Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 9 juni 2022

Groene investeringen zijn lang niet altijd wat het lijkt. Volgens de Europese Rekenkamer had 72 miljard euro aan klimaatgerelateerde uitgaven dit label niet mogen krijgen. Minister Staghouwer ziet een belangrijke rol voor wetenschappelijk onderzoek in de Nationale Eiwitstrategie. Kunstmatige intelligentie overtreedt octrooirecht: steeds vaker zijn AI-systemen de uitvinder, maar octrooirecht is gebaseerd op menselijke uitvinders. Wat is het probleem? Dit en meer in de alert van deze week.

Berichten van de AWTI

AWTI zoekt drie nieuwe raadsleden


Ruime ervaring in wetenschap, technologie en innovatie? Voor onze onafhankelijke adviezen zoeken wij drie nieuwe raadsleden. Deskundigen met diverse perspectieven, die regelmatig uit hun comfortzone willen treden om het respectvol met elkaar oneens te zijn. Als raadslid denk je mee over  grote maatschappelijke vraagstukken. Heb je ook nog een breed netwerk binnen het bedrijfsleven, innovatieve organisaties, universiteiten, hogescholen en/of praktijkgericht onderzoek? Reageer uiterlijk 15 juni: profielschets en procedure

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Dijkgraaf presenteert extra maatregelen om kennis te beschermen

Minister Dijkgraaf neemt extra maatregelen aan om kennis te beschermen. Eerder kondigde hij onder meer al een loket kennisveiligheid aan en een leidraad die instellingen hierbij moeten helpen. Omdat de zorgen over kennisveiligheid aanhouden ging hij vorige week tijdens het debat over kennisveiligheid nog een paar stappen verder. Zo wil hij de afspraken met de instellingen vastleggen in een bindend bestuurlijk akkoord en moeten instellingen verplicht nog dit jaar een externe audit uitvoeren om te kunnen beoordelen of zij er alles aan doen om de afspraken na te komen de risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Volgens hem gaan hierbij ook geplande dialogen en een verwacht AWTI-advies naar kennisveiligheidsbeleid helpen. Dit advies wordt eind van het jaar verwacht. Daarnaast sprak Dijkgraaf in het debat nadrukkelijk steun uit voor wetenschappers die zich bedreigd voelen, onder andere nadat van FvD-Kamerlid Van Meijeren OMT-voorzitter Jaap van Dissel corrupt noemde.
Videoregistratie debat

Europese investeringen in militaire R&D

De Europese Commissie heeft het tweede jaarlijkse werkprogramma van het European Defence Fund (EDF) van ruim 924 miljoen euro goedgekeurd. Het programma richt zich voornamelijk op militaire R&D op het gebied van ruimte en cyber, maar ook andere onderwerpen zoals oorlogvoering onder water en geavanceerde radartechnologieën. Duitse universiteiten kunnen echter een obstakel vormen voor de Europese plannen. Meer dan 70 Duitse onderzoeksinstellingen hebben een expliciet verbod op defensiegerelateerde projecten. Ondanks dat Bondskanselier Scholz eerder dit jaar een radicale koerswijziging aankondigde op het gebied van het militaire beleid van het land zijn er nog weinig signalen dat universiteiten deze koerswijziging zullen volgen.
Artikel ScienceBusiness
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel ScienceBusiness (Duitse onderzoeksinstellingen)

Onderzoekers doen dringende oproep aan G7 om investeringen in R&D

In een opiniestuk op Science|Business dringen vier vooraanstaande onderzoekers erop aan dat de G7-landen, die eind deze maand bijeen komen, concrete afspraken maken om met grootschalige internationale R&D-samenwerkingen de grote mondiale problemen aan te pakken. In het artikel worden zes voorstellen gedaan die onder andere betrekking hebben op draadloze technologie, waterstof en epidemiologie. In een aparte oproep pleiten nationale academies voor wetenschappen uit de G7-landen voor meer actie op diverse onderwerpen waaronder klimaatverandering, de verspreiding van ziekten door dieren en pandemische paraatheid. In de oproep worden diverse adviezen meegegeven en wordt voorgesteld om een nieuw internationaal orgaan op te richten om klinische proeven te coördineren.
Artikel ScienceBusiness
Persbericht Royal Society

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Focus op wetenschappelijk onderzoek in eiwitstrategie minister Staghouwer

Minister Staghouwer ziet een belangrijke rol voor wetenschappelijk onderzoek in de Nationale Eiwitstrategie. Hij wijst in dat kader op diverse onderzoekstrajecten die afgelopen jaar zijn gestart. "Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van productieketens voor microalgen, bacteriën, schimmels en gist; veredeling van suikerbieten; teelt van eendenkroos, en ontwikkeling van eiwitproducten op basis van fermentatie", aldus de minister. De minister wil extra inzetten op publiek-privaat onderzoek en is in gesprek met NWO over extra onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe eiwitten en verwerkingsmethoden.
Kamerbrief minister Staghouwer

Kabinet wil nationale impact assessment EU-voorstel uitwisseling gezondheidsgegevens

Het kabinet wil eerst een nationale impact assessment uitvoeren voordat het zich uitspreekt over het Europese voorstel voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens. Dat valt op te maken uit het fiche. Volgens het kabinet is er nog geen helder beeld van de consequenties van de verordening voor overheid, bedrijfsleven en burgers "op juridisch, financieel, technisch/organisatorisch en maatschappelijk/ethisch vlak". Over de verschillende onderdelen is het kabinet in de basis positief, zoals over het voornemen om de burger controle en zeggenschap te geven over de data.
Fiche

Rathenau: Zeven notities als input voor ontwikkeling wetenschapsbeleid

Het Rathenau Instituut heeft naar aanleiding van vragen van het ministerie van OCW zeven nieuwe notities gepubliceerd die als input kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling van het wetenschapsbeleid. De notities gaan over "1) de wetenschappelijke kennisbasis in beeld, 2) taakverdeling in de wetenschap, 3) doorstroom en mobiliteit van wetenschappers, 4) publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, 5) mechanismen voor onderzoeksprioritering, 6) onafhankelijke, betrouwbare en veilige wetenschap en 7) indicatoren en data voor monitoring".
Notities Rathenau

Coalitiepartijen botsen om embryokweek

Tijdens het debat over medische ethiek knetterde het afgelopen week, nadat fractievoorzitters Paternotte (D66) en Hermans (VVD) een interview hadden gegeven in Trouw. Zij wezen daarbij op de noodzaak om embryo's te kunnen kweken voor wetenschappelijk onderzoek. ChristenUnie-leider Segers sprong er direct bovenop om aan te geven dat daar geen sprake van kan zijn deze kabinetsperiode. In het regeerakkoord is afgesproken dat de Kamer een wet op dit terrein mag voorbereiden, maar dat daar pas in een volgende kabinetsperiode over zal worden gesproken. Tijdens het debat gaf minister Kuipers aan dat het kabinet zich niet actief zal mengen in de discussie over deze wet en ook niet over de aangekondigde initiatiefwet om in meer gevallen embryoselectie toe te staan. Wel werkt Kuipers aan een reactie op de evaluatie van de Embryowet. Deze reactie wordt na de zomer verwacht.
Videoregistratie debat

Kamer trapt hard op de rem om Europese digitale identiteit

De Tweede Kamer heeft zich afgelopen week breed uitgesproken tegen het Europese voorstel om te komen tot een Europees bsn. Een motie van de ChristenUnie (933) in het debat in aanloop naar de Telecomraad werd breed gesteund. In de Kamer leeft de vrees dat een meerderheid in de EU door wil met de plannen voor een Europese digitale identiteit zonder dat goed is uitgezocht of dit wel veilig is. Van Huffelen liet weten haar best te doen om een meerderheid in de EU te overtuigen van het Nederlandse standpunt.
Verslag debat

Kamer steunt gewijzigd wetsvoorstel Wet digitale overheid

Veel partijen hielden tijdens het debat moeite met de gewijzigde Wet digitale overheid, zo bleek afgelopen week tijdens het debat. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel dinsdag alsnog aangenomen. Ook binnen de coalitie waren twijfels of staatssecretaris Van Huffelen niet teveel vertrouwt op open source als voorwaarde voor de ontwikkeling van inlogsystemen voor overheidsdiensten. Diverse andere partijen vonden het twijfelachtig dat Van Huffelen vertrouwt op de controlefunctie van de community bij open source. Zeker het feit dat de staatssecretaris de regels rondom open source nog moet uitwerken in een ministeriële regeling leverde bij diverse fracties twijfels op of er nu wel moet worden ingestemd met de voorliggende wet, die eerder door de Eerste Kamer werd afgewezen.
Verslag debat

Nieuwe KNAW-president zet visie uiteen

Hoogleraar biofysica aan de TU Delft Marileen Dogterom is benoemd tot de nieuwe president van de KNAW. Tijdens de presidentswissel is er gesproken over genderstereotypering, bedreigde wetenschappers en de discussie over Erkennen en Waarderen. "Het traject Erkennen en Waarderen beschouw ik als een ingeslagen weg die duidelijk een kant op wijst, namelijk die van de toekomst. Het allerbelangrijkste wat wij moeten doen is ruimte geven aan talent, en dat talent mag en moet divers zijn. Kwaliteit erkennen en waarderen is hard werken dat gaat niet alleen door naar cijfertjes te kijken, maar naar mijn mening ook niet door daar helemaal niet naar te kijken. Dus laten we in dit dossier geen karikatuur maken van elkaars standpunten en de tijd nemen om hier een heel mooi verhaal van te maken", aldus Dogterom.
Nieuwsbericht ScienceGuide

Dijkgraaf trekt stekker uit experiment promotieonderwijs

Minister Dijkgraaf is geen voorstander van het verankeren van het experiment promotieonderwijs in de wet, blijkt uit zijn reactie op de eindevaluatie. “Gelet op de conclusies uit de eindevaluatie, de bezwaren en zorgen van de promovendi over het experiment en de onzekerheden rondom de rechtspositie van jonge onderzoekers in het hoger onderwijs acht ik het verankeren van het traject promotiestudenten in de wet niet opportuun”, aldus Dijkgraaf. Het experiment samen met de RUG en Erasmus universiteit was in 2014 gestart en loopt nog tot 2024. Gezien de conclusies van de eindevaluatie schrijft Dijkgraaf dat er geen nieuwe aanvraagronde komt.
Kamerbrief Dijkgraaf

Adriaansens licht meerwaarde Chips Act voor Nederland toe

Het kabinet ziet kansen voor Nederland in de aankomende Europese Chips Act, blijkt uit de beantwoording van minister Adriaansens op verschillende vragen in een schriftelijk overleg. “Het kabinet pleit er dan ook voor om vooral in te zetten op de huidige sterktes van de EU. Voor Nederland betreft dit onder andere de positie in de machinebouw, radiofrequentie - en op radartechnologie gebaseerde halfgeleiders en opkomende terreinen als geïntegreerde fotonica en quantumtechnologie”, aldus Adriaansens op een vraag over de Nederlandse ambities binnen de Chips Act. Daarnaast ziet het kabinet ook kansen voor versterking van valorisatie binnen de Nederlandse halfgeleiderindustrie.
Verslag schrifelijk overleg

Kabinet steunt EU-missies onderzoek en innovatie

Het kabinet steunt na eerdere terughoudendheid alsnog het Europese voorstel voor de vijf EU-missies tot 2030. Dat valt op te maken uit de Kamerbrief in aanloop naar de aankomende Raad voor Concurrentievermogen. "In het geval van Horizon Europe betekent dit een focus op onderzoek en innovatie, op basis van de criteria excellentie en impact. Dit is op een goede manier verwerkt in de Raadsconclusies, waardoor de tekst aangenomen kan worden", aldus minister Adriaansens. Daarnaast is het kabinet op het gebied van onderzoek tevreden over de voorstellen omtrent open science. “Met de Raadsconclusies ligt er een mooi, gebalanceerd document met oog voor de diverse wetenschappelijke disciplines, verschillende talen, digitale infrastructuren, erkennen en waarderen en het belang van open science in het licht van de uitdagingen van de huidige tijd."
Kamerbrief Adriaansens

QuTech bereikt doorbraak kwantumteleportatie

Onderzoekers van QuTech, een samenwerking tussen TUDelft en TNO, zijn erin geslaagd om kwantuminformatie te teleporteren over een rudimentair netwerk in het lab. De ontdekking wordt gezien als een belangrijke stap richting mogelijk kwantum internet in de toekomst.
Artikel TU Delft
Artikel Nature

Nieuws en achtergronden uit Europa

Raamwerk moet lidstaten helpen bij monitoring Europese Onderzoeksruimte

De Europese Commissie (EC) heeft een raamwerk gepresenteerd om de implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) in lidstaten te kunnen monitoren. Het raamwerk bestaat onder andere uit een digitaal platform, scorebord en dashboard. Het doel van de EC is dat lidstaten hun toekomstplannen en beleid ter inspiratie kunnen delen met andere lidstaten en dat de behaalde resultaten van beleidsacties in kaart gebracht worden.
Artikel Neth-ER

Opinie: is de Chips Act de juiste aanpak?

Maatregelen die bedoeld zijn om de Europese halfgeleidermarkt te beschermen kunnen omslaan in schadelijk protectionisme, schrijven onderzoekers van de Europese denktank Bruegel. De onderzoekers noemen de Chips Act wel als belangrijke factor om de positie van hightechindustrieën in Europa te versterken, maar vrezen dat de maatregelen niet voldoende worden geïntegreerd in de bredere Europese handelsstrategie.
Opiniestuk Bruegel

Eurostat: EU scoort goed in voortgang SDG-doelstellingen onderzoek

De EU behaalt in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s) goede resultaten op het gebied van onderzoeksdoelstellingen, maar blijft achter op de doelstellingen voor het onderwijs, blijkt uit het jaarlijkse rapport van Eurostat over de staat van de SDG's in Europa. Nederland scoort op beide gebieden boven het EU-gemiddelde.
Artikel Neth-ER
Publicatie Eurostat

Onderwijskundige Van Damme: Hoger onderwijs moet digitalisering anders inzetten

In het hoger onderwijs wordt digitalisering op een verkeerde manier ingezet, vindt onderwijskundige Dirk van Damme. Tijdens het EPIC-congres liet hij weten dat vooral wordt ingezet op kennis, terwijl het zou moeten gaan om vaardigheden. "Digitalisering gaat niet over apparaten; het gaat over curricula. Wat wil je studenten meegeven? Wat wil je hen aanleren? Welke interdisciplinaire en generieke vaardigheden hebben ze nodig?", aldus Van Damme. Pas als die transitie wordt ingezet kan het onderwijs studenten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. "We leiden nu niet op voor het onverwachte, het onzekere, terwijl we juist dat zouden moeten doen. We leiden studenten nu niet op voor hetgeen van hen verwacht zal worden", aldus Van Damme op Scienceguide.
Artikel Scienceguide

Voorstellen voor veilig gebruik kunstmatige intelligentie in de zorg

Het verbeteren van de kennis over AI, diepgaande validatieprocessen en transparantie kunnen helpen om de risico's van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg te beperken. Dat blijkt uit onderzoek van de denktank van het Europees Parlement. Inmiddels wordt breed erkend dat er enorme voordelen te behalen zijn door de inzet van AI in de zorg, maar de risico's op het gebied van gezondheid en privacy zijn nog altijd een belemmerende factor. Het rapport brengt de risico's in kaart en levert diverse voorstellen voor een verantwoorde uitrol.
Onderzoek denktank EP

Controleurs zijn kritisch op groene investeringen EU

De Europese Rekenkamer is kritisch op de EU-uitgaven voor klimaatgerelateerde projecten, blijkt uit een rapport over de groene uitgaven tussen 2014 en 2021. Volgens de Europese Rekenkamer had 72 miljard euro aan klimaatgerelateerde uitgaven dit label niet mogen krijgen. Het grootste deel komt uit een overschatting van 60 miljard euro aan landbouwuitgaven. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de beoordeling van projecten te verbeteren.
Artikel ScienceBusiness

Plan om onderzoekers toegang te geven tot gegevens van techplatformen

De Franse toezichthouder Arcom werkt aan een plan om onderzoekers brede toegang te geven tot gegevens van techplatforms als Youtube, Facebook en Twitter. Via een netwerk van onderzoekers in de EU en daarbuiten moet beter inzicht worden verkregen in de werking van de techplatformen zodat desinformatie en andere onwenselijk content beter kan worden geweerd. Ondertussen publiceerde de werkgroep van de European Digital Media Observatory's (EDMO) een voorstel voor een gedragscode waarmee dergelijke toegang voor onderzoekers georganiseerd zou kunnen worden. In het rapport wordt uiteengezet hoe onderzoekers toegang kunnen krijgen binnen de reikwijdte van de AVG. Komende weken zal de code in overleg met de Europese Commissie nader worden uitgewerkt.
Nieuwsbericht EDMO
Artikel Politico
Nieuwsbericht Arcom (in Frans)

Start Horizon Europe missie voor CO2-neutrale steden

De Horizon Europe missie om Europese steden CO2-neutraal te maken tegen 2030 is gestart. Van de meer dan 350 steden die zich hebben aangemeld zijn er uiteindelijk 112 uitgekozen om deel te nemen aan de missie. De EC heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en coördinatieprojecten om de missie op gang te helpen. Daarnaast is er ook een platform opgericht om universiteiten, onderzoeksinstituten, stadsnetwerken en innovatie- en leiderschapsorganisaties met relevante kennis bij elkaar te brengen. In Nederland doen de volgende steden mee: Amsterdam, Eindhoven en Helmond, Groningen, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Artikel ScienceBusiness


Britse universiteiten dreigen met alternatief voor European Research Council

Nu de toegang van het VK tot Horizon Europe uitblijft werkt het land aan een alternatief voor de European Research Council dat 'groter en beter' zou moeten zijn, schrijft ScienceBusiness. Volgens Britse universiteiten is de kans groot dat er geen akkoord komt over deelname aan Horizon Europe. "We zijn steeds meer overtuigd dat Plan B de meest waarschijnlijke bestemming is", zegt Vivienne Stern van Universities UK (UUK) International. In een brief aan de Europese Commissie maant UUK tot spoed om tot een oplossing te komen.
Artikel ScienceBusiness
Nieuwsbericht UUK

Denktank CER: Treuzelend VK dreigt aansluiting in markt voor startups te verliezen

Het VK dreigt voor techstartups een onaantrekkelijke markt te worden doordat het land recent wetgeving om de macht van de grote techbedrijven in te perken op de lange baan heeft geschoven. Dat zegt het Centre for European Reform (CER) in een analyse. Volgens het CER zou het VK juist voorop kunnen lopen doordat de Britse Competition and Markets Authority (CMA) net een andere benadering kiest dan de Europese Digital Markets Act of de vergelijkbare voorstellen in de VS. "De Britse voorstellen zouden grote techbedrijven een 'gedragscode' opleggen. Deze op principes gebaseerde codes zullen waarschijnlijk duurzamer en toekomstbestendiger zijn dan de DMA", aldus het CER. "Ze kunnen bijvoorbeeld eisen dat bedrijven transparanter zijn over hun praktijken en gebruikers raadplegen voordat ze significante wijzigingen aanbrengen."
Analyse CER

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Oprichting Global University Associations Forum

Internationale koepels van Europese, Afrikaanse, Amerikaanse, Arabische en Aziatische universiteiten hebben op 17 mei in Barcelona gezamenlijk het Global University Associations Forum (GUAF) opgericht. Het GUAF wil internationale uitwisseling en onderzoekssamenwerking tussen de koepels bevorderen.
Nieuwsbericht European University Association

Internationale coalitie voor groene digitale revolutie

Een door de VN gesteunde coalitie van belanghebbenden uit meer dan 100 landen heeft de Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES) gelanceerd. CODES wil met een actieplan de toepassing van digitale technologieën beter aan laten sluiten op de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast wil CODES een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en vervuiling & afval.
Nieuwsbericht International Science Council

Nature: Zorgen over ontevreden onderzoekers die de academische wereld verlaten

Onderzoekers zijn in toenemende mate ontevreden over het werkveld en lijken er daarom vaker voor te kiezen om de academische wereld vaarwel te zeggen. Dat blijkt uit een artikel op Nature. Zo wordt de werkdruk steeds hoger, doordat er steeds meer van onderzoekers wordt verwacht. Ook zou er sprake zijn van ongelijkheid, racisme, seksisme en een onveilig werkklimaat.
Artikel Nature

Nature: Wetenschappelijke samenwerking tussen VS en China neemt af

Het aantal wetenschappers dat zowel actief is in China als in de VS neemt af, zo becijferde Nature. In de afgelopen drie jaar zou dit aantal met 20 procent zijn gedaald. Ook het aantal samenwerkingen tussen auteurs uit de twee grootmachten daalde. Nature verklaart dit door de toenemende spanningen tussen China en de VS. "We beginnen de schadelijke gevolgen te zien die het gevolg zijn van een combinatie van beperkte mobiliteit (door corona, red) en verhoogde politisering", zegt socioloog Joy Zhang. "Het hebben van een connectie met zowel de VS als China werd ooit gezien als een ereteken, maar wordt nu gekleurd door de bezorgdheid over wetenschappelijke spionage." Een politicoloog spreekt tegenover Nature haar bezorgdheid uit over deze ontwikkeling. "Als de Verenigde Staten de samenwerking met China stopt, sluiten we onze toegang tot een groot deel van wat er gaande is in de wetenschappelijke wereld af"..
Artikel Nature

Intensivering wetenschappelijke samenwerking tussen VS, India, Japan en Australië

Het samenwerkingsverband ‘Quad’ (Quadrilateral Security Dialoge, bestaande uit de VS, India, Japan en Australië) heeft aangekondigd om samenwerking op het gebied van verschillende sleuteltechnologieën te intensiveren. De landen hebben onder andere afspraken gemaakt over R&D rondom halfgeleiders, kwantum, telecommunicatie en ruimte. De intensivering van samenwerking op steeds meer terreinen tussen de landen wordt gezien als een belangrijke geopolitieke stap tegenover China.
Artikel ScienceBusiness

Nature: kunstmatige intelligentie overtreedt octrooirecht

Het octrooirecht moet aangepast worden door de technologische ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie, schrijft Nature in een artikel. In meer dan 100 landen zijn inmiddels octrooiaanvragen ingediend die een AI-systeem als uitvinder noemen, terwijl het octrooirecht gebaseerd is op menselijke uitvinders. De schrijvers vrezen de gevolgen wanneer door AI gemaakte uitvindingen als gevolg van lopende rechtszaken of nieuw beleid niet gepatenteerd kunnen worden. Dit zou de financiering voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie sterk ontmoedigen.
Artikel Nature

Wereldwijde ‘Roadmap to 2030’ voor het hoger onderwijs

De UNESCO World Higher Education Conference 2022 is afgesloten met een gemeenschappelijke ‘Roadmap to 2030’. "Deze World Higher Education Conference ging over het uitlokken van een wereldwijd debat en het brengen van alle perspectieven om een nieuwe visie op te bouwen, een nieuwe fase voor hoger onderwijs en universiteiten om de kern te vormen van een nieuwe, meer duurzame, vreedzame wereld”, aldus UNESCO adjunct-directeur-generaal voor onderwijs Stefania Gianni. In de Roadmap zijn een aantal gemeenschappelijke doelen en principes vastgelegd.
Artikel UniversityWorldNews

OESO publiceert paper over beoordeling digitale strategieën

Het OESO-directoraat voor Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft een paper geschreven over hoe digitale strategieën van nationale overheden beoordeeld kunnen worden. OESO heeft een methode en toolkit ontwikkeld voor landen om hun digitale strategie te beoordelen en verbeteren. De paper is onderdeel van een langere reeks papers van OESO over de digitale economie.
Publicatie OESO

Afrika lanceert continentaal netwerk voor onderzoeksintegriteit

Op 31 mei is het African Research Integrity Network (ARIN) gelanceerd. Het doel van ARIN is om ethische onderzoekspraktijken op het continent te bevorderen. "We zullen ons laten leiden door Afrikaanse perspectieven, waarden en principes van inclusief denken in onze operaties, en ons hoofddoel zal blijven om de dialoog over onderzoeksintegriteit op ons continent te ondersteunen", aldus specialist onderzoeksethiek Francis Combe.
Artikel University World News

VS: Pleidooi voor bredere beschikbaarheid onderzoeksdata voor AI

De Amerikaanse National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR) Task Force pleit voor een evenredige toegang tot onderzoeksgegevens, zodat deze niet enkel voor grotere bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen worden gebruikt voor innovatieve toepassingen als kunstmatige intelligentie. "We moeten de mogelijkheden voor de Amerikaanse onderzoeksgemeenschap uitbreiden om baanbrekend AI-onderzoek mogelijk te maken. En dat zo gelijkwaardig mogelijk", aldus Lynn Parker van NAIRR.
Artikel NextGov

Opinie: wetenschappers moeten zich meer bemoeien in de strijd tegen wapenbezit

De wetenschap zou zich meer moeten bemoeien in de strijd tegen het bezitten van wapens, aldus opiniestukken in Scientific American en Science. Naar aanleiding van de schietpartij op een school in Texas pleiten de schrijvers voor actie vanuit de wetenschap. In Scientific American wordt een oproep gedaan om vuurwapens tot een volksgezondheidscrisis uit te roepen en tot meer wetenschappelijk onderzoek naar wapengeweld. In Science worden wetenschappers opgeroepen om niet aan de zijlijn toe te kijken bij maatschappelijke problemen, maar om onderzoek te doen naar de gevolgen van wapenbezit en gerelateerde maatschappelijke onderwerpen.
Opiniestuk ScientificAmerican
Opiniestuk Science

Opinie: VS en EU moeten samenwerken aan 6G om te winnen van China

Commerciële rivaliteit op het gebied van 6G (volgende generatie mobiele communicatienetwerk) tussen de VS en EU werkt beide wereldmachten tegen in de race naar technologisch leiderschap, schrijven directeur van denktank ECIPE Hosuk Lee-Makiyama en econoom aan de London School of Economics Robin Baker in een opiniestuk. De schrijvers noemen hoe diverse Europese en Amerikaanse protectionistische technologiemaatregelen zorgen dat de machten elkaar in de weg zitten, terwijl China profiteert van deze strijd. 
Opiniestuk CEPA