AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 19 januari 2023


Om hbo-geschoolden beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt hebben VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen (VN) een samenwerkingsconvenant getekend. Afgelopen maandag is de Autoriteit Persoonsgegevens officieel begonnen met het toezicht op algoritmes. De risico’s van kwantumtechnologie voor de online privacy zijn nog onduidelijk, vindt een aantal wetenschappers in Nature. Onderzoekers hebben ontdekt dat tetrataeniet toegepast kan worden bij de ontwikkeling van krachtige magneten zonder zeldzame aardmetalen. China is een belangrijke leverancier van aardmetalen. In een kamerbrief gaan minister Hoekstra, minister Schreinemacher en minster Adriaansens in op het vraagstuk van strategische afhankelijkheden in relatie tot China. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

NWO investeert 25 miljoen in AI-onderzoeksprogramma

De NWO investeert de komende tien jaar 25 miljoen euro in het AI-programma ROBUST, valt te lezen in een nieuws-bericht van Holland High Tech. Het programma gaat zich onder andere richten op onderzoek naar betrouwbare AI en het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals in de zorg of energie. Daarnaast moet het programma met 17 nieuwe publiek-private samenwerkingslaboratoria van het Innovation Center for Artificial Intelligence en de financiering van 170 promovendi talentwerving en -ontwikkeling stimuleren.
Nieuwsbericht Holland High Tech
 

EIT-Campus gelanceerd

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) heeft de EIT-Campus gelanceerd. Dit is een online platform dat de toegang tot de onderwijsprogramma’s en opleidingen van de EIT en zijn negen kennis- en innovatiegemeen-schappen (KIG’s) makkelijker wil maken. De eerste cursussen op het platform gaan over onder andere klimaat, gezondheid en grondstoffen en de ontwikkelingen van vaardigheden. In de toekomst wil men cursussen toevoegen over thema’s als energie, digitalisering en stedelijke mobiliteit. Naast nieuwe cursussen zal het platform ook de diensten aanbieden die tot dusver over verschillende websites waren verspreid.
Persbericht Europese Commissie
 

Wat zijn de gevolgen van generatieve AI-modellen?

Onderzoekers zien risico’s in de opkomst van AI-chatbots (zoals ChatGTP) voor de wetenschap, schrijft Nature in een artikel. In het artikel wordt een conceptpublicatie aangehaald, waaruit zou blijken dat wetenschappers door chatbot-gegenereerde samenvattingen vaak niet herkennen. “Ik maak me grote zorgen. Als we ons nu in een situatie bevinden waarin de experts niet kunnen bepalen wat waar is of niet, verliezen we de tussenpersoon die we hard nodig hebben om ons door gecompliceerde onderwerpen te leiden", aldus Sandra Watcher, onderzoeker technologie en regelgeving aan de Universiteit van Oxford in Nature. Onderzoekers van de Radboud Universiteit kijken vanuit een ander perspectief naar de ontwikkeling. Zij denken dat ChatGTP innovatie binnen organisaties kan aanjagen. “Wanneer organisaties moeten innoveren, hebben ze behoefte aan heel veel verschillende ideeën. Op den duur resulteren die in steeds betere ideeën verderop in het traject”, aldus onderzoeker innovatiemanagement Vera Blazevic in een persbericht van de RU. Het artikel is gepubliceerd in het Journal of Product Innovation Management. Andere relevante stukken over het onderwerp zijn een nieuw rapport van onderzoekers van Stanford Internet Observatory, OpenAI en Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology over de opkomende bedreigingen en mogelijke mitigaties rondom generatieve taalmodellen en een interview van NextGov met twee AI-experts over de gevolgen van ChatGTP. In een blog van SURF zijn diverse relevante artikelen rondom ChatGPT in relatie tot het onderwijs gebundeld.
Nieuwsbericht Radboud Universiteit
Publicatie Wiley Online Library
Artikel Nature
Publicatie Stanford
Artikel NextGov
Blog SURF

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Convenant voor betere aansluiting HBO-arbeidsmarkt

VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen (VN) hebben een convenant ondertekend om intensiever samen te werken aan betere aansluiting van hbo-geschoolden op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. De organisaties hebben uitgesproken samen te willen werken aan vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van hbo-professionals. “De problematiek verschilt vaak per sector: van problemen met begeleiding van mensen die in opleiding zijn tot te geringe instroom van nieuwe studenten ten opzichte van de vraag vanuit bedrijven. Zo veel mogelijk maatwerk is dan ook het doel van de sectortafels die we hebben ingericht en die we nog verder gaan uitbouwen”, aldus voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW in een persbericht. 
Nieuwsbericht VNO-NCW
 

Rathenau Instituut presenteert werkprogramma 2023-2024

Het Rathenau Instituut gaat zich in de komende twee jaar hoofdzakelijk richten op de maatschappelijke veranderingen rondom digitalisering, klimaat en gezondheid. Dit staat in het werkprogramma voor 2023-2024. Daarnaast wil het Rathenau Instituut met een vierde thema, Kennis voor Transities, inzichtelijk maken welke bijdragen wetenschap, technologie en innovatie kunnen leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. In de uitwerking van de thema’s wordt in het bijzonder stilgestaan bij het belang van publieke waarden, zoals rechtvaardigheid. 
Artikel Rathenau Instituut
 

Van Huffelen ziet geen gevaar in data van Nederlandse studenten in Amerikaanse cloud

Staatssecretaris Van Huffelen ziet in principe geen problemen in het hoge aandeel persoonsgegevens van Nederlandse studenten in clouds van Amerikaanse techbedrijven, blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van het CDA. Uit een recente studie blijkt dat ongeveer driekwart van de persoonsgegevens van Nederlandse studenten in een Amerikaanse cloud wordt bewaard. Volgens Van Huffelen ligt de verantwoordelijkheid om data te beheren volgens de AVG bij universiteiten en hogescholen. Daarnaast zouden er afspraken gemaakt zijn met Google om de privacy-risico’s te verkleinen. 
Nieuwsbericht HOP/U-Today
Antwoorden Kamervragen
 

WUR lanceert Digital Innovation Hub voor agri-foodsector

Wageningen University & Research (WUR) heeft een Digital Innovation Hub gelanceerd om de Nederlandse en Europese foodsector te ondersteunen bij digitale innovatie. Volgens de WUR kan de trage invoering van digitale technologieën een risico vormen voor het Europese concurrentievermogen. "Stel dat een bedrijf werkt aan een robotoplossing die heel gericht gewasbeschermingsmiddelen in het veld spuit en dit bedrijf zoekt een testfaciliteit. Bij WUR hebben we deze testvelden en locaties in huis, we gebruiken ze bij ons dagelijks onderzoek. Via onze rol als DIH kunnen we die ook aan anderen ter beschikking stellen. We kunnen ook denken aan het vinden van financiële bronnen om de ontwikkeling van een prototype te ondersteunen, of vragen met betrekking tot duurzame en innovatieve bedrijfsmodellen”, aldus Mireille van Hilten, Senior Researcher Business Informatics Agri-Food in een nieuwsbericht van WUR.
Nieuwsbericht Wageningen University & Research
 

TNO ontwikkelt scenario’s voor veiligheidsvalidatie van autonome voertuigen

Hoewel geavanceerde rijhulpsystemen al geruime tijd bestaan, duurt het nog jaren voordat voertuigen volledig zelfstandig zullen rondrijden, verwacht TNO-wetenschapper Erwin de Gelder. In een artikel van TNO bespreekt De Gelder de door TNO ontwikkelde Streetwise-methodologie, die realistische scenario’s uit echte rijgegevens destilleert voor de beoordeling van veiligheidssystemen. “Met de StreetWise methodologie kunnen we straks in één cijfer uitdrukken hoe veilig een zelfrijdend voertuig is. Daarmee kun je ook vergelijkingen maken met ongevallenstatistieken. Essentieel voor de industrie, maar natuurlijk ook voor beleidsmakers, wetgevers en keuringsinstanties”, aldus De Gelder. 
Artikel TNO
 

AP houdt vanaf nu toezicht op algoritmes

Op maandag 16 januari is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) officieel begonnen met het toezicht op algoritmes. Dit werd door voorzitter Aleid Wolfsen toegelicht tegenover de NOS. “Algoritmes kunnen grote impact hebben op mensenlevens en op onze samenleving. Bijvoorbeeld of je wel of niet een lening krijgt, of je aan extra controle wordt onderworpen en of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Transparantie over het gebruik van algoritmes is daarom cruciaal om discriminatie en willekeur te voorkomen. Daarom is het van groot belang dat de Tweede Kamer en het kabinet juist op deze punten stevige ambities hebben en het toezicht op algoritmes goed willen regelen. Dat versterkt de rechtsbescherming en geeft mensen het vertrouwen dat algoritmes en systemen met artificiële intelligentie aan publieke waarden voldoen”, aldus Wolfsen. De AP heeft de directie Coördinatie Algoritmes ingericht voor de nieuwe sectoroverstijgende taken. Dit jaar ontvangt de AP 1 miljoen euro voor de nieuwe taken, dit loopt op naar structureel 3,6 miljoen euro in 2026.  
Nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens
Artikel NOS
 

Ontwikkelingen in Chinabeleid: groeiende focus voor beschermen in plaats van openheid

Er komt steeds meer nadruk te liggen op de benadering van China als concurrent en systeemrivaal, in plaats van als partner, schrijven ministers Hoekstra, Schreinemacher en Adriaansens aan de Kamer in een brief over de ontwikkelingen in het Nederlandse Chinabeleid. In de brief waarschuwen de ministers dat Nederland tot de EU-landen behoort die het sterkst met Chinese productieketens zijn verweven. Onder andere de onlangs gepresenteerde Nationale Grondstoffenstrategie moet daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen. Daarnaast staan de ministers stil bij verschillende initiatieven om de economische veiligheid en kennisveiligheid te verhogen, zoals de wet Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames (VIFO) en de ontwikkeling van het ‘Toetsingskader ongewenste kennis- en technologieoverdracht’ door het ministerie van OCW. 
Kamerbrief Chinabeleid

Nieuws en achtergronden uit Europa

Neth-ER-evenement over het dichten van de kloof tussen wetenschap en beleid

Europese ‘wetenschap voor beleid’-ecosystemen moeten verbeterd worden om beter op alle mogelijke crises te kunnen reageren, betoogde een panel van experts tijdens het evenement ‘Science for Policy in EU member states: what can we learn from each other?’ van Neth-ER en de KNAW. Tijdens het evenement is met een panel gesproken over de uitdagingen om wetenschappelijk advies voor beleid in Europa te verbeteren, waaronder het verbinden van internationale ecosystemen, het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden voor wetenschappers en beleidsmakers en het verbeteren van de governance van wetenschap voor beleid. In een artikel van Neth-ER wordt verslag gedaan van het evenement en de gevoerde gesprekken. 
Artikel Neth-ER
 

ExtandGlass onderzoekt nieuwe benadering voor Europese hoogwaardige magneetproductie

Een nieuwe benadering van hoogwaardige magneetproductie zou de Europese afhankelijkheid van zeldzame aardmetalen kunnen verminderen, betogen onderzoekers uit het door de EU-gefinancierde ExtendGlass project. De onderzoekers hebben een versnelde ontwikkeling van tetrataeniet ontdekt, wat mogelijk gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van krachtige magneten zonder zeldzame aardmetalen waarvoor de EU grotendeels afhankelijk is van China. De magneten spelen een belangrijke rol in de productie van koolstofarme technologieën. De onderzoekers geven aan dat de aanpak veelbelovend is, maar er vervolgonderzoek nodig is naar de geschiktheid van de methode voor hoogwaardige magneten.
Nieuwsbericht Cordis 
 

Denktank: concurrentiebevorderende- en beperkende maatregelen in Europese Data Act

Het conceptvoorstel van de Europese Data Act heeft potentie om de monopolistische positie die productfabrikanten hebben over hun productdata te verzwakken, maar is niet waterdicht. Daarvoor waarschuwt onderzoeker Bertin Martens van de denktank Bruegel in een paper over de concurrentiebevorderende en -beperkende bepalingen in de Data Act. Martins waarschuwt dat de fabrikanten hun controle over de datamarkten mogelijk kunnen herstellen door prijsafspra-ken te maken met externe serviceproviders. Verder is Martins kritisch op onnodig vage definities van producten en data in het conceptvoorstel, aangezien dit tot onzekerheid bij de uitvoering en incoherentie met andere Europese regelgeving zou kunnen leiden. 
Publicatie Bruegel
 

Mensenrechten ontbreken vaak in AI-Governance Codes

Ondanks dat steeds meer bedrijven, overheden en andere organisaties ethische codes en principes over de ontwikkeling en het gebruik van AI opstellen, ontbreken mensenrechten nog regelmatig, concluderen onderzoekers van de denktank Chatham House. De denktank doet aanbevelingen om dit te verbeteren.
Publicatie Chatham House
 

Denktank: EU moet een gemeenschappelijk standpunt vormen over strategische exportcontroles

Door oplopende geopolitieke spanningen en toenemende Amerikaanse exportcontroles op halfgeleidertechnologieën naar China moeten EU-landen met elkaar in gesprek gaan over mogelijke deelname aan strategische exportcontroles, aldus de denktank European Council on Foreign Relations (ECFR). Om te voorkomen dat de EU toeschouwer wordt van de geopolitieke en technologische realiteit moeten lidstaten volgens de denktank op korte termijn een gemeenschappelijk standpunt en een Europese strategie ontwikkelen. 
Artikel ECFR
 

Aanhoudend verzet van Duitse universiteiten tegen Europese onderzoeksbeoordeling

Duitse universiteiten vinden de plannen van de Europese Commissie voor de hervorming van de onderzoeksbeoordeling te veel ‘top-down’ georganiseerd, schrijft Science Business in een artikel. Duitse universiteiten verzetten zich al langer tegen de plannen. De Duitse Rectorenconferentie (HRK) is van mening dat het debat rond de onderzoeksbeoordeling niet onafhankelijk genoeg is. "De overeenkomst zelf is ontworpen en geconceptualiseerd langs de beleidslijnen van de Europese Commissie en is in wezen het resultaat van een top-downproces", aldus Walter Rosenthal, vice-president van de HRK. De HRK heeft aangegeven voorlopig niet deel te nemen aan de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), in tegenstelling tot meerdere Europese universiteitenallianties. De hervormingsplannen zijn een belangrijk onderdeel van de ambitie om toe te werken naar één Europese Onderzoeksruimte (ERA). 
Artikel Science Business
 

Commissie blokkeert Erasmus+ en Horizon Europe financiering voor Hongaarse instellingen

De Europese Commissie heeft meer dan dertig Hongaarse hoger onderwijsinstellingen en culturele instanties uitgesloten van financiering uit het uitwisselingsprogramma Erasmus+ en het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Dat schrijft Science Business in een artikel. De instellingen in kwestie vallen onder stichtingen waarvan de bestuursorganen leden bevatten die nauw verbonden zijn met de Hongaarse regering. Hongaarse onderzoekers hebben de Commissie opgeroepen om de beslissing terug te draaien, uit angst voor verzwakking van de Hongaarse onderzoeksgemeenschap. Tegelijkertijd kan het voorstel op steun rekenen van diverse Europarlementariërs die menen dat de autonomie van Hongaarse universiteiten al langer gevaar loopt. In een ander artikel van Science Business lichten diverse betrokkenen de gevolgen van de maatregelen toe.  
Artikel Science Business
Artikel Science Business
 

Zweden wil een sleutelrol innemen in Europese ruimtevaartsambities

In 2023 moet de Europese Unie belangrijke stappen  zetten op het gebied van Europese ruimtevaart, aldus voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen tijdens de opening de nieuwe ruimtehaven van het Zweedse Esrange Space Center. “Deze ruimtehaven biedt een onafhankelijke Europese toegangspoort tot de ruimte. Het is precies de infrastructuur die we nodig hebben, niet alleen om te blijven innoveren, maar ook om de laatste grens verder te verkennen”, aldus Von der Leyen. EURACTIV schrijft in een artikel dat het centrum de eerste Europese orbitale lanceringsfaciliteit op het vasteland moet worden, maar dat er mogelijk nog weinig interesse is vanuit de industrie. 
Artikel EURACTIV
 

Zweden ontdekt historische hoeveelheid zeldzame aardmetalen

Het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB heeft grote hoeveelheden zeldzame aardmetalen in het noorden van Zweden ontdekt, schrijft de NOS. De metalen zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Europese energietransitie. Tijdens een persconferentie benadrukte de Zweedse Energieminister Ebba Busch dat Zweden met de metalen een sleutelrol wil gaan spelen in het vergroenen van de wereld. Naar verwachting kan het wel nog tien tot vijftien jaar duren voordat het mijnen daadwerkelijk begint.  
Artikel NOS

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Wat zijn de gevolgen van kwantumtechnologie voor online privacy?

Moet er door de ontwikkeling van kwantumtechnologie worden nagedacht over de kwetsbaarheid van online privacy? In een artikel van Nature gaan diverse onderzoekers in op de risico’s die de nieuwe technologie kan vormen voor de be-scherming van gegevens. Hoewel het waarschijnlijk nog jaren duurt voordat cryptografische sleutels sneller kunnen kraken dan gewone computers, pleiten onderzoekers ervoor om nu al meer te investeren in de ontwikkeling van alterna-tieve cryptografische systemen.  
Artikel Nature
 

Opinie: risico dat bedrijven te voorzichtig worden met AI

Omdat overheden en bedrijven wereldwijd bezig zijn met het reguleren van AI, zullen bedrijven mogelijk te voorzichtig worden en geen risico’s meer durven te nemen, schrijft onderzoeker Mardi Witzel in een opiniestuk voor de denktank Centre for International Governance Innovation (CIGI). Volgens Witzel levert AI nu al een bijdrage aan de economische groei en zal het belang van AI (samen met de digitale economie in bredere zin) toenemen in de toekomst. Daarom betoogt Witzel dat bedrijven zich moeten richten op de mogelijkheden die AI kan bieden. Bedrijven die dit onvoldoende doen komen mogelijk op achterstand.
Opiniestuk CIGI
 

China werkt aan verstrekkende wetgeving tegen deepfakes

Net als veel westerse landen werkt China aan regelgeving rond deepfake. De Chinese regelgeving gaat hierin veel verder dan andere landen. Het doel hiervan is, volgens een analyse van TechMonitor, om wereldwijd de agenda te bepalen voor de regulering van de volgende generatie van ontwrichtende technologieën. "China heeft duidelijk gemaakt dat het een regelgevende leider wil zijn in opkomende technologie. Het realiseert zich dat als grote markten eerst de regels maken, die regels de neiging hebben om vast te houden en een referentiepunt voor andere landen te worden - ervan uitgaande dat het natuurlijk goed onderzocht en redelijk is”, aldus Chinese technologieanalist Rui Ma. Volgens Techmonitor vrezen experts dat de nieuwe wetgeving ook ingezet zal worden om het overheidstoezicht op online content uit te breiden.
Artikel Techmonitor
 

Chinese overheid stopt met strenge maatregelen tegen techbedrijven

Het harde optreden van de Chinese overheid tegen techbedrijven is ten einde, aldus een topfunctionaris Guo Shuqing van de Chinese centrale bank in een interview. Guo verwacht dat de economische groei van Chinese techbedrijven snel weer op gang zal komen. Verder geeft Guo aan dat de bank wil werken aan gezonde ontwikkeling van internetplatforms, met meer banen en een sterkere mondiale concurrentiepositie. Een artikel van CNN neemt het interview en de eerdere maatregelen van China verder onder de loep. In het artikel wordt opgemerkt dat het interview plaatsvond op dezelfde dag dat het nieuws naar buiten kwam dat miljardair Jack Ma de controle over de Ant Group heeft opgegeven.    
Artikel CNN
 

China verleidt onderzoekers in het buitenland om terug te keren

Chinese onderzoekers die na hun promotie in het buitenland terugkeerden naar China publiceerden daarna meer artikelen dan hun collega’s die in het buitenland bleven, schrijft Nature naar aanleiding van een analyse van het Chinese ‘Duizend Talenten Programma’ in Science. De onderzoekers zoeken de oorzaak van de stijging in productiviteit aan het Chinese overheidsprogramma, dat onderzoekers verleidt om terug te keren via aanvullende financiering en ondersteuning. In het artikel worden de uitkomsten van de analyse en de (internationale) gevolgen van het programma verder toegelicht.
Artikel Nature
Publicatie Science
 

Opinie: Strijd Biden tegen Big Tech schadelijk voor innovatie

President Biden maakt een fout door Amerikaanse Big Tech te bestempelen als gemeenschappelijke vijand, betoogt de denktank Information Technology & Innovation Foundation in een opiniestuk. ITIF reageert op een recente opiniebijdrage van Biden in de Wall Street Journal, waarin de president Republikeinen en Democraten oproept om samen te werken tegen ‘Big Tech Abuses’. ITIF kan zich vinden in de oproep tot hervorming op het gebied van privacy en inhoudsmoderatie, maar vreest dat te zware regelgeving innovatie, het Amerikaans concurrentievermogen en consumenten kan schaden. In het opiniestuk wordt uitgebreid gereageerd op de diverse oproepen van Biden.
Publicatie ITIF
Opiniestuk Wall Street Journal
 

President Biden wil overheidswetenschap beschermen tegen politieke inmenging

Het Witte Huis werkt aan een plan om overheidswetenschap in de toekomst te beschermen tegen politieke inmenging en ‘Trump-proof’ te maken, schrijft Nature in een artikel. Begin januari heeft het Witte Huis richtlijnen vrijgegeven die de normen bevatten voor het beleid dat federale agentschappen de komende tijd moeten uitwerken. “Het handhaven van de hoogste normen van wetenschappelijke integriteit binnen de federale overheid is van vitaal belang om heel Amerika veilig, gezond en zeker te houden”, aldus Arati Prabhakar, wetenschappelijk adviseur van President Biden en directeur van het Witte Huis Office of Science and Technology Policy (OSTP). In het artikel reageren betrokkenen uit de Amerikaanse onderzoeksgemeenschap op het voorstel.
Artikel Nature
Persbericht Witte Huis
 

Witte Huis kondigt acties aan om open science te bevorderen

Het Witte Huis wil in 2023 stappen zetten om het Amerikaanse open science-beleid te bevorderen. Dat schrijft NextGov naar aanleiding van een aankondiging van het White House Office of Science and Technology Policy (OSTP). Het OSTP heeft onder andere aangekondigd één officiële definitie van open science op te stellen die alle agentschappen gaan gebruiken en meer onderzoek dat door de federale overheid gefinancierd is toegankelijk te maken voor openbaar gebruik.  
Artikel NextGov
Persbericht Witte Huis
 

Verenigd Koninkrijk presenteert maatregelen om particuliere investeringen in R&D aan te trekken

Het Verenigd Koninkrijk wil particuliere investeringen in het commercialiseren van onderzoek stimuleren, schrijft Science Business. De Britse minister van Wetenschap George Freeman heeft aangekondigd te werken aan diverse maatregelen om meer kapitaal aan te trekken. “Als we een krachtpatser willen worden in deze wereldeconomie, moeten we veel meer internationaal geld aantrekken; er is daarbuiten een muur van geld”, aldus Freeman tijdens een toespraak. Eind 2022 kondigde de Britse regering al een forse verhoging (ongeveer 30%) van de overheidsinvesteringen in onderzoek aan, werd er een nieuwe eenheid opgericht om particuliere investeringen aan te trekken en is er een fonds van 119 miljoen pond voor overzeese onderzoekssamenwerkingen gelanceerd. Volgens Science Business zijn de maatregelen een reactie op zorgen over de aantrekkelijkheid van het VK voor investeerders als gevolg van de Brexit en uitsluiting van Horizon Europe.  
Artikel Science Business