AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 16 november 2023

Doorrekeningen van het CPB tonen grote verschillen aan tussen de WTI-plannen van politieke partijen. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over het Europees kader voor een digitale identiteit (eIDAS). VN-commissaris voor de mensenrechten Volker Türk roept op om wetenschap en mensenrechten centraal te stellen bij het tegengaan van klimaatopwarming. De Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE) en euRobotics hebben een ambitieus plan aangekondigd om Europa tegen 2030 tot een wereldmacht op het gebied van betrouwbare AI te maken. Dit en meer in uw AWTI e-mail alert deze week. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

‘Tekort aan ingenieurs is een bedreiging voor duurzame wereld’
Nederland kan het zich niet veroorloven om de instroom van internationale over de gehele linie drastisch in te perken zonder oog te hebben voor de tekortsectoren. Dat schrijven de rectoren/voorzitters van de universiteiten van Delft, Twente, Eindhoven, Wageningen en Groningen in een opiniestuk in de Volkskrant. Zij verwijzen onder andere naar de situatie in Denemarken. De Deense minister van Onderwijs riep recent op tot het toelaten van meer internationale studenten, slechts twee jaar nadat de Deense overheid het aantal Engelstalige opleidingen juist drastisch had ingeperkt. Het land kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt. De voorzitters/rectoren geven aan oog te hebben voor de problemen die de internationale instroom op sommige plekken oplevert, maar maken zich tegelijkertijd ‘grote zorgen dat Nederland dezelfde fout maakt als Denemarken’. Het opiniestuk is ook te lezen op de website van de 4TU. 
Opiniestuk 4TU 


Duits actieplan wil AI-ontwikkeling op nationaal en Europees niveau een impuls geven 
Het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek heeft een nieuw AI-actieplan gepresenteerd dat de ontwikkeling van AI op nationaal én Europees niveau een impuls moet geven. Daarover schrijft Euractiv. In het actieplan worden twaalf actiegebieden geschetst, waarbij de nadruk ligt op het verbinden van de punten met onderwijs, wetenschap en onderzoek. Het ministerie heeft voor de huidige regeringsperiode een investering van 1,6 miljard euro in AI toegezegd. “Als we de VS en China willen bijhouden, kunnen we dat alleen doen met onze Europese partners. Als we gelijke tred willen houden met de mondiale concurrentie, is Europa voor ons een sleutelfactor. Daarom willen we de Europese samenwerking op het gebied van AI aanzienlijk verbeteren en de impact van Europa maximaliseren”, aldus minister van Onderzoek Bettina Stark-Watzinger. 
Artikel Euractiv 


ISC: Aanbevelingen om wisselwerking wetenschap en beleid te versterken 
In een publicatie van de International Science Council worden aanbevelingen gedaan om het vertrouwen in de wetenschap te herstellen en daarmee de wisselwerking tussen wetenschap en beleid te versterken. In het rapport wordt vastgesteld dat het vertrouwen in de wetenschap is afgenomen, onder andere door de opkomst van sociale media en de rol van AI daarbij. Dit heeft impact op de manier waarop de politiek beleid maakt voor de grote mondiale uitdagingen. In de publicatie wordt onder andere voorgesteld om de wetenschap meer te betrekken bij het publiek. "Wij stellen een nieuw model van betrokkenheid voor waarin wetenschap effectiever wordt gesocialiseerd met beleid", zo valt te lezen. "Dit vereist betrokkenheid bij het formuleren van het beleidsprobleem, het verspreiden van op wetenschap gebaseerde boodschappen, het onderhouden van de dialoog en het doelbewust produceren en beoordelen van bewijsmateriaal voor besluitvorming." In het stuk worden aanbevelingen gedaan hoe partijen in de interface tussen wetenschap en beleid daarbij hun rol kunnen oppakken. 
Publicatie International Science Council

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Doorrekeningen CPB tonen grote verschillen tussen WTI-plannen van partijen 
Linkse en progressieve partijen willen de bestaande investeringen in onderwijs en onderzoek behouden of uitbreiden, terwijl rechtse partijen voorstellen om hierop te bezuinigen. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het CPB. Slechts acht partijen lieten hun programma dit jaar doorrekenen. VVD bezuinigt met 1,3 miljard het meest op onderwijs, wat voornamelijk ten koste gaat van het hoger onderwijs en de wetenschap. De grootste verminderingen zijn zichtbaar in een afschaffing van het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap (-0,5 miljard), het verplichten van de Nederlandse taal in bacheloropleidingen met uitzonderingen voor technische universiteiten (-0,4 miljard aan inkomsten) en het verminderen van het aantal internationale studenten met een bestuurlijk akkoord (-0,4 miljard aan inkomsten). Ook het CDA  komt met vergelijkbare voorstellen, waardoor de partij 1 miljard euro op onderwijs bezuinigd. Een aantal partijen pleit voor grote investeringen in onderwijs. De grootste investeringen zijn zichtbaar bij Volt (5,7 miljard), D66 (3,7 miljard) en GL/PvdA (3,5 miljard). ScienceGuide en HOP hebben analyses geschreven over de doorrekeningen op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap. Daarnaast heeft HOP geschreven over de analyses van de overige politieke partijen door oud-CPB-econoom Wim Suyker. 
Persbericht CPB
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/U-Today
Artikel HOP/U-Today  


Verkiezingsdebat Kenniscoalitie: Wat willen partijen met onderwijs en onderzoek? 
Afgelopen donderdag namen Christianne van der Wal (VVD), Jan Paternotte (D66), Lisa Westerveld (GL/PvdA) en Mona Keijzer (BBB) deel aan het verkiezingsdebat van de Kenniscoalitie. Van der Wal betoogde dat er de komende jaren ‘meer focus’ moet komen bij investeringen in kennis en innovatie. De VVD wil onder andere het Nationaal Groeifonds en het Fonds voor onderzoek en wetenschap afschaffen. Van der Wal kon bij de meeste punten op steun rekenen van Keijzer. Beide partijen willen meer aandacht voor bèta-onderzoek en het bedrijfsleven. Paternotte en Westerveld waren kritisch op de houding van de rechtse partijen. “Je leest al die mooie woorden over het belang van kennis en innovatie, maar als ik dan zie welke financiële keuzes ze vervolgens maken: daar schrik ik echt van”, aldus Westerveld. Paternotte betoogde dat een volgend kabinet de investeringen van minister Dijkgraaf juist moet voortzetten en liever nog verder uitbreiden. Paternotte en Westerveld pleitten juist voor het belang van brede investeringen in de wetenschap, waarbij de politiek niet moet bepalen waarop de wetenschap zich moet richten. Onder andere NWO, HOP en ScienceGuide doen verslag van het debat. Het debat is ook terug te luisteren via de podcast Betrouwbare Bronnen.  
Artikel NWO
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/U-Today
Podcast Betrouwbare Bronnen  


Kabinet investeert in micro- en nano-elektronica innovaties 
Het kabinet kent 230 miljoen euro aan financiering toe aan meerdere Nederlandse micro- en nano-elektronica innovaties. De toekenning is onderdeel van de zogenoemde Europese Important Projects of Common European Interests (IPCEI’s) die bijdragen aan innovaties die nog niet op de markt zijn, zoals radar- en 6G-technologie, geavanceerde machines en testsystemen voor de halfgeleiderindustrie. “Nederland heeft een goede uitgangspositie in deze industrie. Die moeten we wel versterken. Publieke financiering via de IPCEI’s voor chips is nodig, omdat er binnen deze specifieke projecten nu een financieringstekort is en omdat deze ontwikkeling, vanwege het hoge risicoprofiel, anders niet goed wordt doorgezet. Bovendien trekken we zo ook meer private financiering aan. Investeren is essentieel vanwege de grote mondiale concurrentiestrijd rondom deze sleuteltechnologie”, aldus minister Adriaansens. De Europese Commissie verleende in juni 2023 goedkeuring voor publieke en private steun aan 68 projecten in 14 EU-landen, waaronder Nederland. 
Persbericht Rijksoverheid  


CBS: Nederlanders digitaal steeds vaardiger 
De digitale vaardigheden, het bekwaam zijn in internet- computer en softwaregebruik, zijn toegenomen onder mensen van 12 jaar of ouder. Dat blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS. Dit onderzoek wordt in alle EU-lidstaten op dezelfde wijze uitgevoerd. In 2023 beschikte bijna 80 procent van de mensen van 12 jaar of ouder ten minste over digitale basisvaardigheden, tegen 74 procent in 2021. 
Nieuwsbericht CBS  


NWO wil open gesprek met wetenschappers en fossiele industrie over samenwerking 
NWO roept op tot een open gesprek met de fossiele industrie, Scientists for Future NL, de KNAW en NWO. Dat valt te lezen in de reactie op een kritische open brief van Scientists for Future NL, waarover wij vorige week schreven. “Omdat oplossingen nooit dichterbij komen door open brieven aan elkaar te schrijven of om deuren naar samenwerking helemaal dicht te gooien. Een open gesprek om standpunten uit te wisselen en begrip voor elkaar te creëren. Om nuances met elkaar te verkennen – en te onderzoeken wat de juiste meetlat zou kunnen zijn voor goede en slechte intenties, van zowel wetenschappers als fossiele bedrijven. Om misschien wel nader tot elkaar te komen en na te gaan onder welke voorwaarden samenwerking wel mogelijk is”, aldus NWO. Ook de KNAW heeft gereageerd op de brief. De KNAW deelt de zorgen over de klimaatcrisis en wil graag de ruimte bieden voor een debat vanuit diverse perspectieven, maar tekent ook aan dat de discussie over de eigen rol in de klimaatcrisis inclusief de samenwerking met de fossiele industrie op instellingsniveau moet worden gevoerd. 
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht KNAW 


Instroom internationale studenten stabiliseert, UNL roept politiek op om geen radicale maatregelen te nemen 
Dit collegejaar zijn er minder internationale studenten gestart met een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit dan vorig jaar. Dat meldt Universiteiten van Nederland (UNL) op basis van de voorlopige instroomcijfers. Dit zou mogelijk kunnen komen omdat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven en meer informatie over het tekort aan studentenwoningen beschikbaar is. “Deze cijfers laten zien dat de groei van de internationale instroom op universiteiten gestuit is. In de bachelor hebben we dit jaar zelfs minder nieuwe internationale studenten. We roepen de politiek dan ook op geen radicale maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ernstig kunnen schaden”, aldus interim-voorzitter van UNL Jouke de Vries. De Vereniging Hogescholen (VH) geeft aan dat de instroom internationale studenten in het hbo ongeveer gelijk is gebleven. De definitieve instroomcijfers voor studiejaar 2023-2024 worden in Q1 van 2024 bekend. 
Nieuwsbericht UNL
Nieuwsbericht VH

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Akkoord over EU-begroting 2024 
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2024. Hierin is 13,6 miljard euro gereserveerd voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,9 miljard euro voor Horizon Europe. Ook is er 4,6 miljard euro gereserveerd voor investeringen in de strategische autonomie.  
Persbericht Europese Commissie  


Voorlopig akkoord over wetgevend kader voor Europese digitale identiteit, ondanks zorgen van experts 
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over het Europees kader voor een digitale identiteit (eIDAS). De Europese Commissie noemt het akkoord een belangrijke stap in de richting van de doelstellingen van het digitale decennium van de EU. “Alle EU-burgers krijgen de mogelijkheid om over een Europese portemonnee voor digitale identiteit te beschikken waarmee zij toegang hebben tot publieke en particuliere onlinediensten, met volledige beveiliging en bescherming van hun persoonsgegevens in heel Europa”, zo valt te lezen. De afgelopen weken was er veel kritiek op de regelgeving. Daarover schrijven iBestuur en AG Connect. Zo ondertekenden honderden wetenschappers, cybersecurity-experts en onderzoekers, waaronder 20 Nederlandse hoogleraren, een kritische open brief naar de Europese Commissie. Zij vrezen dat het voorstel de mogelijkheden van lidstaten uitbreidt om zowel hun eigen inwoners als inwoners in de hele EU in de gaten te houden. 
Persbericht Europese Commissie
Artikel iBestuur
Open brief  


Subsidies voor beginnende onderzoekers en betrekken van industrie is goed voor innovatie 
Het financieren van doctoraatsopleidingen kan een drijvende kracht zijn achter innovatie, vooral als het de industrie betreft. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Commissie, waar Science Business over heeft geschreven. Uit de studie blijkt dat wanneer bedrijven en organisaties met een goede staat van dienst op het gebied van innovatie deelnemen aan PhD-programma’s van de Europese Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), er meer patenten andere innovatie-outputs worden gegenereerd. Verder zouden de bevindingen uit de studie een argument vóór het financieren van bottom-up wetenschap zijn. Bij de onderzochte projecten waren wetenschappers in de beginfase van hun carrière en lagere technologiegereedheidsniveaus (‘Technology Readiness Levels’) betrokken, maar hielpen ze wel bij het genereren van patenten en het produceren van innovaties. 
Artikel Science Business
Publicatie F1000 Research  


Europese Commissie wil meer Horizon associatieovereenkomsten met niet-EU-landen
Het is voor Eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie Ivanova een ‘persoonlijke prioriteit’ om meer werk te maken van associatieovereenkomsten van Horizon Europe met gelijkgestemde landen over de hele wereld. Dat betoogde Ivanova tijdens een toespraak, schrijft Science Business. Volgens Ivanova moet de EU internationale onderzoekssamenwerkingen versterken als ze ‘de knapste geesten en bedrijven naar de interne markt wil blijven aantrekken’. 
Artikel Science Business  


The Guild onderstreept belang van verantwoorde internationalisering bij universiteiten 
The Guild erkent de groeiende zorgen over kennisveiligheid en potentiële dual use-toepassingen van onderzoeksresultaten, maar vindt dat risicobeperkende maatregelen de ambities om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken niet mogen dwarsbomen. Dat stelt de universiteitenkoepel in een statement. “Eventuele risico's van internationale samenwerking moeten worden afgewogen tegen de risico's van niet-samenwerking. Wij pleiten voor een aanpak die het vertrouwen, het begrip en de samenwerking tussen onderzoekers, universiteiten en overheden vergroot”, zo valt te lezen. De koepel doet een aantal aanbevelingen om toe te werken naar een risicogebaseerde aanpak voor internationale samenwerking. 
Persbericht The Guild  


CLAIRE en euRobotics presenteren moonshot-voorstel voor Europese AI-soevereiniteit 
De Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE) en euRobotics hebben een ambitieus plan aangekondigd om Europa tegen 2030 tot een wereldmacht op het gebied van betrouwbare AI te maken. Dit zogenaamde ‘moonshot-programma’ is bedoeld om Europese burgers, industrieën en publieke organisaties te voorzien van betrouwbare en ethische AI-alternatieven, waardoor systemen worden gecreëerd die zijn afgestemd op de Europese waarden en het vergroten van de mondiale concurrentiekracht. Dat maken de non-profitorganisaties bekend in een persbericht. Het initiatief roept op tot een pan-Europese inspanning, waarbij talenten en middelen worden gebundeld om de huidige technologische afhankelijkheid van niet-Europese big tech bedrijven te overwinnen. De organisaties pleiten ervoor om naast EU-lidstaten ook andere landen - zoals het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada – te betrekken bij een dergelijk programma.
Persbericht CLAIRE  


Farmaceutische industrie waarschuwt dat EU-wetgeving farmaceutische O&I tegen 2040 met een derde kan verminderen  
De European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) blijft druk uitoefenen op de aangekondigde farmaceutische wetgeving van de Europese Commissie, schrijft Science Business. In een nieuwe beoordeling concludeert EFPIA dat de ontwerpvoorstellen de bestaande trend zouden versnellen, waardoor de positie van de EU op het gebied van farmaceutische O&O-investeringen zou verslechteren ten opzichte van de VS, China en Japan. De voorstellen zouden de wettelijke databescherming verminderen, dat volgens EFPIA ‘een essentieel onderdeel van intellectueel eigendom is voor een groot aantal baanbrekende medicijnen’. Dit zou de prikkel voor bedrijven om in dit soort medicijnen te investeren fors verminderen. 
Artikel Science Business  


Ministers steunen ambities ESA voor duurzame en concurrerende ruimtevaart 
De ministers van de regeringen die de EU-lidstaten, geassocieerde staten en samenwerkende staten van het Europees Ruimteagentschap (ESA) vertegenwoordigen hebben besloten om de Europese ruimtevaartambities verder te versterken. Dat meldt ESA over de uitkomsten van de ESA Space Summit in Sevilla. In de ondertekende resolutie staan ambities voor een groene en duurzame toekomst én om de toegang tot de ruimte en ruimteverkenning te versterken. “Ruimtevaartbeleid is klimaatbeleid, industriebeleid en veiligheidsbeleid. Het is een cruciaal instrument om mondiale problemen aan te pakken. Ruimtevaart is een onderwerp geworden aan de mondiale onderhandelingstafel. Europa moet actief deelnemen aan dit gesprek”, aldus Josef Aschbacher, directeur-generaal van ESA. ESA kondigde ook een competitie voor innovatieve Europese bedrijven aan om tegen 2028 ‘een ruimtevrachtretourdienst te leveren om vracht naar het internationale ruimtestation te vervoeren en lading terug naar de aarde’.  Deze stap naar een nieuw aanbestedingsmodel, geïnspireerd door de aanpak van NASA, moet zorgen voor een concurrende Europese ruimtevaart. Euractiv, Politico en ScienceBusiness schreven afgelopen week over de top.
Nieuwsbericht ESA
Artikel Euractiv
Artikel Politico
Artikel Science Business  


Europese Rekenkamer kritisch op Europees Smart City-beleid
De Europese Commissie moet slimme oplossingen voor steden uit Horizon 2020 terug laten komen in Horizon Europe, zodat meer steden hiervan gebruik kunnen maken. Dat stelt de Europese Rekenkamer in een rapport over het Smart City-beleid van de EU. Neth-ER heeft geschreven over de belangrijkste aanbevelingen. Door het grote scala aan verschillende initiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling zou het risico bestaan dat de slimme oplossingen van het Lighthouse-programma in Horizon 2020 onderbenut blijven. Daarom roept de Rekenkamer de Commissie op om dit programma beter te coördineren met de huidige Horizon-missie op het gebied van klimaatneutrale en slimme steden. Ook wijst de Rekenkamer op een gebrek aan investeringen in onderzoek en innovatie rond slimme steden. 
Artikel Neth-ER
Publicatie Europese Rekenkamer  


Is Grenoble de Franse variant van Silicon Valley?
De Franse media spreken al langer over Grenoble het ‘Silicon Valley’ van Frankrijk. In een artikel van Sifted wordt de opkomst van de stad onderzocht. Het type deeptech dat in de stad wordt ontwikkeld zou van oudsher weinig durfkapitaal aantrekken, maar vooral gefinancierd worden door banken, andere bedrijven of de staat. Volgens Sifted zijn verschillende factoren in het voordeel van Grenoble aan het veranderen. De stad is de thuisbasis van grote onderzoekscentra in onder andere halfgeleiders, waterstof, AI en kwantumcomputers. Veel onderzoekscentra en bedrijven maken aanspraak op steun van de Europese Chips Act (ter waarde van 43 miljard euro) en het France 2030 Plan (ter waarde van 54 miljard euro), bedoeld om publieke en private investeringen in geavanceerde technologieën te stimuleren. “We waren al een importplek voor deeptech”, zegt Bernoud. “Maar na Covid gaat alles in een stroomversnelling. Er zijn al zoveel startups die aan deze onderwerpen werken. Maar tien jaar geleden bevonden ze zich nog niet in de industrialisatiefase. Nu gaan ze over op productie en dus is deze activiteit veel zichtbaarder.” Volgens Dealroom hebben deeptech-startups in Grenoble 2023 1,2 miljard euro binnengehaald, waarmee de stad (samen met München) op de vierde plaats van alle Europese steden staat. Inmiddels zouden de bedrijven ook steeds meer de aandacht van durfkapitaalbedrijven aantrekken. 
Artikel Sifted

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

TPI Centre: Bedrijven schieten tekort bij het implementeren van groene agenda’s 
Slechts 1% van de bedrijven stemt toekomstige kapitaaluitgaven af op de langetermijndoelen om de economie koolstofvrij te maken. Dat blijkt uit een rapport van het Transition Pathway Initiative Centre (TPI Centre) van de London School of Economics and Political Science (LSE). De onderzoekers hebben de transitieplannen van meer dan 1000 beursgenoteerde bedrijven beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de twintig bedrijven kwantificeert hoe zij aan de uitstootdoelen van broeikasgassen zullen voldoen. Euractiv heeft een artikel geschreven over de studie. “Ons onderzoek draagt bij aan deze verschuiving van de nadruk van het stellen van doelen naar het daadwerkelijk implementeren ervan, en de belangrijkste conclusie is hoe weinig daarvan op dit moment gebeurt, zelfs onder deze zeer grote en geavanceerde beursgenoteerde bedrijven”, zegt TPI-onderzoeksdirecteur Simon Dietz.
Publicatie Transition Pathway Initiative
Artikel Euractiv 


Hoe landen de OESO-principes voor betrouwbare AI implementeren 
Het aantal landen met nationale AI-strategieën groeit sterk, constateert het OECD.AI Policy Observatory. In 2017 beschikten slechts enkele landen over een strategie, maar in mei 2023 rapporteerden regeringen meer dan 930 beleidsinitiatieven in 71 rechtsgebieden. In het rapport wordt de stand van de implementatie van de OESO AI-principes uit 2019 onderzocht. Het rapport schetst een overzicht van de regelgevingsbenaderingen tot nu toe en geeft voorbeelden van initiatieven die verband houden met de verschillende principes. 
Publicatie OECD.AI  


Politico: Datadeal China en EU maakt nieuwe investeringen mogelijk
Op Politico viel afgelopen week een reconstructie met achtergrondinformatie te lezen over de deal die EU-commissaris Vera Jourova wist te sluiten met China over de commerciële overdracht van data. Volgens betrokken functionarissen moet de stap van China echter niet direct worden gezien als signaal van verbeterde verhoudingen. In plaats daarvan lijkt het vooral een manier om de wankele Chinese economie een boost te geven. In ieder geval baant het de weg voor vernieuwde onderlinge investeringen. Naar verwachting is er in december een EU-China-top met een zware delegatie, waaronder de Chinese president Xi Jinping, EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-raadsvoorzitter Charles Michel.
Artikel Politico  


OESO: Cruciale rol voor bij- en omscholing in groene en digitale transitie
Het vaardighedenbeleid van landen speelt een cruciale rol om effectief te kunnen reageren op opkomende bedreigingen, zoals aantasting van het milieu en schadelijke toepassingen van technologieën die worden gebruikt om informatie te verzamelen, genereren en uitwisselen. Dat stelt de OESO in de tweejaarlijkse Skills Outlook van de OESO-landen. Volgens de OESO zouden landen meer aan bij- en omscholing moeten doen om de benodigde vaardigheden voor de maatschappelijke transities te verbeteren. Ook Neth-ER schreef afgelopen week over het rapport. 
Artikel Neth-ER
Publicatie OESO  


OESO: Betere regelgeving voor de groene transitie  
Klimaatverandering en andere bedreigingen voor het milieu vereisen dringend overheidsoptreden, stelt de OESO. In een nieuw rapport wordt uitgeweid over hoe overheden reguleringsinstrumenten beter kunnen gebruiken om efficiënte en effectieve regelgeving voor het milieu te ontwerpen, implementeren en evalueren. De OESO stelt dat overheden maatregelen moeten implementeren die een inclusieve, coöperatieve, resultaatgerichte en mondiale benadering van regulering garanderen. 
Publicatie OESO 


VN: Wetenschap inzetten om mensenrechten te beschermen
In een blog op Nature doet VN-commissaris voor de mensenrechten Volker Türk een oproep om wetenschap en mensenrechten centraal te stellen bij het tegengaan van klimaatopwarming. Hij noemt dit een bedreiging voor de toekomst van de mensheid. "Te veel regeringen, beleidsmakers en leiders uit de industrie, sluiten moedwillig hun ogen voor de wetenschap en zetten bevooroordeelde ‘experts’ in om twijfel te zaaien en wetenschappelijke feiten te ondermijnen", stelt hij. In het stuk noemt hij zes stappen die kunnen worden gezet om de wetenschap beter in te zetten voor de bescherming van mensenrechten. Zo moeten wetenschappers die worden bedreigd of geïntimideerd worden beschermd en moet voorkomen worden dat er in wetenschappelijk onderzoek belangenconflicten plaatsvinden.
Artikel Nature 


VS: Voorstel om kwantumonderzoek aan te jagen
De wetenschapscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel gepresenteerd om kwantumtechnologie en kwantumwetenschap een boost te geven. Volgens commissievoorzitter Frank Lucas is de impuls van belang om het economisch verdienvermogen op peil te houden en de nationale veiligheid te kunnen garanderen. Zo geeft de wet het National Institute of Standards and Technology (NIST) ruimte om centra op te richten om onderzoek op het gebied van kwantum te bevorderen. Ook dwingt de wet het Witte Huis om samen met bondgenoten tot een strategie te komen. Het wetsvoorstel bouwt voort op de National Quantum Initiative Act uit 2018. Het Center for Data Innovation reageert verheugd op het voorstel. "Het wetsvoorstel [..] illustreert hoe beleid technologisch leiderschap kan ondersteunen", aldus de denktank.
Persbericht Amerikaans House Committee on Science, Space and Technology
Analyse Center for Data Innovation
Artikel Nextgov  


Defensie VS presenteert nieuwe AI-strategie
Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een strategie gepresenteerd die het mogelijk moet maken geavanceerde kunstmatige intelligentie te integreren in het Defensiesysteem. Het moet de VS superieur houden op het militaire vlak. In een toelichting zegt plaatsvervangend minister van Defensie Kathleen Hicks dat AI onder andere kan helpen om strategische beslissingen sneller te nemen.
Nieuwsbericht Amerikaanse ministerie van Defensie 


ITIF: Privacy beschermen bij AI-regelgeving, maar zonder schade aan innovatie
De overheid moet stappen zetten om de zorgen rondom AI en privacy weg te nemen, zonder dat dit zorgt voor belemmeringen in innovatie. Dat zei Daniel Castro, vice-president van denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. "De primaire focus van beleidsmakers moet liggen op het ontwikkelen van strategieën om de potentiële voordelen te maximaliseren in plaats van alle mogelijke schade te minimaliseren", aldus Castro.
Publicatie ITIF