Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 15 juni 2023

Het kabinet investeert vanuit het Nationaal Groeifonds 123 miljoen in de aanpak van het personeelstekort in techniek en ICT. De Europese Commissie maakt in de begroting voor 2024 13,6 miljard euro vrij voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,8 miljard euro voor Horizon Europe. Iedereen moet werk maken van de bescherming van de eigen persoonsgegevens, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens  in de onlangs gepubliceerde datalekkenrapportage 2022. Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over de AI Act. Het Verenigd Koninkrijk wil in de herfst een wereldtop over AI houden. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

IPCEI micro- en nano-elektronica: 230 miljoen aan kabinetssteun goedgekeurd

De Europese Commissie heeft voor de IPCEI (Important Project of Common European Interest) op het gebied van micro-elektronica goedkeuring verleend voor 68 projecten in 14 lidstaten. Het gaat in totaal om een bedrag van 8,1 miljard euro aan staatssteun, waar ongeveer 13,7 miljard euro aan private investeringen bovenop komt. Vijf Nederlandse projecten zijn goedgekeurd. Het gaat om projecten op het gebied van radar- en 6G-technologie, geavanceerde halfgeleiderproductie, en ontwikkelingen voor innovaties in het testen van halfgeleiders. Het kabinet investeert 230 miljoen euro in de projecten. “Dit is goed nieuws voor ons bedrijfsleven en de kabinetsinzet om Nederland concurrerend en innovatief toonaangevend te houden. We ondersteunen met deze IPCEI nieuwe slimme technologieën vanuit de Nederlandse high tech (maak)industrie en stimuleren zo ook extra private investeringen hier in”, aldus minister Adriaansens.
Persbericht Rijksoverheid
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Commissie
LinkedIn Eurocommissaris Breton
 

Europees Parlement bereikt akkoord over AI Act

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over de AI Act. De afgelopen weken is er uitvoerig over de vele amendementen gedebatteerd, bijvoorbeeld over de definities en verplichtingen van AI-systemen met een ‘hoog risico’ en ‘AI voor algemeen gebruik’. "Vandaag geeft het Europees Parlement het startschot van de digitale revolutie. Europa gaat als eerste wereldmacht wetgevende regels stellen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie om een digitale dystopie te voorkomen", aldus Europarlementariër Paul Tang (PvdA) tegen de NOS. Het Parlement en de lidstaten kunnen binnenkort beginnen met de onderhandeling over de definitieve wet. De partijen hopen voor het einde van het jaar een definitief akkoord te bereiken.
Persbericht Europees Parlement
Artikel Euractiv
Artikel NOS
 

Investeringen in schone energie vergroten hun voorsprong op fossiele brandstoffen

De investeringen in schone energietechnologieën groeien aanzienlijk sneller dan de uitgaven aan fossiele brandstoffen. Dat concludeert het Internationaal Energieagentschap (IEA) in het nieuwste World Energy Investment rapport. Naar verwachting wordt er in 2023 wereldwijd 2,8 biljoen dollar geïnvesteerd in energie, waarvan meer dan 1,7 biljoen naar schone technologieën gaat, zoals hernieuwbare energie en elektrische voertuigen. “Voor elke dollar die in fossiele brandstoffen wordt geïnvesteerd, gaat er nu ongeveer 1,7 dollar naar schone energie. Vijf jaar geleden was deze verhouding één op één”, aldus Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. De jaarlijkse investeringen in schone energie zullen naar verwachting met 24% stijgen tussen 2021 en 2023, ten opzichte van een stijging van 15% in fossiele brandstoffen. Het IEA waarschuwt dat meer dan 90% van deze toename afkomstig is uit geavanceerde economieën en China, wat kan leiden tot nieuwe vormen van ongelijkheid in de energietransitie. Het rapport benadrukt daarom dat er meer investeringen vanuit de internationale gemeenschap nodig zijn in opkomende en zich ontwikkelende economieën.
Persbericht IEA
Publicatie IEA
Artikel Singularity Hub

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens vraagt om opheldering over ChatGPT

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT) om opheldering gevraagd over de manier waarop het persoonsgegevens gebruikt voor het trainen van het achterliggende taalmodel. De AP maakt zich zorgen over de omgang met persoonsgegevens bij organisaties die gebruikmaken van generatieve AI, zoals ChatGPT. Verder wil de AP weten of de vragen die mensen aan de chatbot stellen worden gebruikt om het systeem verder te trainen, en zo ja, op welke manier. Het bedrijf heeft tot 23 juni om te reageren.
Persbericht Autoriteit Persoonsgegevens
Nieuwsbericht NOS
 

AP: Aantal datalekken stabiliseert, maar aantal slachtoffers neemt waarschijnlijk toe

Ga ervan uit dat er al eens persoonlijke gegevens van je gelekt zijn, of dat dit nog gaat gebeuren. Maak daarom werk van het beschermen van je persoonsgegevens. Dat is de centrale boodschap in de datalekkenrapportage 2022 van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hoewel de toezichthouder een stabilisering in het aantal meldingen van datalekken ziet, neemt de ernst van de gevallen toe. Door de drie grootste datalekken in de zorgsector kwamen in 2022 bijvoorbeeld de medische gegevens van zo’n 900.000 mensen op straat te liggen. Het kabinet trekt jaarlijks zo’n 10 tot 15 miljoen euro uit om de capaciteit van de waakhond te laten groeien. Maar dat moet nog meer worden, aldus AP-voorzitter Wolfsen tegen de NOS.
Persbericht Autoriteit Persoonsgegevens
Publicatie Autoriteit Persoonsgegevens
Nieuwsbericht NOS
 

Dijkgraaf presenteert aanpak voor vergroten sociale veiligheid in hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf heeft de integrale aanpak sociale veiligheid in het hoger onderwijs en wetenschap gepresenteerd. De minister wil een nieuw landelijk programma starten om samen met studenten, medewerkers en instellingen de sociale veiligheid op instellingen te vergroten. Het nieuwe programma heeft een duur van tenminste vier jaar. Dijkgraaf stelt de komende jaren in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor het programma, wat bovenop de 4 miljoen euro voor de eerdergenoemde afspraken uit het Bestuursakkoord komt. Het programma moet werken aan initiatieven waarin hogescholen en universiteiten samenwerken en samen leren, zoals een trainingsprogramma voor leidinggevenden en het opstellen van standaarden waar gedragscodes aan zouden moeten voldoen. Verder wil Dijkgraaf, in lijn met het advies van de Inspectie van het Onderwijs, een zorgplicht voor de sociale veiligheid van studenten opnemen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). “Het expliciet benoemen van sociale veiligheid als zorgplicht voor de instellingen in de WHW verbetert het externe toezicht op sociale veiligheid. Door het als zorgplicht op te nemen in de WHW wordt nader invulling gegeven aan wat die zorgplicht inhoudt. Hiermee kunnen we aan de voorkant regelen wat we van instellingen vragen en aan de achterkant toezicht houden op hetgeen zij op dit vlak gedaan hebben”, aldus Dijkgraaf.
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap
Artikel HOP/U-today
 

Dijkgraaf heeft weinig mogelijkheden om taaleisen te handhaven

Het was nooit de bedoeling dat er zoveel Engelstalig hoger onderwijs zou komen, stelt minister Dijkgraaf in een Kamerbrief. De Kamer verzocht de minister in een motie om strengere handhaving van de taalwetgeving. Afgelopen week schreven ScienceGuide en HOP over de reactie van Dijkgraaf. Volgens de wet moeten opleidingen in het hoger onderwijs Nederlandstalig zijn, afgezien van uitzonderingen. Dijkgraaf erkent in zijn brief dat deze uitzonderingen steeds meer de norm lijken te worden. Volgens de minister valt er op dit moment echter weinig te handhaven, omdat de huidige wet niet duidelijk genoeg is. De minister wil voor de zomer in gesprek met hogescholen en universiteiten om tot bestuurlijke afspraken te komen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving waar OCW op dit moment aan werkt.
Artikel HOP/U-today
Artikel ScienceGuide
Artikel ScienceGuide
Kamerbrief handhaving taaleisen in de WHW
 

123 miljoen voor aanpak personeelstekort in techniek en ICT

Het kabinet heeft nieuwe investeringen aangekondigd om het personeelstekort in techniek en ICT aan te pakken. Het gaat om 123 miljoen euro om bestaande samenwerkingsverbanden tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven een stap verder te brengen. Deze bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. De investering moet zorgen dat 15 publiek-private samenwerkingsverbanden (pps’en) via gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald. De toekenning van 123 miljoen euro is onderdeel van een in maart aankondigde investering van 210 miljoen euro in de groei van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Het resterende bedrag wordt toegekend in een latere fase.
Persbericht Rijksoverheid
Opschalingsplan PPS in cijfers
 

Defensie wil eigen operationele satellietcapaciteit opbouwen

Defensie wil, samen met Europese en NAVO-partners, meer eigen satellietcapaciteiten ontwikkelen. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Kamer. “Nederland is op dit moment afhankelijk van capaciteiten die partners en commerciële partijen in het ruimtedomein leveren en kan daarmee niet zelfstandig bepalen waar en wanneer informatie die het nodig heeft wordt verzameld. Om de Nederlandse krijgsmacht in staat te stellen om effectief op te treden, is het cruciaal dat Nederland naast het gebruik van deze bestaande capaciteiten ook eigen ruimtecapaciteiten ontwikkelt”, aldus Van der Maat. De opbouw van satellietcapaciteit moet deze afhankelijkheid verminderen. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van kleine satellieten en lasercommunicatie. Defensie streeft ernaar om in 2025 te beschikken over een initiële operationele (IOC) satellietcapaciteit. In 2029 wil ze beschikken over verschillende capaciteiten om bij te dragen aan de Nederlandse strategische autonomie en om internationaal een betrouwbare en gewilde partner in het ruimtedomein te worden.
Nieuwsbericht Defensie
Nieuwsbericht RTL
Kamerbrief ‘Opbouw Operationele Satelliet Capaciteit’
 

Defensiestrategie Data Science en AI 2023-2027

Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat hebben de eerste ‘Defensie Strategie Data Science en AI 2023-2027’ gepresenteerd. “In een tijd van ingrijpende geopolitieke veranderingen, grootschalige technologische ontwikkelingen en het toegenomen gebruik van informatie als wapen, is deze voor een toekomstbestendige Nederlandse Krijgsmacht onontbeerlijk”, schrijven de bewindspersonen. De strategie is richtinggevend voor de ontwikkelingen bij Defensie en moet samenhang creëren via een overkoepelende visie en strategische ambities. De strategie heeft doelstellingen geformuleerd op het gebied van defensiebrede data governance, hoogwaardige informatietechnologie, investeren in kennis en kunde én datagedreven werkwijze. De bewindspersonen geven aan dat met de strategie een aantal acties in gang is gezet, waaronder investeringen in een Data Science Center of Excellence bij de Nederlandse Defensie Academie en de ontwikkeling van een hooggerubriceerde IT-infrastructuur voor datadeling en verwerking.
Persbericht Defensie
Kamerbrief: Defensie Strategie Data Science en AI 2023-2027
Defensie Strategie Data Science en AI 2023-2027
 

Kabinet onthult internationale cyberstrategie

Het kabinet heeft een nieuwe Internationale Cyberstrategie (ICS) 2023 – 2028 gepresenteerd. De ICS volgt op de belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie ‘Verbeter de verbinding’ van september 2021, waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd werd om een strategie op te stellen voor internationaal cyberbeleid. In de strategie wordt de Nederlandse diplomatieke inzet voor de komende jaren uiteengezet. De strategie richt zich op: 1) het tegengaan van cyberdreigingen van staten en criminelen, 2) het online versterken van democratische en mensenrechtelijke principes en 3) het behouden van een wereldwijd open, vrij en veilig internet.
Persbericht Rijksoverheid
 

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

13,6 miljard euro voor onderzoek in conceptbegroting Europese Commissie 2024

De Europese Commissie heeft de conceptbegroting voor 2024 gepresenteerd. In het voorstel wordt 13,6 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,8 miljard euro voor Horizon Europe. Andere relevante voorstellen zijn 3,7 miljard voor uitwisselingsprogramma Erasmus+, 2,1 miljard voor ruimtevaart en 4,6 miljard voor Europese strategische investeringen (zoals strategische technologieën en de groene en digitale transitie). Analyses van Neth-ER en Science Business waarschuwen dat de aangekondigde plannen nog gewijzigd kunnen worden. De Commissie presenteert bijvoorbeeld in juni een tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader, om meer begrotingsruimte te vinden voor actuele politieke prioriteiten, zoals de steun aan Oekraïne. Dit zou effect kunnen hebben op de nu gepresenteerde conceptbegrotingscijfers.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business
Artikel Neth-ER
 

Europese Commissie wil dat techbedrijven AI-gegenereerde content labelen

De Europese Commissie wil dat grote techbedrijven foto’s, filmpjes en teksten die gemaakt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie gaat labelen, meldt persbureau Reuters. “Ondertekenaars die diensten hebben met het potentieel om door AI gegenereerde desinformatie te verspreiden, moeten op hun beurt technologie gebruiken om dergelijke inhoud te herkennen en dit duidelijk te labelen voor gebruikers", aldus Eurocommissaris Jourova. Het label is onderdeel van de Europese gedragscode tegen desinformatie, die door ruim dertig techbedrijven is ondertekend. Deze code is nu nog vrijwillig, maar wordt vanaf 25 augustus een wettelijke verplichting onder de Digital Services Act. Twitter stapte recent uit de overeenkomst. Op Nextgov valt te lezen dat er ook in de VS een wetsvoorstel ligt voor een dergelijk label.
Artikel AG Connect
Artikel Reuters
Artikel Nextgov
 

Jaarverslag wetenschaps- en technologiepanel van het Europees Parlement

Het Panel voor de Toekomst van Wetenschap en Technologie (STOA) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd met een overzicht van zijn activiteiten in 2022. Het panel heeft onder andere 14 onderzoeken gepubliceerd, gericht op de drie prioritaire thematische gebieden van het panel: kunstmatige intelligentie en andere ontwrichtende technologieën, de Europese Green Deal en kwaliteit van leven. Daarnaast heeft het panel verscheidende papers gepubliceerd en 13 evenementen georganiseerd. “De pandemie heeft heel direct laten zien hoe cruciaal goed wetenschappelijk advies is voor een gedegen beleidsreactie. Maar het toonde ook aan dat de wetenschap niet stilstaat, maar evolueert naarmate onze kennis verbetert: een open en vrij debat vormt de kern van de wetenschappelijke methode. Beleid moet ook volgen; een open debat is cruciaal om de juiste beleidsreactie te vinden”, aldus Marc Angel, vicevoorzitter van het Europees Parlement en verantwoordelijk voor STOA.
Publicatie Europees Parlement
 

Herziene mededingingswetgeving moet innovatiesamenwerking tussen bedrijven stimuleren

De Europese Commissie heeft de zogenaamde ‘horizontale groepsvrijstellingsverordeningen over onderzoek & ontwikkeling en specialisatieovereenkomsten’ (HBERs) en de bijbehorende richtlijnen herzien. De herziening van de mededingingswetgeving moet het voor bedrijven makkelijker maken om samen te innoveren met andere bedrijven en de administratieve lasten te verminderen. De herziening wordt op 1 juli 2023 van kracht. “De herziene regels voor horizontale overeenkomsten bieden heldere handvatten om ondernemingen te helpen beoordelen of hun samenwerkingsovereenkomsten verenigbaar zijn met onze mededingingsregels. Ook wanneer het gaat om gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven. Deze actuele handvatten zijn een belangrijk instrument om de groene en digitale transitie te bevorderen”, aldus Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business
Artikel Neth-ER
 

Europees Parlement verdeeld over ‘strategische technologieën’ in Net-Zero Industry Act

Het Europees Parlement overweegt om de term ‘strategische technologieën’ te schrappen in de Europese Net-Zero Industry Act (NZIA), schrijft Euractiv. De NZIA is de reactie van de Europese Commissie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. De wet moet zorgen dat de EU tegen 2030 ten minste 40% van de technologieën die zij als ‘strategisch’ beschouwt zelf kan produceren, om haar doelstelling te bereiken om de uitstoot tegen 2050 tot netto nul terug te brengen. Voor deze technologieën moeten vergunningsprocedures versneld worden en het EU-toezicht op overheidssubsidies versoepeld. Er is echter discussie over de terminologie, omdat niet alle emissievrije technologieën (waaronder kernenergie) in de concepttekst van de Commissie staan. In het Parlement zijn uiteenlopende opvattingen over invulling van de NZIA. Zo stelt bijvoorbeeld de Duitse Europarlementariër Ehler voor om de lijst met strategische netto-nul-technologieën te vervangen door een verwijzing naar de EU-taxonomie voor groene financiering, die industrieën categoriseert op basis van hun bijdrage aan de Europese klimaatdoelstellingen. Naar verwachting stemt de industriecommissie van het Parlement in oktober over het voorstel.
Artikel Euractiv
 

IBM kondigt eerste Europese kwantumdatacenter aan in Duitsland

Het Amerikaanse techbedrijf IBM wil in 2024 het eerste Europese kwantumdatacenter openen in Duitsland, schrijft EURACTIV. In het centrum komen verschillende IBM-kwantumcomputersystemen met kwantumprocessors van meer dan 100 qubits te staan. Het centrum moet bedrijven, onderzoek en overheidsinstellingen helpen om toegang te krijgen tot geavanceerde kwantumcomputing. "De bouw van het geplande kwantumcomputercentrum en de bijbehorende cloudregio stelt Europese gebruikers in staat om het potentieel van quantumcomputing te benutten om enkele van 's werelds grootste uitdagingen op te lossen", aldus Jay Gambetta, vice-president van IBM Quantum.
Artikel EURACTIV
 

JRC onderzoekt verbanden tussen demografie en klimaatverandering

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft de verbanden tussen bevolkingsdynamiek en de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering onderzocht. In de studie is gekeken naar de verbanden, kansen en uitdagingen van demografische veranderingen en klimaatverandering, en hoe hiermee rekening kan worden gehouden bij de klimaatbeleidsvorming van de EU. De studie constateert onder andere dat de oudere generaties gemiddeld meer uitstoten, minder geneigd zijn om te geloven dat klimaatverandering een zeer ernstig probleem is en minder openstaan voor het veranderen van hun persoonlijk gedrag. “Daarom zal het steeds belangrijker worden om deze verschillen aan te pakken en beleidsmaatregelen voor energie-efficiëntie en groene transities te richten op de oudere generaties”, aldus de onderzoekers. Daarnaast is er gekeken naar manieren om de impact van extreme klimaatverandering op kwetsbare demografische groepen te verzachten en maatregelen te ontwikkelen om zich aan te passen.
Nieuwsbericht Joint Research Centre
Publicatie Joint Research Centre
 

Onderzoekssamenwerking Middellandse Zeegebied moet worden gestroomlijnd

De samenwerking en coördinatie van onderzoek in het Middellandse Zeegebied moet beter worden gestroomlijnd. Dat schrijft Science Business over de tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie van het ‘Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area’ (PRIMA). Het partnerschap brengt 19 landen rond de Middellandse Zee en Duitsland samen om onderzoekssamenwerking op het gebied van waterbeheer, landbouw, energie en voedselproductie te stimuleren. De evaluatie adviseert dat het partnerschap zijn activiteiten moet stroomlijnen en de complexiteit verminderen die wordt veroorzaakt door verschillende nationale financieringsregelingen. Het partnerschap zou wel een goed instrument voor diplomatie zijn en de EU in staat stellen om samen te werken met landen in het gebied.
Artikel Science Business
 

Eurostat: Vrouwen vormen meerderheid in personeelsbestand wetenschap en technologie

In 2022 waren bijna 76 miljoen mensen in de EU werkzaam in wetenschap en technologie, wat een stijging van 2,5% is ten opzichte van 2021. Van dit personeelsbestand was 52% vrouw, wat vergelijkbaar is met 2021. Dat constateert EUROSTAT in een analyse van het Europese personeelsbestand op het gebied van wetenschap en technologie. Ondanks dat vrouwen de meerderheid uitmaken van het totale personeelsbestand, blijven zij met slechts 41% ondervertegenwoordigd in het totale aantal wetenschappers en ingenieurs. Hier is wel groei te zien: het absolute aantal vrouwen dat werkzaam is als wetenschapper en ingenieur groeide van bijna 5 miljoen in 2012 naar 7,3 miljoen in 2022.
Publicatie Eurostat
 

EARTO pleit voor meer transparantie binnen EU-instellingen

De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) maakt zich zorgen over recente wijzigingen in de digitale ‘Wie is Wie’ tool van de Europese Commissie. “Enkele weken geleden werden immers niet alleen de contacten onder het niveau van het afdelingshoofd verwijderd, maar ook alle informatie over de functies, personeelsaantallen en thema's”, aldus een open brief van EARTO aan de Europese Commissie. De organisatie vreest dat het gebrek aan transparantie de toegang tot Europese instellingen – met name voor kleinere partijen – bemoeilijkt.
Persbericht EARTO
Open brief EARTO
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

BCG: hoe kijken mensen naar het gebruik van AI op de werkplek?

Mensen hebben gemengde gevoelens over AI op de werkplek. Dat constateert de Boston Consulting Group (BCG) op basis van een onderzoek onder 13.000 werknemers – van leidinggevenden tot eerstelijnsmedewerkers - in 18 landen over de inzet van AI. In het algemeen blijken de respondenten optimistischer dan bezorgd, maar er zijn wel enorme verschillen in de perceptie van AI tussen leidinggevenden en eerstelijnsmedewerkers. De onderzoekers adviseren organisaties om hier werk van te maken, bijvoorbeeld via training of bijscholing. Vrijwel alle respondenten zien de noodzaak van verantwoorde AI en regulering.
Publicatie BCG
 

Oproep onderzoekers: maak nu afspraken over internationale onderzoekssamenwerking

De internationale wetenschappelijke gemeenschap zal samen met overheden tot een reeks normen moeten komen om te voorkomen dat grote mondiale uitdagingen als klimaatverandering spaak lopen vanwege geopolitieke conflicten. Daarvoor pleit een internationale onderzoeksgroep in een stuk op University World News. Volgens de onderzoekers zal de huidige geopolitieke realiteit in toenemende mate de nationale wetenschapssystemen domineren en is daarom snel actie nodig. In de eerste plaats zal daarbij een dialoog moeten worden gestart over wetenschappelijke internationalisering, ethiek en integriteit. Dit is nodig om te komen tot normen voor een duurzame internationale samenwerking in een nieuw geopolitiek klimaat. In het stuk worden een aantal aspecten uitgelicht die onderdeel zouden moeten zijn van deze internationale dialoog.
Artikel University World News
Platform Global Science Challenges
 

Duidelijke kaders en dialoog voor inzet nieuwe technologie

Overheden kunnen beter op opkomende technologieën inspelen als er algemene duidelijke kaders worden gesteld voor cyberveiligheid en privacy. Dat zegt Ashley Johnson van de Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) in een uitgebreid artikel op GovTech over de vraag hoe overheden opkomende technologieën kunnen reguleren. In het stuk wordt uitgebreid uiteengezet hoe er in de verschillende staten van de VS beleid werd gemaakt en jurisprudentie ontstond over het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Volgens Johnson is een algemeen verbod op dergelijke technologie niet nodig als de kaders met betrekking tot cyberveiligheid en privacy helder zijn. Ook helpt het als burgers in een vroeg stadium worden betrokken bij het debat over het gebruik van een nieuwe technologie.
Artikel GovTech
 

Internationale wetenschapsraad blikt terug op rumoerig jaar

De International Science Council (ISC) is in het jaarverslag 2022 trots op de bereikte resultaten in een woelige tijd voor de wetenschap. "In 2022, te midden van de voortzetting van de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne, groeiende economische verschillen en recordtemperaturen, bleven we de wereld samenbrengen door de kracht van de wetenschap", aldus de ISC. "We benadrukten het belang van wetenschappelijke samenwerking bij het aangaan van wereldwijde uitdagingen en reageerden snel op de oorlog in Oekraïne en de pandemie door netwerken op te zetten en ondersteuning, middelen en kritische beleidsaanbevelingen te bieden." In het verslag worden de resultaten verder uitgediept.
Nieuwsbericht ISC
 

VK wil wereldtop organiseren over AI

Het Verenigd Koninkrijk is van plan om in de herfst de eerste wereldtop over AI te organiseren, schrijft Politico. Volgens het platform zou de Britse premier Sunak daarmee een brugfunctie willen vervullen tussen de 'soepele' VS en de 'strenge' EU. Sunak zou bij de top gelijkgestemde landen willen aanhaken. In een gesprek met Politico benadrukte Sunak de enorme kansen van AI, maar ook de regels die nodig zijn om de mogelijk negatieve gevolgen aan te kunnen pakken.
Artikel Politico
Artikel Knack
 

VK investeert in 317 miljoen pond in centrum voor planten- en microbiële wetenschap

UK Research and Innovation (UKRI) is van plan om meer dan 317 miljoen pond te investeren in een baanbrekend centrum voor planten- en microbiële wetenschap en innovatie. De investeringen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde faciliteiten voor het John Innes Centre (JIC) en The Sainsbury Laboratory (TSL). “Het bieden van toegang tot geavanceerde, duurzame onderzoeks- en innovatie-infrastructuur is essentieel voor het concurrentievermogen en het langetermijnsucces van de Britse biowetenschappen”, aldus professor Melanie Welham, uitvoerend voorzitter van de Biotechnology and Biological Sciencs Research Council (BBSRC).
Nieuwsbericht UKRI
 

VS en Finland starten samenwerking om ontwikkeling 6G

De VS en Finland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te werken aan de ontwikkeling van 6G. Volgens Euractiv probeert de VS hiermee de westerse afhankelijkheid van China te beperken. In het statement wordt nadrukkelijk gesteld dat de focus bij standaardisatie, onderzoek en ontwikkeling steeds meer verschuift naar geavanceerde 5G en 6G. De twee landen willen toewerken naar een gezamenlijk ecosysteem voor onderzoek en ontwikkeling om "een gezamenlijke wereldwijde aanpak te creëren voor duurzame, concurrerende, veilige, betrouwbare en leveranciersneutrale 6G-technologie". Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zullen door de VS en zijn bondgenoten hiervoor honderden miljarden dollars worden vrijgemaakt.
Artikel Euractiv
Statement VS en Finland
 

Opinie: VS moet agressieve China-strategie te temperen

Het China-beleid van de VS dreigt door te slaan en zou daarom moeten worden getemperd om te voorkomen dat het conflict verder escaleert. Dat schrijft analist Michael E. O'Hanlon van Brookings. Hij roept op tot 'strategische kalmte' en op het in perspectief plaatsen van de aard van het probleem. "We moeten de verleiding weerstaan om ons zo sterk te verenigen rond het Chinese dreigingsparadigma dat we ongewild de risico's van confrontatie vergroten", schrijft hij. "Peking vormt een reële uitdaging voor de Amerikaanse strategische belangen. Maar de situatie, hoewel potentieel gevaarlijk, is niet nijpend."
Artikel Brookings
 

VS wil doorpakken met kwantumonderzoek

In de VS wordt serieus nagedacht over nieuwe financiering voor het National Quantum Initiative. Daarover schreef NextGov. Charles Tahan, de directeur van het National Quantum Coordination Office, riep tijdens een hoorzitting op tot grote overheidsinvesteringen in het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling op het terrein van kwantumtechnologie. Tahan noemde daarbij een aantal ontwikkeldoelen, waaronder het versterken van de infrastructuur voor geavanceerd kwantumonderzoek. Ook denkt hij aan het versterken van internationale partnerschappen en de samenwerking tussen academische en industriële partners. Academische instellingen zouden volgens Tahan toegang moeten hebben tot geavanceerde kwantummechanica. "We moeten veel meer universiteiten en andere opleiders integreren. Dat betekent investeren in infrastructuurapparatuur, zelfs in kleine laboratoria, zodat mensen kunnen worden opgeleid", zei hij.
Artikel Nextgov