Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 13 juli 2023

NWO investeert 15 miljoen euro in een langetermijn onderzoeksprogramma van CropXR naar ‘slimme veredeling‘. Het gaat daarbij om een integratie van plantenbiologie, simulatiemodellen en AI om in de toekomst meer weerbare gewassen te ontwikkelen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Chips Act. Het pakket moet de komende jaren miljarden euro’s aan investeringen vrijmaken in onderzoek, innovatie en nieuwe fabrieken. Tussen de EU en het VK zou een akkoord zijn over een associatieverdrag, zodat het VK weer kan meedoen aan het programma Horizon Europe. In een blog op het Future of Privacy Forum analyseren diverse experts de door China voorgestelde wetgeving voor generatieve AI-diensten. Dit en meer in deze laatste AWTI e-mail alert voor de zomerstop. De eerstvolgende e-mail alert verschijnt 24 augustus weer. De AWTI wenst u een fijne zomer!

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Groen licht voor kweekvleesproeverijen
Het kabinet wil proeverijen van kweekvlees toestaan. Dat schrijft minister Adema aan de Kamer. In 2022 nam de Kamer een motie van VVD en D66 aan om proeverijen onder gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken, met als doel om innovatie en productoptimalisatie te stimuleren. De ministeries van LNV en VWS zijn in gesprek gegaan met twee Nederlandse kweekvleesproducenten en de belangenvereniging van biotechnologie bedrijven in Nederland (HollandBio). Deze gesprekken hebben geresulteerd in een Code of Practice voor proeverijen. Nederland wordt het eerste land in Europa waar de proeverijen worden toegestaan.
Kamerbrief
Artikel NU.nl
 

Amerikaanse techreuzen lanceren nieuwste producten niet in EU door digitale regelgeving
De digitale regelgeving van de EU zorgt dat Amerikaanse techreuzen hun nieuwste producten niet beschikbaar stellen in de EU, schrijft Politico. Zo lanceerde Meta recent de app Threads – een mogelijk alternatief voor Twitter – wereldwijd, maar niet in de EU. Dit zou komen door ‘regelgevende onzekerheid’. Ook Google heeft besloten om Bard – een concurrent van OpenAI’s ChatGPT – vanwege potentiële schending van de AVG (nog) niet beschikbaar te stellen in de EU. Volgens Politico is dit een lobbytactiek tegenover de Europese Commissie. Door nieuwe producten achter te houden, willen de bedrijven laten zien dat de EU bepaalde innovaties kan missen als gevolg van haar regelgeving.
Artikel Politico
 

Oud-Google-ceo Eric Schmidt: AI zal wetenschappelijk proces totaal herschrijven
In een opiniestuk op MIT Technology Review betoogt oud-Google-baas Eric Schmidt dat AI de potentie heeft om het wetenschappelijk proces totaal te herschrijven. Volgens hem blijft de basis hetzelfde, zoals het doen van achtergrondonderzoek, het vaststellen van een hypothese, het testen, analyseren en concluderen, maar kan AI binnen al die componenten een revolutie teweegbrengen. Hij stelt dat dit ruimte biedt aan nieuwe, creatieve banen. Bovendien wordt de wetenschap toegankelijker voor mensen zonder STEM-achtergrond. Het beperken van de gevaren van AI vergt volgens Schmidt wel slimme regelgeving en daarvoor ontbreekt volgens hem de kennis bij de overheid.
Opiniestuk MIT Technology Review

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Gevolgen van demissionair kabinet voor beleid onbekend
Als gevolg van de val van Kabinet Rutte 4 staat in theorie al het beleid op losse schroeven. Het regeerakkoord is immers van tafel. Komende tijd zal de Kamer beslissen welke onderwerpen controversieel worden verklaard en dus niet meer verder zullen worden behandeld, in afwachting van een nieuw kabinet. In sommige gevallen kan de Kamer er ook voor kiezen specifiek beleid voort te zetten, bijvoorbeeld omdat het grote urgentie heeft of omdat het politiek onomstreden is. In een artikel op ScienceGuide worden de lopende initiatieven van minister Dijkgraaf in kaart gebracht, zoals de maatregelen tegen verengelsing en het kennisveiligheidsbeleid. Hierbij wordt ook gespeculeerd of deze onderwerpen wel of niet controversieel verklaard zullen worden. De Kamer beslist na het zomerreces welke onderwerpen controversieel worden verklaard.
Artikel ScienceGuide
 

Recordinvesteringen in innovatie met WSBO-steun
Nederlandse bedrijven hebben in 2022 meer dan ooit (8,2 miljard euro) geïnvesteerd in innovatie met steun vanuit de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO). Dat valt te lezen in de jaarrapportage, die door minister Adriaansens is gepubliceerd. Het bedrag aan toekenningen is een stijging van 5,9% ten opzichte van de recordscore van 2021. De investeringen komen vanuit bijna 20.000 ondernemers, waarvan 97% mkb’ers. Zij konden hun kosten voor O&O van nieuwe innovaties met ruim 1,3 miljard euro verlagen.
Persbericht Rijksoverheid
 

Dijkgraaf ondertekent nieuwe overeenkomst voor versterking praktijkgericht onderzoek
Minister Dijkgraaf heeft een nieuwe vijfjarige samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van praktijkgericht onderzoek op hogescholen via het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) gesloten. “Ik ben verheugd dat het is gelukt om dit nieuwe SIA-convenant te sluiten met een brede coalitie van partijen die betrokken zijn bij praktijkgericht onderzoek: NWO, VH, MKB-Nederland, VNO-NCW, TNO (mede namens de leden van de TO2-federatie), ROM-Nederland en SIA. Dit onderstreept hoe breed gedeeld het streven is om een bijdrage te blijven leveren aan verdere versterking van praktijkgericht onderzoek”, aldus Dijkgraaf. In het convenant is onder andere afgesproken om de komende vijf jaar gezamenlijk en stapsgewijs toe te werken naar de structurele inbedding van SIA in NWO. ROM-Nederland is een nieuwe partner in de samenwerkingsovereenkomst voor een sterkere regionale verankering van praktijkgericht onderzoek.
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht NWO
 

Universiteiten romen miljoenen af bij starters- en stimuleringsbeurzen
Universiteiten houden bijna allemaal 20 procent aan ‘overhead’ in op de starters- en stimuleringsbeurzen. Dat schrijft HOP/U-Today over het adviesrapport van de commissie starters- en stimuleringsbeurzen, dat minister Dijkgraaf afgelopen week naar de Kamer stuurde. Verder valt op dat de verdeling tussen universiteiten scheef is. Zo krijgt de Universiteit Maastricht meer geld dan ze kan verdelen, terwijl andere instellingen te weinig hebben. De minister heeft jaarlijks 300 miljoen euro uitgetrokken voor de beurzen, met als doel om meer rust en ruimte te creëren voor onderzoekers. De NWO-commissie die zich buigt over de vraag hoe de starters- en stimuleringsbeurzen zich verhouden tot bestaande onderzoeksfinanciering heeft aangegeven de bevindingen mee te nemen in haar advies, dat in september wordt verwacht. Dijkgraaf komt na de zomer met een inhoudelijke reactie op beide adviezen.
Artikel HOP/U-Today
Nieuwsbericht NWO
Kamerbrief bij adviesrapport van de commissie starters- en stimuleringsbeurzen
 

Nieuw instituut CropXR start onderzoek naar slimme veredelingsmethoden
De NWO investeert 15 miljoen euro in een onderzoeksprogramma van CropXR naar ‘slimme veredeling‘ voor weerbare gewassen. Dit besluit is het startsein voor het nieuwe Nederlandse instituut, dat plantenbiologie, simulatiemodellen en AI gaat integreren in ‘slimme veredelingsmethoden’ om in de toekomst meer weerbare gewassen te ontwikkelen. “De bereidheid van NWO om zo'n langetermijnprogramma te steunen is echt essentieel voor de wetenschappelijke missie van het nieuwe instituut. De bijdrage stelt ons in staat te werken aan een grote en belangrijke missie: bijdragen aan een meer duurzame en klimaatbestendige landbouw, in Nederland en in de rest van de wereld”, aldus aanvrager prof. Guido van den Ackerveken (UU). CropXR is een initiatief van vier kennisinstellingen (UU, WUR, UvA en TU Delft) en Plantum, de koepel van ongeveer 250 in Nederland gevestigde producenten van uitgangsmaterialen. Het totaalbudget komt uit op ruim 90 miljoen euro voor de komende 10 jaar.
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht TU Delft
Nieuwsbericht WUR
 

Amsterdamse universiteiten lanceren gezamenlijke tasforce ‘AI in onderwijs’
De UvA en VU starten in september met een gezamenlijke taskforce ‘AI in het onderwijs’. Het doel van de taskforce is om te anticiperen op de steeds snellere ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Beide universiteiten leveren vier experts die de Colleges van Bestuur gaan adviseren over het benutten van de potentie van AI en de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs.
Nieuwsbericht UvA
 

Nederlandse instellingen betrokken bij helft van de projecten uit EU-oceaanmissie
Nederlandse instellingen zijn betrokken bij negen van de achttien Europese projecten van de EU-missie voor het herstel van de oceanen en wateren, schrijft Neth-ER. In totaal wordt er 106 miljoen euro uitgekeerd. De projecten zijn onder andere gericht op kennis over biodiversiteit, het versnellen van productontwikkeling met algen en de vermindering van zwerfvuil en microplastics in Europese rivieren.
Artikel Neth-ER

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europees Parlement stemt in met Chips Act
Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Chips Act. Het pakket moet de komende jaren miljarden euro’s aan investeringen vrijmaken in onderzoek, innovatie en nieuwe fabrieken. "Met de Europese Chips Act willen we de positie van de EU in het mondiale chips-landschap versterken en de kwetsbaarheden in toeleveringsketens aanpakken die door de pandemie zijn blootgelegd. We willen meer invloed hebben en leiders zijn en daarom we hebben 3,3 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie. We streven ernaar onze technologische capaciteit te vergroten en nemen maatregelen om potentiële tekorten te bestrijden. Europa is bereid de toekomstige uitdagingen in de halfgeleiderindustrie het hoofd te bieden en prioriteit te geven aan strategische autonomie, veiligheid en een gunstig ondernemingsklimaat”, aldus rapporteur Dan Nica. De wet moet nu nog formeel door de Europese Raad worden goedgekeurd.
Persbericht Europees Parlement
Artikel NOS
 

4e plaats voor Nederland op EU-innovatielijst, zwakkere landen halen achterstand niet in
De Europese Commissie heeft het tweejaarlijkse European Innovation Scoreboard (EIS) gepubliceerd. De EIS beoordeelt alle EU-lidstaten op 32 indicatoren en vergelijkt deze resultaten met andere landen van binnen en buiten de EU. Het gaat onder andere om private en publieke investeringen in O&O, innovatie binnen het mkb, digitalisering en de kwaliteit van onderzoek. Nederland staat op de vierde plaats in de ranglijst en wordt net als in 2022 aangemerkt als ‘Innovatieleider’. Science Business constateert dat zwakkere landen hun achterstanden niet weten in te halen. Tegelijkertijd publiceerde de Europese Commissie het Regional Innovation Scoreboard. De best presterende regio van Europa is het Deense Hovedstaden. Vier van de Nederlandse provincies behoren tot de top-25 van meest innovatieve regio’s van Europa, aangevoerd door Noord-Holland op plaats 12.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Rijksoverheid
Artikel Science Business
Persbericht Europese Commissie
Regional Innovation Scoreboard
 

CESAER: Europese Onderzoeksruimte goed op weg, maar mag geen tempo verliezen
Universiteitenkoepel CESAER roept EU-lidstaten op om de activiteiten van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) steviger te verankeren op nationaal en regionaal niveau. Dat bepleit de koepel in een position paper met aanbevelingen voor de voortgang van de ERA en het vormgeven van de ERA-beleidsagenda 2025-2027. De koepel is positief over het feit dat er op bijna alle twintig acties vooruitgang is geboekt en bepleit dat de ERA een topprioriteit moet blijven. “Met het huidige succes en de hoge zichtbaarheid van de ERA en het ERA Forum komen ook nieuwe druk en uitdagingen met zich mee. We kunnen nu al zien dat de ERA in nieuwe, verschillende richtingen wordt geduwd, sommige niet zo welkom als andere. We moeten met name het risico vermijden dat de ERA wordt gedegradeerd of afgezwakt ten opzichte van zijn hoge status als verplichting van het Verdrag van Lissabon”, aldus Mattias Björnmalm, Secretaris-Generaal van CESAER.
Persbericht CESAER
Publicatie CESAER
 

Spaans EU-voorzitterschap legt nadruk op strategische autonomie
Het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie gaat zich richten op industrialisering van de EU en het versterken van de Europese strategische autonomie. Dit is één van de prioriteiten in het werkprogramma. Spanje heeft het voorzitterschap per 1 juli overgenomen van Zweden. Andere prioriteiten zijn de groene en digitale transitie, sociale en economische rechtvaardigheid en versterking van de Europese eenheid. Neth-ER en Science Business hebben geschreven over de inzet van het voorzitterschap op het gebied van onderzoek en innovatie. In een interview met Science Business vertelt de Spaanse onderzoeksminister Diana Morant dat zij wil werken aan een ‘eerlijk en menselijk onderzoeks- en innovatiesyssteem’.
Artikel Neth-ER
Artikel Science Business
Werkprogramma Spaans EU-voorzitterschap
 

Europese Commissie wil handhaving AVG harmoniseren
De Europese Commissie heeft maatregelen voorgesteld om de handhaving van gegevensbescherming in de EU te harmoniseren. Het voorstel wil bepaalde aspecten in nationale procedureregels harmoniseren om samenwerking tussen de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten te versterken en grensoverschrijdende zaken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eenvoudiger te maken. “Terwijl de onafhankelijke autoriteiten geweldig werk verrichten, is het tijd om ervoor te zorgen dat we sneller en slagvaardiger kunnen opereren. Vooral in ernstige gevallen waarbij één overtreding in de hele EU veel slachtoffers kan maken”, aldus Eurocommissaris Jourová. Euractiv schrijft dat de hervorming volgt op aandringen van het European Data Protection Board (EDPB), die eerder wees op diverse discrepanties in wet- en regelgeving die soepele samenwerking tussen de gegevensbeschermingsautoriteiten belemmeren.
Artikel Euractiv
Persbericht Europese Commissie
 

Frankrijk: belastingvoordelen moeten investeringen in tech-startups aantrekkelijker maken
Frankrijk overweegt nieuwe belastingvoordelen voor vroege investeerders in technologie-startups. Het gaat om een plan om een Frans equivalent van het Britse Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) en Enterprise Investment Scheme (EIS) te creëren, schrijft Science Business. Sinds de invoering van de Britse regelingen in 2012 zijn er bijna 37.000 ‘business angels’ (durfkapitaalverstrekkers) in het VK. In Frankrijk zijn dit er momenteel rond de 5.500. Het voorstel maakt deel uit van een reeks voorstellen in een rapport van het parlementslid Paul Midy. Midy is door de regering gevraagd om manieren te vinden om de Franse hightechsector te stimuleren, banen te creëren en het werkloosheidspercentage tegen 2027 terug te brengen naar minder dan 5%. In het voorstel worden grote belastingverlagingen voorgesteld voor investeerders in deeptech-startups. Franse technologiebedrijven roepen de regering op om het plan uit te voeren.
Artikel Science Business
 

Spanje en Zwitserland intensiveren O&I-samenwerking
Spanje en Zwitserland hebben een gezamenlijke verklaring over onderzoek en innovatie ondertekend. De landen willen samenwerking op het gebied van O&I intensiveren, met name op het gebied van duurzaamheid, energie, life sciences en gezondheid. In de verklaring kondigen de landen aan om hun onderzoeks- en innovatiegemeenschappen aan te moedigen en te ondersteunen bij het ondernemen van bilaterale en multilaterale activiteiten.
Persbericht Zwitserse Bondsraad
 

EU-voorstel voor ruimere regelgeving nieuwe genomische technieken
De Europese Commissie wil de regelgeving rond nieuwe genomische technieken (NGT’s), zoals CRISPR-Cas, versoepelen. Dit is onderdeel van een groter pakket maatregelen rond de Europese ‘Farm to Fork’ strategie en biodiversiteit. De Commissie stelt dat NGT’s een innovatieve bijdrage kunnen leveren voor een duurzamer en veerkrachtgier voedselsysteem. Science Business schrijft dat veel innovators en wetenschappers blij zijn met het voorstel. “In principe is het voorstel van de Commissie een goed uitgangspunt om innovatie te bevorderen”, zegt Petra Jorasch, manager innovatiebehartiging plantenveredeling bij zaadbranchevereniging Euroseeds. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen of de nieuwe regels licht genoeg zullen zijn om innovatie in een stroomversnelling te brengen.
Persbericht Europese Commissie
Europese Commissie: veelgestelde vragen over nieuwe genomische technieken
Artikel Science Business
 

EUA presenteert aanbevelingen voor ondersteuning van Oekraïense universiteiten
De European University Association (EUA) heeft een reeks aanbevelingen gepubliceerd om Oekraïense universiteiten te ondersteunen en hen in staat te stellen hun onderzoeks- en onderwijsactiviteiten voort te zetten. De aanbevelingen zijn gericht tot regeringen, donateurs, universiteiten en andere onderzoeksintensieve instellingen en organisaties. De EUA bepleit onder andere strategische langetermijnsteun voor hoger onderwijs en onderzoek, met enige coördinatie tussen alle actoren, om optimaal gebruik van middelen, synergieën en samenwerking mogelijk te maken.
Publicatie EUA
 

ERC werkprogramma 2024 goedgekeurd
De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2024 van de European Research Council (ERC) goedgekeurd. In het werkprogramma worden wijzigingen geïntroduceerd voor de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en cv’s van kandidaten. Ook moet de evaluatieprocedure meer nadruk leggen op de kwaliteit van het project. Verder bevat het programma onder andere een pilot call voor Advanced Grants met lumpsum financiering, een wijziging in de structuur van evaluatiepanels en een de lancering van een Public Engagement with Research Award.
Persbericht ERC

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Nieuw-Zeeland en Europese Commissie bereiken akkoord over deelname Horizon Europe
Nieuw-Zeeland is officieel aangesloten bij Horizon Europe. De Europese Commissie en Nieuw Zeeland hebben op 9 juli de associatieovereenkomst ondertekend. “Ik ben blij dat wij Nieuw-Zeeland nu ook laten deelnemen aan Horizon Europa, ons voornaamste innovatieprogramma. Dit is de eerste associatie van een land dat, hoewel het geografisch ver van Europa ligt, in zoveel andere opzichten dichtbij ons staat, onder meer wat betreft het vermogen en de wil om te innoveren”, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen.
Persbericht Europese Commissie
 

VK: 165 miljoen pond voor de oprichting van vier nieuwe onderzoeksfaciliteiten
Het Britse UK Research and Innovation (UKRI) gaat samen met de universiteiten van Strathclyde, Birmingham and King’s College London vier nieuwe toonaangevende onderzoeksfaciliteiten creëren. Hiervoor wordt 52 miljoen pond geïnvesteerd vanuit het UK Research Partnership Investment Fund (UKRPIF). Dit wordt aangevuld met een bedrag 113 miljoen pond van industriële partners, liefdadigheidsorganisaties en filantropische donateurs. Het gaat om een life sciences lab dat de ontwikkeling, productie en levering van medicijnen wil transformeren, twee centra voor innovatieve spoorwegtechnologie en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren.
Nieuwsbericht UKRI
 

ISC Fellowship: Dringende actie nodig om VN Agenda 2030 weer op de rails te krijgen
Er is dringende actie en oprechte inzet van landen nodig om de 2030 Agenda van de Verenigde Naties (VN) te behalen. Dat bepleit het International Science Council (ISC) Fellowship in een position paper in aanloop naar het aankomende High-Level Political Forum (HLPF) van de VN, waar wordt gesproken over de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDG’s). In het paper wordt gepleit voor een geïntegreerde, gezamenlijke aanpak om wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden. “We benadrukken de dringende noodzaak om SDG's en mondiale kaders te integreren, inclusiviteit en capaciteitsopbouw te bevorderen en de interface tussen wetenschap, beleid en samenleving op alle niveaus te versterken. Dit vraagt ​​om transformatieve benaderingen voor toegang tot financiering en productie van kennis. Business-as-usual is geen optie, aangezien we een duurzame toekomst voor iedereen moeten veiligstellen”, aldus voorzitter Nebojsa Nakicenovic.
Nieuwsbericht International Science Council
Publicatie ISC Fellowship
 

VS en EU akkoord over Data Privacy Framework
De VS en de EU zijn het eens geworden over de uitwisseling van persoonlijke data. Het EU-US Data Privacy Framework moet het gebruik van data door sociale mediabedrijven mogelijk maken en tegelijkertijd hun privacy waarborgen. Over het raamwerk is door de EU en de VS lang gesteggeld. Volgens Politico raken de gegevensstromen voor meer dan 7 biljoen dollar aan economische activiteit, waarbij duizenden bedrijven betrokken zijn. Privacyactivisten vochten eerdere dataovereenkomsten tussen de EU en de VS met succes aan. Volgens Politico zal ook deze versie voor het Europese Hof van Justitie komen.
Nieuwsbericht Europese Commissie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3721
Artikel Politico
Artikel NOS
 

Deal over terugkeer VK bij Horizon Europe lijkt aanstaande
Tussen de EU en het VK zou een akkoord zijn over een associatieverdrag zodat het VK weer kan meedoen aan het programma Horizon Europe. Daarover schreef de BBC vorige week, maar een officiële bevestiging hiervan is er nog niet. Tegenover Politico liet de Britse premier Sunak weten dat een deal in het voordeel moet zijn van het VK. "Onze voorkeur gaat uit naar samenwerking met Horizon, maar we moeten ervoor zorgen dat we dat doen op voorwaarden die werken voor het VK en in het belang van het VK zijn", zei hij. "Die gesprekken zijn gaande en het is belangrijk dat we die gesprekken de tijd geven om af te ronden".
Artikel BBC
 

De voorgestelde Chinese AI-wetgeving ontrafeld
In een blog op het Future of Privacy Forum analyseren diverse experts de door China voorgestelde wetgeving voor generatieve AI-diensten. Zo wordt onder andere ingegaan op het toepassingsgebied van de maatregelen en hoe ze van invloed zullen zijn op de ontwikkeling van dergelijke AI-diensten. Ook wordt ingegaan op de geopolitieke context en de manier waarop China met zijn eigen techreuzen omgaat. Afgelopen tijd werden deze techbedrijven fors aan banden gelegd omdat ze te machtig waren geworden, maar nu lijkt een koers ingezet naar een gezonde en duurzame groei van de Chinese techsector. "Door de nadruk te leggen op onafhankelijke en veilige toeleveringsketens, door startups te stimuleren en doorbraken aan te moedigen op gebieden zoals AI-modellen", zo valt te lezen.
Blog Future of Privacy Forum
 

Onderzoekers transformeren stamcellen in embryoachtige structuren
In korte tijd is het meerdere onderzoekers gelukt om menselijke stamcellen om te zetten in embryo-achtige structuren. Daarover schreef Singularity Hub. Een dergelijke doorbraak gold lang als ondenkbaar. De gevormde structuren lijken op cellen in de vroege stadia van menselijk leven, maar kunnen zich nog niet vormen tot een levensvatbare foetus. Onderzoekers hopen met deze ontdekking vooral een beter beeld te krijgen van de eerste stadia na conceptie. Kennis hierover zou kunnen helpen om een oplossing te vinden voor miskramen of onvruchtbaarheid. In het artikel worden de achtergronden nader toegelicht.
Artikel Singularity Hub
 

Oproep CEPA aan VS: Volg voorbeeld AI Act niet
In een artikel van de Amerikaanse denktank CEPA wordt de VS gewaarschuwd om niet dezelfde AI-regelgeving aan te nemen als onlangs door de EU is gedaan. Volgens CEPA komt de meeste innovatie op het terrein van tech immers juist niet uit Europa, omdat de regelgeving dit belemmert. "In plaats van een voorbeeld te zijn is de Europese tech-economie een waarschuwing voor wat er gebeurt als preventieve regelgeving voorrang krijgt boven het koesteren van eigen succesverhalen", schrijft CEPA, die daarbij de AI-wet als voorbeeld noemt. "Het wetsvoorstel legt zelfs aan de meest onschadelijke AI-toepassingen beperkingen op, waardoor mogelijk innovatieve diensten worden verboden." In het artikel wordt erop gewezen dat veel van de elementen van AI al in andere wetgeving is geregeld, zoals rondom privacy. CEPA roept dan ook op om te komen tot 'innovatievriendelijke' regelgeving. "Onze voortdurende investeringen in innovatie en onze specifieke regelgeving hebben ons geholpen de wereld te leiden in kritieke technologie-industrieën", zo valt te lezen.
Opiniestuk CEPA
 

VS: Conservatieven jagen op onderzoekers om 'censuur'
In Amerika worden academici die onderzoek deden naar de verspreiding van desinformatie aangepakt vanuit de politiek en vanuit de rechterlijke hoek. Daarover schreef Nature. Conservatieven in het Huis van Afgevaardigden zouden meerdere onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van vermeende censuur van conservatieve meningen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verkiezingsuitslag van 2020 en de coronavaccins. Een federale rechter in Louisiana zou inmiddels hebben verboden dat agentschappen contact opnemen met sociale media om content te verwijderen. Rebekah Tromble van het Institute for Data, Democracy and Politics stelt dat eerder ook veel klimaatwetenschappers doelwit zijn geweest van conservatieve activisten en politici. "Dit is een praktijk die het leven van steeds meer onderzoekers gaat raken", aldus Tromble.
Artikel Nature
 

Brookings: Inclusiviteit cruciaal bij dichten digitale kloof
In een stuk op Brookings wordt aangegeven dat inclusiviteit een belangrijke factor is in het dichten van de digitale kloof. Volgens de denktank worden 'het zuiden' en jongeren nog te weinig betrokken, terwijl juist zij de digitale transformatie zullen aandrijven. "Hun inclusie zal essentieel zijn om de digitale kloof op een duurzame, inclusieve en billijke manier te overbruggen", zo valt te lezen. Uit het artikel blijkt verder dat het dichten van de digitale kloof niet alleen draait om de beschikbaarheid van digitale middelen, maar ook om digitale vaardigheden en de kwaliteit van de infrastructuur.
Artikel Brookings
https://www.brookings.edu/articles/fixing-the-global-digital-divide-and-digital-access-gap/
 

OESO: Aanbevelingen en best practices voor Very Large Research Infrastructures
De OESO heeft een beleidsrapport over Zeer grote Onderzoeksinfrastructuren (VLRI’s) gepubliceerd. De OESO noemt VLRI’s ‘unieke, complexe ondernemingen met een sterke internationale dimensie die een cruciale rol spelen in grensverleggend onderzoek in de meeste wetenschappelijke domeinen’. Het rapport analyseert goede praktijken en presenteert een reeks geleerde lessen met betrekking tot de oprichting van VLRI’s, opties om het gebruik en de werking ervan te verbeteren én strategische overwegingen waarmee beheerders, financiers en besluitvormers rekening moeten houden bij toekomstige projecten.
Publicatie OESO