat heeft UNL namens de universiteiten vier voorstellen gedaan om de positieve effecten van internationalisering te behouden en de gesignaleerde knelpunten te adresseren.
Artikel ScienceGuide
Nieuwsbericht UNL
Nieuwsbericht Erasmus Universiteit
 

Rathenau Instituut: Stel publieke waarden en algemeen belang centraal in het valorisatiebeleid

Publieke waarden en het algemeen belang moeten leidend zijn in de keuze welke valorisatie-initiatieven te ondersteunen met publiek geld. Dit kan door financiële steun van valorisatie te verbinden aan het transitiebeleid. Hierbij is de commerciële waarde van kennisbenutting ondergeschikt aan de bijdrage ervan aan een gewenste maatschappelijke transitie. Dat stelt het Rathenau Instituut in een bericht aan de Kamer, in aanloop naar het commissiedebat innovatie. Ook moet de politiek werk maken van een visie op maatschappelijk verantwoorde opschaling als leidraad voor steun aan startups en scale-ups.
Publicatie Rathenau Instituut
 

Dijkgraaf steunt NWO-onderzoek naar diversiteit in wetenschap

Minister Dijkgraaf verdedigt het NWO-onderzoeksprogramma voor kansengelijkheid en inclusie binnen de academische wereld. Dat blijkt uit de beantwoording van kritische schriftelijke vragen van de VVD en FvD. Volgens Dijkgraaf hoeft het stimuleren van een ondervertegenwoordigde groep de waardering van andere groepen niet in de weg te staan. “Het betreft een onderzoeksproject, waarin onder meer onderzoek zal worden uitgevoerd naar de weerstand tegen quota om bestaande patronen, structuren en processen te doorbreken daar waar zij een gezondere, inclusievere wetenschap in de weg staan (specifiek voor ‘geracialiseerde’ Nederlandse onderzoekers in dit geval). Nederland kent academische vrijheid om dergelijke vragen te onderzoeken”, zo valt te lezen. De minister ziet geen aanleiding om actie te ondernemen en wacht de onderzoeksresultaten met interesse af. U-Today heeft uitgebreider geschreven over de kwestie.
Artikel HOP/U-Today
Beantwoording schriftelijke vragen VVD
Beantwoording schriftelijke vragen FvD

 

TNO lanceert centrum voor maatschappelijke innovatie en strategie

TNO heeft een nieuw centrum voor maatschappelijke innovatie en strategie gelanceerd. In het nieuwe centrum ‘TNO Vector’ moeten de maatschappelijke en strategische aspecten van technologie en transities gebundeld worden. Het centrum brengt de kennis en kunde van 100 ingenieurs, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, economen, econometristen, wiskundigen, politicologen en juristen samen. “Technologie vormt de basis voor het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar voor we staan. Maar er is meer dan technologie alleen nodig. Daarom is TNO Vector opgericht. TNO Vector opereert dwars door de kerndomeinen van TNO heen om handelingsperspectief te bieden aan ondernemers, bestuurders en beleidsmakers en zo de transities te versnellen”, aldus Tjark Tjin-a-Tsoi, CEO van TNO.
Artikel TNO
 

Petitie: Nederland moet het voortouw nemen bij de regulering van AI

De Nederlandse overheid moet het voortouw nemen bij de regulering van kunstmatige intelligentie, stelt de petitie Control AI. Daarvoor pleiten oud-politici, wetenschappers en schrijvers in een petitie. Initiatiefnemers Mark Thiessen (voormalig VVD-campagnestrateeg) en Kees Verhoeven (voormalig D66-Kamerlid) zetten de redenen voor de petitie uiteen in een opiniestuk in de Volkskrant. De petitie roept onder andere op om een leidende rol in Europa te nemen op het gebied van regulering, om een Rijksbreed actieplan op te stellen op basis van een geüpdate versie van het WRR-rapport over AI én om meer te investeren in onderzoek naar de risico’s van AI.
Petitie Control AI
Artikel RTL
Artikel Binnenlands Bestuur
 

TNO pleit voor nationale hightech strategie

Nederland moet werk maken van een gezamenlijke nationale hightech strategie van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Dit is nodig om de kansen te verzilveren die de snelle ontwikkeling van technologieën als AI, quantum en fotonica en de maatschappelijke opgaven op gebied van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid creëren voor de Nederlandse hightech. Dat stelt TNO in een whitepaper. "De Nederlandse hightech heeft het potentieel om de komende decennia een handvol nieuwe ASML’s voort te brengen. Dat vereist een gezamenlijke aanpak vanuit een krachtige innovatieagenda”, aldus Arnoud de Jong, Managing Director TNO High Tech Industry.
Artikel TNO
Artikel AG Connect

Kabinet wil deepfaketechnologie niet verbieden

Onwenselijk gebruik van deepfaketechnologie is via het huidige recht in algemene zin goed  te adresseren. Een apart wettelijk verbod is daarom niet nodig. Dat schrijven ministers Yesilgoz en Weerwind in een beleidsreactie op twee WODC-rapporten over immersieve technologieën en deepfakes. Het kabinet besluit hiermee om een aangenomen VVD-motie niet uit te voeren, waarin werd opgeroepen om bepaalde vormen van de technologie tegen te gaan en bepaalde onderdelen wettelijk te verbieden. "Een algemener verbod op het gebruiken van deepfaketechnologie als zodanig is daarvoor niet noodzakelijk en heeft ook negatieve effecten. Van belang is tevens dat een eventueel breed verbod in strijd kan komen met verschillende (fundamentele) rechten zoals de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van kunsten en wetenschappen”, aldus de ministers. Het kabinet wil wel aanvullende maatregelen nemen om bewustwording te verbeteren en misbruik van de technologie tegen te gaan.
Kamerbrief met beleidsreactie op de WODC onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieen

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europees Parlement wil vrijstellingen voor onderzoek in AI Act

Afgelopen week is de AI Act aangenomen door het Europees Parlement, waardoor de onderhandelingen met de lidstaten kunnen beginnen. Science Business en Neth-ER hebben een artikel geschreven over de gevolgen van het standpunt van het Parlement voor onderzoek en innovatie. Het Parlement heeft 31 amendementen toegevoegd die ervoor moeten  zorgen dat onderzoek en innovatie rondom AI niet gehinderd worden. Eén van de amendementen stelt expliciet dat ‘de AI Act onderzoek en innovatie (O&I) moet bevorderen en vrijheid van onderzoek moet respecteren’. Enkele relevante voorstellen zijn dat AI-systemen voor onderzoeksactiviteiten worden vrijgesteld van regelgeving, dat de Commissie elke vier jaar rapporteert over de Europese onderzoeksinvesteringen in AI en dat academici en het Joint Research Centre een vaste plek krijgen in het (nog op te richten) European AI Office.
Artikel Neth-ER
Artikel Science Business
 

EIC en EIT lanceren nieuwe Europese prijs voor vrouwelijke innovators

De European Innovation Council (EIC) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) hebben een gezamenlijke Europese prijs voor vrouwelijke innovators gelanceerd. Er worden geldprijzen beschikbaar gesteld voor vrouwelijke innovators (oprichters en medeoprichters van een bedrijf), veelbelovende jonge innovators (onder de 35 jaar) én voor vrouwelijk leiderschap (mensen met een directe band met de EIT-gemeenschap of bestaande kennis- en innovatiegemeenschappen). “Deze nieuwe prijs wordt uitgereikt om Europa en vrouwelijke innovators te inspireren. De prijs, gelanceerd door de European Innovation Council en het European Institute of Innovation and Technology, heeft tot doel de belemmeringen voor vrouwen in het bedrijfsleven en de technologie weg te nemen. Ik kijk er naar uit om veel inzenders te zien”, aldus Eurocommissaris Vestager.
Persbericht EIC
 

Europese Commissie vindt uitsluiting Huawei en ZTE van 5G-netwerken gerechtvaardigd

De Europese Commissie vindt de besluiten van lidstaten om de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE beperkingen op te leggen of uit te sluiten van 5G-netwerken gerechtvaardigd. Volgens een voortgangsrapport van de Europese Commissie over de implementatie van de EU-Toolbox voor cybersecurity van 5G zouden deze bedrijven hogere veiligheidsrisico’s met zich meebrengen in vergelijking met andere bedrijven. “Uit dit verslag blijkt duidelijk dat het een dringende prioriteit is dat de nationale autoriteiten hun inspanningen afronden om de maatregelen van de EU-toolbox voor 5G volledig uit te voeren om de collectieve veiligheid van de EU te beschermen. Het voltooien van deze inspanningen, en met name het identificeren en beperken van de toegang tot 5G-leveranciers met een hoog risico, is van vitaal belang voor het verzegelen van de infrastructuur van de veiligheidsunie”, aldus Eurocommissaris Schinas.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Computable
Artikel Politico
Artikel Euractiv
 

Europarlementariër komt met verbeterplan voor EU Net-Zero Industry Act

Het Europees Parlement overweegt aanpassingen in het voorstel voor de Net-Zero Industry Act (NZIA) om het makkelijker te maken voor de industrie om de productie van netto-nul technologieën uit te breiden. In een artikel op Science Business worden de suggesties van Europarlementariër en rapporteur Christian Ehler uiteen gezet. Ehler benadrukt dat de wet ‘eenvoudig, begrijpelijk en succesvol moet zijn’ en pleit daarom voor meer duidelijkheid over wat telt als groene technologie en wat niet. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de lijst met technologieën te koppelen aan de bestaande ‘EU-taxonomie voor duurzame activiteiten’. Ook wil Ehler af van het voorgestelde ‘tweeklassensysteem’ voor ondersteuning van groene technologieprojecten (op basis van het feit of ze als strategisch worden beschouwd of niet) en pleit voor een bredere dekking van de toeleveringsketen voor groene technologieën.
Artikel Science Business
 

ENISA pleit voor meer onderzoek naar AI in relatie tot cybersecurity

Het Europees uitvoerend agentschap voor cybersecurity (ENISA) pleit voor meer onderzoek naar het gebruik van AI in relatie tot cybersecurity. Het agentschap heeft vier rapporten gepubliceerd over de meest ingrijpende uitdagingen op het gebied van AI. In een artikel op Neth-ER is een overzicht te vinden van vijf belangrijke onderzoeksbehoeften, waaronder de ontwikkeling van AI-trainingsmodellen rondom cybersecurity gerelateerde scenario’s en de mogelijkheden om AI te gebruiken om het mogelijke gedrag van een cyberaanvaller in kaart te brengen.
Persbericht ENISA
Artikel Neth-ER
 

EU Startup Nations Alliance breidt uit naar 15 lidstaten

Cyprus, Duitsland, Griekenland, Litouwen, Luxemburg en Polen hebben zich aangesloten bij de EU Startup Nations Alliance (ESNA). Na deze uitbreiding bestaat de alliantie uit 15 lidstaten. ESNA is het uitvoeringsorgaan van de EU Startup Nations Standard en heeft als doel om ondernemerschap aan te jagen en de groei van startups te versnellen. ESNA werkt onder andere aan de ontwikkeling van een ‘éénloketsysteem’ voor technologisch en ondernemerstalent in derde landen die in de starterssector van een EU-land willen werken. Nederland is geen lid van de alliantie.
Persbericht Europese Commissie
 

EU-ministers willen duidelijkere regels over het gebruik van algoritmes in de platformeconomie

De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over betere bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. De ministers willen onder andere meer transparantie over de inzet van algoritmes in de platformeconomie. Zo moeten medewerkers van platformbedrijven (zoals maaltijdbezorgers en taxichauffeurs) het recht krijgen om altijd te weten waarom een algoritme ze uitsluit van een app en moet het mogelijk worden om daartegen in beroep te gaan. “Dit akkoord is een belangrijke stap vooruit voor platformwerkers. Veel van hen zien zich genoodzaakt te werken als zzp’er, terwijl ze eigenlijk werknemer zijn. Daardoor missen ze de bescherming waar ze recht op hebben. Nederland heeft daarom ingezet op een akkoord dat schijnzelfstandigheid tegengaat en platformwerkers meer controle geeft over de algoritmes die hun werk bepalen. Hiermee zorgen we in heel Europa voor een betere balans tussen de duurzame ontwikkeling van platformbedrijven en de bescherming van werknemers”, aldus minister Van Gennip. De lidstaten kunnen nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement over de definitieve richtlijn.
Persbericht Rijksoverheid
Persbericht Europese Raad
 

Rapport Europese Commissie over de rol van AI in de wetenschap

De kans dat toekomstige wetenschappelijke ontdekkingen worden aangestuurd door AI-toepassingen en -tools zal, als de huidige trends doorzetten, aanzienlijk toenemen. Dat stellen onderzoekers van de Europese Commissie in een rapport over de rol van kunstmatige intelligentie in wetenschappelijk onderzoek in verschillende wetenschapsdomeinen. De prestaties op het gebied van AI in de wetenschap van de EU blijken sterk te verschillen tussen de lidstaten. De onderzoekers waarschuwen dat de EU voor belangrijke uitdagingen kan komen te staan wanneer zij de ontwikkeling en toepassing van AI in de wetenschap onvoldoende weet bij te houden.
Publicatie Europese Commissie
 

CER: EU is opgewassen tegen Amerikaanse en Chinese subsidies voor groene technologieën

Europa heeft een sterke positie op het gebied van groene technologieën, maar wordt geconfronteerd met groeiende gesubsidieerde productie in de VS en China. Toch kan Europa haar positie te behouden, stelt de denktank Centre for European Reform (CER). CER waarschuwt dat een subsidiewedloop de interne markt van de EU kan verstoren, prikkels om te innoveren kan verzwakken en een overtollige productiecapaciteit kan creëren. De denktank pleit daarom dat de EU haar subsidies moet richten op sectoren waar hulp op korte termijn nodig is om opkomende Europese industrieën, zoals waterstof, te helpen opschalen. Daarnaast zou de EU zich moeten richten op markten voor goederen, zoals windturbines, waar wereldwijd een oligopolie of duopolie dreigt te ontstaan en waarin een afhankelijkheid van China riskant is.
Publicatie CER

Risico’s en kansen rond het gebruik van collaboratieve industriële robots

De afgelopen jaren stijgt het aantal toepassingen van ‘collaboratieve robots’, die ontworpen zijn om samen te werken met mensen. De Denktank van het Europees Parlement heeft een analyse gepubliceerd over de kansen en risico’s van de technologie, met speciale nadruk op belangrijke aspecten zoals veiligheid. Daarnaast schetsen de onderzoekers beleidsopties die de EU in staat zouden stellen om voorop te blijven lopen op het gebied van deze technologie. 

Publicatie Denktank Europees Parlement
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO-aanbevelingen om burgers te betrekken bij innovatiebeleid

De OESO heeft een rapport met  aanbevelingen gepubliceerd met betrekking tot de vraag hoe overheden burgers kunnen betrekken bij innovaties. Volgens de internationale organisatie voor economische samenwerking is het van belang dat innovatiebeleid sociaal ingebed is om effectief te kunnen zijn bij het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. In de praktijk blijkt het echter lastig om alle groepen goed te betrekken. De OESO doet daarom suggesties voor wanneer en hoe burgers betrokken kunnen worden bij het maken van innovatiebeleid. Als dit goed gebeurt zal dat de kwaliteit van het beleid verhogen, het draagvlak vergroten en het vertrouwen in de overheid versterken.
Rapport OESO
 

Oproep ITIF: VS moet instemmen met investeringen in CHIPS and Science Act

De Amerikaanse denktank ITIF roept de regering-Biden en het congres op om de middelen toe te wijzen die zijn aangemerkt in de CHIPS and Science Act en de Inflation Reduction Act. "Het congres zou zijn belofte moeten nakomen en deze autorisaties moeten toewijzen om innovatie op het gebied van energie en andere kritieke technologieën verder te stimuleren", schrijft ITIF. Vorige maand deed Brookings een vergelijkbare oproep (zie de nieuwsbrief van 25 mei). Zij waarschuwden toen al dat de financiering achterblijft, ook in het licht van het schuldenplafond.
Publicatie ITIF
Artikel Brookings
 

Afrikaanse en Europese onderzoeksinstellingen starten samenwerking

De African Research Universities Alliance (ARUA) heeft samen met The Guild zeventien onderzoeksclusters opgezet. Het doel van deze Afrikaans-Europese Clusters of Research Excellence (CoRE) is om de samenwerking te versterken in de aanpak van gezamenlijke uitdagingen. Zij benadrukken daarbij dat gelijkheid een voorwaarde is voor impactvol onderzoek. Volgens Jan Palmowski, secretaris-generaal van The Guild, hebben de Afrikaanse Unie en de Europese Unie onderzoek en onderwijs vastgelegd als belangrijk onderdeel van de strategische relatie. "De Clusters of Research Excellence zullen er in belangrijke mate toe bijdragen dat deze visie werkelijkheid wordt. We hopen dat ze een inspiratie zullen zijn voor andere onderzoekers en instellingen", aldus Palmowski
Nieuwsbericht The Guild
 

Brookings analyseert drie uitdagingen rond AI-regulering

Denktank Brookings diepte afgelopen week de drie uitdagingen uit rond het reguleren van AI: 1) de snelheid waarmee AI zich ontwikkelt, 2) welke onderdelen gereguleerd dienen te worden en 3) hoe die regulering wordt ingevuld. Op het eerste punt stelt Brookings dat overheden op dezelfde 'agile'-manier moeten werken als de techbedrijven. Hiermee kan snel worden geacteerd bij nieuwe ontwikkelingen, maar wordt innovatie niet in de weg gestaan. Wat punt 2 en 3 betreft  worden vier pijlers voor regulering en toezicht vastgesteld: zorgplicht, transparantie, veiligheid en verantwoordelijkheid. In de VS zijn inmiddels voorstellen gedaan om een bureau op te zetten om het toezicht te organiseren. Bij de invulling wordt in belangrijke mate gekeken naar de Europese oplossingsrichting. "Toezicht moet gericht zijn op het verminderen van de effecten van de technologie in plaats van het micromanagen van de technologie zelf", zo valt te lezen. "Dergelijk toezicht begint met de erkenning dat, omdat de effecten van digitale technologie niet uniform zijn, toezicht op die effecten geen "one size fits all"-oplossing is. Om dit te bereiken heeft de EU een invulling gekozen die erkent dat de vele use-cases voor AI gepaard gaan met verschillen in toepassing, acceptatie en risico's."
Analyse Brookings
 

ITIF: Bescherm innovators, zorg voor striktere eigendomsrechten

De VS zou innovatie kunnen aanjagen door weer strenger te worden op het bewaken van intellectueel eigendom. Die oproep doet denktank ITIF in een nieuw rapport. Volgens ITIF-onderzoeker Stephen Ezell is er een trend zichtbaar dat rechten worden aangetast, bijvoorbeeld om de tarieven voor medicijnen te verlagen. Hierdoor dalen de inkomsten van innovators en worden investeerders terughoudend. In het artikel worden negen argumenten weerlegd van voorstanders van het beperken van IE-rechten. "De Verenigde Staten waren decennialang de belangrijkste pleitbezorger voor een wereldwijd handelssysteem dat intellectuele-eigendomsrechten respecteerde en handhaafde, omdat de Amerikaanse economie en miljoenen banen ervan afhingen en omdat beleidsmakers begrepen hoe belangrijk intellectuele-eigendomsrechten zijn voor wereldwijde vooruitgang", aldus Ezell." Helaas lopen veel Amerikaanse beleidsmakers nu weg van die cruciale rol, al te vaak pleitend voor zwakkere IE-rechten en handhaving."
Publicatie ITIF
 

VS: Discussie over AI als uitvinder

In het Amerikaanse congres woedt een discussie of het wenselijk is om AI-systemen de wettelijke mogelijkheid te geven om patenten te verwerven, schrijft Roll Call. Voorstanders beargumenteren dat dit innovatie zal aanjagen en voorkomt dat uitvinders met hun door AI-gegenereerde innovatie elders patent aanvragen. Sommigen stellen daarom dat de wet moet worden gewijzigd om een AI-systeem te kunnen aanwijzen als uitvinder. Volgens Ryan Abbott, professor aan de Universiteit van Surrey, kunnen "de eigenaren van deze systemen worden aangemoedigd om uitvindingen bekend te maken in plaats van ze als handelsgeheimen te bewaren, en het zal de investeringen aanmoedigen die nodig zijn om uitvindingen te commercialiseren". De discussie richt zich ook op de vraag of het AI-systeem daadwerkelijk de uitvinding doet of dat nog altijd een mens op basis van wat een AI-systeem oplevert moet aantonen dat het daadwerkelijk om een uitvinding gaat. Onder de tegenstanders bevindt zich Google. Dit bedrijf vindt dat alleen mensen als uitvinders mogen worden aangemerkt. AI is volgens hen slechts als hulpmiddel bij de totstandkoming van innovaties.
Artikel Roll Call
 

Plan om VK wereldleider AI te maken

In een vervolgrapport op het in februari gepubliceerde paper 'A New National Purpose: Innovation Can Power the Future of Britain' doen Tony Blair en William Hague aanbevelingen om van het VK een wereldleider te maken in de veilige en succesvolle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hiervoor moet de overheid worden hervormd, zodat de samenwerking met bedrijfsleven en onderzoek wordt gestimuleerd. Ook moeten investeringen in bijvoorbeeld wetenschap en onderzoeksprogramma's opnieuw worden geprioriteerd en decennialang worden veiliggesteld. Verder stellen Blair en Hague voor om de AI-regelgeving zo vorm te geven dat het VK aantrekkelijker wordt voor talent en bedrijven dan de EU.

Rapport Tony Blair Institute for Global Change